โครงการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
สำนักวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย