การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนการสอนร่วมกับการทำงาน CWIE