ระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่า สำนักวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศานศาสตร์รหัสนักศึกษาชื่อ-สกุลเข้าศึกษาปี
ศูนย์การศึกษา
โปรแกรมวิชา

รหัสนักศึกษาชื่อ-สกุลเข้าศึกษาปี
ศูนย์การศึกษา
โปรแกรมวิชา
303770055
นายธนากร ปินใจ
2554
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
รัฐประศาสนศาสตร์
303770054
นางสาวสุวรรณี กุนุ
2554
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
รัฐประศาสนศาสตร์
303770053
นางสาวอรวรรณ หาญพงศ์เจริญ
2554
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
รัฐประศาสนศาสตร์
303770052
นายทรงจิตร ศรีเพชร
2554
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
รัฐประศาสนศาสตร์
303770051
นางสาวรุ่งนภา สอนบาลี
2554
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
รัฐประศาสนศาสตร์
303770050
นางสาวทิพวัลย์ ศรีใจ
2554
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
รัฐประศาสนศาสตร์
303770049
นายทนงศักดิ์ ปวงฟู
2554
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
รัฐประศาสนศาสตร์
303770048
นางสาวจุฬาลักษณ์ ผลดี
2554
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
รัฐประศาสนศาสตร์
303770047
นายวิทวัส คำปา
2554
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
รัฐประศาสนศาสตร์
303770046
นางสาวกันริกา บ้านสระ
2554
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
รัฐประศาสนศาสตร์
303770045
นางสาวลัดดาวัลย์ สุขลิ้ม
2554
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
รัฐประศาสนศาสตร์
303770044
นายนิติวัฒน์ วงศ์เรือง
2554
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
รัฐประศาสนศาสตร์
303770043
นายกิตติพงษ์ ขุมแร่
2554
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
รัฐประศาสนศาสตร์
303770042
นางสาวนิรมล บ้านสระ
2554
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
รัฐประศาสนศาสตร์
303770041
นางสาวยุวพร ใจเย็น
2554
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
รัฐประศาสนศาสตร์
303770040
นายอนุศิษฏ์ กาวี
2554
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
รัฐประศาสนศาสตร์
303770039
ดาบตำรวจประหยัด ดาราสุวรรณ
2554
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
รัฐประศาสนศาสตร์
303770038
ดาบตำรวจประเสริฐ อินต๊ะปัญญา
2554
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
รัฐประศาสนศาสตร์
303770037
นางสาวดารุณี อากาศเมฆ
2554
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
รัฐประศาสนศาสตร์
303770036
นายชิตพล นนทจันทร์
2554
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
รัฐประศาสนศาสตร์
303770035
นางสาวกนกพิมพ์ ปัญสุวรรณ์
2554
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
รัฐประศาสนศาสตร์
303770034
นางสาวศิริพร ใฝ่จิตต์
2554
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
รัฐประศาสนศาสตร์
303770033
นายจิตติกรณ์ ศิริเทพ
2554
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
รัฐประศาสนศาสตร์
303770032
นายจีรพันธ์ ผัดวงค์
2554
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
รัฐประศาสนศาสตร์
303770031
นายสิทธิพงษ์ บุญมา
2554
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
รัฐประศาสนศาสตร์
303770030
นางสาวจิตรนภา กันทะวงศ์
2554
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
รัฐประศาสนศาสตร์
303770029
นางสาวปวีณา เจนใจ
2554
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
รัฐประศาสนศาสตร์
303770028
นายสุทธิพงษ์ ติ๊บบุญเรือง
2554
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
รัฐประศาสนศาสตร์
303770027
นางพรสวรรค์ เป็งนวล
2554
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
รัฐประศาสนศาสตร์
303770026
นายณัฏฐ์พงษ์ โพธิ์ทอง
2554
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
รัฐประศาสนศาสตร์
303770025
นางสาวสัตตบงกช เสมอเชื่อ
2554
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
รัฐประศาสนศาสตร์
303770024
นางสาวเพ็ญนภา สำราญใจ
2554
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
รัฐประศาสนศาสตร์
303770023
นางสาวปาริสรา ยอปี
2554
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
รัฐประศาสนศาสตร์
303770022
ร้อยตำรวจตรีพิจิตร ใจซื่อ
2554
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
รัฐประศาสนศาสตร์
303770021
นายฌาติกา ฟูเฟือง
2554
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
รัฐประศาสนศาสตร์
303770020
นายชวลิต ไชยวุฒิ
2554
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
รัฐประศาสนศาสตร์
303770019
นายอธิพงษ์ มุสิกะ
2554
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
รัฐประศาสนศาสตร์
303770018
นายราชันย์ ก๋าเร็ว
2554
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
รัฐประศาสนศาสตร์
303770017
นายกฤษดา ไชยสาร
2554
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
รัฐประศาสนศาสตร์
303770016
นายจิรายุ มุสิกะ
2554
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
รัฐประศาสนศาสตร์
303770015
นายบัณฑิต บุญวงค์
2554
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
รัฐประศาสนศาสตร์
303770014
นายรังสรรค์ เฉียบแหลม
2554
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
รัฐประศาสนศาสตร์
303770013
นายธนพล จงอาสา
2554
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
รัฐประศาสนศาสตร์
303770012
นางสาวนภารัตน์ สายวุฒิกุล
2554
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
รัฐประศาสนศาสตร์
303770011
นายอดิเรก ปาดี
2554
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
รัฐประศาสนศาสตร์
303770010
ร้อยตำรวจตรีธีระศักดิ์ คำเขื่อน
2554
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
รัฐประศาสนศาสตร์
303770009
นางสาวภาชินี สิงห์ไชย
2554
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
รัฐประศาสนศาสตร์
303770008
นายจักรพันธ์ ประสาท
2554
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
รัฐประศาสนศาสตร์
303770007
นายอุดม ยานะ
2554
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
รัฐประศาสนศาสตร์
303770006
นายณรงกร ใจหล้า
2554
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
รัฐประศาสนศาสตร์
303770005
สิบโทกิตติพงษ์ พรหมมาลี
2554
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
รัฐประศาสนศาสตร์
303770004
นางสาวลาวัลย์ สายวงค์เปี้ย
2554
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
รัฐประศาสนศาสตร์
303770003
นายฉัตรกมล จันตา
2554
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
รัฐประศาสนศาสตร์
303770002
นายธราวุธ เมืองก้อน
2554
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
รัฐประศาสนศาสตร์
303770001
นายกฤษณะ ใจกล้า
2554
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
รัฐประศาสนศาสตร์
293770052
นางสาวนาฏยา นันตาลิต
2553
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
รัฐประศาสนศาสตร์
293770051
นางสาวอลิษา ยาสมุทร
2553
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
รัฐประศาสนศาสตร์
293770050
นางสาววิชุดา เครือสุภา
2553
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
รัฐประศาสนศาสตร์
293770049
นายเดชา โมลากุล
2553
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
รัฐประศาสนศาสตร์
293770048
นายเฉลิม ใบอุบล
2553
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
รัฐประศาสนศาสตร์
293770047
นางสาววรรษชล วิเศษนอก
2553
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
รัฐประศาสนศาสตร์
293770046
นายสอน อ้อยหวาน
2553
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
รัฐประศาสนศาสตร์
293770045
นายทินกร ไชยกระเชียง
2553
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
รัฐประศาสนศาสตร์
293770044
นายปรัชญา ใสสม
2553
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
รัฐประศาสนศาสตร์
293770043
สามเณรสุริยะ สุวรรณรัตน์
2553
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
รัฐประศาสนศาสตร์
293770042
นายวิธวัช ขันโท
2553
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
รัฐประศาสนศาสตร์
293770041
นายกรกช แก้วสืบ
2553
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
รัฐประศาสนศาสตร์
293770040
นายณัฏฐ์ปฏิพล สุริยะโจง
2553
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
รัฐประศาสนศาสตร์
293770039
นายภัทราวุธ อินทะ
2553
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
รัฐประศาสนศาสตร์
293770038
สิบตำรวจตรีทวีพร วันถุนัด
2553
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
รัฐประศาสนศาสตร์
293770037
นางสาวจันทร์จิรา แก้ววรรณรัตน์
2553
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
รัฐประศาสนศาสตร์
293770036
นายพันธกานต์ สุริยะวงศ์
2553
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
รัฐประศาสนศาสตร์
293770035
พระวันเฉลิม สายสืบ
2553
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
รัฐประศาสนศาสตร์
293770034
นายศราวุธ ใจแข็ง
2553
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
รัฐประศาสนศาสตร์
293770033
นายเบญจพล ยาสมุทร
2553
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
รัฐประศาสนศาสตร์
293770032
นายธวัช จันต๊ะนา
2553
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
รัฐประศาสนศาสตร์
293770031
นายปฐมพงษ์ กันทะวงค์
2553
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
รัฐประศาสนศาสตร์
293770030
นายคธาวุฒิ ไชยวุฒิ
2553
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
รัฐประศาสนศาสตร์
293770029
นางอัญชลี หาญจริง
2553
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
รัฐประศาสนศาสตร์
293770028
นางสาวศิราณี หาญจริง
2553
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
รัฐประศาสนศาสตร์
293770027
นายศิริศักดิ์ เขื่อนแก้ว
2553
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
รัฐประศาสนศาสตร์
293770026
นายชิตพล นนทจันทร์
2553
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
รัฐประศาสนศาสตร์
293770025
นายกิตติพงษ์ ขุมแร่
2553
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
รัฐประศาสนศาสตร์
293770024
นางสาวปนัดดา งามเมือง
2553
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
รัฐประศาสนศาสตร์
293770023
นางสาวทิพยรัตน์ บุตรตั้ว
2553
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
รัฐประศาสนศาสตร์
293770022
นายนวพล คร่องรับ
2553
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
รัฐประศาสนศาสตร์
293770021
นายอิทธิพล กันทะคำ
2553
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
รัฐประศาสนศาสตร์
293770020
นายณัฐวุฒิ มโนนัย
2553
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
รัฐประศาสนศาสตร์
293770019
นายปฏิพัทธ์ มั่นคง
2553
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
รัฐประศาสนศาสตร์
293770018
นายอัครพงศ์ วงศ์ไชย
2553
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
รัฐประศาสนศาสตร์
293770017
นายคฑาวุธ ทิพย์วังเมฆ
2553
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
รัฐประศาสนศาสตร์
293770016
นายเอกพงษ์ จันตะมะ
2553
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
รัฐประศาสนศาสตร์
293770015
นางสาวอังคณา ประสาท
2553
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
รัฐประศาสนศาสตร์
293770014
ดาบตำรวจสุชาติ สมศรี
2553
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
รัฐประศาสนศาสตร์
293770013
นายณภัทร สายก้อน
2553
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
รัฐประศาสนศาสตร์
293770012
นางสาวชลธิชา ปัญญา
2553
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
รัฐประศาสนศาสตร์
293770011
นายวีรภัทร ใสสม
2553
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
รัฐประศาสนศาสตร์
293770010
นางสาวหัสยา วงศ์ไชย
2553
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
รัฐประศาสนศาสตร์
293770009
นางสาวเมสินีย์ สุขประเสริฐ
2553
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
รัฐประศาสนศาสตร์
293770008
พระกิตติศักดิ์ ผิวเหลือง
2553
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
รัฐประศาสนศาสตร์
293770007
นายธนัทศักดิ์ ไชโย
2553
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
รัฐประศาสนศาสตร์
293770006
นางสาวศิริพร ใฝ่ฝัน
2553
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
รัฐประศาสนศาสตร์
293770005
สามเณรปิยะ เป็งน้อย
2553
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
รัฐประศาสนศาสตร์
293770004
สามเณรอาชา สมศรี
2553
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
รัฐประศาสนศาสตร์
293770003
นายธนกฤต ยาระนะ
2553
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
รัฐประศาสนศาสตร์
293770002
นายฐาปณา ใจกล้า
2553
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
รัฐประศาสนศาสตร์
293770001
นายณัฐชา วรินทร์รักษ์
2553
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
รัฐประศาสนศาสตร์
283770052
นายเอกราช ใหม่นา
2552
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
รัฐประศาสนศาสตร์
283770051
นายดัสกร อริยะ
2552
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
รัฐประศาสนศาสตร์
283770050
นายอิสระ หวานใจ
2552
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
รัฐประศาสนศาสตร์
283770049
นางสาวเบญจวรรณ วงษ์ญาติ
2552
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
รัฐประศาสนศาสตร์
283770048
นายศรายุทธ สมศรี
2552
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
รัฐประศาสนศาสตร์
283770047
นางสาวสุธารัตน์ ธิวงค์
2552
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
รัฐประศาสนศาสตร์
283770046
นายณรินทร์ ญาณะ
2552
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
รัฐประศาสนศาสตร์
283770045
นายภาสกร สำรวมสุข
2552
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
รัฐประศาสนศาสตร์
283770044
นางสาวลลิตา ทวีคุณ
2552
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
รัฐประศาสนศาสตร์
283770043
นายภานุ บุญธรรม
2552
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
รัฐประศาสนศาสตร์
283770042
นางสาวรักษิณา รินฟอง
2552
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
รัฐประศาสนศาสตร์
283770041
นายชิตพล นนทจันทร์
2552
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
รัฐประศาสนศาสตร์
283770040
นายวีระพงษ์ ไชยมงคล
2552
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
รัฐประศาสนศาสตร์
283770039
นายชินวัฒน์ นาผัด
2552
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
รัฐประศาสนศาสตร์
283770038
นายสุรชัย นันตา
2552
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
รัฐประศาสนศาสตร์
283770037
นางสาวภิญญาพัชญ์ สีสุข
2552
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
รัฐประศาสนศาสตร์
283770036
นางสาวกมลวรรณ สายปิง
2552
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
รัฐประศาสนศาสตร์
283770035
นายพันธกานต์ สุริยะวงศ์
2552
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
รัฐประศาสนศาสตร์
283770034
นายเกรียงไกร วงค์ไชย
2552
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
รัฐประศาสนศาสตร์
283770033
นายกฤตภาส ชัยศิลปิน
2552
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
รัฐประศาสนศาสตร์
283770032
นายธีระพัฒน์ วุฒิไชยา
2552
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
รัฐประศาสนศาสตร์
283770031
นางสาวเจนจิรา นะวัว
2552
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
รัฐประศาสนศาสตร์
283770030
นายธนวรรธน์ รัตนปัญญา
2552
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
รัฐประศาสนศาสตร์
283770029
นายภาณุพงศ์ บุญวงศ์
2552
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
รัฐประศาสนศาสตร์
283770028
นายณัจธพงศ์ วัทนทรัพย์
2552
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
รัฐประศาสนศาสตร์
283770027
นายฐานันดร ทนันชัยบุตร
2552
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
รัฐประศาสนศาสตร์
283770026
นายศักดิ์สิทธิ์ วงค์หาญ
2552
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
รัฐประศาสนศาสตร์
283770025
สิบเอกกฤษกร ปัญญาวงค์
2552
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
รัฐประศาสนศาสตร์
283770024
นายยุทธนา ถาวรวงศ์
2552
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
รัฐประศาสนศาสตร์
283770023
ดาบตำรวจนภัทร สมวรรณ
2552
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
รัฐประศาสนศาสตร์
283770022
นายอุรุพงษ์ วงศ์ใหญ่
2552
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
รัฐประศาสนศาสตร์
283770021
นางสาวแสงเดือน สุทธสม
2552
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
รัฐประศาสนศาสตร์
283770020
นายศุภฤกษ์ เผ่าหอม
2552
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
รัฐประศาสนศาสตร์
283770019
นายอัษวรัฎฐิ์ ถาใจ
2552
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
รัฐประศาสนศาสตร์
283770018
สิบโททวีทรัพย์ ชัยวร
2552
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
รัฐประศาสนศาสตร์
283770017
ดาบตำรวจสุนทร ผาทอง
2552
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
รัฐประศาสนศาสตร์
283770016
นางสาวพรรณชนก สมุทรเพ็ชร
2552
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
รัฐประศาสนศาสตร์
283770015
นางสาวศศิมาภรณ์ ข่ายสุวรรณ
2552
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
รัฐประศาสนศาสตร์
283770014
สิบตำรวจโททวี เมืองก้อน
2552
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
รัฐประศาสนศาสตร์
283770013
นายณัฐวุฒิ หาญล้อม
2552
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
รัฐประศาสนศาสตร์
283770012
นายอรรถพันธ์ ทองคำ
2552
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
รัฐประศาสนศาสตร์
283770011
นายนิติ กระจ่างพิศ
2552
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
รัฐประศาสนศาสตร์
283770010
นางสาวรวงทอง สมควร
2552
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
รัฐประศาสนศาสตร์
283770009
นางสาวภัทรานิษฐ์ คำดี
2552
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
รัฐประศาสนศาสตร์
283770008
สิบตำรวจเอกสัญญา บุญประเสริฐ
2552
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
รัฐประศาสนศาสตร์
283770007
นางสาวอำภา เผ่ากันทะ
2552
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
รัฐประศาสนศาสตร์
283770006
นายสมชาย ทนทาน
2552
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
รัฐประศาสนศาสตร์
283770005
จ่าสิบตำรวจสุทิน บุญสุข
2552
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
รัฐประศาสนศาสตร์
283770004
นางสาวเบญจมาศ ใจสา
2552
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
รัฐประศาสนศาสตร์
283770003
นางสาวขวัญหทัย หมั่นไร่
2552
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
รัฐประศาสนศาสตร์
283770002
นายกอบชัย จอมแสนปิง
2552
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
รัฐประศาสนศาสตร์
283770001
นางสุพัชชา เผ่าหอม
2552
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
รัฐประศาสนศาสตร์
273770040
นางอรทัย ชิดสนิท
2551
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
รัฐประศาสนศาสตร์
273770039
จ่าสิบโทบุญฤทธิ์ ต๊ะพรมมา
2551
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
รัฐประศาสนศาสตร์
273770038
นายรัฐพล ณ ลำปาง
2551
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
รัฐประศาสนศาสตร์
273770037
นางสาวระพีพรรณ พันสถา
2551
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
รัฐประศาสนศาสตร์
273770036
สิบตรีอรรถวัต มูลสาร
2551
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
รัฐประศาสนศาสตร์
273770035
นายอานนท์ นันตาฤทธิ์
2551
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
รัฐประศาสนศาสตร์
273770034
นายศราวุธ อัมวาทย์
2551
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
รัฐประศาสนศาสตร์
273770033
นายนัฐพันธ์ ลาวเกษม
2551
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
รัฐประศาสนศาสตร์
273770032
สิบเอกภานุพงศ์ ลำปุก
2551
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
รัฐประศาสนศาสตร์
273770031
นางวชิราภรณ์ นครินทร์เวโรจน์
2551
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
รัฐประศาสนศาสตร์
273770030
นางสาวอรพร ตุลาชม
2551
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
รัฐประศาสนศาสตร์
273770029
นายณรงค์ฤทธิ์ ศรีวิราช
2551
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
รัฐประศาสนศาสตร์
273770028
นายนัฐนที ศรีวิราช
2551
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
รัฐประศาสนศาสตร์
273770027
นายพงศ์ศิริ นันทาทอง
2551
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
รัฐประศาสนศาสตร์
273770026
นายไกรยา ไชยาโส
2551
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
รัฐประศาสนศาสตร์
273770025
นางสาวศิริพร หาญจริง
2551
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
รัฐประศาสนศาสตร์
273770024
นายปภังกร ผ่องกาย
2551
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
รัฐประศาสนศาสตร์
273770023
นางสาวชญาฎา จิโนสา
2551
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
รัฐประศาสนศาสตร์
273770022
นายเขมพันธ์ โคสอน
2551
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
รัฐประศาสนศาสตร์
273770020
นายศุภชัย คำมาเร็ว
2551
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
รัฐประศาสนศาสตร์
273770019
นายคิมหันต์ แดงเพิง
2551
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
รัฐประศาสนศาสตร์
273770018
นายธรรมรงค์ เสมอเชื้อ
2551
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
รัฐประศาสนศาสตร์
273770017
นางสาวสุภนิช ทิพย์คำ
2551
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
รัฐประศาสนศาสตร์
273770016
นายชาติชาย พุ่มพริก
2551
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
รัฐประศาสนศาสตร์
273770015
ดาบตำรวจมานพ แก้วมาเรือน
2551
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
รัฐประศาสนศาสตร์
273770014
นางสาวรัตนา บำรุง
2551
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
รัฐประศาสนศาสตร์
273770013
นายวนัชชา ปัญญา
2551
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
รัฐประศาสนศาสตร์
273770012
จ่าสิบตำรวจนพดล ทวีโค
2551
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
รัฐประศาสนศาสตร์
273770011
นายณัฐวุฒิ คุณารูป
2551
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
รัฐประศาสนศาสตร์
273770010
ดาบตำรวจอุดม บานเย็น
2551
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
รัฐประศาสนศาสตร์
273770009
นายพิทักษ์ ปัญญา
2551
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
รัฐประศาสนศาสตร์
273770008
นางรัชนี แก้ววรรณรัตน์
2551
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
รัฐประศาสนศาสตร์
273770007
นายอภินันท์ ศรีภักดี
2551
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
รัฐประศาสนศาสตร์
273770006
นางสาวปิยะพร จอมภา
2551
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
รัฐประศาสนศาสตร์
273770005
นางสาวจารุวรรณ หาญจริง
2551
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
รัฐประศาสนศาสตร์
273770004
นายสราวุฒิ วรรรณประเสริฐ
2551
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
รัฐประศาสนศาสตร์
273770003
นายวีระชัย ยามี
2551
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
รัฐประศาสนศาสตร์
273770002
นายธีรภัทร บัวคำ
2551
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
รัฐประศาสนศาสตร์
273770001
สิบโทรัฐพณ สติมั่น
2551
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
รัฐประศาสนศาสตร์
263770041
นางสาวสุรีรัตน์ ใจการ
2550
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
รัฐประศาสนศาสตร์
263770040
นายศิริชัย ถูกดี
2550
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
รัฐประศาสนศาสตร์
263770039
นางสาวสุชีรา อินสุวรรณ
2550
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
รัฐประศาสนศาสตร์
263770038
นายธนพล จงอาสา
2550
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
รัฐประศาสนศาสตร์
263770037
นายปฏิญญา เมฆรัตนชัย
2550
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
รัฐประศาสนศาสตร์
263770036
นางสาวกลิ่นสุคนธ์ ประสงค์
2550
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
รัฐประศาสนศาสตร์
263770035
นายอาทิตย์ วงค์ปัญญา
2550
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
รัฐประศาสนศาสตร์
263770034
นางสาวจารุวรรณ เจนใจ
2550
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
รัฐประศาสนศาสตร์
263770033
นายพิชัย แสงจันทร์
2550
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
รัฐประศาสนศาสตร์
263770032
นางสาวศิรินทิพย์ ฐิติโศภณวณิช
2550
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
รัฐประศาสนศาสตร์
263770031
นายจักรกฤษณ์ คันธแสนยศ
2550
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
รัฐประศาสนศาสตร์
263770030
นายณัฐพล ชุ่มใจ
2550
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
รัฐประศาสนศาสตร์
263770029
นางสาวมาริสา เพียรจริง
2550
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
รัฐประศาสนศาสตร์
263770028
นางสาวน้ำฝน ทิมให้ผล
2550
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
รัฐประศาสนศาสตร์
263770027
นายพลวัฒน์ วิจิตรอาชา
2550
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
รัฐประศาสนศาสตร์
263770026
นางสาวสกาวเดือน เชื้อเมืองพาน
2550
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
รัฐประศาสนศาสตร์
263770025
นางนิภาพันธ์ กองแก้ว
2550
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
รัฐประศาสนศาสตร์
263770024
นายปฐมพงศ์ สุขแสนโชติ
2550
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
รัฐประศาสนศาสตร์
263770023
นางปิยะรัตน์ โตวรรณ
2550
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
รัฐประศาสนศาสตร์
263770022
นายสังคม วงศ์จุมปู
2550
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
รัฐประศาสนศาสตร์
263770021
นางสาวพรพรรณ แก่นเมือง
2550
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
รัฐประศาสนศาสตร์
263770020
นายนิพนธ์ นันทะสี
2550
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
รัฐประศาสนศาสตร์
263770019
นายสุริยพันธ์ ยะคำ
2550
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
รัฐประศาสนศาสตร์
263770018
สิบตำรวจโทสงกรานต์ วุฒิ
2550
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
รัฐประศาสนศาสตร์
263770017
นางสาวคนึงนิจ บุญตะนัย
2550
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
รัฐประศาสนศาสตร์
263770016
นายทายาท สุขิตานนท์
2550
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
รัฐประศาสนศาสตร์
263770015
นายชวลิต วงศ์ไชย
2550
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
รัฐประศาสนศาสตร์
263770014
นางสาวนิตยา ศักดี
2550
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
รัฐประศาสนศาสตร์
263770013
นายนรินทร์ จิตจง
2550
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
รัฐประศาสนศาสตร์
263770012
นายเรนินทร์ ปิงยศ
2550
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
รัฐประศาสนศาสตร์
263770011
นางสาวดลยา อ้อยมูล
2550
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
รัฐประศาสนศาสตร์
263770010
นายวุฒิไกร ศักดิ์สร
2550
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
รัฐประศาสนศาสตร์
263770009
นายไพรณรงค์ บัวเทศ
2550
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
รัฐประศาสนศาสตร์
263770008
นางจันทร์เพ็ญ จารุฉัตราภรณ์
2550
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
รัฐประศาสนศาสตร์
263770007
นางละออ สกุลเพชร
2550
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
รัฐประศาสนศาสตร์
263770006
ดาบตำรวจณัฐพล สุทาคำ
2550
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
รัฐประศาสนศาสตร์
263770005
นายปภังกร ผ่องกาย
2550
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
รัฐประศาสนศาสตร์
263770004
ดาบตำรวจสุทัศน์ คำดี
2550
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
รัฐประศาสนศาสตร์
263770003
สิบตำรวจเอกชัยทัศน์ อยู่สุข
2550
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
รัฐประศาสนศาสตร์
263770002
นางจุราภรณ์ ศรีวงค์
2550
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
รัฐประศาสนศาสตร์
263770001
สิบตำรวจโทศรชัย นันต๊ะภาพ
2550
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
รัฐประศาสนศาสตร์
253770052
สิบเอกชัยพร จันทร์เจริญศรี
2549
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
รัฐประศาสนศาสตร์
253770051
นายจักรวาล เรือนกูล
2549
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
รัฐประศาสนศาสตร์
253770050
นายสวัสดิ์ คำอู
2549
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
รัฐประศาสนศาสตร์
253770049
นายพิเชษฐ์ สิงห์แก้ว
2549
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
รัฐประศาสนศาสตร์
253770048
นางไพลิน ประทุมชัย
2549
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
รัฐประศาสนศาสตร์
253770047
นายพดล เมืองมูล
2549
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
รัฐประศาสนศาสตร์
253770046
นางทองสุข สพานแก้ว
2549
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
รัฐประศาสนศาสตร์
253770045
สิบตำรวจโทอดิศักดิ์ สพานแก้ว
2549
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
รัฐประศาสนศาสตร์
253770044
นางสาวนพมาศ ใจดี
2549
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
รัฐประศาสนศาสตร์
253770043
นางนภวรรณ ใจดี
2549
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
รัฐประศาสนศาสตร์
253770042
นางสุพรศรี เงินชุ่ม
2549
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
รัฐประศาสนศาสตร์
253770041
นางเย็นจิตร์ มานนท์
2549
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
รัฐประศาสนศาสตร์
253770040
นางพิมลพรรณ บุญศิริ
2549
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
รัฐประศาสนศาสตร์
253770039
นางวันเพ็ญ ศิริพันธุ์
2549
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
รัฐประศาสนศาสตร์
253770038
นายกีรติ พชรกานต์
2549
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
รัฐประศาสนศาสตร์
253770037
นายจักรพงษ์ ศิริ
2549
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
รัฐประศาสนศาสตร์
253770036
นางสาวรุ้งลาวรรณ ก่อเกิด
2549
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
รัฐประศาสนศาสตร์
253770035
สิบตำรวจโทเจริญ วังผา
2549
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
รัฐประศาสนศาสตร์
253770034
นายอภิชาติ หอมนาน
2549
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
รัฐประศาสนศาสตร์
253770033
นางสาวนิตยา แสบงบาล
2549
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
รัฐประศาสนศาสตร์
253770032
สิบตำรวจเอกสุริยา คำมาเร็ว
2549
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
รัฐประศาสนศาสตร์
253770031
ดาบตำรวจประเสริฐ วงศ์กันทิยะ
2549
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
รัฐประศาสนศาสตร์
253770030
จ่าสิบเอกฉัตรศิลา สุขตัว
2549
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
รัฐประศาสนศาสตร์
253770029
สิบเอกวิษณุ วารีกุล
2549
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
รัฐประศาสนศาสตร์
253770028
นายวิเชษฐ์ วงศ์ประสิทธิ์
2549
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
รัฐประศาสนศาสตร์
253770027
จ่าสิบตรีอำนาจ ศรีนิล
2549
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
รัฐประศาสนศาสตร์
253770026
นายนพดล อยู่ดี
2549
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
รัฐประศาสนศาสตร์
253770025
นางสาวกาญจนา คำแสน
2549
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
รัฐประศาสนศาสตร์
253770024
นายอัครเชษฐ์ ธรรมจักร
2549
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
รัฐประศาสนศาสตร์
253770023
นายศีลวัต บุญเรือง
2549
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
รัฐประศาสนศาสตร์
253770022
นางสาวภาวิดา อ้อยบำรุง
2549
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
รัฐประศาสนศาสตร์
253770021
นางสาวสุกัญญา เทพา
2549
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
รัฐประศาสนศาสตร์
253770020
นายสุวิทย์ แก้วยะ
2549
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
รัฐประศาสนศาสตร์
253770019
นายสายเดี่ยว สิงห์ทอง
2549
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
รัฐประศาสนศาสตร์
253770018
นายจิตร พิศดาร
2549
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
รัฐประศาสนศาสตร์
253770017
นายวินัย โลหะกิจ
2549
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
รัฐประศาสนศาสตร์
253770016
นางสาวเยาวเรศ พยัคฆ์กุล
2549
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
รัฐประศาสนศาสตร์
253770015
จ่าสิบเอกศรศักดิ์ เลี้ยงเชื้อ
2549
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
รัฐประศาสนศาสตร์
253770014
นางสาวนุชจริน เสมอเชื้อ
2549
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
รัฐประศาสนศาสตร์
253770013
นางศุภวรรณ ไชยวุฒิ
2549
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
รัฐประศาสนศาสตร์
253770012
นายภาสกร ชัยชนะ
2549
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
รัฐประศาสนศาสตร์
253770011
นางสาวนารีรัตน์ ถาแก้ว
2549
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
รัฐประศาสนศาสตร์
253770010
นางรุ่งทิพย์ ซ้ายอุดมศิลป์
2549
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
รัฐประศาสนศาสตร์
253770009
นายภัคธร จะเฮิง
2549
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
รัฐประศาสนศาสตร์
253770008
นางสาววรารัตน์ พรหมเทศ
2549
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
รัฐประศาสนศาสตร์
253770007
นายธนิต ชอบจิต
2549
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
รัฐประศาสนศาสตร์
253770006
จ่าสิบตำรวจคงเจตน์ บัวผัด
2549
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
รัฐประศาสนศาสตร์
253770005
นางสาวผกามาศ ปัญญา
2549
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
รัฐประศาสนศาสตร์
253770004
สิบตำรวจเอกสมยศ ตาคำ
2549
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
รัฐประศาสนศาสตร์
253770003
นายสุรพล คำวัง
2549
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
รัฐประศาสนศาสตร์
253770002
นายมานพ ทุนกะเส้น
2549
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
รัฐประศาสนศาสตร์
253770001
นายสามิตร ชมชี
2549
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
รัฐประศาสนศาสตร์
223770123
นายรุ่ง กันชาติ
2547
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
รัฐประศาสนศาสตร์
223770122
นายจักรินทร์ ชวนคิด
2547
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
รัฐประศาสนศาสตร์
223770121
จ่าสิบตรีสวัสดิ์ เครือคำ
2547
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
รัฐประศาสนศาสตร์
223770120
นายอดิศักดิ์ พันธ์ผล
2547
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
รัฐประศาสนศาสตร์
223770119
นายประสิทธิ์ เครื่องสนุก
2547
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
รัฐประศาสนศาสตร์
223770118
นางสาวกาญจนา คำภีระ
2547
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
รัฐประศาสนศาสตร์
223770116
นายบุญส่ง ยะคำป้อ
2547
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
รัฐประศาสนศาสตร์
223770115
นายธรรมรงค์ เสมอเชื้อ
2547
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
รัฐประศาสนศาสตร์
223770114
สิบตำรวจเอกบุญยิ่ง มุ่งเมิน
2547
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
รัฐประศาสนศาสตร์
223770113
จ่าสิบเอกจรูญ ก๋าคำ
2547
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
รัฐประศาสนศาสตร์
223770112
นางสาวภาวิณี คำโล
2547
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
รัฐประศาสนศาสตร์
223770111
นายธนัฐสันต์ เตปันวงศ์
2547
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
รัฐประศาสนศาสตร์
223770110
นางสาวรินทร์ดา ปิงอุต
2547
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
รัฐประศาสนศาสตร์
223770109
นางสาวนริศรา รูปศิริ
2547
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
รัฐประศาสนศาสตร์
223770108
นางสาวสุภาพร สุนสดี
2547
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
รัฐประศาสนศาสตร์
223770107
นายกมล วงค์เขื่อน
2547
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
รัฐประศาสนศาสตร์
223770106
นางสาวฉัตรตฤณภัทร อามง
2547
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
รัฐประศาสนศาสตร์
223770105
นางสาวธนพร ไพวงค์
2547
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
รัฐประศาสนศาสตร์
223770104
สิบตำรวจเอกชนาทิพย์ หมอเก่ง
2547
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
รัฐประศาสนศาสตร์
223770103
นางสาวยศวดี คนงาน
2547
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
รัฐประศาสนศาสตร์
223770102
นางเพ็ญศรี ส่งแสง
2547
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
รัฐประศาสนศาสตร์
223770101
นางสาวดนยา ปลื้มชิงชัย
2547
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
รัฐประศาสนศาสตร์
155770054
นายบรินทร์ อ่อนอ่างคำ
2554
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
รัฐประศาสนศาสตร์
155770053
นายวิษณุพงษ์ แสงศรีจันทร์
2554
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
รัฐประศาสนศาสตร์
155770052
นางกาญจนา ปินตา
2554
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
รัฐประศาสนศาสตร์
155770051
นางสาวบุณยาพร สบบง
2554
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
รัฐประศาสนศาสตร์
155770050
นางสาวอรกัญญา เดชประเสริฐ
2554
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
รัฐประศาสนศาสตร์
155770049
นายประหยัด ท้ายเรือคำ
2554
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
รัฐประศาสนศาสตร์
155770048
นายอภินันท์ กาติ๊บ
2554
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
รัฐประศาสนศาสตร์
155770047
นางนภัสษร อภิวงค์งาม
2554
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
รัฐประศาสนศาสตร์
155770046
นางนงนภัส ตารินทร์
2554
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
รัฐประศาสนศาสตร์
155770045
นางสาวเจียมจินต์ อินทะรังษี
2554
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
รัฐประศาสนศาสตร์
155770044
นางอรวรรณ เฉื่อยกลาง
2554
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
รัฐประศาสนศาสตร์
155770043
นายชุมพล กาติ๊บ
2554
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
รัฐประศาสนศาสตร์
155770042
นายรุ่งอรุณ กิจโยธิน
2554
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
รัฐประศาสนศาสตร์
155770041
นายจิรปาณ ปัญญาบุญ
2554
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
รัฐประศาสนศาสตร์
155770040
นายกนกศักดิ์ ลาบุดดี
2554
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
รัฐประศาสนศาสตร์
155770039
นายไชยวัฒน์ ไกลถิ่น
2554
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
รัฐประศาสนศาสตร์
155770038
นายวัชรพงษ์ เวียงคำ
2554
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
รัฐประศาสนศาสตร์
155770037
นายเอกวินท์ ชุมนุมพร้อม
2554
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
รัฐประศาสนศาสตร์
155770036
พระสิทธิชัย วรสิทโท
2554
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
รัฐประศาสนศาสตร์
155770035
พระกันทรากร จารุธมโม
2554
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
รัฐประศาสนศาสตร์
155770034
นายณัฐพงษ์ พรมเกษา
2554
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
รัฐประศาสนศาสตร์
155770033
นางสาวศิรินญา นันตา
2554
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
รัฐประศาสนศาสตร์
155770032
สามเณรสิริวัฒน์ คำแขก
2554
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
รัฐประศาสนศาสตร์
155770031
สามเณรสุริยะ สุวรรณรัตน์
2554
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
รัฐประศาสนศาสตร์
155770030
พระสุพล กลิ่นหอม
2554
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
รัฐประศาสนศาสตร์
155770029
นายสมคิด ผาลาด
2554
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
รัฐประศาสนศาสตร์
155770028
พระปลัดบดินทร์ ทนุดี
2554
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
รัฐประศาสนศาสตร์
155770027
นายสิม เตียมอิน
2554
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
รัฐประศาสนศาสตร์
155770026
นางต่อมแก้ว ไกลถิ่น
2554
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
รัฐประศาสนศาสตร์
155770025
พระภานุพงษ์ แก้วเปี้ย
2554
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
รัฐประศาสนศาสตร์
155770024
นายรัฐพล หายทุกข์
2554
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
รัฐประศาสนศาสตร์
155770023
นายอนุกรานต์ ทำของดี
2554
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
รัฐประศาสนศาสตร์
155770022
นายธีระพงษ์ ดวงบุผา
2554
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
รัฐประศาสนศาสตร์
155770021
พระอุทิศ สุนุมิตร
2554
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
รัฐประศาสนศาสตร์
155770020
นายอนุชา ใจเสาร์ดี
2554
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
รัฐประศาสนศาสตร์
155770019
นายสมชาย ปัญทวงศ์
2554
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
รัฐประศาสนศาสตร์
155770018
นายสุรเชษฐ์ คำชุม
2554
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
รัฐประศาสนศาสตร์
155770017
นายวิจักษณ์ ดีปัญญา
2554
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
รัฐประศาสนศาสตร์
155770016
พระสังวาลย์ มีหลาย
2554
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
รัฐประศาสนศาสตร์
155770015
นางสาวพัชรา ศึกษาสอาด
2554
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
รัฐประศาสนศาสตร์
155770014
พระสุวิทย์ หอมนาน
2554
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
รัฐประศาสนศาสตร์
155770013
สามเณรวิศรุต ปวงมาลา
2554
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
รัฐประศาสนศาสตร์
155770012
นายจิรภัทร สมฤทธิ์
2554
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
รัฐประศาสนศาสตร์
155770011
นางสาวภัฑราภา สมฤทธิ์
2554
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
รัฐประศาสนศาสตร์
155770010
นายทศพล วงศ์ใหญ่
2554
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
รัฐประศาสนศาสตร์
155770009
นายเอกรินทร์ ยะตั๋น
2554
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
รัฐประศาสนศาสตร์
155770008
นายยศวริศ หลวงจินา
2554
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
รัฐประศาสนศาสตร์
155770007
นายพิชชากร ศรีจันทร์
2554
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
รัฐประศาสนศาสตร์
155770006
นางสาววรพิน ทะหล้า
2554
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
รัฐประศาสนศาสตร์
155770005
นางเพ็ญนภา ผกาหวน
2554
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
รัฐประศาสนศาสตร์
155770004
นางคำใส กาติ๊บ
2554
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
รัฐประศาสนศาสตร์
155770003
นางสาวพัชรินทร์ ตาพิชัย
2554
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
รัฐประศาสนศาสตร์
155770002
นางสาวดวงใจ ขัดสดา
2554
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
รัฐประศาสนศาสตร์
155770001
นายสุรศักดิ์ ทศคำชัย
2554
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
รัฐประศาสนศาสตร์
136770064
นายวิจารณ์ แสนลี่
2554
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.ฝาง)
รัฐประศาสนศาสตร์
136770062
จ่าสิบตำรวจประกิต วงศ์ปัญญา
2554
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.ฝาง)
รัฐประศาสนศาสตร์
136770061
สิบตำรวจโทอรุณ ธรรมวงค์
2554
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.ฝาง)
รัฐประศาสนศาสตร์
136770060
จ่าสิบตำรวจปิยณัฐ ธรรมจักร
2554
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.ฝาง)
รัฐประศาสนศาสตร์
136770059
จ่าสิบตำรวจคนองฤทธิ์ สิทธิพร
2554
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.ฝาง)
รัฐประศาสนศาสตร์
136770058
จ่าสิบตำรวจสมัย เจียมเสงี่ยม
2554
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.ฝาง)
รัฐประศาสนศาสตร์
136770057
นายกล้านรินทร์ อินตา
2554
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.ฝาง)
รัฐประศาสนศาสตร์
136770056
นายปรีชา รัตนธรรม
2554
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.ฝาง)
รัฐประศาสนศาสตร์
136770055
นางสาวจุฬารัตน์ มะลิใจ
2554
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.ฝาง)
รัฐประศาสนศาสตร์
136770054
ว่าที่ร้อยตรีสุมิตตา ใจพันธ์
2554
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.ฝาง)
รัฐประศาสนศาสตร์
136770053
นายพงษ์ประเสริฐ ประดับชมพู
2554
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.ฝาง)
รัฐประศาสนศาสตร์
136770052
พระมหาสมชาย ลุงคำ
2554
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.ฝาง)
รัฐประศาสนศาสตร์
136770051
นายอุดร จะที
2554
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.ฝาง)
รัฐประศาสนศาสตร์
136770050
นายกิตติ สุริยะ
2554
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.ฝาง)
รัฐประศาสนศาสตร์
136770049
นายพงษ์ศิริ สุริเตอร์
2554
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.ฝาง)
รัฐประศาสนศาสตร์
136770048
นายเรวัต อินถา
2554
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.ฝาง)
รัฐประศาสนศาสตร์
136770047
นายรักพงษ์ แสงผึ้ง
2554
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.ฝาง)
รัฐประศาสนศาสตร์
136770046
นางสาวพิชญากร ธิยากรณ์
2554
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.ฝาง)
รัฐประศาสนศาสตร์
136770045
นางสาวสุรีย์ลักษณ์ อินพรม
2554
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.ฝาง)
รัฐประศาสนศาสตร์
136770044
ดาบตำรวจอาทิตย์ ดาบุตร
2554
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.ฝาง)
รัฐประศาสนศาสตร์
136770043
นายสายัณห์ สุริยะเสถียร
2554
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.ฝาง)
รัฐประศาสนศาสตร์
136770042
ดาบตำรวจสงกรานต์ สุกันโท
2554
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.ฝาง)
รัฐประศาสนศาสตร์
136770041
นางสาววาทินี ชมภูแปง
2554
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.ฝาง)
รัฐประศาสนศาสตร์
136770040
นายณัฐวุฒิ ธัญสิริวรกุล
2554
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.ฝาง)
รัฐประศาสนศาสตร์
136770039
นางสาวเอ้ย ละยอย
2554
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.ฝาง)
รัฐประศาสนศาสตร์
136770038
นายพิชาพัชฌ์ สุรินทร์
2554
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.ฝาง)
รัฐประศาสนศาสตร์
136770037
นางสาวจุฬารัตน์ มะลิใจ
2554
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.ฝาง)
รัฐประศาสนศาสตร์
136770036
นายศรีประยูร สามะสุทธิ์
2554
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.ฝาง)
รัฐประศาสนศาสตร์
136770035
นางสาวศิริรัตน์ อูปคำ
2554
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.ฝาง)
รัฐประศาสนศาสตร์
136770034
นายจักรกฤษณ์ หลวงหนุ่ม
2554
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.ฝาง)
รัฐประศาสนศาสตร์
136770033
นางสาวรพีพรรณ พุทธชัย
2554
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.ฝาง)
รัฐประศาสนศาสตร์
136770032
นางสาวมิตรธิดา ลุงต๊ะ
2554
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.ฝาง)
รัฐประศาสนศาสตร์
136770031
นางสาวทิวสุดา กันทะอินทร์
2554
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.ฝาง)
รัฐประศาสนศาสตร์
136770030
นางสาวเกศรินทร์ กันธิมาลา
2554
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.ฝาง)
รัฐประศาสนศาสตร์
136770029
นางสาวมณฑิรา ปัญญามอย
2554
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.ฝาง)
รัฐประศาสนศาสตร์
136770028
นายปรีชา ศรีวิชัย
2554
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.ฝาง)
รัฐประศาสนศาสตร์
136770027
นายทัตดนัย อินต๊ะแปง
2554
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.ฝาง)
รัฐประศาสนศาสตร์
136770026
นายอัทยา แสนคำ
2554
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.ฝาง)
รัฐประศาสนศาสตร์
136770025
นายมานพ อภิชัย
2554
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.ฝาง)
รัฐประศาสนศาสตร์
136770024
นางสาวจินตนา กรมบุญ
2554
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.ฝาง)
รัฐประศาสนศาสตร์
136770023
นางสาววชิราภรณ์ ไพพฤกษ์
2554
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.ฝาง)
รัฐประศาสนศาสตร์
136770022
นางสาวนฤมล อ้อนเรือน
2554
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.ฝาง)
รัฐประศาสนศาสตร์
136770021
นายวัชรพงษ์ จันนัยนา
2554
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.ฝาง)
รัฐประศาสนศาสตร์
136770020
นายชินาทิป ก่องหล้า
2554
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.ฝาง)
รัฐประศาสนศาสตร์
136770019
นางสาวประภัสรา ทิศหล้า
2554
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.ฝาง)
รัฐประศาสนศาสตร์
136770018
นางสาวสุวีณา ฟองมณี
2554
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.ฝาง)
รัฐประศาสนศาสตร์
136770017
นายชัยวุฒิ ขัตสี
2554
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.ฝาง)
รัฐประศาสนศาสตร์
136770016
นางสาวเนตรนภา ทวีชัย
2554
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.ฝาง)
รัฐประศาสนศาสตร์
136770015
นายวุฒิชัย จันทร์ต๊ะนิตย์
2554
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.ฝาง)
รัฐประศาสนศาสตร์
136770014
นายรณชัย เตชะแก้ว
2554
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.ฝาง)
รัฐประศาสนศาสตร์
136770013
นางสาวสินจัย ทองคำ
2554
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.ฝาง)
รัฐประศาสนศาสตร์
136770012
นางสาวนิภาพร ใจหล้า
2554
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.ฝาง)
รัฐประศาสนศาสตร์
136770011
นายปฐมพร นวลแก้ว
2554
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.ฝาง)
รัฐประศาสนศาสตร์
136770010
นายอนุชา วงษ์ลิขิตเลิศ
2554
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.ฝาง)
รัฐประศาสนศาสตร์
136770009
นางสาวพัชราวรรณ หัตถกิจ
2554
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.ฝาง)
รัฐประศาสนศาสตร์
136770008
นางสาวเรนุกา ยาธัญ
2554
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.ฝาง)
รัฐประศาสนศาสตร์
136770007
นายนที ผลเกิด
2554
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.ฝาง)
รัฐประศาสนศาสตร์
136770006
นายโยธิน สายเครือตัน
2554
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.ฝาง)
รัฐประศาสนศาสตร์
136770005
นางสาววิภา ป่าโหล
2554
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.ฝาง)
รัฐประศาสนศาสตร์
136770004
นางสาววาสนา สุวรรณพงค์
2554
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.ฝาง)
รัฐประศาสนศาสตร์
136770003
นางสาวนภัสวรรรณ บุญสุภา
2554
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.ฝาง)
รัฐประศาสนศาสตร์
136770002
นางสาวสุทธิพร คอแอะ
2554
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.ฝาง)
รัฐประศาสนศาสตร์
136770001
นางสาวชลธิชา สุวรรณ์
2554
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.ฝาง)
รัฐประศาสนศาสตร์
135770052
นายพีรนุเดช โพธิ์แก้ว
2552
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
รัฐประศาสนศาสตร์
135770051
นายธวัชชัย คนตรง
2552
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
รัฐประศาสนศาสตร์
135770050
จ่าสิบตำรวจยุทธนา เสริมสุขเมฆ
2552
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
รัฐประศาสนศาสตร์
135770049
จ่าสิบตำรวจรุจิรา อินสมบัติ
2552
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
รัฐประศาสนศาสตร์
135770048
นายอธิพงษ์ มุสิกะ
2552
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
รัฐประศาสนศาสตร์
135770047
นางสาววิภาศิริ เกษรสิทธิ์
2552
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
รัฐประศาสนศาสตร์
135770046
นายอารี ใจดี
2552
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
รัฐประศาสนศาสตร์
135770045
นายอรรถกรณ์ วงศ์ใหญ่
2552
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
รัฐประศาสนศาสตร์
135770044
นางสาววิลาวรรณ์ มีสุข
2552
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
รัฐประศาสนศาสตร์
135770043
นายอดุลย์ สมใจ
2552
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
รัฐประศาสนศาสตร์
135770042
นางสาววิสุดา อินปั๋น
2552
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
รัฐประศาสนศาสตร์
135770041
นางสาวจีราพร ทุ่นใจ
2552
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
รัฐประศาสนศาสตร์
135770040
นางสาวกัญนิกา บุญเทพ
2552
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
รัฐประศาสนศาสตร์
135770039
นายพัฒนา ชูวงษ์
2552
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
รัฐประศาสนศาสตร์
135770038
นางสาวรุ่งนภา เวียงคำ
2552
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
รัฐประศาสนศาสตร์
135770037
นายทิวากร เปี่ยมประสงค์
2552
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
รัฐประศาสนศาสตร์
135770036
นางสาวปภาวี อุตมา
2552
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
รัฐประศาสนศาสตร์
135770035
นายไพบูลย์ ไล้บางยาง
2552
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
รัฐประศาสนศาสตร์
135770034
นายธีรชัย เต็มสิริมงคล
2552
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
รัฐประศาสนศาสตร์
135770033
นายสุทธิพรรณ สุวรรณ
2552
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
รัฐประศาสนศาสตร์
135770032
นายธนกฤต สุวรรณกุล
2552
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
รัฐประศาสนศาสตร์
135770031
นายอาทิตย์ สุปีณะ
2552
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
รัฐประศาสนศาสตร์
135770030
นางสาวอัมพิกา อินทะนิล
2552
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
รัฐประศาสนศาสตร์
135770029
ดาบตำรวจสิทธิพงศ์ ศูนย์กลาง
2552
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
รัฐประศาสนศาสตร์
135770028
นางรัตนา ไชยโพธิ์
2552
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
รัฐประศาสนศาสตร์
135770027
นางสาวศรัญญา มังคลาด
2552
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
รัฐประศาสนศาสตร์
135770026
นางสาวแพรทอง ลาพิงค์
2552
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
รัฐประศาสนศาสตร์
135770025
นางสาวพิมผกา ดีสร้อย
2552
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
รัฐประศาสนศาสตร์
135770024
นายทนงศักดิ์ ทองมา
2552
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
รัฐประศาสนศาสตร์
135770023
นางสาวรุ่งทิวา บุญเทพ
2552
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
รัฐประศาสนศาสตร์
135770022
ร้อยตรีบุญเลิศ อาจโพธิ
2552
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
รัฐประศาสนศาสตร์
135770019
ดาบตำรวจสมชาย ศรีพรม
2552
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
รัฐประศาสนศาสตร์
135770018
นางสาวชนิภรณ์ อาจสด
2552
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
รัฐประศาสนศาสตร์
135770017
นางสาวรุจิรา มุติมรรคา
2552
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
รัฐประศาสนศาสตร์
135770016
นายเกียรติศักดิ์ ขอดคำ
2552
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
รัฐประศาสนศาสตร์
135770015
นายมานพ ปุกคำ
2552
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
รัฐประศาสนศาสตร์
135770014
นายกิตติพงษ์ ธะนะ
2552
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
รัฐประศาสนศาสตร์
135770013
นางวรพรรณ ธะนะ
2552
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
รัฐประศาสนศาสตร์
135770012
ดาบตำรวจเศกสรรค์ พินิจจอหอ
2552
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
รัฐประศาสนศาสตร์
135770011
นายยุระนันท์ หอมนาน
2552
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
รัฐประศาสนศาสตร์
135770010
นายยงยุทธ ทรงยั่งยืนกุล
2552
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
รัฐประศาสนศาสตร์
135770009
นายปยุต แก้วภิรมย์
2552
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
รัฐประศาสนศาสตร์
135770008
นางสาวทิพย์วลี เตรียมทะนะ
2552
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
รัฐประศาสนศาสตร์
135770007
นายอรรถวัฒน์ คำมา
2552
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
รัฐประศาสนศาสตร์
135770006
นางสาวอลิสา อำมาตย์
2552
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
รัฐประศาสนศาสตร์
135770005
นายบุญส่ง แข็งแรง
2552
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
รัฐประศาสนศาสตร์
135770004
ดาบตำรวจชาญณรงค์ วงษ์วุฒิ
2552
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
รัฐประศาสนศาสตร์
135770003
นางสาวจตุพร อู่เหล็ก
2552
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
รัฐประศาสนศาสตร์
135770002
นายณัฐวุฒิ เวียงสมุทร
2552
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
รัฐประศาสนศาสตร์
135770001
นางสาวกัญยาณี ประภาสนิรัติศัย
2552
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
รัฐประศาสนศาสตร์
125770051
นายนัยน์กานต์ เสรีชัยชนะ
2551
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
รัฐประศาสนศาสตร์
125770050
พระบรรจง วงค์เจริญ
2551
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
รัฐประศาสนศาสตร์
125770049
จ่าสิบตำรวจบรรจบ บัวผัด
2551
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
รัฐประศาสนศาสตร์
125770048
นางสาวปวีณา มีแรง
2551
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
รัฐประศาสนศาสตร์
125770047
ดาบตำรวจถนอม เบิกบาน
2551
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
รัฐประศาสนศาสตร์
125770046
ดาบตำรวจพนม พึ่งพวก
2551
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
รัฐประศาสนศาสตร์
125770045
นางสาวจิราภรณ์ ไชยะ
2551
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
รัฐประศาสนศาสตร์
125770044
นายมานพ ณ ลำปาง
2551
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
รัฐประศาสนศาสตร์
125770043
นางสาวเสาวลักษณ์ อัศราช
2551
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
รัฐประศาสนศาสตร์
125770042
นางสาวเมวดี สัจจญาติ
2551
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
รัฐประศาสนศาสตร์
125770041
นายสุทธิพงศ์ หายโศรก
2551
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
รัฐประศาสนศาสตร์
125770040
นางสาวแจ่มจินดา กองสุข
2551
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
รัฐประศาสนศาสตร์
125770039
นายกิติชัย บัวผัด
2551
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
รัฐประศาสนศาสตร์
125770038
นายอารี ใจดี
2551
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
รัฐประศาสนศาสตร์
125770037
นางสาวกรรณลดา อิ่นคำ
2551
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
รัฐประศาสนศาสตร์
125770036
นางสาวศิริรัตน์ ใจบุญ
2551
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
รัฐประศาสนศาสตร์
125770035
นายธันยวัชย์ อยากหาสุข
2551
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
รัฐประศาสนศาสตร์
125770034
นางอรทัย ชิดสนิท
2551
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
รัฐประศาสนศาสตร์
125770033
นางแสงเทียน อ่อนเจริญ
2551
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
รัฐประศาสนศาสตร์
125770032
นางสาวทัศนาวรรณ บุตรวงศ์
2551
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
รัฐประศาสนศาสตร์
125770031
นางสาวกาญจนา แก้วโก
2551
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
รัฐประศาสนศาสตร์
125770030
นายนรากร กระภูฤทธิ์
2551
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
รัฐประศาสนศาสตร์
125770029
นางเกล็ดทราย วงศ์อิิน
2551
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
รัฐประศาสนศาสตร์
125770028
นางอารีย์ ซอกรัมย์
2551
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
รัฐประศาสนศาสตร์
125770027
ดาบตำรวจมานพ ยะมงคล
2551
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
รัฐประศาสนศาสตร์
125770026
นางสาววิภาศิริ เกษรสิทธิ์
2551
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
รัฐประศาสนศาสตร์
125770025
นางสาววิลาวรรณ์ มีสุข
2551
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
รัฐประศาสนศาสตร์
125770024
นางมยุรี ปาลา
2551
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
รัฐประศาสนศาสตร์
125770023
พระมนต์ชัย อุดทังไข
2551
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
รัฐประศาสนศาสตร์
125770022
นายหนึ่ง ขุนมิน
2551
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
รัฐประศาสนศาสตร์
125770021
นายปรัชญา ใสสม
2551
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
รัฐประศาสนศาสตร์
125770020
นายดานัย เวียงลอ
2551
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
รัฐประศาสนศาสตร์
125770019
นายธนวัฒน์ หงส์แก้ว
2551
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
รัฐประศาสนศาสตร์
125770018
นายสมบัติ สุนันต๊ะ
2551
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
รัฐประศาสนศาสตร์
125770017
นายวชิระ ทรายคำ
2551
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
รัฐประศาสนศาสตร์
125770016
นายรัตติกรณ์ ศรีคำ
2551
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
รัฐประศาสนศาสตร์
125770015
นางสาวสุทธิวรรณ สัจจะกุลวัฒนา
2551
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
รัฐประศาสนศาสตร์
125770014
นายอุดร สระเกตุ
2551
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
รัฐประศาสนศาสตร์
125770013
นายเอกพงษ์ อินผ่อง
2551
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
รัฐประศาสนศาสตร์
125770012
นายถาวร พักเสน
2551
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
รัฐประศาสนศาสตร์
125770011
นางสาวเนตรนรินทร์ มากสุก
2551
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
รัฐประศาสนศาสตร์
125770010
นายอธิพงษ์ มุสิกะ
2551
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
รัฐประศาสนศาสตร์
125770009
จ่าสิบตำรวจศรีเดช ธนะราษฎร์
2551
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
รัฐประศาสนศาสตร์
125770008
จ่าสิบตำรวจจักรพล ปุณะตุง
2551
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
รัฐประศาสนศาสตร์
125770007
ดาบตำรวจสงกรานต์ ยะตา
2551
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
รัฐประศาสนศาสตร์
125770006
นางมัทณี โพธิ์แก้ว
2551
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
รัฐประศาสนศาสตร์
125770005
นายณัฐวุฒิ เวียงสมุทร
2551
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
รัฐประศาสนศาสตร์
125770004
นางกนกรัตน์ มาไกล
2551
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
รัฐประศาสนศาสตร์
125770003
นายสากล บุญมา
2551
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
รัฐประศาสนศาสตร์
125770002
นายศิริวัฒน์ ตามสมัย
2551
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
รัฐประศาสนศาสตร์
125770001
จ่าสิบเอกสุวชัช อัคนิจ
2551
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
รัฐประศาสนศาสตร์
115770035
นายสวัสดิ์ หัวนา
2550
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
รัฐประศาสนศาสตร์
115770034
นายพัฒนา ชูวงษ์
2550
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
รัฐประศาสนศาสตร์
115770033
พระอดุลย์เดช มุทาธร
2550
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
รัฐประศาสนศาสตร์
115770032
นายสงบ กาติ๊บ
2550
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
รัฐประศาสนศาสตร์
115770031
นายชงฆฎิษด์ งามดี
2550
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
รัฐประศาสนศาสตร์
115770030
นายสิษฐิพงษ์ วันตาสี
2550
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
รัฐประศาสนศาสตร์
115770029
นางสาวสุทธิวรรณ สัจจะกุลวัฒนา
2550
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
รัฐประศาสนศาสตร์
115770028
นายปัญญา บุญใหม่
2550
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
รัฐประศาสนศาสตร์
115770027
นางศิรประภา อินหลี
2550
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
รัฐประศาสนศาสตร์
115770026
นางพรรณนิภา ศรีวิชัย
2550
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
รัฐประศาสนศาสตร์
115770025
นายศรชัย แซ่ลี
2550
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
รัฐประศาสนศาสตร์
115770024
นายอุมารินทร์ ประยศ
2550
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
รัฐประศาสนศาสตร์
115770023
นายสามารถ ทนนาดี
2550
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
รัฐประศาสนศาสตร์
115770022
นายวิวัฒน์ เต็มศิริมงคล
2550
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
รัฐประศาสนศาสตร์
115770021
นายสุวรรณ หลักฐาน
2550
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
รัฐประศาสนศาสตร์
115770020
นายชยานันท์ ศรีจันทร์
2550
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
รัฐประศาสนศาสตร์
115770019
นายจารุพล ใจชุ่ม
2550
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
รัฐประศาสนศาสตร์
115770018
นายเกษม ไชยบาล
2550
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
รัฐประศาสนศาสตร์
115770017
นายสุพัฒน์ ฉลาด
2550
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
รัฐประศาสนศาสตร์
115770016
พระเกียรติพงษ์ เชียงแรง
2550
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
รัฐประศาสนศาสตร์
115770015
นางศศินันท์ วงค์ราษฏร์
2550
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
รัฐประศาสนศาสตร์
115770014
นายไนยชน วงศ์คีรีไพศาล
2550
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
รัฐประศาสนศาสตร์
115770013
นางสาวอนัญญา อารัญ
2550
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
รัฐประศาสนศาสตร์
115770012
นางสาวนิภาพร ประเสริฐสังข์
2550
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
รัฐประศาสนศาสตร์
115770011
นายอดิเรก อินทะรังษี
2550
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
รัฐประศาสนศาสตร์
115770010
นายพัฒนภูมิ เที่ยงพัฒนานุกุล
2550
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
รัฐประศาสนศาสตร์
115770009
นางพิทยา อินทะรังษี
2550
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
รัฐประศาสนศาสตร์
115770008
จ่าสิบเอกมานิตย์ สิงห์เพ็ชร
2550
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
รัฐประศาสนศาสตร์
115770007
สิบเอกมนตรี เวียงคำ
2550
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
รัฐประศาสนศาสตร์
115770006
นางสาวบุหลัน แสงใส
2550
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
รัฐประศาสนศาสตร์
115770005
นางสาวจรรยาวรรณ์ คำราชา
2550
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
รัฐประศาสนศาสตร์
115770004
นายเอกภูมิ บุญจิรายุทธ
2550
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
รัฐประศาสนศาสตร์
115770003
ดาบตำรวจเดชศักดิ์ สมศรี
2550
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
รัฐประศาสนศาสตร์
115770002
นางวรรณา วงศ์แก้ว
2550
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
รัฐประศาสนศาสตร์
115770001
นายคมสัน หัวนา
2550
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
รัฐประศาสนศาสตร์
09J770030
นางสาวธัญญรัตน์ จันทรมานนท์
2554
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
รัฐประศาสนศาสตร์
09J770029
นายสหรัฐ บุญจงเจริญ
2554
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
รัฐประศาสนศาสตร์
09J770028
นางสาวทิพาพร กาวิน
2554
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
รัฐประศาสนศาสตร์
09J770027
นายกำธร คำเปี้ย
2554
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
รัฐประศาสนศาสตร์
09J770026
นางสาวโสรญา เพชรสวัสดิ์
2554
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
รัฐประศาสนศาสตร์
09J770025
นางสาวอรณิช อุปนันท์
2554
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
รัฐประศาสนศาสตร์
09J770024
นายธนดล ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม
2554
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
รัฐประศาสนศาสตร์
09J770023
นายจำนงค์ สมหมาย
2554
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
รัฐประศาสนศาสตร์
09J770022
นายภาคภูมิ อินตานันท์
2554
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
รัฐประศาสนศาสตร์
09J770021
นางสาววราภรณ์ พรมยาโน
2554
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
รัฐประศาสนศาสตร์
09J770020
นายสุมิตร ประสิทธิ์ศักดา
2554
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
รัฐประศาสนศาสตร์
09J770019
นางสาวสโรบล เณราธึก
2554
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
รัฐประศาสนศาสตร์
09J770018
นายไวกูณฐ์ สว่างยิ่ง
2554
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
รัฐประศาสนศาสตร์
09J770017
พระพงศธร วรรณสอน
2554
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
รัฐประศาสนศาสตร์
09J770016
นายศุภเลิศ เมฆโพธิ
2554
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
รัฐประศาสนศาสตร์
09J770015
นายบุญชัย เลาหาง
2554
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
รัฐประศาสนศาสตร์
09J770014
นางสาวแสงดาว อินทรา
2554
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
รัฐประศาสนศาสตร์
09J770013
นางสาวชุลีพร แสนสุข
2554
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
รัฐประศาสนศาสตร์
09J770012
นางนันทยา กลิ้งจักร
2554
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
รัฐประศาสนศาสตร์
09J770011
นางสาวณัฐณิชา เหล็กบอน
2554
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
รัฐประศาสนศาสตร์
09J770010
นางสาวอรพรรณ เมืองแก้ว
2554
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
รัฐประศาสนศาสตร์
09J770009
นางสาวเพียงฤทัย จินานา
2554
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
รัฐประศาสนศาสตร์
09J770008
นางสาวมัณฑนา ทิพวรรณ์
2554
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
รัฐประศาสนศาสตร์
09J770007
นายณัฐวุฒิ ไชยวงศ์
2554
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
รัฐประศาสนศาสตร์
09J770006
นางสาวรัตติกาล หมีคณะ
2554
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
รัฐประศาสนศาสตร์
09J770005
นางสาวปาณิสรา บุญเรือง
2554
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
รัฐประศาสนศาสตร์
09J770004
นายธีระพงศ์ เป็งเรือนชุม
2554
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
รัฐประศาสนศาสตร์
09J770003
นางสาวภัทราภรณ์ ทองคำ
2554
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
รัฐประศาสนศาสตร์
09J770002
นายศตวรรษ์ พิทาคำ
2554
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
รัฐประศาสนศาสตร์
09J770001
นางสาวยุพยง อินต๊ะก๋อน
2554
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
รัฐประศาสนศาสตร์
096770039
นางสาวนาตยา จันตา
2550
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.ฝาง)
รัฐประศาสนศาสตร์
096770038
นางสาวณัฐภรณ์ ประจันทกาญจน์
2550
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.ฝาง)
รัฐประศาสนศาสตร์
096770037
นายจตุพล คำใหญ่
2550
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.ฝาง)
รัฐประศาสนศาสตร์
096770036
นายนิคม จะหวะ
2550
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.ฝาง)
รัฐประศาสนศาสตร์
096770035
นายพัสกร จันทรศร
2550
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.ฝาง)
รัฐประศาสนศาสตร์
096770034
นางสาวสายทอง กันทะวัง
2550
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.ฝาง)
รัฐประศาสนศาสตร์
096770033
นางสาวมยุรี อินทจักร
2550
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.ฝาง)
รัฐประศาสนศาสตร์
096770032
นายภัทรพงษ์ เงินถา
2550
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.ฝาง)
รัฐประศาสนศาสตร์
096770031
สิบตำรวจโทศักดา กันยะมูล
2550
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.ฝาง)
รัฐประศาสนศาสตร์
096770030
จ่าสิบตำรวจพิรุณ เนมิราช
2550
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.ฝาง)
รัฐประศาสนศาสตร์
096770029
ดาบตำรวจนิวัตร โปธิ
2550
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.ฝาง)
รัฐประศาสนศาสตร์
096770028
นายฐิติพงษ์ ธรรมทิ
2550
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.ฝาง)
รัฐประศาสนศาสตร์
096770027
นายสหรัฐ บุตรคำ
2550
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.ฝาง)
รัฐประศาสนศาสตร์
096770026
นางสาวศิลาพร เรือนพันธ์
2550
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.ฝาง)
รัฐประศาสนศาสตร์
096770025
นางสาวคคนะ พวงบุปผา
2550
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.ฝาง)
รัฐประศาสนศาสตร์
096770024
นายนัทวุฒิ ตาอิ่น
2550
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.ฝาง)
รัฐประศาสนศาสตร์
096770023
นางสาวศตพร สมพงษ์
2550
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.ฝาง)
รัฐประศาสนศาสตร์
096770022
นายสว่าง กันทะ
2550
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.ฝาง)
รัฐประศาสนศาสตร์
096770021
นายศุภชัย ชวกิจ
2550
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.ฝาง)
รัฐประศาสนศาสตร์
096770020
นายประพัฒน์ มะลิกา
2550
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.ฝาง)
รัฐประศาสนศาสตร์
096770019
ดาบตำรวจนิตย์ ทรายคำ
2550
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.ฝาง)
รัฐประศาสนศาสตร์
096770018
นายพีรพัฒน์ สุหล้า
2550
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.ฝาง)
รัฐประศาสนศาสตร์
096770017
สิบตำรวจเอกพิชิต กันต๊ะ
2550
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.ฝาง)
รัฐประศาสนศาสตร์
096770016
นายชัยวัฒน์ คำวัตร
2550
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.ฝาง)
รัฐประศาสนศาสตร์
096770015
นายวิเชียร อินต๊ะจักร
2550
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.ฝาง)
รัฐประศาสนศาสตร์
096770014
นายเทวิน อินต๊ะยศ
2550
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.ฝาง)
รัฐประศาสนศาสตร์
096770013
นางสาวยุพิน ต๊ะปวน
2550
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.ฝาง)
รัฐประศาสนศาสตร์
096770012
นายนพดล สิงห์มะโน
2550
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.ฝาง)
รัฐประศาสนศาสตร์
096770011
นางสาวจันทร์ฉาย บุญจู
2550
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.ฝาง)
รัฐประศาสนศาสตร์
096770010
นายอภิรักต์ พุ่มจำปา
2550
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.ฝาง)
รัฐประศาสนศาสตร์
096770009
นางสาวพัชราพรรณ ทุกอย่าง
2550
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.ฝาง)
รัฐประศาสนศาสตร์
096770008
นางสาวลัดดา เสรีเชษฐพงษ์
2550
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.ฝาง)
รัฐประศาสนศาสตร์
096770007
นายสุนทร คำภีระ
2550
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.ฝาง)
รัฐประศาสนศาสตร์
096770006
นางสาวดวงดาว สุวรรณอาภรณ์
2550
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.ฝาง)
รัฐประศาสนศาสตร์
096770005
นายธนาพันธ์ ศรีดอนไชย
2550
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.ฝาง)
รัฐประศาสนศาสตร์
096770004
ดาบตำรวจยศวริศ จิตต์ทิพย์
2550
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.ฝาง)
รัฐประศาสนศาสตร์
096770003
นางสาววาสนา ทรายมูล
2550
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.ฝาง)
รัฐประศาสนศาสตร์
096770002
จ่าสิบตำรวจอนงค์ ตุ้ยเทพ
2550
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.ฝาง)
รัฐประศาสนศาสตร์
096770001
นายมาวิน เจริญสุข
2550
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.ฝาง)
รัฐประศาสนศาสตร์
08J770051
นายตะวัน สุริยะชัยพันธ์
2553
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
รัฐประศาสนศาสตร์
08J770050
นางสาวหทัยนันท์ นวรัตน์
2553
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
รัฐประศาสนศาสตร์
08J770049
นางสาวศรัญญา จิตพิงค์
2553
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
รัฐประศาสนศาสตร์
08J770048
นางการเกษ ติ๊บทะลา
2553
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
รัฐประศาสนศาสตร์
08J770047
นางสาวธิดารัตน์ สุขสภา
2553
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
รัฐประศาสนศาสตร์
08J770046
นายไชยาทิตย์ ธรรมวรรณ์
2553
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
รัฐประศาสนศาสตร์
08J770045
นางสาวจุฑามาศ หมีจั๋นต๊ะ
2553
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
รัฐประศาสนศาสตร์
08J770044
นางสาวสุวิตา โตทอง
2553
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
รัฐประศาสนศาสตร์
08J770043
นายอภิวัฒน์ กุนตาสี
2553
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
รัฐประศาสนศาสตร์
08J770042
นายไพโรจน์ ทะบุญ
2553
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
รัฐประศาสนศาสตร์
08J770041
นายเอกพงษ์ ปัญญาเหล็ก
2553
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
รัฐประศาสนศาสตร์
08J770040
นางสาวอุมาภรณ์ สุภาคำ
2553
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
รัฐประศาสนศาสตร์
08J770039
นางสาวสุภาวดี เบิกบาน
2553
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
รัฐประศาสนศาสตร์
08J770038
นายกิตติคุณ บุญเป็ง
2553
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
รัฐประศาสนศาสตร์
08J770037
นายดนุภพ ปะตะนะ
2553
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
รัฐประศาสนศาสตร์
08J770036
นายอนันต์ แสนจินาการ
2553
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
รัฐประศาสนศาสตร์
08J770035
นางนันธฌาย์ แก้วเมืองอนันท์
2553
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
รัฐประศาสนศาสตร์
08J770034
นายวัชรพล เรือนคำฟู
2553
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
รัฐประศาสนศาสตร์
08J770033
นายวิเชียร โมตาลี
2553
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
รัฐประศาสนศาสตร์
08J770032
นางสาวรวิวรรณ คำเพียว
2553
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
รัฐประศาสนศาสตร์
08J770031
สิบเอกเสกสรรค์ นันธิสิงห์
2553
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
รัฐประศาสนศาสตร์
08J770030
นางสาวดรุณี แดงมุข
2553
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
รัฐประศาสนศาสตร์
08J770029
นายสมพร มิตรอวยพร
2553
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
รัฐประศาสนศาสตร์
08J770028
นางสาวดรุณี สมทราย
2553
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
รัฐประศาสนศาสตร์
08J770027
นายพัชรพล ปงลังกา
2553
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
รัฐประศาสนศาสตร์
08J770026
นายปฏิวัติ สาธุเม
2553
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
รัฐประศาสนศาสตร์
08J770025
นางสาวจามจุรี สีชมพู
2553
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
รัฐประศาสนศาสตร์
08J770024
นายธนิศร์ ใจยะสุ
2553
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
รัฐประศาสนศาสตร์
08J770023
นางสาวอภิญญา หล้าเหินหงษ์
2553
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
รัฐประศาสนศาสตร์
08J770022
นางสาวฉัตตาพัฒน์ ไชยเสน
2553
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
รัฐประศาสนศาสตร์
08J770021
นายเอกรินทร์ อินทะยศ
2553
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
รัฐประศาสนศาสตร์
08J770020
สิบโทวิษณุ เรือนรักเรา
2553
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
รัฐประศาสนศาสตร์
08J770019
นางสาวอรชุมา วงค์ษา
2553
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
รัฐประศาสนศาสตร์
08J770018
นายเทวัญ เขื่อนคุณา
2553
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
รัฐประศาสนศาสตร์
08J770017
นางสาวอรัญญา โปทาวี
2553
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
รัฐประศาสนศาสตร์
08J770016
นายสงวนศักดิ์ คำโต๊ะ
2553
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
รัฐประศาสนศาสตร์
08J770015
นายวทัญญู ปันศรี
2553
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
รัฐประศาสนศาสตร์
08J770014
นางธิชากร นิลทิตย์
2553
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
รัฐประศาสนศาสตร์
08J770013
นายพนาดร ลีลาศีลธรรม
2553
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
รัฐประศาสนศาสตร์
08J770012
นางสาวอัมพร เหล่าวงค์ษา
2553
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
รัฐประศาสนศาสตร์
08J770011
นายอภิรัตน์ ท้าวบุญเรือง
2553
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
รัฐประศาสนศาสตร์
08J770010
นายณัฐวุฒิ ปัญญาเหล็ก
2553
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
รัฐประศาสนศาสตร์
08J770009
จ่าสิบตรีพิสิษฐ์ สุคนธสิงห์
2553
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
รัฐประศาสนศาสตร์
08J770008
นายศตวรรษ ขุนทรงอักษร
2553
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
รัฐประศาสนศาสตร์
08J770007
นายฐิติกร บุญทาเมือง
2553
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
รัฐประศาสนศาสตร์
08J770006
นายกิตติศักดิ์ พลใส
2553
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
รัฐประศาสนศาสตร์
08J770005
นายสุษิระ ใจอ่อน
2553
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
รัฐประศาสนศาสตร์
08J770004
นายพิรุณ คำโต๊ะ
2553
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
รัฐประศาสนศาสตร์
08J770003
นางสาวพีรดา วิริยาสกุล
2553
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
รัฐประศาสนศาสตร์
08J770002
นางสาวอารีพร ตันปิน
2553
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
รัฐประศาสนศาสตร์
07J770044
จ่าสิบโทบุญชุม สุทธวิชา
2552
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
รัฐประศาสนศาสตร์
07J770043
นายวิทยา ชมชื่น
2552
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
รัฐประศาสนศาสตร์
07J770042
นางสาววัชรีพรรณ ไชยแสน
2552
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
รัฐประศาสนศาสตร์
07J770041
นางสิริยา จอมเขียว
2552
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
รัฐประศาสนศาสตร์
07J770040
นายเทิดศักดิ์ อุ่นปวง
2552
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
รัฐประศาสนศาสตร์
07J770039
นายสหัชพงษ์ ปะปานา
2552
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
รัฐประศาสนศาสตร์
07J770038
นายอาทิตย์ โพธิ์ทอง
2552
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
รัฐประศาสนศาสตร์
07J770037
นายประภัตร์ สารินจา
2552
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
รัฐประศาสนศาสตร์
07J770036
นางสาวอุดมพร ชูสุวรรณ์
2552
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
รัฐประศาสนศาสตร์
07J770035
นางสาวรจนา อินเหล็ง
2552
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
รัฐประศาสนศาสตร์
07J770034
นายธนูศักดิ์ อรจง
2552
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
รัฐประศาสนศาสตร์
07J770033
นายยุรนนท์ ปันเป็ง
2552
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
รัฐประศาสนศาสตร์
07J770032
นายนพฤทธิ์ ฟองตา
2552
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
รัฐประศาสนศาสตร์
07J770031
นายสุทธิพงษ์ วงศ์หอม
2552
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
รัฐประศาสนศาสตร์
07J770030
นางสาวกรรณิการ์ ใกล้การค้า
2552
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
รัฐประศาสนศาสตร์
07J770029
นางสาวญานิศา เจริญใจ
2552
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
รัฐประศาสนศาสตร์
07J770028
นางสาวเกศรินทร์ กุนตาสี
2552
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
รัฐประศาสนศาสตร์
07J770027
นายทศพล รู้เที่ยง
2552
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
รัฐประศาสนศาสตร์
07J770026
นางสาวศิริพร อุดดง
2552
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
รัฐประศาสนศาสตร์
07J770025
นายวิชวินท์ ชยพิศุทธิ์
2552
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
รัฐประศาสนศาสตร์
07J770024
นางสาวภาวิณี โกฏธิ
2552
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
รัฐประศาสนศาสตร์
07J770023
ว่าที่ร้อยตรีสำราญ เต้จะมัง
2552
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
รัฐประศาสนศาสตร์
07J770022
นายทวีพงษ์ ตั้งตระกูล
2552
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
รัฐประศาสนศาสตร์
07J770021
นายปิยะณัฐ ทองยศ
2552
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
รัฐประศาสนศาสตร์
07J770020
นายนพดล ดวงสุริยะ
2552
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
รัฐประศาสนศาสตร์
07J770019
นางสาวสุธาสินี กนกไพรวัลย์
2552
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
รัฐประศาสนศาสตร์
07J770018
นางสาวสุนิษา สุกานันต์
2552
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
รัฐประศาสนศาสตร์
07J770017
นางสาวสุวิตา โตทอง
2552
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
รัฐประศาสนศาสตร์
07J770016
นางวิลาวัลย์ ปิงกุล
2552
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
รัฐประศาสนศาสตร์
07J770015
นายกฤษฎา ตาระปิน
2552
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
รัฐประศาสนศาสตร์
07J770014
นางสาวณัฎฐักฤธตา คำมูล
2552
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
รัฐประศาสนศาสตร์
07J770013
นายวิทยา ชมชื่น
2552
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
รัฐประศาสนศาสตร์
07J770012
นายนิทัศน์ คำภีระ
2552
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
รัฐประศาสนศาสตร์
07J770011
นางสาวศิรประภา เรือนวิน
2552
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
รัฐประศาสนศาสตร์
07J770010
นายปราปต์ จินตพิทักษ์
2552
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
รัฐประศาสนศาสตร์
07J770009
นายสุรเดช เม็ดโท
2552
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
รัฐประศาสนศาสตร์
07J770008
นางสาวประนอม อุปละ
2552
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
รัฐประศาสนศาสตร์
07J770007
นางสาวศรัญญา จิตพิงค์
2552
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
รัฐประศาสนศาสตร์
07J770006
นายประหยัด มงคลเลิศนภา
2552
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
รัฐประศาสนศาสตร์
07J770005
นายประพาส อาทรไพรวัลย์
2552
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
รัฐประศาสนศาสตร์
07J770004
นายชัยยุทธ กุณยา
2552
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
รัฐประศาสนศาสตร์
07J770003
นางสาวกนกพร สมฤทธิ์
2552
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
รัฐประศาสนศาสตร์
07J770002
นางสาวนิดา ปุ๊ดพรม
2552
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
รัฐประศาสนศาสตร์
07J770001
นางสาวลลิตา กาละวิน
2552
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
รัฐประศาสนศาสตร์
076770035
นายชัยณรงค์ ดีแก้ว
2548
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.ฝาง)
รัฐประศาสนศาสตร์
076770034
จ่าสิบตำรวจเกียรติศักดิ์ พิทาคำ
2548
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.ฝาง)
รัฐประศาสนศาสตร์
076770033
สิบตำรวจเอกธงชัย ตานที
2548
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.ฝาง)
รัฐประศาสนศาสตร์
076770032
นายจักรี สิงห์สา
2548
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.ฝาง)
รัฐประศาสนศาสตร์
076770031
พันตรีมนัส ขันธมาศ
2548
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.ฝาง)
รัฐประศาสนศาสตร์
076770030
นางสาวปาริชาติ กุยแก้ว
2548
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.ฝาง)
รัฐประศาสนศาสตร์
076770029
จ่าสิบตำรวจขจรศักดิ์ สมฟอง
2548
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.ฝาง)
รัฐประศาสนศาสตร์
076770028
สิบตำรวจเอกศรชัย ชาวเวียง
2548
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.ฝาง)
รัฐประศาสนศาสตร์
076770027
จ่าสิบตำรวจเชวง เมืองมูล
2548
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.ฝาง)
รัฐประศาสนศาสตร์
076770026
นายกิติคุณ ใจลึก
2548
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.ฝาง)
รัฐประศาสนศาสตร์
076770025
ดาบตำรวจประพนธ์ ทำดี
2548
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.ฝาง)
รัฐประศาสนศาสตร์
076770024
สิบตำรวจเอกวันชัย ชุ่มใจ
2548
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.ฝาง)
รัฐประศาสนศาสตร์
076770023
สิบตำรวจเอกสุริยา สาลานันท์
2548
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.ฝาง)
รัฐประศาสนศาสตร์
076770022
นายสุทธิพงษ์ ปัญจะ
2548
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.ฝาง)
รัฐประศาสนศาสตร์
076770021
สิบตำรวจเอกชูชาติ หน่อตื้อ
2548
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.ฝาง)
รัฐประศาสนศาสตร์
076770020
นางสาวอรพินท์ ปัญญาเจริญ
2548
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.ฝาง)
รัฐประศาสนศาสตร์
076770019
ดาบตำรวจรัตนากร กฤตศิลป์
2548
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.ฝาง)
รัฐประศาสนศาสตร์
076770018
นายเอกรินทร์ จันลา
2548
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.ฝาง)
รัฐประศาสนศาสตร์
076770017
นายสมพร แสงสว่าง
2548
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.ฝาง)
รัฐประศาสนศาสตร์
076770016
นายศุภวัฒน์ นันตา
2548
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.ฝาง)
รัฐประศาสนศาสตร์
076770015
นายจักรกฤษณ์ เขียวดี
2548
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.ฝาง)
รัฐประศาสนศาสตร์
076770014
ดาบตำรวจวิจารย์ นวลแก้ว
2548
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.ฝาง)
รัฐประศาสนศาสตร์
076770013
จ่าสิบตำรวจณรงค์ อินถอด
2548
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.ฝาง)
รัฐประศาสนศาสตร์
076770012
นางโสรยา บุญยมหา
2548
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.ฝาง)
รัฐประศาสนศาสตร์
076770011
นายมานะ บุญยมหา
2548
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.ฝาง)
รัฐประศาสนศาสตร์
076770010
ร้อยตำรวจเอกสุวิทย์ ธรรมวงศ์
2548
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.ฝาง)
รัฐประศาสนศาสตร์
076770009
สิบตำรวจเอกวราวุฒิ มาฆะถึก
2548
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.ฝาง)
รัฐประศาสนศาสตร์
076770008
สิบตรีประชานาถ จันทะบุตร
2548
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.ฝาง)
รัฐประศาสนศาสตร์
076770007
สิบตำรวจเอกสมชาย หนุ่ม
2548
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.ฝาง)
รัฐประศาสนศาสตร์
076770006
นายนวภัทร์ โตวิจิตร
2548
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.ฝาง)
รัฐประศาสนศาสตร์
076770005
นางสมจิตร์ จันทร์สำเภา
2548
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.ฝาง)
รัฐประศาสนศาสตร์
076770004
สิบตำรวจโทนพพร แก้วนาง
2548
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.ฝาง)
รัฐประศาสนศาสตร์
076770003
นางสาวสุรัสวดี ดอกกุ่ม
2548
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.ฝาง)
รัฐประศาสนศาสตร์
076770002
นางสาวรัญจวน ดวงจันทร์
2548
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.ฝาง)
รัฐประศาสนศาสตร์
076770001
นายนิคม อาวรณ์
2548
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.ฝาง)
รัฐประศาสนศาสตร์
06J770037
ร้อยตำรวจตรีอรุณ โปธาศรี
2551
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
รัฐประศาสนศาสตร์
06J770036
นายวีระชัย ยามี
2551
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
รัฐประศาสนศาสตร์
06J770035
นายมานิตย์ แดงขาวเขียว
2551
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
รัฐประศาสนศาสตร์
06J770034
นายปรีดี วันสิรโอภาส
2551
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
รัฐประศาสนศาสตร์
06J770033
ดาบตำรวจอรุณ โปธาศรี
2551
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
รัฐประศาสนศาสตร์
06J770032
ดาบตำรวจสมชาย ธรรมดา
2551
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
รัฐประศาสนศาสตร์
06J770031
ร้อยตำรวจตรีสิงห์คำ ชูชัยยา
2551
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
รัฐประศาสนศาสตร์
06J770030
ดาบตำรวจสว่าง เครือมณี
2551
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
รัฐประศาสนศาสตร์
06J770029
นายธงชัย วิชัยชาติ
2551
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
รัฐประศาสนศาสตร์
06J770028
ดาบตำรวจสิรภพ แสงบุญเรือง
2551
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
รัฐประศาสนศาสตร์
06J770027
นายอินตา นันต๊ะพรม
2551
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
รัฐประศาสนศาสตร์
06J770026
นายสมบูรณ์ เรือนฟ้างาม
2551
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
รัฐประศาสนศาสตร์
06J770025
ดาบตำรวจรักพงษ์ โอบเอื้อ
2551
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
รัฐประศาสนศาสตร์
06J770024
นายเฉลิมชาติ หล้าดี
2551
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
รัฐประศาสนศาสตร์
06J770023
จ่าสิบตำรวจวิรัตน์ โยรภัตร
2551
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
รัฐประศาสนศาสตร์
06J770022
จ่าสิบตำรวจมาโนทย์ กาญจนะ
2551
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
รัฐประศาสนศาสตร์
06J770021
สิบตำรวจเอกวิทยา ดอนชัย
2551
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
รัฐประศาสนศาสตร์
06J770020
ดาบตำรวจโกสินทร์ ปัญญาเหล็ก
2551
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
รัฐประศาสนศาสตร์
06J770019
สิบตำรวจเอกสงกรานต์ จอมฟอง
2551
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
รัฐประศาสนศาสตร์
06J770018
นายณัฐกิตต์ กลวิวัฒน์
2551
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
รัฐประศาสนศาสตร์
06J770017
ดาบตำรวจอดุลย์ จันทร์วงค์
2551
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
รัฐประศาสนศาสตร์
06J770016
ดาบตำรวจชยัน เตจา
2551
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
รัฐประศาสนศาสตร์
06J770015
นางสาววิรัญญา นาระต๊ะ
2551
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
รัฐประศาสนศาสตร์
06J770014
ดาบตำรวจณรงค์ ศรีนวล
2551
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
รัฐประศาสนศาสตร์
06J770013
จ่าสิบตำรวจธนภัทร คำฟู
2551
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
รัฐประศาสนศาสตร์
06J770012
นายณรงค์ฤทธิ์ จันทร์เวียง
2551
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
รัฐประศาสนศาสตร์
06J770011
นายณัฐพล อุดโน
2551
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
รัฐประศาสนศาสตร์
06J770010
สิบเอกปัญญา โพธิ์ทอง
2551
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
รัฐประศาสนศาสตร์
06J770009
นางบัวตอง นำมะ
2551
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
รัฐประศาสนศาสตร์
06J770008
นายภูดินันท์ ศรีวิชัย
2551
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
รัฐประศาสนศาสตร์
06J770007
นายประสิทธิ์ วงศ์กิจพานิช
2551
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
รัฐประศาสนศาสตร์
06J770006
นายอนุสรณ์ วงค์รินทร์
2551
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
รัฐประศาสนศาสตร์
06J770005
นายอานุภาพ ลดาลลิตสกุล
2551
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
รัฐประศาสนศาสตร์
06J770004
นายณรงศักดิ์ มหายาโน
2551
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
รัฐประศาสนศาสตร์
06J770003
นายทอง มูลรัตน์
2551
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
รัฐประศาสนศาสตร์
06J770002
นางสาวกุสุมาลย์ ปาต๊ะ
2551
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
รัฐประศาสนศาสตร์
06J770001
นางสาวกาญจนา กาวารี
2551
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
รัฐประศาสนศาสตร์
066770130
นายสัญญา อิ่นแก้ว
2547
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.ฝาง)
รัฐประศาสนศาสตร์
066770129
นายชัยวัฒน์ สิงห์มา
2547
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.ฝาง)
รัฐประศาสนศาสตร์
066770128
สิบตำรวจเอกไวกูณฐ์ เพียรสงวน
2547
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.ฝาง)
รัฐประศาสนศาสตร์
066770127
นายสมชาย คำรน
2547
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.ฝาง)
รัฐประศาสนศาสตร์
066770126
สิบตำรวจโททวีศักดิ์ อุตสา
2547
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.ฝาง)
รัฐประศาสนศาสตร์
066770125
นายณัฏฐพล รินแก้ว
2547
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.ฝาง)
รัฐประศาสนศาสตร์
066770124
นายนัฐพงษ์ กู้เกียรติสกุลมั่น
2547
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.ฝาง)
รัฐประศาสนศาสตร์
066770123
นางสาวชลธิฌา เพชรสมัย
2547
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.ฝาง)
รัฐประศาสนศาสตร์
066770122
นายกิตติ สุริยะ
2547
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.ฝาง)
รัฐประศาสนศาสตร์
066770121
นายกฤษฎา ยาวิลาศ
2547
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.ฝาง)
รัฐประศาสนศาสตร์
066770120
สิบตำรวจโทชัยทัศน์ อยู่สุข
2547
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.ฝาง)
รัฐประศาสนศาสตร์
066770119
สิบตำรวจเอกบัณฑิต เตจ๊ะ
2547
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.ฝาง)
รัฐประศาสนศาสตร์
066770118
นายเดชชยา วงษ์เทพ
2547
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.ฝาง)
รัฐประศาสนศาสตร์
066770117
นายสมโภช อินศร
2547
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.ฝาง)
รัฐประศาสนศาสตร์
066770116
นายคมสันต์ จิ่งหยี่
2547
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.ฝาง)
รัฐประศาสนศาสตร์
066770115
นายวินิจ หน่อแก้ว
2547
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.ฝาง)
รัฐประศาสนศาสตร์
066770114
นายดนุพล จุมบารี
2547
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.ฝาง)
รัฐประศาสนศาสตร์
066770113
นายกิตติการ นันตา
2547
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.ฝาง)
รัฐประศาสนศาสตร์
066770112
นางสาวสุดเฉลียว ศรีใจ
2547
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.ฝาง)
รัฐประศาสนศาสตร์
066770111
นางสาวสุพิศ โปธิ
2547
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.ฝาง)
รัฐประศาสนศาสตร์
066770110
นางสาวอัชลี สีคำ
2547
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.ฝาง)
รัฐประศาสนศาสตร์
066770109
สิบตำรวจโทเรืองเดช ก๋าละ
2547
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.ฝาง)
รัฐประศาสนศาสตร์
066770108
นายไพศาล ขวัญอ่อน
2547
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.ฝาง)
รัฐประศาสนศาสตร์
066770107
นายวสันต์ จันทาวงษ์
2547
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.ฝาง)
รัฐประศาสนศาสตร์
066770106
นายสมภพ หอธรรมคุณ
2547
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.ฝาง)
รัฐประศาสนศาสตร์
066770105
นายเจริญ แก้วกาศ
2547
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.ฝาง)
รัฐประศาสนศาสตร์
066770104
นายวีรยุทธ ทิพย์กันทา
2547
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.ฝาง)
รัฐประศาสนศาสตร์
066770103
นายจิตตภัทร อุดมมิตร
2547
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.ฝาง)
รัฐประศาสนศาสตร์
066770102
นางสาวนิภาพร เจริญสิงห์
2547
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.ฝาง)
รัฐประศาสนศาสตร์
066770101
นายสุรศักดิ์ ดวงไทย
2547
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.ฝาง)
รัฐประศาสนศาสตร์
065770168
นายประยิด แก้วบุญเถิง
2547
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
รัฐประศาสนศาสตร์
065770167
นางสาวกฤษณา กันประเวท
2547
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
รัฐประศาสนศาสตร์
065770166
นายคมสัน รัมมะยศ
2547
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
รัฐประศาสนศาสตร์
065770165
ดาบตำรวจอภิชาติ ใจภักดี
2547
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
รัฐประศาสนศาสตร์
065770164
นางวนิดา เทียนยัง
2547
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
รัฐประศาสนศาสตร์
065770163
นายชินวัตร เพชรจิตร์
2547
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
รัฐประศาสนศาสตร์
065770162
นายปริญญา แม้นจิตร์
2547
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
รัฐประศาสนศาสตร์
065770161
นายอติวรรธน์ หอมนาน
2547
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
รัฐประศาสนศาสตร์
065770160
นางสาวพรรณทิพย์ พงษพันธุ์ชัชวาล
2547
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
รัฐประศาสนศาสตร์
065770159
พันจ่าเอกณัฐวุฒิ สักลอ
2547
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
รัฐประศาสนศาสตร์
065770158
นายสุริยา ดวงบุผา
2547
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
รัฐประศาสนศาสตร์
065770157
นางกษิดิ์รัตน์ วงค์ดาว
2547
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
รัฐประศาสนศาสตร์
065770156
นายอัศนัย นันตาลิตร
2547
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
รัฐประศาสนศาสตร์
065770155
นางสาวสุนา กันทะสอน
2547
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
รัฐประศาสนศาสตร์
065770154
นางสาวอรณิชา แสงศรีจันทร์
2547
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
รัฐประศาสนศาสตร์
065770153
สิบตำรวจโทอนุชา สมฤทธิ์
2547
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
รัฐประศาสนศาสตร์
065770152
นายเสกสรรค์ นันทะเสน
2547
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
รัฐประศาสนศาสตร์
065770151
นายสรวิศ ต่างใจ
2547
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
รัฐประศาสนศาสตร์
065770150
นายสมหมาย ขอดคำ
2547
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
รัฐประศาสนศาสตร์
065770149
สิบตำรวจเอกสมบัติ กาติ๊บ
2547
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
รัฐประศาสนศาสตร์
065770148
สิบตำรวจเอกสมชาย อินทะรังษี
2547
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
รัฐประศาสนศาสตร์
065770147
นางศิรประภา มูลศรี
2547
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
รัฐประศาสนศาสตร์
065770146
นายวิฑูรย์ สารน้อย
2547
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
รัฐประศาสนศาสตร์
065770145
นายวรพงศ์ จตุนาม
2547
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
รัฐประศาสนศาสตร์
065770144
นายพงษ์ศักดิ์ การเพียร
2547
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
รัฐประศาสนศาสตร์
065770143
นายประสงค์ โพธิ์แก้ว
2547
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
รัฐประศาสนศาสตร์
065770142
นายนิรุธ บุตรพรม
2547
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
รัฐประศาสนศาสตร์
065770141
นางสาวกนกภรณ์ วงศ์ใหญ่
2547
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
รัฐประศาสนศาสตร์
065770140
นางสาวสมัย น้อยนาม
2547
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
รัฐประศาสนศาสตร์
065770139
นางราตรี กะตุดทอง
2547
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
รัฐประศาสนศาสตร์
065770138
นางสาวยุพิน แสงศรีจันทร์
2547
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
รัฐประศาสนศาสตร์
065770137
นางสาวมาลัยพร ทะนันชัย
2547
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
รัฐประศาสนศาสตร์
065770136
นางเนตรนภาค์ กองแก้ว
2547
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
รัฐประศาสนศาสตร์
065770135
นางสาวนารีรัตน์ กันทะสอน
2547
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
รัฐประศาสนศาสตร์
065770134
นางสาวนภัสกร กล้าหาญ
2547
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
รัฐประศาสนศาสตร์
065770133
นางเครือวัลย์ ศรีพรม
2547
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
รัฐประศาสนศาสตร์
065770132
นางขวัญมงคล ก้อคำ
2547
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
รัฐประศาสนศาสตร์
065770131
นางกรรณิกา ชัยเรืองเดช
2547
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
รัฐประศาสนศาสตร์
065770130
นายอินสม เมืองมูล
2547
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
รัฐประศาสนศาสตร์
065770129
นายอลงกรณ์ พุทธวงค์
2547
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
รัฐประศาสนศาสตร์
065770128
จ่าสิบตำรวจหิรัญ เมฆิน
2547
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
รัฐประศาสนศาสตร์
065770127
นายสุรพล เดระดา
2547
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
รัฐประศาสนศาสตร์
065770126
นายสุภรัตน์ รัตนจันทร์
2547
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
รัฐประศาสนศาสตร์
065770125
สิบตำรวจโทสิทธิเดช เชื้อสะอาด
2547
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
รัฐประศาสนศาสตร์
065770124
นายสมาน เมืองแก้ว
2547
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
รัฐประศาสนศาสตร์
065770123
นายสมหมาย คนึงคิด
2547
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
รัฐประศาสนศาสตร์
065770122
นายภูวเดช เชื้อสะอาด
2547
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
รัฐประศาสนศาสตร์
065770121
นายสหพล วงค์ใหญ่
2547
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
รัฐประศาสนศาสตร์
065770120
จ่าสิบตำรวจสมชาติ มีสุข
2547
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
รัฐประศาสนศาสตร์
065770119
นายสมคิด ศรีคำ
2547
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
รัฐประศาสนศาสตร์
065770118
นายสมเกียรติ ศรีคำ
2547
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
รัฐประศาสนศาสตร์
065770117
นายสมเกียรติ คำใจวัง
2547
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
รัฐประศาสนศาสตร์
065770116
นายวิสุทธิ์ สุวรรณศักดิ์
2547
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
รัฐประศาสนศาสตร์
065770115
นายวิวัฒน์ ชนะพิมพ์
2547
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
รัฐประศาสนศาสตร์
065770114
นายวิโรจน์ สมณะ
2547
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
รัฐประศาสนศาสตร์
065770113
นายวัฒนกิจ เมืองมูล
2547
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
รัฐประศาสนศาสตร์
065770112
สิบตำรวจโทวสันต์ ตันกูล
2547
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
รัฐประศาสนศาสตร์
065770111
พันตรีลำดวน บุญโกศล
2547
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
รัฐประศาสนศาสตร์
065770110
นายโยธิน ดินทะลาย
2547
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
รัฐประศาสนศาสตร์
065770109
สิบเอกยงยุทธ หอมนาน
2547
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
รัฐประศาสนศาสตร์
065770108
นายประสงค์ ถานันต๊ะ
2547
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
รัฐประศาสนศาสตร์
065770107
นายประดิษฐ์ อินต๊ะลาศ
2547
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
รัฐประศาสนศาสตร์
065770106
นายต่วน จันทนะ
2547
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
รัฐประศาสนศาสตร์
065770105
นายเด่น คำโน
2547
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
รัฐประศาสนศาสตร์
065770104
นายเฉลิมชัย มีสุข
2547
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
รัฐประศาสนศาสตร์
065770103
นายจีรพันธ์ ใสนันท์
2547
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
รัฐประศาสนศาสตร์
065770102
นายโกวิท ศิริชุมชัย
2547
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
รัฐประศาสนศาสตร์
065770101
นายเกริกพันธุ์ กันณิกา
2547
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
รัฐประศาสนศาสตร์
05G770036
นายสุรีย์ภาส สอนลือ
2549
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เทิง)
รัฐประศาสนศาสตร์
05G770035
นายเชวง สามแสน
2549
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เทิง)
รัฐประศาสนศาสตร์
05G770034
นายเสกข์ ชาวผาวิไล
2549
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เทิง)
รัฐประศาสนศาสตร์
05G770033
นายธรรมนูญ อุตรักษ์
2549
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เทิง)
รัฐประศาสนศาสตร์
05G770032
นายปฐมพงษ์ สวยงาม
2549
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เทิง)
รัฐประศาสนศาสตร์
05G770031
นายจักรพันธ์ ชมคำ
2549
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เทิง)
รัฐประศาสนศาสตร์
05G770030
นายคมกฤษณ์ คงมั่น
2549
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เทิง)
รัฐประศาสนศาสตร์
05G770029
นางสาวอนงค์นาฏ ไชยะ
2549
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เทิง)
รัฐประศาสนศาสตร์
05G770028
นางสาวฐิณิชฌา เกษรจำปา
2549
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เทิง)
รัฐประศาสนศาสตร์
05G770027
นายวิทวัฒน์ รักดิน
2549
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เทิง)
รัฐประศาสนศาสตร์
05G770026
จ่าสิบตำรวจสุพัฒน์ จันทร์เพ็ญ
2549
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เทิง)
รัฐประศาสนศาสตร์
05G770025
จ่าสิบตำรวจอัษฎา รู้ดี
2549
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เทิง)
รัฐประศาสนศาสตร์
05G770024
นายเจด็จ ทรัพย์ทวี
2549
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เทิง)
รัฐประศาสนศาสตร์
05G770023
นางพิมพวรรณ อังควานิช
2549
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เทิง)
รัฐประศาสนศาสตร์
05G770022
นางนงคาน จันทาพูน
2549
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เทิง)
รัฐประศาสนศาสตร์
05G770021
นายพิษณุ หลีสัน
2549
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เทิง)
รัฐประศาสนศาสตร์
05G770020
นางดุษดี หลีสัน
2549
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เทิง)
รัฐประศาสนศาสตร์
05G770019
นายเอกภพ จตุโชคอุดม
2549
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เทิง)
รัฐประศาสนศาสตร์
05G770018
นายด่วน สมฤทธิ์
2549
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เทิง)
รัฐประศาสนศาสตร์
05G770017
พระสุขใจ เงินคำ
2549
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เทิง)
รัฐประศาสนศาสตร์
05G770016
พระสมเลิศ ใจอ้าย
2549
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เทิง)
รัฐประศาสนศาสตร์
05G770015
นางสาวนิตยาภรณ์ ริจนา
2549
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เทิง)
รัฐประศาสนศาสตร์
05G770014
พระอนิวัฒน์ จักขุ
2549
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เทิง)
รัฐประศาสนศาสตร์
05G770013
พระพิชญาทร ปันสุรินทร์
2549
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เทิง)
รัฐประศาสนศาสตร์
05G770012
นายนนทิพัฒน์ บุญเชื้อ
2549
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เทิง)
รัฐประศาสนศาสตร์
05G770011
พระอุกฤษฎ์ ยศคำ
2549
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เทิง)
รัฐประศาสนศาสตร์
05G770010
นายมนตรี ศรีประทุม
2549
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เทิง)
รัฐประศาสนศาสตร์
05G770009
นายธนกร ไชยบุญนาค
2549
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เทิง)
รัฐประศาสนศาสตร์
05G770008
นางสาวอุทธยาน ไชยสมบัติ
2549
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เทิง)
รัฐประศาสนศาสตร์
05G770007
นายบุญยงค์ พรหมรักษา
2549
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เทิง)
รัฐประศาสนศาสตร์
05G770006
นายอดิเรก ใจคำ
2549
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เทิง)
รัฐประศาสนศาสตร์
05G770005
นางมุกดา เตียนต๊ะนันท์
2549
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เทิง)
รัฐประศาสนศาสตร์
05G770004
นางสาวจิราพร โฉมใหม่
2549
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เทิง)
รัฐประศาสนศาสตร์
05G770003
นางสาวประภากร ไก่แก้ว
2549
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เทิง)
รัฐประศาสนศาสตร์
05G770002
นางชลดา ฟังเร็ว
2549
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เทิง)
รัฐประศาสนศาสตร์
05G770001
นายมานพ ชุมภูวงค์
2549
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เทิง)
รัฐประศาสนศาสตร์
05G116007
นางธัญญลักษณ์ ปริกเพชร
2549
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เทิง)
รัฐประศาสนศาสตร์
04H770027
นายชิณณวรรธน์ ตาคำ
2551
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
รัฐประศาสนศาสตร์
04H770026
นายไกรสร ฟูวัน
2551
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
รัฐประศาสนศาสตร์
04H770025
นายสมัคร ปินปันคง
2551
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
รัฐประศาสนศาสตร์
04H770024
นายศตวรรต ผลกานนท์
2551
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
รัฐประศาสนศาสตร์
04H770023
นายเศกสันติ์ กองศรี
2551
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
รัฐประศาสนศาสตร์
04H770022
นายสุวิทย์ สินสอน
2551
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
รัฐประศาสนศาสตร์
04H770021
นายจงรักษ์ บุรุษธง
2551
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
รัฐประศาสนศาสตร์
04H770020
นายบัญชา ปาระมีกาศ
2551
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
รัฐประศาสนศาสตร์
04H770019
นายมณีรัตน์ วงศ์ปินตา
2551
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
รัฐประศาสนศาสตร์
04H770018
นายจิตพันธุ์ สมนาศักดิ์
2551
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
รัฐประศาสนศาสตร์
04H770017
นางสาวกรวิภา แสงอรุณ
2551
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
รัฐประศาสนศาสตร์
04H770016
นางสาวรางวัล เตชะ
2551
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
รัฐประศาสนศาสตร์
04H770015
นายโกญจนาท เปรื่องพงษ์
2551
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
รัฐประศาสนศาสตร์
04H770014
นางสาวกนกวรรณ โกฏิยี่
2551
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
รัฐประศาสนศาสตร์
04H770013
นายพิบูลย์สวัสดิ์ สุมัชยา
2551
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
รัฐประศาสนศาสตร์
04H770012
นางสาวทิพย์ประภา เด็ดขาด
2551
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
รัฐประศาสนศาสตร์
04H770011
นางรวงทอง ระวีวรรณ์
2551
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
รัฐประศาสนศาสตร์
04H770010
นายสมชาย สุลำปิง
2551
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
รัฐประศาสนศาสตร์
04H770009
นางสาวกรรณิกา ราวิชัย
2551
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
รัฐประศาสนศาสตร์
04H770008
นายอาทิตย์ เขื่อนเพชร
2551
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
รัฐประศาสนศาสตร์
04H770007
นายธนพนธ์ เลิศศรีพัฒนากุล
2551
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
รัฐประศาสนศาสตร์
04H770006
ดาบตำรวจพิเชษฐ์ กิจรักษ์
2551
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
รัฐประศาสนศาสตร์
04H770004
นางสาววนิดา มะโนหาญ
2551
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
รัฐประศาสนศาสตร์
04H770003
นายสวัสดิ์ ใหม่หล้า
2551
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
รัฐประศาสนศาสตร์
04H770002
นางสาวศศินิภา จองมุ้ง
2551
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
รัฐประศาสนศาสตร์
04H770001
นายไชยอนันต์ รัชตสุวรรณกุล
2551
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
รัฐประศาสนศาสตร์
03M770044
นายสถิต เขียวแปง
2554
โครงการร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายและเทศบาลตำบลปาย
รัฐประศาสนศาสตร์
03M770043
นายไพโรจน์ คำภีระ
2554
โครงการร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายและเทศบาลตำบลปาย
รัฐประศาสนศาสตร์
03M770042
นางสาวนิลาวรรณ สมบูรณ์
2554
โครงการร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายและเทศบาลตำบลปาย
รัฐประศาสนศาสตร์
03M770041
นางสาววินิตา เขียวหมาย
2554
โครงการร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายและเทศบาลตำบลปาย
รัฐประศาสนศาสตร์
03M770040
นายเอนก เฟื่องประสบ
2554
โครงการร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายและเทศบาลตำบลปาย
รัฐประศาสนศาสตร์
03M770039
นายวศิน ปุ๊กอิ่ง
2554
โครงการร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายและเทศบาลตำบลปาย
รัฐประศาสนศาสตร์
03M770038
นางสาวกิ่งกานต์ สิทธิ์ศิริพันธ์
2554
โครงการร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายและเทศบาลตำบลปาย
รัฐประศาสนศาสตร์
03M770037
ดาบตำรวจศิริชัย พึ่งพวก
2554
โครงการร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายและเทศบาลตำบลปาย
รัฐประศาสนศาสตร์
03M770036
นายคมิก บำรุง
2554
โครงการร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายและเทศบาลตำบลปาย
รัฐประศาสนศาสตร์
03M770035
นายอัสนี อภัยพันธ์
2554
โครงการร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายและเทศบาลตำบลปาย
รัฐประศาสนศาสตร์
03M770034
นางสาวชวนพิศ มณีรัตน์
2554
โครงการร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายและเทศบาลตำบลปาย
รัฐประศาสนศาสตร์
03M770033
นางสาวอัญชยา ราชจินดา
2554
โครงการร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายและเทศบาลตำบลปาย
รัฐประศาสนศาสตร์
03M770032
นางสาววารีญา เกิดเป็ง
2554
โครงการร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายและเทศบาลตำบลปาย
รัฐประศาสนศาสตร์
03M770031
นายวสันต์ คำเขียว
2554
โครงการร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายและเทศบาลตำบลปาย
รัฐประศาสนศาสตร์
03M770030
นางอุภัยภัทร วงษ์มูล
2554
โครงการร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายและเทศบาลตำบลปาย
รัฐประศาสนศาสตร์
03M770029
นายประพรรณ ปู่แขก
2554
โครงการร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายและเทศบาลตำบลปาย
รัฐประศาสนศาสตร์
03M770028
นางสาวธิดารัก บูรวานิช
2554
โครงการร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายและเทศบาลตำบลปาย
รัฐประศาสนศาสตร์
03M770027
พันจ่าเอกพงค์วุฒิ อุปละ
2554
โครงการร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายและเทศบาลตำบลปาย
รัฐประศาสนศาสตร์
03M770026
นางสาวสุนันทา คงทรัพย์
2554
โครงการร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายและเทศบาลตำบลปาย
รัฐประศาสนศาสตร์
03M770025
นางเบญจภรณ์ กาญบุตร
2554
โครงการร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายและเทศบาลตำบลปาย
รัฐประศาสนศาสตร์
03M770024
สิบตรีอรรถสิทธิ์ อิ่นแก้วปางคำ
2554
โครงการร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายและเทศบาลตำบลปาย
รัฐประศาสนศาสตร์
03M770023
นางชัชชญา กิติสาย
2554
โครงการร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายและเทศบาลตำบลปาย
รัฐประศาสนศาสตร์
03M770022
นางสาวนารีรัตน์ ด้วงสงค์
2554
โครงการร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายและเทศบาลตำบลปาย
รัฐประศาสนศาสตร์
03M770021
นายสุริยันห์ เผ่าพันธุ์ธรรม
2554
โครงการร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายและเทศบาลตำบลปาย
รัฐประศาสนศาสตร์
03M770020
นายจตุพล วงค์หล้า
2554
โครงการร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายและเทศบาลตำบลปาย
รัฐประศาสนศาสตร์
03M770019
นายชัยชนะ ทรัพย์ขจรเดช
2554
โครงการร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายและเทศบาลตำบลปาย
รัฐประศาสนศาสตร์
03M770018
นายอดิเรก หลิ่งคำ
2554
โครงการร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายและเทศบาลตำบลปาย
รัฐประศาสนศาสตร์
03M770017
นายเกรียงไกร บุญวัฒน์
2554
โครงการร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายและเทศบาลตำบลปาย
รัฐประศาสนศาสตร์
03M770016
นายวันเฉลิม ธรรมสอน
2554
โครงการร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายและเทศบาลตำบลปาย
รัฐประศาสนศาสตร์
03M770015
นายบุญชู แพร่ทอง
2554
โครงการร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายและเทศบาลตำบลปาย
รัฐประศาสนศาสตร์
03M770014
นางสาวนิชาภา กันธะเลิศ
2554
โครงการร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายและเทศบาลตำบลปาย
รัฐประศาสนศาสตร์
03M770013
นายคณัสภูชิต แสนคำ
2554
โครงการร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายและเทศบาลตำบลปาย
รัฐประศาสนศาสตร์
03M770012
นางสาวจารุวรรณ ติ๊แสง
2554
โครงการร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายและเทศบาลตำบลปาย
รัฐประศาสนศาสตร์
03M770011
นายอุดม อุทธชัย
2554
โครงการร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายและเทศบาลตำบลปาย
รัฐประศาสนศาสตร์
03M770010
นางสาวอชิรญา ฮ่อแฮ่งสุนย์
2554
โครงการร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายและเทศบาลตำบลปาย
รัฐประศาสนศาสตร์
03M770009
นางสาวเมวิกา พละศักดิ์
2554
โครงการร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายและเทศบาลตำบลปาย
รัฐประศาสนศาสตร์
03M770008
นางสาวประภัสสร โป่งยะ
2554
โครงการร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายและเทศบาลตำบลปาย
รัฐประศาสนศาสตร์
03M770007
ดาบตำรวจสกล ขยัน
2554
โครงการร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายและเทศบาลตำบลปาย
รัฐประศาสนศาสตร์
03M770006
นายอาวุธ สุดรัมย์
2554
โครงการร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายและเทศบาลตำบลปาย
รัฐประศาสนศาสตร์
03M770005
นายกฤษฎา กันธาน้อย
2554
โครงการร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายและเทศบาลตำบลปาย
รัฐประศาสนศาสตร์
03M770004
นางสาวมนัสภรณ์ ยานะดำ
2554
โครงการร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายและเทศบาลตำบลปาย
รัฐประศาสนศาสตร์
03M770003
นางสาวดารารัตน์ ศรีธิชัย
2554
โครงการร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายและเทศบาลตำบลปาย
รัฐประศาสนศาสตร์
03M770002
นางบัวลม ตานันท์
2554
โครงการร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายและเทศบาลตำบลปาย
รัฐประศาสนศาสตร์
03M770001
นายณัฐนนท์ จิรกิจนิมิตร
2554
โครงการร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายและเทศบาลตำบลปาย
รัฐประศาสนศาสตร์
03J770053
นายวราวุฒิ สิงห์อ้าย
2549
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
รัฐประศาสนศาสตร์
03J770052
นายธนากร จินาการ
2549
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
รัฐประศาสนศาสตร์
03J770051
นายสุชาติ สุขเปียง
2549
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
รัฐประศาสนศาสตร์
03J770050
นายศรัทธาพงษ์ ยลถวิล
2549
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
รัฐประศาสนศาสตร์
03J770049
นายสุธิกาญจน์ ขำประไพ
2549
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
รัฐประศาสนศาสตร์
03J770048
นางจันทร์จิรา ณวรรณติ๊บ
2549
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
รัฐประศาสนศาสตร์
03J770047
นางสาวกนกพร พงค์ดา
2549
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
รัฐประศาสนศาสตร์
03J770046
นายวิชาญ มอยคำตื้อ
2549
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
รัฐประศาสนศาสตร์
03J770045
นายสมพงษ์ ยะอ้อน
2549
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
รัฐประศาสนศาสตร์
03J770044
นายก่อชิ เพชรไพรพนาวัลย์
2549
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
รัฐประศาสนศาสตร์
03J770043
นายธัญพิสิษฐ์ เชียงชีระ
2549
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
รัฐประศาสนศาสตร์
03J770042
สิบเอกดุสิต สุขศรี
2549
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
รัฐประศาสนศาสตร์
03J770041
นายสัญญา บุญมาแก้ว
2549
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
รัฐประศาสนศาสตร์
03J770040
จ่าสิบตรีธวัชชัย ตุ่นแก้ว
2549
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
รัฐประศาสนศาสตร์
03J770039
นางสาวปนัดดา ปัญญาปิน
2549
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
รัฐประศาสนศาสตร์
03J770038
นางสาวกัญญาภัค สุปินนะ
2549
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
รัฐประศาสนศาสตร์
03J770037
นางสาวเมย์วดี จินใจ
2549
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
รัฐประศาสนศาสตร์
03J770036
นายเอกรัตน์ สุวิชาดาสกุล
2549
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
รัฐประศาสนศาสตร์
03J770035
นางสาวเนตรหญิง แซ่เตียว
2549
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
รัฐประศาสนศาสตร์
03J770034
นายสปัน ปฎิกา
2549
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
รัฐประศาสนศาสตร์
03J770033
นายไพบูลย์ เสวตวงษ์
2549
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
รัฐประศาสนศาสตร์
03J770032
สิบโทเทอดพงษ์ เวงสูงเนิน
2549
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
รัฐประศาสนศาสตร์
03J770031
นายอาทิตย์ ยาแก้ว
2549
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
รัฐประศาสนศาสตร์
03J770030
นายสราวุธ ไชยวงศ์
2549
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
รัฐประศาสนศาสตร์
03J770029
นายทองคำ เจริญใจ
2549
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
รัฐประศาสนศาสตร์
03J770028
นายศิริพงษ์ สิระกาทร
2549
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
รัฐประศาสนศาสตร์
03J770027
นายเด่นดนัย กายแก้ว
2549
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
รัฐประศาสนศาสตร์
03J770026
นางสาววารุณี สุทธิ์พิษฐาน
2549
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
รัฐประศาสนศาสตร์
03J770025
นายวิโรจน์ สุต๋าคำ
2549
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
รัฐประศาสนศาสตร์
03J770024
นายพรชัย กรรณิกา
2549
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
รัฐประศาสนศาสตร์
03J770023
นายสามารถ แสนสุวงศ์
2549
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
รัฐประศาสนศาสตร์
03J770022
นายธนัฐสันติ์ มูลย่อง
2549
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
รัฐประศาสนศาสตร์
03J770021
นายอนันต์ จำปาทอง
2549
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
รัฐประศาสนศาสตร์
03J770020
นายอุทัย คุ้มกันนาน
2549
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
รัฐประศาสนศาสตร์
03J770019
นายวรวิทย์ ขัติยศ
2549
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
รัฐประศาสนศาสตร์
03J770018
นายนัฐพงษ์ ติ๊บถา
2549
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
รัฐประศาสนศาสตร์
03J770017
นายพัฒนพงษ์ สุขสามัคคี
2549
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
รัฐประศาสนศาสตร์
03J770016
นางสาววรรณาวดี ดวงสุริยะ
2549
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
รัฐประศาสนศาสตร์
03J770015
นายมานิตย์ แดงขาวเขียว
2549
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
รัฐประศาสนศาสตร์
03J770014
นายศุภชัย เพ็ญศรี
2549
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
รัฐประศาสนศาสตร์
03J770013
นายเจริญ เมืองอนันต์กิจ
2549
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
รัฐประศาสนศาสตร์
03J770012
นายเสกสรรค์ ลังการ์
2549
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
รัฐประศาสนศาสตร์
03J770011
นางสาวสุพรรษา ยาโน
2549
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
รัฐประศาสนศาสตร์
03J770010
นายวรวัฒน์ ผัดแก้ว
2549
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
รัฐประศาสนศาสตร์
03J770009
นายครรชัย องค์เผ่
2549
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
รัฐประศาสนศาสตร์
03J770008
นายเริงชัย จอมนที
2549
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
รัฐประศาสนศาสตร์
03J770007
นายศิวณัฐ กองไฝ
2549
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
รัฐประศาสนศาสตร์
03J770006
ดาบตำรวจชัยวัฒน์ กองแก้ว
2549
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
รัฐประศาสนศาสตร์
03J770005
นายสุพจน์ สุริยะชัยพันธ์
2549
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
รัฐประศาสนศาสตร์
03J770004
นายเรืองศักดิ์ บรรทา
2549
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
รัฐประศาสนศาสตร์
03J770003
นางสาวอัลิปรียา รอดมา
2549
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
รัฐประศาสนศาสตร์
03J770002
นายพงศ์พันธ์ ปันดอนตอง
2549
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
รัฐประศาสนศาสตร์
03J770001
นายอนุพงษ์ เต๋มาจ๊ะ
2549
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
รัฐประศาสนศาสตร์
03H770026
นายสุรพงศ์ นาทะสัน
2550
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
รัฐประศาสนศาสตร์
03H770025
นายวรพงศ์ แสนยอด
2550
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
รัฐประศาสนศาสตร์
03H770024
นายบุญเลิศ จินดาธรรม
2550
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
รัฐประศาสนศาสตร์
03H770023
นางสาวเนตรนภา เสียงใส
2550
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
รัฐประศาสนศาสตร์
03H770022
นายคำดี อินทะวงค์
2550
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
รัฐประศาสนศาสตร์
03H770021
นางสาวสายสุณี จินดาธรรม
2550
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
รัฐประศาสนศาสตร์
03H770020
นางจิตรลดา สุธรรมมา
2550
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
รัฐประศาสนศาสตร์
03H770019
นายเดช พรมเมือง
2550
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
รัฐประศาสนศาสตร์
03H770018
ดาบตำรวจสุดารัตน์ นาคสุวรรณ
2550
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
รัฐประศาสนศาสตร์
03H770017
นางอรรคยุพา กำลังเอก
2550
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
รัฐประศาสนศาสตร์
03H770016
นางสาววิไลวรรณ ภิระบรรณ์
2550
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
รัฐประศาสนศาสตร์
03H770015
นายสอาด กาลิน
2550
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
รัฐประศาสนศาสตร์
03H770014
นายธวัชชัย ปัดถาติ
2550
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
รัฐประศาสนศาสตร์
03H770013
นายขวัญชัย นาจันทร์
2550
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
รัฐประศาสนศาสตร์
03H770012
นางลัดดาวัลย์ กาวิน
2550
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
รัฐประศาสนศาสตร์
03H770011
นายเสกสันติ จับใจนาย
2550
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
รัฐประศาสนศาสตร์
03H770010
นายชวลิตร แก้วสมบูรณ์
2550
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
รัฐประศาสนศาสตร์
03H770009
นายวิทูรย์ เทียมตา
2550
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
รัฐประศาสนศาสตร์
03H770008
นายโชคชัย จินาวัง
2550
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
รัฐประศาสนศาสตร์
03H770007
นายอุดม อินเป็ง
2550
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
รัฐประศาสนศาสตร์
03H770006
นายธงไทย ชำนาญกิจ
2550
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
รัฐประศาสนศาสตร์
03H770005
นางทานตะวัน กันแก้ว
2550
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
รัฐประศาสนศาสตร์
03H770004
นางนงรักษ์ วงค์เมืองมา
2550
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
รัฐประศาสนศาสตร์
03H770003
นายภาณุวัฒน์ ธรรมสาร
2550
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
รัฐประศาสนศาสตร์
03H770002
นางรัตนา สมนาศักดิ์
2550
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
รัฐประศาสนศาสตร์
03H770001
นายนิพจน์ บุญเทศ
2550
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
รัฐประศาสนศาสตร์
02M770038
นายเยี่ยม เทพเทวธรรม
2552
โครงการร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายและเทศบาลตำบลปาย
รัฐประศาสนศาสตร์
02M770037
นายสหวัฒน์ คำเสน
2552
โครงการร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายและเทศบาลตำบลปาย
รัฐประศาสนศาสตร์
02M770036
นางสาวปรัศนีย์ ฤาชา
2552
โครงการร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายและเทศบาลตำบลปาย
รัฐประศาสนศาสตร์
02M770035
นางเนตรนภา ปิมปา
2552
โครงการร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายและเทศบาลตำบลปาย
รัฐประศาสนศาสตร์
02M770034
นายพิรุฬห์ เพชรพระประเสริฐ
2552
โครงการร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายและเทศบาลตำบลปาย
รัฐประศาสนศาสตร์
02M770033
นายศุภกิจ พ่อค้า
2552
โครงการร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายและเทศบาลตำบลปาย
รัฐประศาสนศาสตร์
02M770032
นายทนงศักดิ์ บุญธรรม
2552
โครงการร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายและเทศบาลตำบลปาย
รัฐประศาสนศาสตร์
02M770031
สิบตำรวจเอกอดิเรก จันทร์แว่น
2552
โครงการร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายและเทศบาลตำบลปาย
รัฐประศาสนศาสตร์
02M770030
สิบเอกบุญชุม สุทธวิชา
2552
โครงการร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายและเทศบาลตำบลปาย
รัฐประศาสนศาสตร์
02M770029
ดาบตำรวจทัศพล กาญบุตร
2552
โครงการร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายและเทศบาลตำบลปาย
รัฐประศาสนศาสตร์
02M770028
สิบตำรวจโทไชยวรเชษฐ์ ใจคำ
2552
โครงการร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายและเทศบาลตำบลปาย
รัฐประศาสนศาสตร์
02M770027
นายชาติตระการ ประพฤตินอก
2552
โครงการร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายและเทศบาลตำบลปาย
รัฐประศาสนศาสตร์
02M770026
ดาบตำรวจอาจศึก รัตนแพทย์
2552
โครงการร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายและเทศบาลตำบลปาย
รัฐประศาสนศาสตร์
02M770025
นายหาญชัย ลิ้มประเสริฐ
2552
โครงการร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายและเทศบาลตำบลปาย
รัฐประศาสนศาสตร์
02M770024
นายอนุสรณ์ สุวงษ์
2552
โครงการร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายและเทศบาลตำบลปาย
รัฐประศาสนศาสตร์
02M770023
นายสุทัศน์ เทพรัตน์
2552
โครงการร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายและเทศบาลตำบลปาย
รัฐประศาสนศาสตร์
02M770022
นายวัชระ พิริยะวรคุณ
2552
โครงการร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายและเทศบาลตำบลปาย
รัฐประศาสนศาสตร์
02M770021
ดาบตำรวจเดช พรมมาลี
2552
โครงการร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายและเทศบาลตำบลปาย
รัฐประศาสนศาสตร์
02M770020
นายทวี อุดทาเรือน
2552
โครงการร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายและเทศบาลตำบลปาย
รัฐประศาสนศาสตร์
02M770019
นายปิยะ วิสงค์
2552
โครงการร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายและเทศบาลตำบลปาย
รัฐประศาสนศาสตร์
02M770018
นางสาวรุ่งนภา ใจ๋ใจ
2552
โครงการร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายและเทศบาลตำบลปาย
รัฐประศาสนศาสตร์
02M770017
นายอัชฌา สุกันธา
2552
โครงการร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายและเทศบาลตำบลปาย
รัฐประศาสนศาสตร์
02M770016
นางดวงใจ ฤทธิ์ลือชัย
2552
โครงการร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายและเทศบาลตำบลปาย
รัฐประศาสนศาสตร์
02M770015
นางสาวภาวิณี คำมูลใส
2552
โครงการร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายและเทศบาลตำบลปาย
รัฐประศาสนศาสตร์
02M770014
นายณัฐวุฒิ พรมาลือ
2552
โครงการร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายและเทศบาลตำบลปาย
รัฐประศาสนศาสตร์
02M770013
นายศุภกร สุนันทกรญ์
2552
โครงการร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายและเทศบาลตำบลปาย
รัฐประศาสนศาสตร์
02M770012
นางสาวญาดา ธนาปิยวิศน์
2552
โครงการร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายและเทศบาลตำบลปาย
รัฐประศาสนศาสตร์
02M770011
นางหทัยชนก วงศ์ตา
2552
โครงการร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายและเทศบาลตำบลปาย
รัฐประศาสนศาสตร์
02M770010
ดาบตำรวจทัสส์ ดวงจันทร์
2552
โครงการร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายและเทศบาลตำบลปาย
รัฐประศาสนศาสตร์
02M770009
นางพัชรา สีสัน
2552
โครงการร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายและเทศบาลตำบลปาย
รัฐประศาสนศาสตร์
02M770008
นายพูนทรัพย์ ติ๊บปะยะ
2552
โครงการร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายและเทศบาลตำบลปาย
รัฐประศาสนศาสตร์
02M770007
นายณัฐพล คมสัน
2552
โครงการร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายและเทศบาลตำบลปาย
รัฐประศาสนศาสตร์
02M770006
นางสาวประกายจิตต์ ใจดี
2552
โครงการร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายและเทศบาลตำบลปาย
รัฐประศาสนศาสตร์
02M770005
นางอาภรณ์ คำเขียว
2552
โครงการร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายและเทศบาลตำบลปาย
รัฐประศาสนศาสตร์
02M770004
นายแสงยนต์ จันทเลิศ
2552
โครงการร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายและเทศบาลตำบลปาย
รัฐประศาสนศาสตร์
02M770003
นายสมบัติ แปงแก้ว
2552
โครงการร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายและเทศบาลตำบลปาย
รัฐประศาสนศาสตร์
02M770002
นายกัณนิกร ศิริวงศ์
2552
โครงการร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายและเทศบาลตำบลปาย
รัฐประศาสนศาสตร์
02M770001
นางณปภัช ปีระกรรณ์
2552
โครงการร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายและเทศบาลตำบลปาย
รัฐประศาสนศาสตร์
02L770046
นายวีระพงษ์ ออนตะไคร้
2552
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.แม่สาย)
รัฐประศาสนศาสตร์
02L770045
นายมารุต เกียรติวัฒน์
2552
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.แม่สาย)
รัฐประศาสนศาสตร์
02L770044
นายบุญชู เผ่าด้วง
2552
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.แม่สาย)
รัฐประศาสนศาสตร์
02L770043
นายธนภูมิ ปัญญาพฤกษ์
2552
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.แม่สาย)
รัฐประศาสนศาสตร์
02L770042
พระมหาอนุสรณ์ วงศ์สุวรรณ
2552
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.แม่สาย)
รัฐประศาสนศาสตร์
02L770041
นายเด่นศักดิ์ ยะเชียงคำ
2552
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.แม่สาย)
รัฐประศาสนศาสตร์
02L770040
นายอัสนัย อารี
2552
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.แม่สาย)
รัฐประศาสนศาสตร์
02L770039
นายกีรติ จันตา
2552
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.แม่สาย)
รัฐประศาสนศาสตร์
02L770038
นายภูชิชย์ ไทยอนันต์
2552
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.แม่สาย)
รัฐประศาสนศาสตร์
02L770037
นางสาวอรวรรณ เมฆษา
2552
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.แม่สาย)
รัฐประศาสนศาสตร์
02L770036
นางสาวสุดคนึง พงษ์ธัญญะวิริยา
2552
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.แม่สาย)
รัฐประศาสนศาสตร์
02L770035
นางสาวนัฐติการณ์ เนตรน้อย
2552
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.แม่สาย)
รัฐประศาสนศาสตร์
02L770034
นางสาวหญิง แดงเจริญ
2552
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.แม่สาย)
รัฐประศาสนศาสตร์
02L770033
นางสาวจิตติมา ทาระศักดิ์
2552
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.แม่สาย)
รัฐประศาสนศาสตร์
02L770032
นายครรชิต ศรีประเสริฐ
2552
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.แม่สาย)
รัฐประศาสนศาสตร์
02L770031
นางสาวกนกวรรณ เชื้อเมืองพาน
2552
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.แม่สาย)
รัฐประศาสนศาสตร์
02L770030
นางสาวปรียานุช นู
2552
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.แม่สาย)
รัฐประศาสนศาสตร์
02L770029
นางสาวชรินรัตน์ คำแก้ว
2552
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.แม่สาย)
รัฐประศาสนศาสตร์
02L770028
นายอนุพงศ์ อูปแก้ว
2552
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.แม่สาย)
รัฐประศาสนศาสตร์
02L770027
นางสาวศิริพร จันศิริ
2552
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.แม่สาย)
รัฐประศาสนศาสตร์
02L770026
นายฉัตรชัย ศรีธิกัน
2552
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.แม่สาย)
รัฐประศาสนศาสตร์
02L770025
นายธีรวัฒน์ น้อยบัวทิพย์
2552
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.แม่สาย)
รัฐประศาสนศาสตร์
02L770024
ดาบตำรวจอธิวัฒน์ นามจักร
2552
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.แม่สาย)
รัฐประศาสนศาสตร์
02L770023
นายธีรศักดิ์ ยาวิชัย
2552
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.แม่สาย)
รัฐประศาสนศาสตร์
02L770022
นายวีระพงษ์ ออนตะไคร้
2552
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.แม่สาย)
รัฐประศาสนศาสตร์
02L770021
นายบุญยงค์ ขัดสงคราม
2552
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.แม่สาย)
รัฐประศาสนศาสตร์
02L770020
นางเยาวลักษณ์ เรืองขจิตร
2552
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.แม่สาย)
รัฐประศาสนศาสตร์
02L770019
ดาบตำรวจพรพิศ คชรักษ์
2552
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.แม่สาย)
รัฐประศาสนศาสตร์
02L770018
จ่าสิบตำรวจอาคม พยุงกิจ
2552
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.แม่สาย)
รัฐประศาสนศาสตร์
02L770017
นายสมคิด บุญยี่
2552
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.แม่สาย)
รัฐประศาสนศาสตร์
02L770016
นางสาวสิรภัทร ปินตาธรรม
2552
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.แม่สาย)
รัฐประศาสนศาสตร์
02L770015
นายทวีศักดิ์ ยอดเชียงคำ
2552
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.แม่สาย)
รัฐประศาสนศาสตร์
02L770014
นายอดิศักดิ์ กันคำ
2552
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.แม่สาย)
รัฐประศาสนศาสตร์
02L770013
นางสาวมะลิวัลย์ เทียนแก้ว
2552
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.แม่สาย)
รัฐประศาสนศาสตร์
02L770012
ดาบตำรวจกมล ไชยวินิจ
2552
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.แม่สาย)
รัฐประศาสนศาสตร์
02L770011
นายสมนึก วรรณโวหาร
2552
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.แม่สาย)
รัฐประศาสนศาสตร์
02L770010
นางสาวจุไรรัตน์ ใจกุศลสูงยิ่ง
2552
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.แม่สาย)
รัฐประศาสนศาสตร์
02L770009
จ่าสิบเอกวรภพ วงค์บุญธรรม
2552
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.แม่สาย)
รัฐประศาสนศาสตร์
02L770008
นายมานพ ทองชัย
2552
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.แม่สาย)
รัฐประศาสนศาสตร์
02L770007
นางของขวัญ อิสลาม
2552
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.แม่สาย)
รัฐประศาสนศาสตร์
02L770006
นายกวิน สังข์เจริญ
2552
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.แม่สาย)
รัฐประศาสนศาสตร์
02L770005
นางสาววีราวัลย์ สร้างสติปัญญา
2552
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.แม่สาย)
รัฐประศาสนศาสตร์
02L770004
นางสาวมลฤทัย ชัยยางบาล
2552
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.แม่สาย)
รัฐประศาสนศาสตร์
02L770003
นายสมรักษ์ สุวรรณยศ
2552
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.แม่สาย)
รัฐประศาสนศาสตร์
02L770002
นายนพดล เหมืองทรายมูล
2552
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.แม่สาย)
รัฐประศาสนศาสตร์
02L770001
นางสาววาศินี อนุเวช
2552
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.แม่สาย)
รัฐประศาสนศาสตร์
02K777042
นางสาวธนาวดี ชื่นวงศ์
2552
โครงการร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พะเยา
การปกครองท้องถิ่น
02K777041
นางสาวกุลิสรา ใจจันทร์
2552
โครงการร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พะเยา
การปกครองท้องถิ่น
02K777040
นางภาวิณี ควรคิด
2552
โครงการร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พะเยา
การปกครองท้องถิ่น
02K777039
นายทักษิณ หล้าแก้ว
2552
โครงการร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พะเยา
การปกครองท้องถิ่น
02K777038
นายธีระศักดิ์ เมืองซื่อ
2552
โครงการร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พะเยา
การปกครองท้องถิ่น
02K777037
นายพิษณุ วงค์ปัญญา
2552
โครงการร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พะเยา
การปกครองท้องถิ่น
02K777036
นายทวีศักดิ์ อิ่นแก้ว
2552
โครงการร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พะเยา
การปกครองท้องถิ่น
02K777035
นายบุญมี ป๊อกบุญเรือง
2552
โครงการร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พะเยา
การปกครองท้องถิ่น
02K777034
นายศรีทน ปั๋นเงิน
2552
โครงการร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พะเยา
การปกครองท้องถิ่น
02K777033
ร้อยตำรวจตรีเดช คำปา
2552
โครงการร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พะเยา
การปกครองท้องถิ่น
02K777032
นายสมมิตร หมั่นไร่
2552
โครงการร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พะเยา
การปกครองท้องถิ่น
02K777031
นายสนั่น สถิตคุณากูล
2552
โครงการร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พะเยา
การปกครองท้องถิ่น
02K777030
นางอัมพร บุญช่วย
2552
โครงการร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พะเยา
การปกครองท้องถิ่น
02K777029
นายอินจันทร์ ต๊ะมาธง
2552
โครงการร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พะเยา
การปกครองท้องถิ่น
02K777028
นายอนุวัตร์ หงษ์ทอง
2552
โครงการร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พะเยา
การปกครองท้องถิ่น
02K777027
นายสุวัฒน์ งามดี
2552
โครงการร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พะเยา
การปกครองท้องถิ่น
02K777026
นายสุทัศน์ เตชะวัน
2552
โครงการร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พะเยา
การปกครองท้องถิ่น
02K777025
นายสุทัศ ยานะ
2552
โครงการร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พะเยา
การปกครองท้องถิ่น
02K777024
นางสาวสุทธิลักษณ์ ชนะพิมพ์
2552
โครงการร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พะเยา
การปกครองท้องถิ่น
02K777023
นางโสภาวดี ใจการ
2552
โครงการร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พะเยา
การปกครองท้องถิ่น
02K777022
นายสิทธิชัย บรรจบ
2552
โครงการร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พะเยา
การปกครองท้องถิ่น
02K777021
นายศักดาวุฒิ สมศรี
2552
โครงการร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พะเยา
การปกครองท้องถิ่น
02K777020
นายวิเชียร อัมพุธ
2552
โครงการร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พะเยา
การปกครองท้องถิ่น
02K777019
นางวาสนา ทนทาน
2552
โครงการร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พะเยา
การปกครองท้องถิ่น
02K777018
นายวานิชชัย กีรติโชคนันท์
2552
โครงการร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พะเยา
การปกครองท้องถิ่น
02K777017
นายรุ่งธิวา บุญเรือง
2552
โครงการร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พะเยา
การปกครองท้องถิ่น
02K777016
นางยอดหล้า เขื่อนสุวงค์
2552
โครงการร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พะเยา
การปกครองท้องถิ่น
02K777015
นายภูวิวัฒน์ มะโนปิง
2552
โครงการร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พะเยา
การปกครองท้องถิ่น
02K777014
นายไพรณรงค์ บัวเทศ
2552
โครงการร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พะเยา
การปกครองท้องถิ่น
02K777013
นายประสิทธิ์ ยอดมาลัย
2552
โครงการร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พะเยา
การปกครองท้องถิ่น
02K777012
นางสาวประภาศรี ขวัญตน
2552
โครงการร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พะเยา
การปกครองท้องถิ่น
02K777011
นายปริญญา ศิริพันธุ์
2552
โครงการร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พะเยา
การปกครองท้องถิ่น
02K777010
นางธัญวลัย แสนปัญญา
2552
โครงการร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พะเยา
การปกครองท้องถิ่น
02K777009
นายทศพล คำผง
2552
โครงการร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พะเยา
การปกครองท้องถิ่น
02K777008
นางทัศนีย์ เท่าบุรี
2552
โครงการร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พะเยา
การปกครองท้องถิ่น
02K777007
นายดวงดี ปวงคำยอด
2552
โครงการร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พะเยา
การปกครองท้องถิ่น
02K777006
นางณิชมน บ่อทรัพย์
2552
โครงการร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พะเยา
การปกครองท้องถิ่น
02K777005
นายชูศักดิ์ บุญเจริญ
2552
โครงการร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พะเยา
การปกครองท้องถิ่น
02K777004
นายฉัตรพงศ์ รัตนากรณ์
2552
โครงการร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พะเยา
การปกครองท้องถิ่น
02K777003
นายจรัญ ยามี
2552
โครงการร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พะเยา
การปกครองท้องถิ่น
02K777002
นางสาวสุจิตราภรณ์ พลพานิชย์
2552
โครงการร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พะเยา
การปกครองท้องถิ่น
02K777001
นายสมบูรณ์ วงค์กาศ
2552
โครงการร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พะเยา
การปกครองท้องถิ่น
02J770129
นายทรงเกียรติ แสนสิงห์
2548
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
รัฐประศาสนศาสตร์
02J770128
นายประหยัด พิทาคำ
2548
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
รัฐประศาสนศาสตร์
02J770127
นายอนันต์ ไชยบุตร
2548
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
รัฐประศาสนศาสตร์
02J770126
นายสาสนา อินทร
2548
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
รัฐประศาสนศาสตร์
02J770125
นายสุชาติ แดงโน
2548
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
รัฐประศาสนศาสตร์
02J770124
นางสาวอัมพวา จอมนงค์
2548
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
รัฐประศาสนศาสตร์
02J770123
นางจิราพร แก้วชมภู
2548
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
รัฐประศาสนศาสตร์
02J770122
นางสาวเนตรนภา จันทร์ป๊อก
2548
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
รัฐประศาสนศาสตร์
02J770121
นายประเสริฐ์ กันทะยวง
2548
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
รัฐประศาสนศาสตร์
02J770120
นายฤทธิ์ ต๋าคำดี
2548
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
รัฐประศาสนศาสตร์
02J770119
นายทวน จิโน
2548
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
รัฐประศาสนศาสตร์
02J770118
นายไพฑูรย์ ตาสา
2548
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
รัฐประศาสนศาสตร์
02J770117
นายปกรณ์ ใจมูล
2548
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
รัฐประศาสนศาสตร์
02J770116
นายนิรุตน์ อะตะมะ
2548
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
รัฐประศาสนศาสตร์
02J770115
นายทองรัตน์ ปันเป็ง
2548
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
รัฐประศาสนศาสตร์
02J770114
นายชาญชัย พระพันเพชร
2548
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
รัฐประศาสนศาสตร์
02J770113
นางวริศรา มังยะสุ
2548
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
รัฐประศาสนศาสตร์
02J770112
นางสิริจันทร์ พลแสน
2548
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
รัฐประศาสนศาสตร์
02J770111
นายธาร ปัญญามี
2548
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
รัฐประศาสนศาสตร์
02J770110
นายณัฐพล เรือนคำฟู
2548
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
รัฐประศาสนศาสตร์
02J770109
จ่าสิบตรีจรัล ถามี
2548
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
รัฐประศาสนศาสตร์
02J770108
จ่าสิบตำรวจนคร หงษ์สอง
2548
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
รัฐประศาสนศาสตร์
02J770107
จ่าสิบตรีโกสินทร์ ปัญญาเหล็ก
2548
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
รัฐประศาสนศาสตร์
02J770106
นายพรชัย ถาวงศ์
2548
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
รัฐประศาสนศาสตร์
02J770105
นางปิยะนุช มหาวรรณ
2548
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
รัฐประศาสนศาสตร์
02J770104
นายนราชัย ใจคำ
2548
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
รัฐประศาสนศาสตร์
02J770103
นางปิ่นฤทัย ถาอินทร์
2548
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
รัฐประศาสนศาสตร์
02J770102
ดาบตำรวจทรงศักดิ์ เป็งสุวรรณ
2548
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
รัฐประศาสนศาสตร์
02J770101
ดาบตำรวจจำเริญ ดาวศรี
2548
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
รัฐประศาสนศาสตร์
02H770100
นางลักขณา เตมีศักดิ์
2549
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
รัฐประศาสนศาสตร์
02H770099
นายสมเกียรติ กันธิพันธ์
2549
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
รัฐประศาสนศาสตร์
02H770098
นายจำรัส โกฎยี่
2549
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
รัฐประศาสนศาสตร์
02H770097
นายธีทัต มีหินกอง
2549
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
รัฐประศาสนศาสตร์
02H770096
นายสักกะทศ ศรีวิชัย
2549
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
รัฐประศาสนศาสตร์
02H770095
นายวุฒิชัย ยมนาค
2549
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
รัฐประศาสนศาสตร์
02H770094
นางนงลักษณ์ เชื้อชิต
2549
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
รัฐประศาสนศาสตร์
02H770093
นางลำดวน สุเต็น
2549
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
รัฐประศาสนศาสตร์
02H770092
นางนริศรา ยาวิชัยแก้ว
2549
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
รัฐประศาสนศาสตร์
02H770091
นายสมบัติ บริบูรณ์
2549
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
รัฐประศาสนศาสตร์
02H770090
นายถนัด แก้วดำ
2549
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
รัฐประศาสนศาสตร์
02H770089
นายนาฤทธิ์ สมสวย
2549
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
รัฐประศาสนศาสตร์
02H770088
นางสาวรุจิรา เจิมจิตร
2549
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
รัฐประศาสนศาสตร์
02H770087
นางวิลาวัลย์ สุขใจ
2549
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
รัฐประศาสนศาสตร์
02H770086
นางจุรีภรณ์ ยิ้มย่อง
2549
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
รัฐประศาสนศาสตร์
02H770085
นายไพโรจน์ โปราหา
2549
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
รัฐประศาสนศาสตร์
02H770084
นายวิชาญ ทันใจ
2549
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
รัฐประศาสนศาสตร์
02H770083
นางสาวอารีย์ มงคลคลี
2549
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
รัฐประศาสนศาสตร์
02H770082
นายสมรัตน์ โกฎิยี่
2549
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
รัฐประศาสนศาสตร์
02H770081
นายอารีย์ ปัญญา
2549
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
รัฐประศาสนศาสตร์
02H770080
นายสังเวียน สังฆวดี
2549
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
รัฐประศาสนศาสตร์
02H770079
นายอุเทียน จินะกัณท์
2549
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
รัฐประศาสนศาสตร์
02H770078
นายไพรัช บุรุษธง
2549
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
รัฐประศาสนศาสตร์
02H770077
นายสุทิน ติมาลา
2549
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
รัฐประศาสนศาสตร์
02H770076
นายอุดม สนินัด
2549
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
รัฐประศาสนศาสตร์
02H770075
นายธงชัย ทันใจ
2549
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
รัฐประศาสนศาสตร์
02H770074
นายคำ สุปัญโญ
2549
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
รัฐประศาสนศาสตร์
02H770073
นายอาทิตย์ ถาดคำ
2549
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
รัฐประศาสนศาสตร์
02H770072
นายคงฤทธิ์ วังมณี
2549
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
รัฐประศาสนศาสตร์
02H770071
นางสาวอรทัย ชัยมงคล
2549
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
รัฐประศาสนศาสตร์
02H770070
นายกฤตกรณ์ กันจินะ
2549
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
รัฐประศาสนศาสตร์
02H770069
นางสาวราตรี มงคลคลี
2549
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
รัฐประศาสนศาสตร์
02H770068
นายอนุพงษ์ วงศ์ษา
2549
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
รัฐประศาสนศาสตร์
02H770067
นายอุดร ทาแกง
2549
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
รัฐประศาสนศาสตร์
02H770066
นายวันชัย นัยติ๊บ
2549
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
รัฐประศาสนศาสตร์
02H770065
นายกิติศักดิ์ ลำปน
2549
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
รัฐประศาสนศาสตร์
02H770064
นายกฤษณะ ประทุมดี
2549
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
รัฐประศาสนศาสตร์
02H770063
นางสาวศิริลักษณ์ ชูทอง
2549
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
รัฐประศาสนศาสตร์
02H770062
นายสง่า โปราหา
2549
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
รัฐประศาสนศาสตร์
02H770061
นายเอกพจน์ สุวรรณดี
2549
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
รัฐประศาสนศาสตร์
02H770060
นางสาวรุ่งนภา แสงภา
2549
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
รัฐประศาสนศาสตร์
02H770059
นายสมพงศ์ ชุมทองสุข
2549
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
รัฐประศาสนศาสตร์
02H770058
นายศรัทธา จาดิ
2549
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
รัฐประศาสนศาสตร์
02H770057
นายนิกรณ์ ดวงมา
2549
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
รัฐประศาสนศาสตร์
02H770056
นายจรัล ไชยจินดา
2549
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
รัฐประศาสนศาสตร์
02H770055
นางสาวมยุรี ศรีกุลา
2549
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
รัฐประศาสนศาสตร์
02H770054
นายสกาศ ไชยนาค
2549
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
รัฐประศาสนศาสตร์
02H770053
นายบุญเลิศ แสนมหายศ
2549
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
รัฐประศาสนศาสตร์
02H770052
นางอุบล ม้าเพ็ญทม
2549
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
รัฐประศาสนศาสตร์
02H770051
นายอิสรภาพ ชัยมงคล
2549
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
รัฐประศาสนศาสตร์
02H770050
นายณัฐพล ลำปน
2549
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
รัฐประศาสนศาสตร์
02H770049
นางสาวพิมพา อุตชัย
2549
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
รัฐประศาสนศาสตร์
02H770048
นายสุรินทร์ วรรณศรี
2549
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
รัฐประศาสนศาสตร์
02H770047
นายปิยะพล นวลประดิษฐ
2549
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
รัฐประศาสนศาสตร์
02H770046
นางเยาวเรศ ท่าดีสม
2549
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
รัฐประศาสนศาสตร์
02H770045
นายธันยวัตร รินนายรักษ์
2549
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
รัฐประศาสนศาสตร์
02H770044
นายกำแพง จันทกุล
2549
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
รัฐประศาสนศาสตร์
02H770043
นายทินกร โพธิชัยเลิศ
2549
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
รัฐประศาสนศาสตร์
02H770042
นายสมพร ท้าวซาว
2549
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
รัฐประศาสนศาสตร์
02H770041
นางสาววิมล วงค์ธิ
2549
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
รัฐประศาสนศาสตร์
02H770040
นางสาวกันยา เสาร์จันทร์
2549
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
รัฐประศาสนศาสตร์
02H770039
นางสาวทศพร โนมณี
2549
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
รัฐประศาสนศาสตร์
02H770038
นายธงชัย สายสอน
2549
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
รัฐประศาสนศาสตร์
02H770037
นายสุรเดช ชูชาติ
2549
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
รัฐประศาสนศาสตร์
02H770036
นางสาวสุพัตรา จงเจริญชัยสกุล
2549
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
รัฐประศาสนศาสตร์
02H770035
นายเผ่า รักสวัสดิ์
2549
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
รัฐประศาสนศาสตร์
02H770034
นางสาวเรณู ยะโน
2549
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
รัฐประศาสนศาสตร์
02H770033
นางลัดดา นันทะลา
2549
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
รัฐประศาสนศาสตร์
02H770032
นายอำนาจ กาไชยวงศ์
2549
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
รัฐประศาสนศาสตร์
02H770031
นางประกายคุณ เทียมตา
2549
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
รัฐประศาสนศาสตร์
02H770030
นายสวาสดิ์ ธิวงค์เวียง
2549
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
รัฐประศาสนศาสตร์
02H770029
นายสุชาติ ไร่ลือคำ
2549
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
รัฐประศาสนศาสตร์
02H770028
นางสาวภิรมย์ สีสม
2549
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
รัฐประศาสนศาสตร์
02H770027
นายภานุวัตร ใจหมั้น
2549
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
รัฐประศาสนศาสตร์
02H770026
นายชานนท์ คำชมภู
2549
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
รัฐประศาสนศาสตร์
02H770025
นางสาวกาญจนา สุทธิโสม
2549
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
รัฐประศาสนศาสตร์
02H770024
นายวีระเดช โดยอาษา
2549
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
รัฐประศาสนศาสตร์
02H770023
นางสาววนิดา สุประการ
2549
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
รัฐประศาสนศาสตร์
02H770022
นางสายสุนีย์ บุญต่อ
2549
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
รัฐประศาสนศาสตร์
02H770021
นายสัญญา พรมเมือง
2549
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
รัฐประศาสนศาสตร์
02H770020
นายสาคร จินดากาศ
2549
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
รัฐประศาสนศาสตร์
02H770019
สิบตำรวจเอกสมเกียรติ ชื่นเชิญ
2549
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
รัฐประศาสนศาสตร์
02H770018
สิบตำรวจเอกนิวัติ เตมา
2549
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
รัฐประศาสนศาสตร์
02H770017
นายวิโรจน์ สุประการ
2549
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
รัฐประศาสนศาสตร์
02H770016
นางสาวศิริขวัญ แก้วมงคล
2549
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
รัฐประศาสนศาสตร์
02H770015
นายทองอินทร์ อ่อมใจกาศ
2549
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
รัฐประศาสนศาสตร์
02H770014
สิบตำรวจโทอุดร ฟองนวล
2549
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
รัฐประศาสนศาสตร์
02H770013
นางจิรภัทรพร ฉันทะ
2549
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
รัฐประศาสนศาสตร์
02H770012
ดาบตำรวจประหยัด โชติ
2549
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
รัฐประศาสนศาสตร์
02H770011
นางสาวธันยากร ชัยแก้ว
2549
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
รัฐประศาสนศาสตร์
02H770010
นางสาววริการ์ สุทธิรักษาวงศ์
2549
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
รัฐประศาสนศาสตร์
02H770009
นายเอกพงษ์ พลสวัสดิ์
2549
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
รัฐประศาสนศาสตร์
02H770008
นายประยงค์ โปราหา
2549
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
รัฐประศาสนศาสตร์
02H770007
นายภิญโญ อินทับทิม
2549
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
รัฐประศาสนศาสตร์
02H770006
นายแสวง ธิวงค์เวียง
2549
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
รัฐประศาสนศาสตร์
02H770005
นายธงชัย แก้วประเสริฐ
2549
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
รัฐประศาสนศาสตร์
02H770004
นายมาวิท ศรีสวัสดิ์
2549
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
รัฐประศาสนศาสตร์
02H770003
นางสุมิตรา ขันคำ
2549
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
รัฐประศาสนศาสตร์
02H770002
นายสมเกียรติ จันทาพูน
2549
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
รัฐประศาสนศาสตร์
02H770001
นายธีระเดช สุตะวงค์
2549
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
รัฐประศาสนศาสตร์
02H694017
นายสมศักดิ์ ชุ่มมงคล
2549
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
รัฐประศาสนศาสตร์
02H694015
นางนุชนาฏ แก้วดำ
2549
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
รัฐประศาสนศาสตร์
01N770025
นายธีรภพ สุนันตา
2552
โครงการร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ฝาง
การปกครองท้องถิ่น
01N770024
นางจันทรา สันติธรรม
2552
โครงการร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ฝาง
การปกครองท้องถิ่น
01N770023
นางกิ่งแก้ว วงค์จันทร์
2552
โครงการร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ฝาง
การปกครองท้องถิ่น
01N770022
นางวรรณา สิงห์ใข
2552
โครงการร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ฝาง
การปกครองท้องถิ่น
01N770021
นายเสถียร คำชุม
2552
โครงการร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ฝาง
การปกครองท้องถิ่น
01N770020
นายบุญแทน ใจพิแสง
2552
โครงการร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ฝาง
การปกครองท้องถิ่น
01N770019
นายวันชัย บุญมา
2552
โครงการร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ฝาง
การปกครองท้องถิ่น
01N770018
นายสุทธิพร สุภา
2552
โครงการร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ฝาง
การปกครองท้องถิ่น
01N770017
นายมานิตย์ อินทร์ชัย
2552
โครงการร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ฝาง
การปกครองท้องถิ่น
01N770016
นายเกษม นันทนัด
2552
โครงการร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ฝาง
การปกครองท้องถิ่น
01N770015
นายกมล อินต๊ะลอ
2552
โครงการร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ฝาง
การปกครองท้องถิ่น
01N770014
นายธวัชชัย ไชยวัน
2552
โครงการร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ฝาง
การปกครองท้องถิ่น
01N770013
นายราชา คำพินิจ
2552
โครงการร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ฝาง
การปกครองท้องถิ่น
01N770012
นายอำนาจ สิงห์ใข
2552
โครงการร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ฝาง
การปกครองท้องถิ่น
01N770011
นายนิคม ปิ่นหอม
2552
โครงการร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ฝาง
การปกครองท้องถิ่น
01N770010
นายเกรียงศักดิ์ ปัญญา
2552
โครงการร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ฝาง
การปกครองท้องถิ่น
01N770009
นายถนอม ธนโชติตระกูล
2552
โครงการร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ฝาง
การปกครองท้องถิ่น
01N770008
นายสิงห์คำ สุกันโท
2552
โครงการร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ฝาง
การปกครองท้องถิ่น
01N770007
นายธีรพงศ์ เตชะติ
2552
โครงการร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ฝาง
การปกครองท้องถิ่น
01N770006
นายเสน่ห์ สมปัญญา
2552
โครงการร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ฝาง
การปกครองท้องถิ่น
01N770005
นายบุญช่วย ขันคำ
2552
โครงการร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ฝาง
การปกครองท้องถิ่น
01N770004
นายชัยณรงค์ ยองคำ
2552
โครงการร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ฝาง
การปกครองท้องถิ่น
01N770003
นายการุณ รัตนธรรม
2552
โครงการร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ฝาง
การปกครองท้องถิ่น
01N770002
นายยงยุทธ มูลดี
2552
โครงการร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ฝาง
การปกครองท้องถิ่น
01N770001
นายบุญทา จันทรา
2552
โครงการร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ฝาง
การปกครองท้องถิ่น
01L770059
นายฉัตรชนก คำเงิน
2551
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.แม่สาย)
รัฐประศาสนศาสตร์
01L770058
นายศตพล วงค์ริยะ
2551
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.แม่สาย)
รัฐประศาสนศาสตร์
01L770057
นายธนกฤต พงค์กู่
2551
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.แม่สาย)
รัฐประศาสนศาสตร์
01L770056
นางสาวนุชนาถ สิทธิธรรมวัติ
2551
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.แม่สาย)
รัฐประศาสนศาสตร์
01L770055
นางสาวปานชีวัน วงค์ใส่
2551
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.แม่สาย)
รัฐประศาสนศาสตร์
01L770054
นายภาสกร ฉิมสุด
2551
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.แม่สาย)
รัฐประศาสนศาสตร์
01L770053
นายพรศักดิ์ บุญรอด
2551
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.แม่สาย)
รัฐประศาสนศาสตร์
01L770052
จ่าสิบตำรวจชัยยุทธ บุญศรี
2551
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.แม่สาย)
รัฐประศาสนศาสตร์
01L770051
นายธนวัฒน์ ปัญญางาม
2551
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.แม่สาย)
รัฐประศาสนศาสตร์
01L770050
นางสาวรุ่งรัศมี คำแดง
2551
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.แม่สาย)
รัฐประศาสนศาสตร์
01L770049
นางสาวอรัญญา ไชยรังษี
2551
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.แม่สาย)
รัฐประศาสนศาสตร์
01L770048
นางจรรยารักษ์ สงวนศักดิ์
2551
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.แม่สาย)
รัฐประศาสนศาสตร์
01L770047
นายอุทัย แก้วอ้าย
2551
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.แม่สาย)
รัฐประศาสนศาสตร์
01L770046
ดาบตำรวจสว่าง นันทะศิริ
2551
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.แม่สาย)
รัฐประศาสนศาสตร์
01L770045
นางพิมพ์ภักศร นันทะศิริ
2551
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.แม่สาย)
รัฐประศาสนศาสตร์
01L770044
นางลัดดา เงินปิง
2551
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.แม่สาย)
รัฐประศาสนศาสตร์
01L770043
ดาบตำรวจจำเริญ ศักดิ์แสน
2551
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.แม่สาย)
รัฐประศาสนศาสตร์
01L770042
นายสมบุญ จารดเย็น
2551
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.แม่สาย)
รัฐประศาสนศาสตร์
01L770041
นางสาวรุจิรภัทร สายวัน
2551
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.แม่สาย)
รัฐประศาสนศาสตร์
01L770040
นายสวิตร ปินตา
2551
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.แม่สาย)
รัฐประศาสนศาสตร์
01L770039
นายอายิดคาน ไทยอนันต์
2551
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.แม่สาย)
รัฐประศาสนศาสตร์
01L770038
นางสาวอัญชลี รัตนกิตตินันท์
2551
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.แม่สาย)
รัฐประศาสนศาสตร์
01L770037
นายอำนวย แก้วตาติ๊บ
2551
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.แม่สาย)
รัฐประศาสนศาสตร์
01L770036
นางสาวสุภา กาวิชัย
2551
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.แม่สาย)
รัฐประศาสนศาสตร์
01L770035
นางสาวยุวดี วินัน
2551
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.แม่สาย)
รัฐประศาสนศาสตร์
01L770034
นายปรีชา ปานกลางใจ
2551
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.แม่สาย)
รัฐประศาสนศาสตร์
01L770033
นางสาวสมพร เจาะพรมมา
2551
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.แม่สาย)
รัฐประศาสนศาสตร์
01L770032
นางวิไลพร ดวงเพ็ชร
2551
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.แม่สาย)
รัฐประศาสนศาสตร์
01L770031
นางสาวฐิตารีย์ ดวงแก้ว
2551
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.แม่สาย)
รัฐประศาสนศาสตร์
01L770030
นายคม แสงเงินชัย
2551
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.แม่สาย)
รัฐประศาสนศาสตร์
01L770029
นางสาวปรียาพร ปุกปินกาศ
2551
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.แม่สาย)
รัฐประศาสนศาสตร์
01L770028
นายศิวดล กันทะดง
2551
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.แม่สาย)
รัฐประศาสนศาสตร์
01L770027
นายวัฒนศักดิ์ ขัดชุมภู
2551
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.แม่สาย)
รัฐประศาสนศาสตร์
01L770026
นายสมคิด อุ่นปิง
2551
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.แม่สาย)
รัฐประศาสนศาสตร์
01L770025
นายชาตรี ภาระกิจ
2551
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.แม่สาย)
รัฐประศาสนศาสตร์
01L770024
นางสาวปาณิสรา ใหญ่อินทร์
2551
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.แม่สาย)
รัฐประศาสนศาสตร์
01L770023
ดาบตำรวจสฤษดิ์ รีรักษ์
2551
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.แม่สาย)
รัฐประศาสนศาสตร์
01L770022
นายอภิสิทธิ์ วงศ์ตุ้ย
2551
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.แม่สาย)
รัฐประศาสนศาสตร์
01L770021
นายผดุงศักดิ์ พันสุภะ
2551
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.แม่สาย)
รัฐประศาสนศาสตร์
01L770020
นายสุริยน วงค์มูล
2551
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.แม่สาย)
รัฐประศาสนศาสตร์
01L770019
นายธณพล นันตัง
2551
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.แม่สาย)
รัฐประศาสนศาสตร์
01L770018
ดาบตำรวจบรรลือ คำลือ
2551
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.แม่สาย)
รัฐประศาสนศาสตร์
01L770017
นายประสงค์ แก้วธิมา
2551
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.แม่สาย)
รัฐประศาสนศาสตร์
01L770016
นายอาเหวย แซ่ลี
2551
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.แม่สาย)
รัฐประศาสนศาสตร์
01L770015
นายชูเกียรติ กันทะรส
2551
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.แม่สาย)
รัฐประศาสนศาสตร์
01L770014
นางสาวจิตนาก กมลมาศรัตน์
2551
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.แม่สาย)
รัฐประศาสนศาสตร์
01L770013
นายนพภา บุญสม
2551
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.แม่สาย)
รัฐประศาสนศาสตร์
01L770012
ดาบตำรวจสุรศักดิ์ จันทร์อำนวยกิจ
2551
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.แม่สาย)
รัฐประศาสนศาสตร์
01L770011
นางสาวอภิชยา ก้างออนตา
2551
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.แม่สาย)
รัฐประศาสนศาสตร์
01L770010
นายณรงค์ฤทธิ์ ฤทธิ์พิชิตชัย
2551
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.แม่สาย)
รัฐประศาสนศาสตร์
01L770009
นายทวีพร มานะตระกูลกิจ
2551
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.แม่สาย)
รัฐประศาสนศาสตร์
01L770008
นายเมธี ใจดีกาศ
2551
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.แม่สาย)
รัฐประศาสนศาสตร์
01L770007
พระมหาสมศักดิ์ แหวนคำ
2551
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.แม่สาย)
รัฐประศาสนศาสตร์
01L770006
นายอัฐชัย เชื้อเมืองพาน
2551
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.แม่สาย)
รัฐประศาสนศาสตร์
01L770005
พระมหาอุ่นเรือน เทพวงศ์
2551
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.แม่สาย)
รัฐประศาสนศาสตร์
01L770004
นายคำรณ กันทะดี
2551
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.แม่สาย)
รัฐประศาสนศาสตร์
01L770003
ดาบตำรวจสมศักดิ์ สิทธิวงค์
2551
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.แม่สาย)
รัฐประศาสนศาสตร์
01L770002
ดาบตำรวจเกรียงศักดิ์ คำใจดี
2551
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.แม่สาย)
รัฐประศาสนศาสตร์
01L770001
นายบิณฑ์ คำโอภาส
2551
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.แม่สาย)
รัฐประศาสนศาสตร์
01K777053
นายรณชิต กิจสวาท
2550
โครงการร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พะเยา
การปกครองท้องถิ่น
01K777052
นายสายันต์ วงค์ไชย
2550
โครงการร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พะเยา
การปกครองท้องถิ่น
01K777051
นายสุนทร ควีนโนวรัตน์
2550
โครงการร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พะเยา
การปกครองท้องถิ่น
01K777050
นายณรงค์ รักดี
2550
โครงการร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พะเยา
การปกครองท้องถิ่น
01K777049
นายชม บ้านสระ
2550
โครงการร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พะเยา
การปกครองท้องถิ่น
01K777048
นางวิมล ช้างสาร
2550
โครงการร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พะเยา
การปกครองท้องถิ่น
01K777047
นายสมปราถ สุดแป้น
2550
โครงการร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พะเยา
การปกครองท้องถิ่น
01K777046
นางกนกอร สุวรรณาลัย
2550
โครงการร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พะเยา
การปกครองท้องถิ่น
01K777045
นางวิลัยรักษ์ ขัดโต
2550
โครงการร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พะเยา
การปกครองท้องถิ่น
01K777044
นางสาวจารุณี จันทร์วงค์
2550
โครงการร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พะเยา
การปกครองท้องถิ่น
01K777043
นายประชา ขัดโต
2550
โครงการร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พะเยา
การปกครองท้องถิ่น
01K777042
นางอนงค์ ชัยพรม
2550
โครงการร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พะเยา
การปกครองท้องถิ่น
01K777041
นายอนันตชัย ทาทอง
2550
โครงการร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พะเยา
การปกครองท้องถิ่น
01K777040
นายฉัตรระวี วิรัตน์เกษม
2550
โครงการร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พะเยา
การปกครองท้องถิ่น
01K777039
นางกรรณิกา ราภิยะ
2550
โครงการร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พะเยา
การปกครองท้องถิ่น
01K777038
นางจุราภรณ์ ศรีวงค์
2550
โครงการร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พะเยา
การปกครองท้องถิ่น
01K777037
นายอรรถวุฒิ เมืองคำ
2550
โครงการร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พะเยา
การปกครองท้องถิ่น
01K777036
นายชัชพงศ์ เชื้อเมืองพาน
2550
โครงการร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พะเยา
การปกครองท้องถิ่น
01K777035
นางรัชดา ทาเสน
2550
โครงการร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พะเยา
การปกครองท้องถิ่น
01K777034
นายทรชิต บุญทนุ
2550
โครงการร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พะเยา
การปกครองท้องถิ่น
01K777033
นางวันเพ็ญ คำดี
2550
โครงการร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พะเยา
การปกครองท้องถิ่น
01K777032
นายนเรศ รักเหล่า
2550
โครงการร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พะเยา
การปกครองท้องถิ่น
01K777031
นางธนภร อะคะโล
2550
โครงการร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พะเยา
การปกครองท้องถิ่น
01K777030
นายรุ่งวิกรัย ศรีพรม
2550
โครงการร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พะเยา
การปกครองท้องถิ่น
01K777029
นายวุฒิพงศ์ รัตนากรณ์
2550
โครงการร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พะเยา
การปกครองท้องถิ่น
01K777028
นางอมรรัตน์ ยารังษี
2550
โครงการร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พะเยา
การปกครองท้องถิ่น
01K777027
นายคุณากร มูลศรี
2550
โครงการร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พะเยา
การปกครองท้องถิ่น
01K777026
นายชม มาละ
2550
โครงการร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พะเยา
การปกครองท้องถิ่น
01K777025
นายชัยณรงค์ ขานเพราะ
2550
โครงการร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พะเยา
การปกครองท้องถิ่น
01K777024
นายอุเทน บุญเทพ
2550
โครงการร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พะเยา
การปกครองท้องถิ่น
01K777023
นางมัลลิกา อุ่นเมือง
2550
โครงการร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พะเยา
การปกครองท้องถิ่น
01K777022
นางสาวอรณิชชา อะทะเทพ
2550
โครงการร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พะเยา
การปกครองท้องถิ่น
01K777021
นายนัฏติพงษ์ สืบสาย
2550
โครงการร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พะเยา
การปกครองท้องถิ่น
01K777020
นายกฤตภาส บุญสุข
2550
โครงการร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พะเยา
การปกครองท้องถิ่น
01K777019
นายสัมพันธ์ พอใจ
2550
โครงการร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พะเยา
การปกครองท้องถิ่น
01K777018
นางสาวจิราวรรณ ใจกว้าง
2550
โครงการร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พะเยา
การปกครองท้องถิ่น
01K777017
นายคุราเมตต์ อุ่นตาล
2550
โครงการร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พะเยา
การปกครองท้องถิ่น
01K777016
นายจักรพงษ์ มูลศรี
2550
โครงการร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พะเยา
การปกครองท้องถิ่น
01K777015
นางสาวรุ่งนภา ชุมภูชนะภัย
2550
โครงการร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พะเยา
การปกครองท้องถิ่น
01K777014
นางปิยะรัตน์ โตวรรณ
2550
โครงการร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พะเยา
การปกครองท้องถิ่น
01K777013
นางสาววลัยพร เมืองก้อน
2550
โครงการร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พะเยา
การปกครองท้องถิ่น
01K777012
นางสุนารินทร์ วุฒิ
2550
โครงการร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พะเยา
การปกครองท้องถิ่น
01K777011
นางจินตนา เผ่าใจมา
2550
โครงการร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พะเยา
การปกครองท้องถิ่น
01K777010
นางกรกฎ ปิงยศ
2550
โครงการร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พะเยา
การปกครองท้องถิ่น
01K777009
นายจักรกฤษณ์ คันธแสนยศ
2550
โครงการร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พะเยา
การปกครองท้องถิ่น
01K777008
นายโศภิต ฟูแสง
2550
โครงการร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พะเยา
การปกครองท้องถิ่น
01K777007
นายปิยะพงษ์ มูลอินต๊ะ
2550
โครงการร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พะเยา
การปกครองท้องถิ่น
01K777006
นายทรงวุฒิ วสุวัต
2550
โครงการร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พะเยา
การปกครองท้องถิ่น
01K777005
นางกัลยา จันต๊ะวงศ์
2550
โครงการร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พะเยา
การปกครองท้องถิ่น
01K777004
นายสุรกิจ คร่องรับ
2550
โครงการร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พะเยา
การปกครองท้องถิ่น
01K777003
นางอรทัย ไชยเมือง
2550
โครงการร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พะเยา
การปกครองท้องถิ่น
01K777002
นางลาวัณย์ ไชยสาร
2550
โครงการร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พะเยา
การปกครองท้องถิ่น
01K777001
นายมงคล หงษ์หิน
2550
โครงการร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พะเยา
การปกครองท้องถิ่น
01K770052
นางขวัญเรือน แอโพ
2550
โครงการร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายและเทศบาลตำบลปาย
รัฐประศาสนศาสตร์
01K770051
นางปรียา ศรีพันธุ์
2550
โครงการร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายและเทศบาลตำบลปาย
รัฐประศาสนศาสตร์
01K770050
นางสาวเอื้องฟ้า ใสน้อย
2550
โครงการร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายและเทศบาลตำบลปาย
รัฐประศาสนศาสตร์
01K770049
นางสร้อยฟ้า หมื่นบุญตัน
2550
โครงการร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายและเทศบาลตำบลปาย
รัฐประศาสนศาสตร์
01K770048
นายเกียรติศักดิ์ เปียงเรือน
2550
โครงการร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายและเทศบาลตำบลปาย
รัฐประศาสนศาสตร์
01K770047
นางอัญชัญ ธิติชัยกุล
2550
โครงการร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายและเทศบาลตำบลปาย
รัฐประศาสนศาสตร์
01K770046
นางอุไรวรรณ์ สิงห์พรหม
2550
โครงการร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายและเทศบาลตำบลปาย
รัฐประศาสนศาสตร์
01K770045
นายอุธรรม แก้วยิธิ
2550
โครงการร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายและเทศบาลตำบลปาย
รัฐประศาสนศาสตร์
01K770044
นายอุดม คำบุญ
2550
โครงการร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายและเทศบาลตำบลปาย
รัฐประศาสนศาสตร์
01K770043
นายอภิวัฒน์ สิทธิ์คงชาญ
2550
โครงการร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายและเทศบาลตำบลปาย
รัฐประศาสนศาสตร์
01K770042
จ่าสิบตำรวจอภิชัย ใจกันทา
2550
โครงการร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายและเทศบาลตำบลปาย
รัฐประศาสนศาสตร์
01K770041
นายอร่าม ปันแก้ว
2550
โครงการร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายและเทศบาลตำบลปาย
รัฐประศาสนศาสตร์
01K770040
นางหนึ่งฤทัย วงค์ครองศักดิ์
2550
โครงการร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายและเทศบาลตำบลปาย
รัฐประศาสนศาสตร์
01K770039
นางสันทะณีย์ ยศธิ
2550
โครงการร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายและเทศบาลตำบลปาย
รัฐประศาสนศาสตร์
01K770038
จ่าสิบตำรวจสุริยันต์ กันทาน้อย
2550
โครงการร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายและเทศบาลตำบลปาย
รัฐประศาสนศาสตร์
01K770037
จ่าสิบตำรวจสุรศักดิ์ สารคำ
2550
โครงการร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายและเทศบาลตำบลปาย
รัฐประศาสนศาสตร์
01K770036
นางสุนทราภรณ์ ธรรมสุภา
2550
โครงการร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายและเทศบาลตำบลปาย
รัฐประศาสนศาสตร์
01K770035
นายสมศักดิ์ อารีย์วงษ์
2550
โครงการร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายและเทศบาลตำบลปาย
รัฐประศาสนศาสตร์
01K770034
นายสมนึก บุญหล่อ
2550
โครงการร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายและเทศบาลตำบลปาย
รัฐประศาสนศาสตร์
01K770033
นายสมชัย ยาเขต
2550
โครงการร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายและเทศบาลตำบลปาย
รัฐประศาสนศาสตร์
01K770032
นายศุภชัย พุทธปัญญา
2550
โครงการร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายและเทศบาลตำบลปาย
รัฐประศาสนศาสตร์
01K770031
สิบตำรวจเอกศิริวัฒน์ ตุ่นวิชัย
2550
โครงการร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายและเทศบาลตำบลปาย
รัฐประศาสนศาสตร์
01K770030
นายวิโรจน์ จ๊ะเขียว
2550
โครงการร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายและเทศบาลตำบลปาย
รัฐประศาสนศาสตร์
01K770029
นายวิศรุตวัชร สุศิริวรรักษ์
2550
โครงการร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายและเทศบาลตำบลปาย
รัฐประศาสนศาสตร์
01K770028
นายวชิระ เครืออ่อน
2550
โครงการร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายและเทศบาลตำบลปาย
รัฐประศาสนศาสตร์
01K770027
นายวรเทพ กันทาดี
2550
โครงการร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายและเทศบาลตำบลปาย
รัฐประศาสนศาสตร์
01K770026
นางวรรณวิไล สิงห์ใส
2550
โครงการร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายและเทศบาลตำบลปาย
รัฐประศาสนศาสตร์
01K770025
นางพัชรีย์ ปัญญาเป็ง
2550
โครงการร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายและเทศบาลตำบลปาย
รัฐประศาสนศาสตร์
01K770024
นายพูลสิน สุนทรพานิชกิจ
2550
โครงการร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายและเทศบาลตำบลปาย
รัฐประศาสนศาสตร์
01K770023
จ่าสิบตำรวจพิเนตร์ วงค์ครองศักดิ์
2550
โครงการร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายและเทศบาลตำบลปาย
รัฐประศาสนศาสตร์
01K770022
ดาบตำรวจพินิตย์ ธนกีรตินันท์
2550
โครงการร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายและเทศบาลตำบลปาย
รัฐประศาสนศาสตร์
01K770021
นางพวงสร้อย อุ่นเมือง
2550
โครงการร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายและเทศบาลตำบลปาย
รัฐประศาสนศาสตร์
01K770020
นางพวงสร้อย เลห์แมนน์
2550
โครงการร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายและเทศบาลตำบลปาย
รัฐประศาสนศาสตร์
01K770019
พันจ่าเอกพงศ์วุฒิ อุปละ
2550
โครงการร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายและเทศบาลตำบลปาย
รัฐประศาสนศาสตร์
01K770018
จ่าสิบตำรวจประพันธ์ โอดคำ
2550
โครงการร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายและเทศบาลตำบลปาย
รัฐประศาสนศาสตร์
01K770017
ดาบตำรวจประดิษฐ์ วงศ์ตา
2550
โครงการร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายและเทศบาลตำบลปาย
รัฐประศาสนศาสตร์
01K770016
นายบุญชัย จุติไพรร่มใจจริง
2550
โครงการร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายและเทศบาลตำบลปาย
รัฐประศาสนศาสตร์
01K770015
ดาบตำรวจบรรเลง แท่นแก้ว
2550
โครงการร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายและเทศบาลตำบลปาย
รัฐประศาสนศาสตร์
01K770014
นายนาลาศักดิ์ ดีวงค์
2550
โครงการร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายและเทศบาลตำบลปาย
รัฐประศาสนศาสตร์
01K770013
นางทิพย์วรรณ พรหมขาม
2550
โครงการร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายและเทศบาลตำบลปาย
รัฐประศาสนศาสตร์
01K770012
สิบตำรวจเอกเด่น สารคำ
2550
โครงการร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายและเทศบาลตำบลปาย
รัฐประศาสนศาสตร์
01K770011
นายณัฐวัฒน์ ตันนรา
2550
โครงการร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายและเทศบาลตำบลปาย
รัฐประศาสนศาสตร์
01K770010
จ่าสิบตำรวจฐากูร แสงหน่อ
2550
โครงการร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายและเทศบาลตำบลปาย
รัฐประศาสนศาสตร์
01K770009
ดาบตำรวจชูชาติ เตจ๊ะเป็ง
2550
โครงการร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายและเทศบาลตำบลปาย
รัฐประศาสนศาสตร์
01K770008
นายจักรกฤษณ์ อินทมา
2550
โครงการร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายและเทศบาลตำบลปาย
รัฐประศาสนศาสตร์
01K770007
นางสาวเจริญตา ศรียา
2550
โครงการร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายและเทศบาลตำบลปาย
รัฐประศาสนศาสตร์
01K770006
ดาบตำรวจเจริญ ใหม่คำน้อย
2550
โครงการร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายและเทศบาลตำบลปาย
รัฐประศาสนศาสตร์
01K770005
นายจิรทัศน์ บุญเป็ง
2550
โครงการร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายและเทศบาลตำบลปาย
รัฐประศาสนศาสตร์
01K770004
นายคำรณ การคำ
2550
โครงการร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายและเทศบาลตำบลปาย
รัฐประศาสนศาสตร์
01K770003
นายเกียรติก้อง อภัยพันธ์
2550
โครงการร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายและเทศบาลตำบลปาย
รัฐประศาสนศาสตร์
01K770002
ดาบตำรวจเกรียงศักดิ์ สีทอง
2550
โครงการร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายและเทศบาลตำบลปาย
รัฐประศาสนศาสตร์
01K770001
นายกำพล พรมจักร
2550
โครงการร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายและเทศบาลตำบลปาย
รัฐประศาสนศาสตร์
01J770132
นายธนารักษ์ จุมปาจม
2548
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
รัฐประศาสนศาสตร์
01J770131
นายสุรินทร์ สุพรศิลป์
2548
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
รัฐประศาสนศาสตร์
01J770130
นายทวี กันทาดง
2548
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
รัฐประศาสนศาสตร์
01J770129
สิบตำรวจเอกสมเกียรติ ต๊ะคำ
2548
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
รัฐประศาสนศาสตร์
01J770128
นายรัชกฤช ขัติยศ
2548
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
รัฐประศาสนศาสตร์
01J770127
นายจิรายุ งอกงาม
2548
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
รัฐประศาสนศาสตร์
01J770126
นายประเสริฐ จันดง
2548
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
รัฐประศาสนศาสตร์
01J770125
ดาบตำรวจศรุต กรสินกิตติ
2548
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
รัฐประศาสนศาสตร์
01J770124
ดาบตำรวจนริศ บางรัก
2548
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
รัฐประศาสนศาสตร์
01J770123
นายพิเจตส์ ปองสุข
2548
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
รัฐประศาสนศาสตร์
01J770122
นายนพดล พงศ์สุข
2548
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
รัฐประศาสนศาสตร์
01J770121
นายโยฮัน ศิลป์มิตรภาพ
2548
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
รัฐประศาสนศาสตร์
01J770120
นายนิรันดร์ บุญเขียว
2548
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
รัฐประศาสนศาสตร์
01J770119
นายธงชัย วิชัยชาติ
2548
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
รัฐประศาสนศาสตร์
01J770118
นางสาวลักษณาภรณ์ ยศบุญยืน
2548
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
รัฐประศาสนศาสตร์
01J770117
นายสมบูรณ์ บังคมเนตร
2548
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
รัฐประศาสนศาสตร์
01J770116
นายพีรณัฐ วงษายะ
2548
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
รัฐประศาสนศาสตร์
01J770115
นายสมบัติ ทองแหง
2548
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
รัฐประศาสนศาสตร์
01J770114
นายประจักษ์ นันต๊ะภูมิ
2548
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
รัฐประศาสนศาสตร์
01J770113
ดาบตำรวจภาณุศักดิ์ นันตา
2548
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
รัฐประศาสนศาสตร์
01J770112
จ่าโทจีระพรรณ์ พิมสาร
2548
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
รัฐประศาสนศาสตร์
01J770111
นายวรวิทย์ จิตต์อารีย์
2548
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
รัฐประศาสนศาสตร์
01J770110
นายสปัน ปฎิกา
2548
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
รัฐประศาสนศาสตร์
01J770109
นายภากร มาทาเม
2548
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
รัฐประศาสนศาสตร์
01J770108
นายอินสม มาทาเม
2548
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
รัฐประศาสนศาสตร์
01J770107
นางอัญชลี นันทชัย
2548
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
รัฐประศาสนศาสตร์
01J770106
จ่าสิบตรีกิตติกร ใจเมือง
2548
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
รัฐประศาสนศาสตร์
01J770105
นายมานัส ปัญญาเรือน
2548
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
รัฐประศาสนศาสตร์
01J770104
นายสมพร อุดมสม
2548
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
รัฐประศาสนศาสตร์
01J770103
นายศรีบูรณ์ อุดมไพรวัลย์
2548
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
รัฐประศาสนศาสตร์
01J770102
นายชัยสิทธิ์ อารีลักษณ์
2548
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
รัฐประศาสนศาสตร์
01J770101
นางชนนิกานต์ ดวงสุริยะ
2548
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
รัฐประศาสนศาสตร์
01J770100
สิบตำรวจโทเสน่ห์ ปินตาดง
2548
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
รัฐประศาสนศาสตร์
01J770099
ดาบตำรวจณรงค์ฤทธิ์ แก้วบุญเรือง
2548
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
รัฐประศาสนศาสตร์
01J770098
นางสาวดลนภา ปันตาติ๊บ
2548
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
รัฐประศาสนศาสตร์
01J770097
สิบเอกคมกฤษณ์ ถนัดหัตถกรรม
2548
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
รัฐประศาสนศาสตร์
01J770096
นายสุวิทย์ สุขจันทร์
2548
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
รัฐประศาสนศาสตร์
01J770095
นายชัยยา ใจรังสี
2548
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
รัฐประศาสนศาสตร์
01J770094
นายวสันต์ มงคลสวัสดิ์
2548
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
รัฐประศาสนศาสตร์
01J770093
นายมนตรี ภูดอนตอง
2548
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
รัฐประศาสนศาสตร์
01J770092
สิบตำรวจเอกอุรชาติ ชัยเนตร
2548
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
รัฐประศาสนศาสตร์
01J770091
นายวรุต เงินคำคง
2548
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
รัฐประศาสนศาสตร์
01J770090
นางศศิธร รัตนบำเพ็ญ
2548
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
รัฐประศาสนศาสตร์
01J770089
นางมาลัยพร แก้วสุดใจ
2548
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
รัฐประศาสนศาสตร์
01J770088
นายสุดปรีชา นันตาบุญ
2548
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
รัฐประศาสนศาสตร์
01J770087
นายทองยศ ตาระบุญ
2548
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
รัฐประศาสนศาสตร์
01J770086
นายวัชรินทร์ สุปินตา
2548
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
รัฐประศาสนศาสตร์
01J770085
นายอภิชัย ปูแดง
2548
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
รัฐประศาสนศาสตร์
01J770084
นายสมสกุล สุริโยดร
2548
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
รัฐประศาสนศาสตร์
01J770083
นายสมพล นามเทพ
2548
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
รัฐประศาสนศาสตร์
01J770082
นายทิพย์ดุลย์ ทิพย์กันทา
2548
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
รัฐประศาสนศาสตร์
01J770081
นายมานัส กันทะดา
2548
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
รัฐประศาสนศาสตร์
01J770080
นายอภิรักษ์ สุขขา
2548
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
รัฐประศาสนศาสตร์
01J770079
นายรัฐพงศ์ พรหมมา
2548
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
รัฐประศาสนศาสตร์
01J770078
นายพศิน ศักดาศรี
2548
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
รัฐประศาสนศาสตร์
01J770077
นางสาวนภาพร สุวี
2548
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
รัฐประศาสนศาสตร์
01J770076
นายสุทธิศักดิ์ จริยา
2548
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
รัฐประศาสนศาสตร์
01J770075
นางกมลวรรณ ยศถามี
2548
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
รัฐประศาสนศาสตร์
01J770074
นางสาวกัลยา เซงคะแช่
2548
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
รัฐประศาสนศาสตร์
01J770073
นางสาวหทัยภัทร แก้วระวังเมือง
2548
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
รัฐประศาสนศาสตร์
01J770072
นายวิโรจน์ สุต๋าคำ
2548
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
รัฐประศาสนศาสตร์
01J770071
สิบตำรวจเอกประเสริฐ เรือนปัญญา
2548
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
รัฐประศาสนศาสตร์
01J770070
นายสุรพล มังยะสุ
2548
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
รัฐประศาสนศาสตร์
01J770069
นายชัชวาลย์ แซ่ยะ
2548
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
รัฐประศาสนศาสตร์
01J770068
นายพงศกร วินิทธานันท์
2548
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
รัฐประศาสนศาสตร์
01J770067
จ่าสิบตรีวิทยา พรหมมา
2548
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
รัฐประศาสนศาสตร์
01J770066
สิบตำรวจเอกนิคม พรมชิตมาตร
2548
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
รัฐประศาสนศาสตร์
01J770065
นายศราวุธ อุดมอนุรักษ์
2548
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
รัฐประศาสนศาสตร์
01J770064
นายธงชัย แสนสุวงศ์
2548
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
รัฐประศาสนศาสตร์
01J770063
นายปรเมษฐ์ อ่อนมณี
2548
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
รัฐประศาสนศาสตร์
01J770062
นายเอกพล ใจเลิศ
2548
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
รัฐประศาสนศาสตร์
01J770061
นายพิทักษ์ ใจใหม่
2548
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
รัฐประศาสนศาสตร์
01J770060
พันจ่าเอกจักรพันธุ์ พานทอง
2548
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
รัฐประศาสนศาสตร์
01J770059
นายประพันธ์ ฟูไฝติ๊บ
2548
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
รัฐประศาสนศาสตร์
01J770058
ดาบตำรวจผจญ รู้แหลม
2548
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
รัฐประศาสนศาสตร์
01J770057
นางสาวพรทิพย์ อินปั๋น
2548
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
รัฐประศาสนศาสตร์
01J770056
นายอนุกูล กุณาธรรม
2548
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
รัฐประศาสนศาสตร์
01J770055
นายทักศิลป์ มั่งคำ
2548
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
รัฐประศาสนศาสตร์
01J770054
นายนิการ นันต๊ะภูมิ
2548
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
รัฐประศาสนศาสตร์
01J770053
นายเมืองคำ ลุนระวรรณ์
2548
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
รัฐประศาสนศาสตร์
01J770052
นางสาวจิราพรรณ ภูกัน
2548
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
รัฐประศาสนศาสตร์
01J770051
นายปกรณ์ พงษ์ไพรวัน
2548
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
รัฐประศาสนศาสตร์
01J770050
นายอิ่นแก้ว ท้าวบุญเรือง
2548
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
รัฐประศาสนศาสตร์
01J770049
นายอินตา นันต๊ะพรม
2548
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
รัฐประศาสนศาสตร์
01J770048
ดาบตำรวจสว่าง เครือมณี
2548
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
รัฐประศาสนศาสตร์
01J770047
นางยุพา แก้วใจ
2548
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
รัฐประศาสนศาสตร์
01J770046
นางโสภา ชูชัยยา
2548
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
รัฐประศาสนศาสตร์
01J770045
ร้อยตำรวจตรีสิงห์คำ ชูชัยยา
2548
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
รัฐประศาสนศาสตร์
01J770044
ดาบตำรวจยุทธนา นิลเกษร
2548
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
รัฐประศาสนศาสตร์
01J770043
ดาบตำรวจเกษม แก้ววงศ์
2548
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
รัฐประศาสนศาสตร์
01J770042
นายอินสอน ศรีวิชัย
2548
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
รัฐประศาสนศาสตร์
01J770041
สิบตำรวจเอกมานิต มานา
2548
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
รัฐประศาสนศาสตร์
01J770040
สิบตำรวจเอกไตรทศ ยะป้อม
2548
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
รัฐประศาสนศาสตร์
01J770039
ดาบตำรวจสมชาย ธรรมดา
2548
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
รัฐประศาสนศาสตร์
01J770038
นายสมชาย โปธาพันธ์
2548
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
รัฐประศาสนศาสตร์
01J770037
นางสาวศิริพรรณ สุตาคำ
2548
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
รัฐประศาสนศาสตร์
01J770036
จ่าสิบตรีบุญช่วย รักษาดี
2548
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
รัฐประศาสนศาสตร์
01J770035
จ่าสิบตรีสุภาพ นันต๊ะโส
2548
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
รัฐประศาสนศาสตร์
01J770034
จ่าสิบตรีประจักษ์ ปูทอง
2548
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
รัฐประศาสนศาสตร์
01J770033
ดาบตำรวจสิรภพ แสงบุญเรือง
2548
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
รัฐประศาสนศาสตร์
01J770032
ดาบตำรวจธนวัฒน์ ศรีแสงจันทร์
2548
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
รัฐประศาสนศาสตร์
01J770031
สิบตำรวจเอกพีระพงศ์ เพชรทา
2548
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
รัฐประศาสนศาสตร์
01J770030
ดาบตำรวจวิรัตน์ สายคำอ้าย
2548
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
รัฐประศาสนศาสตร์
01J770029
นายปิยะ โพธิ
2548
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
รัฐประศาสนศาสตร์
01J770028
นายนรินทร์ เขียวคำ
2548
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
รัฐประศาสนศาสตร์
01J770027
นายเสาร์คำ หย่อมอิน
2548
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
รัฐประศาสนศาสตร์
01J770026
นายเกษม ดวงวิโรจน์
2548
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
รัฐประศาสนศาสตร์
01J770025
นายประสิทธิ์ กันทะวงศ์
2548
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
รัฐประศาสนศาสตร์
01J770024
นางสาวดาวเรือง ผาติศิลปกิจ
2548
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
รัฐประศาสนศาสตร์
01J770023
นายประทีป กิวัฒนา
2548
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
รัฐประศาสนศาสตร์
01J770022
นางเพียงเพ็ญ ทาระนัด
2548
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
รัฐประศาสนศาสตร์
01J770021
นายอนุชา ปัญญา
2548
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
รัฐประศาสนศาสตร์
01J770020
นายชาญชัย คำหล้า
2548
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
รัฐประศาสนศาสตร์
01J770019
นางสาวเกวลี แสนชมภู
2548
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
รัฐประศาสนศาสตร์
01J770018
นายธวัชชัย ใจมา
2548
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
รัฐประศาสนศาสตร์
01J770017
นางสาวนิธิศา ยะกลิ้ง
2548
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
รัฐประศาสนศาสตร์
01J770016
นางสาวณัฐชัญญ์ ชัยวงค์
2548
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
รัฐประศาสนศาสตร์
01J770015
นางสาวอาทิตยา มูลอุด
2548
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
รัฐประศาสนศาสตร์
01J770014
นายเสฏฐาวุฒิ ชัยบาล
2548
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
รัฐประศาสนศาสตร์
01J770013
นายสวัสดิ์ เทพวงค์
2548
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
รัฐประศาสนศาสตร์
01J770012
นายสมบูรณ์ แก้วก๋องมา
2548
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
รัฐประศาสนศาสตร์
01J770011
สิบตำรวจเอกธรรมนูญ แก้วสุดใจ
2548
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
รัฐประศาสนศาสตร์
01J770010
นายประวิทย์ นะที
2548
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
รัฐประศาสนศาสตร์
01J770009
นายพิภพ จาเรือน
2548
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
รัฐประศาสนศาสตร์
01J770008
นายเดช อุตตัน
2548
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
รัฐประศาสนศาสตร์
01J770007
นางอนุชิดา ภู่พิสิฐ
2548
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
รัฐประศาสนศาสตร์
01J770006
นายสุธี เมฆรา
2548
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
รัฐประศาสนศาสตร์
01J770005
นายสมชาย ดวงสุริยะ
2548
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
รัฐประศาสนศาสตร์
01J770004
นางกาญจนา คุณาธรรม
2548
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
รัฐประศาสนศาสตร์
01J770003
นางวิไลวัลย์ แก้วเทพ
2548
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
รัฐประศาสนศาสตร์
01J770002
นางชนิดา นันตาบุญ
2548
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
รัฐประศาสนศาสตร์
01J770001
นายอินทร วิชัยชาติ
2548
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
รัฐประศาสนศาสตร์
01H770085
นายศรัทธา จาดิ
2548
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
รัฐประศาสนศาสตร์
01H770084
สิบตำรวจเอกกฤตกรณ์ กัญจีนะ
2548
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
รัฐประศาสนศาสตร์
01H770083
นางสาวกรรณนิกา สุปราการ
2548
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
รัฐประศาสนศาสตร์
01H770082
นายณเรศ คงเพ็ชร
2548
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
รัฐประศาสนศาสตร์
01H770081
นายธีระ คำนวน
2548
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
รัฐประศาสนศาสตร์
01H770080
นายคำ สุปัญโญ
2548
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
รัฐประศาสนศาสตร์
01H770079
นายคงฤทธิ์ วังมณี
2548
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
รัฐประศาสนศาสตร์
01H770078
นางอุบล ม้าเพ็ญทม
2548
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
รัฐประศาสนศาสตร์
01H770077
นางมุกดา เกษรพรม
2548
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
รัฐประศาสนศาสตร์
01H770076
นายเอกพจน์ สุวรรณดี
2548
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
รัฐประศาสนศาสตร์
01H770075
นายธีทัต มีหินกอง
2548
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
รัฐประศาสนศาสตร์
01H770074
สิบตำรวจโทภวัต ชุ่มมงคล
2548
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
รัฐประศาสนศาสตร์
01H770073
นายอินทร ธรรมวงศ์
2548
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
รัฐประศาสนศาสตร์
01H770072
นายไพโรจน์ โปราหา
2548
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
รัฐประศาสนศาสตร์
01H770071
นายจำรัส โกฎิยี่
2548
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
รัฐประศาสนศาสตร์
01H770070
นางนริศรา ยาวิชัยแก้ว
2548
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
รัฐประศาสนศาสตร์
01H770069
นายกฤษณะ ประทุมดี
2548
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
รัฐประศาสนศาสตร์
01H770068
ว่าที่ร้อยตรีอุดร ทาแกง
2548
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
รัฐประศาสนศาสตร์
01H770067
นางสาวศิริวรรณ กันธิพันธ์
2548
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
รัฐประศาสนศาสตร์
01H770066
นายสมพงศ์ ชุมทองสุข
2548
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
รัฐประศาสนศาสตร์
01H770065
นายสุรินทร์ วรรณศรี
2548
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
รัฐประศาสนศาสตร์
01H770064
นายสังเวียน สังฆวดี
2548
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
รัฐประศาสนศาสตร์
01H770063
นางสาวจันทร์นภา อุ่นอารมย์
2548
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
รัฐประศาสนศาสตร์
01H770062
นายวีระศักดิ์ อินต๊ะมูล
2548
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
รัฐประศาสนศาสตร์
01H770061
นางศุภกานต์ ปัญญาศักดิ์
2548
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
รัฐประศาสนศาสตร์
01H770060
นายวุฒิชัย ยมนาค
2548
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
รัฐประศาสนศาสตร์
01H770059
นายนิกรณ์ ดวงมา
2548
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
รัฐประศาสนศาสตร์
01H770058
นางสาวอรทัย ชัยมงคล
2548
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
รัฐประศาสนศาสตร์
01H770057
นางสาวศิรินภา กิตินา
2548
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
รัฐประศาสนศาสตร์
01H770056
นายสรพงษ์ คำซอน
2548
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
รัฐประศาสนศาสตร์
01H770055
นางจันทร์พลอย ปัญญาผ่อ
2548
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
รัฐประศาสนศาสตร์
01H770054
นายกิติศักดิ์ ลำปน
2548
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
รัฐประศาสนศาสตร์
01H770053
นางสาวกันต์กนิษฐ์ คำแสง
2548
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
รัฐประศาสนศาสตร์
01H770052
นายนำชัย ปลัดสงคราม
2548
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
รัฐประศาสนศาสตร์
01H770051
นางรัตน์ชะนุการ แสนศรี
2548
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
รัฐประศาสนศาสตร์
01H770050
นางสาวกมลชนก ตานะอาจ
2548
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
รัฐประศาสนศาสตร์
01H770049
นางสาวสายฝน ทิวาคำ
2548
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
รัฐประศาสนศาสตร์
01H770048
นางสาวทรงศิริ มณีสาย
2548
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
รัฐประศาสนศาสตร์
01H770047
นายสักกะทศ ศรีวิชัย
2548
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
รัฐประศาสนศาสตร์
01H770046
นางวิลาวัลย์ สุขใจ
2548
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
รัฐประศาสนศาสตร์
01H770045
นายไสว หินแรง
2548
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
รัฐประศาสนศาสตร์
01H770044
นายอุดม สนินัด
2548
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
รัฐประศาสนศาสตร์
01H770043
นายสามารถ บวบขม
2548
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
รัฐประศาสนศาสตร์
01H770042
นางจุรีภรณ์ ยิ้มย่อง
2548
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
รัฐประศาสนศาสตร์
01H770041
นางสาวศิริลักษณ์ ชูทอง
2548
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
รัฐประศาสนศาสตร์
01H770040
นางสาวอารีย์ มงคลคลี
2548
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
รัฐประศาสนศาสตร์
01H770039
นายสกาศ ไชยนาค
2548
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
รัฐประศาสนศาสตร์
01H770038
นางสาวอารีย์ ปัญญา
2548
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
รัฐประศาสนศาสตร์
01H770037
นายวันชัย นัยติ๊บ
2548
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
รัฐประศาสนศาสตร์
01H770036
นายวิชาญ ทันใจ
2548
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
รัฐประศาสนศาสตร์
01H770035
นายสมรัตน์ โกฏิยี่
2548
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
รัฐประศาสนศาสตร์
01H770034
นางสาวดวงใจ จันทาพูน
2548
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
รัฐประศาสนศาสตร์
01H770033
นางมุกดา เกสรพรม
2548
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
รัฐประศาสนศาสตร์
01H770032
นางวิลาวัลย์ สุขใจ
2548
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
รัฐประศาสนศาสตร์
01H770031
นางสาวแสงจันทร์ จี่เรือน
2548
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
รัฐประศาสนศาสตร์
01H770030
สิบตำรวจโทสมบัติ บริบูรณ์
2548
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
รัฐประศาสนศาสตร์
01H770029
นางสาวสุภาภรณ์ ชัยมงคล
2548
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
รัฐประศาสนศาสตร์
01H770028
นางเบญจพร รักคำ
2548
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
รัฐประศาสนศาสตร์
01H770027
นายณัฐพล ลำปน
2548
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
รัฐประศาสนศาสตร์
01H770026
นายจักรพงศ์ สมริพงษ์
2548
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
รัฐประศาสนศาสตร์
01H770025
นางสาวพิมพา อุตชัย
2548
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
รัฐประศาสนศาสตร์
01H770024
นายอาทิตย์ ถาดคำ
2548
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
รัฐประศาสนศาสตร์
01H770023
นางสาววนิดา สุประการ
2548
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
รัฐประศาสนศาสตร์
01H770022
นายอนุพงษ์ วงศ์ษา
2548
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
รัฐประศาสนศาสตร์
01H770021
นางสาวราตรี มงคลคลี
2548
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
รัฐประศาสนศาสตร์
01H770020
นายสมเกียรติ กันธิพันธ์
2548
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
รัฐประศาสนศาสตร์
01H770019
นางสาวรัตนา เงินสัจจา
2548
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
รัฐประศาสนศาสตร์
01H770018
ดาบตำรวจสง่า โปราหา
2548
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
รัฐประศาสนศาสตร์
01H770017
สิบตำรวจเอกธงชัย ทันใจ
2548
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
รัฐประศาสนศาสตร์
01H770016
นายไพรัช บุรุษธง
2548
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
รัฐประศาสนศาสตร์
01H770015
นายสุรินทร์ ชัยมงคล
2548
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
รัฐประศาสนศาสตร์
01H770014
นายอุเทียน จินะกัณฑ์
2548
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
รัฐประศาสนศาสตร์
01H770013
นางสาวรุ่งนภา แสงภา
2548
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
รัฐประศาสนศาสตร์
01H770012
นางมยุรี แก้วคำ
2548
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
รัฐประศาสนศาสตร์
01H770011
นายสุทิน ติมาลา
2548
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
รัฐประศาสนศาสตร์
01H770010
นายบุญเลิศ แสนมหายศ
2548
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
รัฐประศาสนศาสตร์
01H770009
นางนงลักษณ์ เชื้อชิต
2548
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
รัฐประศาสนศาสตร์
01H770008
นายจรัล ไชยจินดา
2548
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
รัฐประศาสนศาสตร์
01H770007
นายชัยวุฒิ สายตา
2548
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
รัฐประศาสนศาสตร์
01H770006
สิบตำรวจเอกถนัด แก้วคำ
2548
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
รัฐประศาสนศาสตร์
01H770005
สิบตำรวจเอกนาฤทธ์ สมสวย
2548
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
รัฐประศาสนศาสตร์
01H770004
นางสาวรุจิรา เจิมจิตร
2548
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
รัฐประศาสนศาสตร์
01H770003
นางลำดวน สุเต็น
2548
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
รัฐประศาสนศาสตร์
01H770002
จ่าสิบตรีปฐมพงศ์ ตีระสหกุล
2548
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
รัฐประศาสนศาสตร์
01H770001
ดาบตำรวจวิชัย ทาลังกา
2548
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
รัฐประศาสนศาสตร์
01G770151
นางสาววรรณวิลัย ปัญญาดี
2547
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เทิง)
รัฐประศาสนศาสตร์
01G770150
นางศศิวิมล นาทิเลศ
2547
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เทิง)
รัฐประศาสนศาสตร์
01G770149
นายศรัณย์ วุฒิ
2547
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เทิง)
รัฐประศาสนศาสตร์
01G770148
นางรัตนาวดี ดีน้อย
2547
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เทิง)
รัฐประศาสนศาสตร์
01G770147
นายประพันธ์ อินทะชัย
2547
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เทิง)
รัฐประศาสนศาสตร์
01G770146
นางจุฑาทิพย์ อยู่ดี
2547
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เทิง)
รัฐประศาสนศาสตร์
01G770145
นายเสรี อยู่ดี
2547
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เทิง)
รัฐประศาสนศาสตร์
01G770144
นายชัยมงคล ทองสง่า
2547
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เทิง)
รัฐประศาสนศาสตร์
01G770143
นางจงลักษณ์ ภูวอง
2547
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เทิง)
รัฐประศาสนศาสตร์
01G770142
นายยงยศ กันธิยะ
2547
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เทิง)
รัฐประศาสนศาสตร์
01G770141
นายสุรพล มหาวงศนันท์
2547
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เทิง)
รัฐประศาสนศาสตร์
01G770140
นายทรงพล ถิ่นจอม
2547
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เทิง)
รัฐประศาสนศาสตร์
01G770139
นายลิขสิทธิ์ จิตถา
2547
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เทิง)
รัฐประศาสนศาสตร์
01G770138
นางสาววิลาวัลย์ กันทะมณี
2547
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เทิง)
รัฐประศาสนศาสตร์
01G770137
นายลือชัย สิทธิเลิศ
2547
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เทิง)
รัฐประศาสนศาสตร์
01G770136
นางสาวศิริธร ศรศรี
2547
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เทิง)
รัฐประศาสนศาสตร์
01G770135
นายสมชาย วงศ์ใหญ่
2547
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เทิง)
รัฐประศาสนศาสตร์
01G770134
นายสมศักดิ์ ใจกล้า
2547
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เทิง)
รัฐประศาสนศาสตร์
01G770133
นายสุทัศน์ นุเว
2547
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เทิง)
รัฐประศาสนศาสตร์
01G770132
นายสุวัจน์ บริบูรณ์ธนารักษ์
2547
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เทิง)
รัฐประศาสนศาสตร์
01G770131
นายธีรเดช วงศ์จีน
2547
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เทิง)
รัฐประศาสนศาสตร์
01G770130
นายวรเชษฐ์ ศรีจันทร์ดี
2547
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เทิง)
รัฐประศาสนศาสตร์
01G770129
นางพนมพร ภูถวิล
2547
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เทิง)
รัฐประศาสนศาสตร์
01G770128
พระอนุชิต ใจวรรณ
2547
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เทิง)
รัฐประศาสนศาสตร์
01G770127
นายประสงค์ สะสม
2547
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เทิง)
รัฐประศาสนศาสตร์
01G770126
นายนิพล นาต๊ะ
2547
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เทิง)
รัฐประศาสนศาสตร์
01G770125
นายวิสุทธิ์ วุฒิช่วย
2547
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เทิง)
รัฐประศาสนศาสตร์
01G770124
นางเกียรติยา ผาแก้ว
2547
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เทิง)
รัฐประศาสนศาสตร์
01G770123
นายนิยม ราชเมืองมูล
2547
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เทิง)
รัฐประศาสนศาสตร์
01G770122
นายบุญรัตน์ หอมนาน
2547
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เทิง)
รัฐประศาสนศาสตร์
01G770121
นายโชคชัย ไกลถิ่น
2547
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เทิง)
รัฐประศาสนศาสตร์
01G770120
นายม้าย ไชยโย
2547
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เทิง)
รัฐประศาสนศาสตร์
01G770119
ดาบตำรวจธัญกร มั่นศักดิ์
2547
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เทิง)
รัฐประศาสนศาสตร์
01G770118
นายชาตรี ชัยศรี
2547
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เทิง)
รัฐประศาสนศาสตร์
01G770117
นายศุภกรฑ์ แก้วนวล
2547
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เทิง)
รัฐประศาสนศาสตร์
01G770116
จ่าสิบตรีสมศักดิ์ บุตรเสน
2547
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เทิง)
รัฐประศาสนศาสตร์
01G770115
จ่าสิบตรีประสิทธิ์ ทาสุวรรณ์
2547
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เทิง)
รัฐประศาสนศาสตร์
01G770114
นายสมบูรณ์ นาทิเลศ
2547
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เทิง)
รัฐประศาสนศาสตร์
01G770113
สิบตำรวจเอกสุเทพ หอมนาน
2547
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เทิง)
รัฐประศาสนศาสตร์
01G770112
นายธวัชชัย ณ ลำปาง
2547
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เทิง)
รัฐประศาสนศาสตร์
01G770111
นายพิสูตร แก้วเกิด
2547
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เทิง)
รัฐประศาสนศาสตร์
01G770110
นายนเรศ ธิปา
2547
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เทิง)
รัฐประศาสนศาสตร์
01G770109
จ่าสิบตรียุทธิกร ชัยชะนะ
2547
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เทิง)
รัฐประศาสนศาสตร์
01G770108
จ่าสิบตรีปริญญา ใจทา
2547
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เทิง)
รัฐประศาสนศาสตร์
01G770107
นายกิตติรงค์ หินทราย
2547
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เทิง)
รัฐประศาสนศาสตร์
01G770106
นายกิตติราช หินทราย
2547
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เทิง)
รัฐประศาสนศาสตร์
01G770105
ดาบตำรวจทวิช ท้วมจันทร์
2547
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เทิง)
รัฐประศาสนศาสตร์
01G770104
นายฐิติพงษ์ ตาสิทธิ์
2547
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เทิง)
รัฐประศาสนศาสตร์
01G770103
สิบตำรวจโทคงพล คำยืน
2547
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เทิง)
รัฐประศาสนศาสตร์
01G770102
นายสมหวัง สิทธิภารัตน์
2547
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เทิง)
รัฐประศาสนศาสตร์
01G770101
นายชาญชัย แต้มงาม
2547
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เทิง)
รัฐประศาสนศาสตร์

รหัสนักศึกษาชื่อ-สกุลเข้าศึกษาปี
ศูนย์การศึกษา
โปรแกรมวิชา
598970010
พระภัทรพงศ์ ภัทรเมธี (ภัทรสิริธนวินท์)
2559
ปริญญาโท ภาคพิเศษ
รัฐประศาสนศาสตร์
598970009
พระสัภยา สิริรตนเมธี (เสธา)
2559
ปริญญาโท ภาคพิเศษ
รัฐประศาสนศาสตร์
598970008
พระอธิการอุ่น สิริปัญโญ (จ้อยคำ)
2559
ปริญญาโท ภาคพิเศษ
รัฐประศาสนศาสตร์
598970007
นางสาวชนิกา เป็งบุญมา
2559
ปริญญาโท ภาคพิเศษ
รัฐประศาสนศาสตร์
598970006
นางสาวเนตรชนก อิ่นคำ
2559
ปริญญาโท ภาคพิเศษ
รัฐประศาสนศาสตร์
598970005
นายวันเฉลิม สายสืบ
2559
ปริญญาโท ภาคพิเศษ
รัฐประศาสนศาสตร์
598970003
พระอธิการสมพงษ์ ปภากโร (การะนะ)
2559
ปริญญาโท ภาคพิเศษ
รัฐประศาสนศาสตร์
598970002
จ่าโทปกรณ์ แดงมณี
2559
ปริญญาโท ภาคพิเศษ
รัฐประศาสนศาสตร์
598970001
นายภาธร รังษีกุลพิพัฒน์
2559
ปริญญาโท ภาคพิเศษ
รัฐประศาสนศาสตร์
588870021
นายสุรพงษ์ ผาสุก
2558
ปริญญาโท ภาคพิเศษ
รัฐประศาสนศาสตร์
588870020
นางสาวเศรษฐ์ธิดา นันต๊ะภูมิ
2558
ปริญญาโท ภาคพิเศษ
รัฐประศาสนศาสตร์
588870019
นางสาวอุทุมพร สวยสกุล
2558
ปริญญาโท ภาคพิเศษ
รัฐประศาสนศาสตร์
588870018
นางสาวสุปราณี จันภักดี
2558
ปริญญาโท ภาคพิเศษ
รัฐประศาสนศาสตร์
588870017
PhraSayaphone Siriphanyo (sipanya)
2558
ปริญญาโท ภาคพิเศษ
รัฐประศาสนศาสตร์
588870016
นางสาวณิชาภัทร ทาอาษา
2558
ปริญญาโท ภาคพิเศษ
รัฐประศาสนศาสตร์
588870014
นายราม สุภา
2558
ปริญญาโท ภาคพิเศษ
รัฐประศาสนศาสตร์
588870013
นายมรกต กันใจ
2558
ปริญญาโท ภาคพิเศษ
รัฐประศาสนศาสตร์
588870012
นางสาวณัฏฐกานต์ ยาวิชัย
2558
ปริญญาโท ภาคพิเศษ
รัฐประศาสนศาสตร์
588870011
พระขวัญหล้า ญาณโสภโณ (กันนะ)
2558
ปริญญาโท ภาคพิเศษ
รัฐประศาสนศาสตร์
588870010
พระปรีชาวุฒิ ปริสุภาจารี (วงศ์สุภา)
2558
ปริญญาโท ภาคพิเศษ
รัฐประศาสนศาสตร์
588870009
พระทศพล ลักขสุวัณโณ (คำแสน)
2558
ปริญญาโท ภาคพิเศษ
รัฐประศาสนศาสตร์
588870008
นายธวัชศิลป์ บุญตันหล้า
2558
ปริญญาโท ภาคพิเศษ
รัฐประศาสนศาสตร์
588870007
นายอำนาจ โชติหิรัญสกุล
2558
ปริญญาโท ภาคพิเศษ
รัฐประศาสนศาสตร์
588870006
นายสุรสิทธิ์ สุขใจ
2558
ปริญญาโท ภาคพิเศษ
รัฐประศาสนศาสตร์
588870005
นายวัชรินทร์ บั้งเงิน
2558
ปริญญาโท ภาคพิเศษ
รัฐประศาสนศาสตร์
588870004
นายวรพันธุ์ แก่นจันทร์
2558
ปริญญาโท ภาคพิเศษ
รัฐประศาสนศาสตร์
588870003
นายวีรพล แก่นจันทร์
2558
ปริญญาโท ภาคพิเศษ
รัฐประศาสนศาสตร์
588870002
นางสาวพิมพ์พิไล ปีเงิน
2558
ปริญญาโท ภาคพิเศษ
รัฐประศาสนศาสตร์
578870224
ร้อยตำรวจโทพงษ์พิสิฐ ประเสริฐ
2557
ปริญญาโท ภาคพิเศษ
รัฐประศาสนศาสตร์
578870221
นายศักดา หงษ์ใจ
2557
ปริญญาโท ภาคพิเศษ
รัฐประศาสนศาสตร์
578870220
นายศิริพงษ์ ศรีอำภัย
2557
ปริญญาโท ภาคพิเศษ
รัฐประศาสนศาสตร์
578870219
นางสาววิชชุลดา วงศ์ใหญ่
2557
ปริญญาโท ภาคพิเศษ
รัฐประศาสนศาสตร์
578870218
นายปฐมพงษ์ แสงโชติ
2557
ปริญญาโท ภาคพิเศษ
รัฐประศาสนศาสตร์
578870217
นายชัยยงค์ แก้วอินทโชติ
2557
ปริญญาโท ภาคพิเศษ
รัฐประศาสนศาสตร์
578870216
นางกนกอร สิริโม
2557
ปริญญาโท ภาคพิเศษ
รัฐประศาสนศาสตร์
578870215
นายธนัตถ์ชัย เสมอเหมือน
2557
ปริญญาโท ภาคพิเศษ
รัฐประศาสนศาสตร์
578870214
นางสาวอธัญตรี เชื้อทน
2557
ปริญญาโท ภาคพิเศษ
รัฐประศาสนศาสตร์
578870213
นายสหวัฒน์ คำเสน
2557
ปริญญาโท ภาคพิเศษ
รัฐประศาสนศาสตร์
578870212
นายจตุพล วงค์หล้า
2557
ปริญญาโท ภาคพิเศษ
รัฐประศาสนศาสตร์
578870210
ดาบตำรวจทัศพล กาญบุตร
2557
ปริญญาโท ภาคพิเศษ
รัฐประศาสนศาสตร์
578870209
นายอิสระ ตานันท์
2557
ปริญญาโท ภาคพิเศษ
รัฐประศาสนศาสตร์
578870207
นางสาวญาณิศา มูลคำ
2557
ปริญญาโท ภาคพิเศษ
รัฐประศาสนศาสตร์
578870206
นางหทัยชนก วงศ์ตา
2557
ปริญญาโท ภาคพิเศษ
รัฐประศาสนศาสตร์
578870205
ดาบตำรวจประดิษฐ์ วงศ์ตา
2557
ปริญญาโท ภาคพิเศษ
รัฐประศาสนศาสตร์
578870204
นายคณัสภูชิต แสนคำ
2557
ปริญญาโท ภาคพิเศษ
รัฐประศาสนศาสตร์
578870203
พันจ่าเอกพงค์วุฒิ อุปละ
2557
ปริญญาโท ภาคพิเศษ
รัฐประศาสนศาสตร์
568870008
นางสาวพวงนรินทร์ คำปุก
2556
ปริญญาโท ภาคพิเศษ
รัฐประศาสนศาสตร์
568870006
นางสาวอรุณี อินเทพ
2556
ปริญญาโท ภาคพิเศษ
รัฐประศาสนศาสตร์
568870005
นางสาวณธิดา ปัญญาไว
2556
ปริญญาโท ภาคพิเศษ
รัฐประศาสนศาสตร์
568870003
นางสาวทรรศนันท์ สมกาวิ
2556
ปริญญาโท ภาคพิเศษ
รัฐประศาสนศาสตร์
568870002
นายสุธรรม คำวะรัตน์
2556
ปริญญาโท ภาคพิเศษ
รัฐประศาสนศาสตร์
558870017
นายรัฐนันท์ พลรัฐ
2555
ปริญญาโท ภาคพิเศษ
รัฐประศาสนศาสตร์
558870016
นายสิทธิโชค อุดแน่น
2555
ปริญญาโท ภาคพิเศษ
รัฐประศาสนศาสตร์
558870015
ว่าที่ร้อยตรีชลพงษ์ มหาภาส
2555
ปริญญาโท ภาคพิเศษ
รัฐประศาสนศาสตร์
558870014
นายศุภกฤต ธรรมธิ
2555
ปริญญาโท ภาคพิเศษ
รัฐประศาสนศาสตร์
558870013
นางสาวปุญญารัตน์ ใจอินถา
2555
ปริญญาโท ภาคพิเศษ
รัฐประศาสนศาสตร์
558870012
ว่าที่ร้อยตรีคณาลักษณ์ ใจกล้า
2555
ปริญญาโท ภาคพิเศษ
รัฐประศาสนศาสตร์
558870011
สิบเอกกิตติศักดิ์ โอภาสนิธิวัฒน์
2555
ปริญญาโท ภาคพิเศษ
รัฐประศาสนศาสตร์
558870010
นางสาวรรินทิพย์ กิตติศักดิ์กำจร
2555
ปริญญาโท ภาคพิเศษ
รัฐประศาสนศาสตร์
558870009
นางสาวราตรี ชุมภู
2555
ปริญญาโท ภาคพิเศษ
รัฐประศาสนศาสตร์
558870008
นางสาวพรปวีณ์ คำตาพันธ์
2555
ปริญญาโท ภาคพิเศษ
รัฐประศาสนศาสตร์
558870007
นางสาวมณฑา ชมเชย
2555
ปริญญาโท ภาคพิเศษ
รัฐประศาสนศาสตร์
558870006
นายศรายุทธ สีทิอ้าย
2555
ปริญญาโท ภาคพิเศษ
รัฐประศาสนศาสตร์
558870005
นางสาวสุวิมล ธนะสิทธิ์
2555
ปริญญาโท ภาคพิเศษ
รัฐประศาสนศาสตร์
558870004
นางภัครดา ภัทรจิตรากุล
2555
ปริญญาโท ภาคพิเศษ
รัฐประศาสนศาสตร์
558870003
ว่าที่ร้อยตรีหญิงอังสุมาริน ไชยกอ
2555
ปริญญาโท ภาคพิเศษ
รัฐประศาสนศาสตร์
558870002
นายพีระวัฒน์ ปัญญาโชติ
2555
ปริญญาโท ภาคพิเศษ
รัฐประศาสนศาสตร์
558870001
นายเดชธิชัย ดิสเป๋า
2555
ปริญญาโท ภาคพิเศษ
รัฐประศาสนศาสตร์
548870016
นางสาวอารีรัตน์ จีนะบุญเรือง
2554
ปริญญาโท ภาคพิเศษ
รัฐประศาสนศาสตร์
548870011
นายศุภสัณห์ วิริยะ
2554
ปริญญาโท ภาคพิเศษ
รัฐประศาสนศาสตร์
548870010
นางสาวนิธิรัตน์ บัวคำ
2554
ปริญญาโท ภาคพิเศษ
รัฐประศาสนศาสตร์
548870009
นางสาววาสนา ทรายมูล
2554
ปริญญาโท ภาคพิเศษ
รัฐประศาสนศาสตร์
548870007
นายชิษณุพงศ์ บุญสาร
2554
ปริญญาโท ภาคพิเศษ
รัฐประศาสนศาสตร์
548870006
นางสาวรัชฎา คำหล้าทราย
2554
ปริญญาโท ภาคพิเศษ
รัฐประศาสนศาสตร์
548870005
นายณัฐวิชช มาไกล
2554
ปริญญาโท ภาคพิเศษ
รัฐประศาสนศาสตร์
548870004
จ่าสิบเอกธนากร จอมอินตา
2554
ปริญญาโท ภาคพิเศษ
รัฐประศาสนศาสตร์
548870003
นางพนาวรรณ วิชาชัย
2554
ปริญญาโท ภาคพิเศษ
รัฐประศาสนศาสตร์
548870002
นายธนพรรธน์ จอมดวง
2554
ปริญญาโท ภาคพิเศษ
รัฐประศาสนศาสตร์
538870028
นายชัยภัทร สิทธิอักษร
2553
ปริญญาโท ภาคพิเศษ
รัฐประศาสนศาสตร์
538870027
นางสาวจิดาภา คำวัง
2553
ปริญญาโท ภาคพิเศษ
รัฐประศาสนศาสตร์
538870026
นายวชิรศักย์ ดีคำปา
2553
ปริญญาโท ภาคพิเศษ
รัฐประศาสนศาสตร์
538870022
นายเสน่ห์ มูลผึ้ง
2553
ปริญญาโท ภาคพิเศษ
รัฐประศาสนศาสตร์
538870021
นายนิธิศ อนุ
2553
ปริญญาโท ภาคพิเศษ
รัฐประศาสนศาสตร์
538870020
นายธนธรณ์ จันแปงเงิน
2553
ปริญญาโท ภาคพิเศษ
รัฐประศาสนศาสตร์
538870019
นายสมพบ มณีคำ
2553
ปริญญาโท ภาคพิเศษ
รัฐประศาสนศาสตร์
538870018
นางสมพินธุ์ กิติยศ
2553
ปริญญาโท ภาคพิเศษ
รัฐประศาสนศาสตร์
538870017
นางพนิดา อุ่นกันทา
2553
ปริญญาโท ภาคพิเศษ
รัฐประศาสนศาสตร์
538870016
นางสาวทิญาภร อินต๊ะ
2553
ปริญญาโท ภาคพิเศษ
รัฐประศาสนศาสตร์
538870014
นายไชยกฤต ปิงเมือง
2553
ปริญญาโท ภาคพิเศษ
รัฐประศาสนศาสตร์
538870013
นางสาวจันทร์สม เป็นตาธรรม
2553
ปริญญาโท ภาคพิเศษ
รัฐประศาสนศาสตร์
538870010
นางสาวนิภาภรณ์ เลิศณรงค์ฤทธิ์
2553
ปริญญาโท ภาคพิเศษ
รัฐประศาสนศาสตร์
538870008
นางฑิตฐิตา สิริทุมมากุล
2553
ปริญญาโท ภาคพิเศษ
รัฐประศาสนศาสตร์
538870006
นายปณต ศรีวงษ์
2553
ปริญญาโท ภาคพิเศษ
รัฐประศาสนศาสตร์
538870005
นางสาวมุฑิตา มะโนเส้า
2553
ปริญญาโท ภาคพิเศษ
รัฐประศาสนศาสตร์
538870004
นายพิษณุ หลีสัน
2553
ปริญญาโท ภาคพิเศษ
รัฐประศาสนศาสตร์
538870003
นางสุภัชชา พันเลิศพาณิชย์
2553
ปริญญาโท ภาคพิเศษ
รัฐประศาสนศาสตร์
538870001
นางสาวสุนารี มณีฝั้น
2553
ปริญญาโท ภาคพิเศษ
รัฐประศาสนศาสตร์
528870035
นายประสพชัยศิริ จาริเพ็ญ
2552
ปริญญาโท ภาคพิเศษ
รัฐประศาสนศาสตร์
528870033
นายสำเริง ขันสุธรรม
2552
ปริญญาโท ภาคพิเศษ
รัฐประศาสนศาสตร์
528870032
นายวรวิทย์ อุ่นใจ
2552
ปริญญาโท ภาคพิเศษ
รัฐประศาสนศาสตร์
528870030
นางสุวรรณา เขื่อนแก้ว
2552
ปริญญาโท ภาคพิเศษ
รัฐประศาสนศาสตร์
528870028
นายประสงค์ เมืองมูล
2552
ปริญญาโท ภาคพิเศษ
รัฐประศาสนศาสตร์
528870026
นางภัทรา ศรีไกรภักดิ์
2552
ปริญญาโท ภาคพิเศษ
รัฐประศาสนศาสตร์
528870025
นายกฤษฎากรณ์ พุทธวีวรรณ
2552
ปริญญาโท ภาคพิเศษ
รัฐประศาสนศาสตร์
528870024
นายธนัตถ์กานต์ ใจสวัสดิ์
2552
ปริญญาโท ภาคพิเศษ
รัฐประศาสนศาสตร์
528870023
นางสาวภัสร์ชนกพร คมธนณัฏฐ์
2552
ปริญญาโท ภาคพิเศษ
รัฐประศาสนศาสตร์
528870020
นางสาวดวงใจ จันทาพูน
2552
ปริญญาโท ภาคพิเศษ
รัฐประศาสนศาสตร์
528870019
จ่าสิบเอกนิรัญ สมประสงค์
2552
ปริญญาโท ภาคพิเศษ
รัฐประศาสนศาสตร์
528870018
นางสาววิไลวรรณ จันทาพูน
2552
ปริญญาโท ภาคพิเศษ
รัฐประศาสนศาสตร์
528870017
นายเด่น วรรณสอน
2552
ปริญญาโท ภาคพิเศษ
รัฐประศาสนศาสตร์
528870016
นางสิริพร แป้นแจ้ง
2552
ปริญญาโท ภาคพิเศษ
รัฐประศาสนศาสตร์
528870015
นายยงยุทธ กันทะจิตร์
2552
ปริญญาโท ภาคพิเศษ
รัฐประศาสนศาสตร์
528870014
นายกิ่ง บุญเจริญ
2552
ปริญญาโท ภาคพิเศษ
รัฐประศาสนศาสตร์
528870013
ดาบตำรวจรัฐกรณ์ ทะนุก้ำ
2552
ปริญญาโท ภาคพิเศษ
รัฐประศาสนศาสตร์
528870012
นายภัทราวุธ ชุ่มอินจักร์
2552
ปริญญาโท ภาคพิเศษ
รัฐประศาสนศาสตร์
528870011
นายเทอดพงษ์ นันตา
2552
ปริญญาโท ภาคพิเศษ
รัฐประศาสนศาสตร์
528870010
นายมานิตย์ เตชะ
2552
ปริญญาโท ภาคพิเศษ
รัฐประศาสนศาสตร์
528870009
นายทนงศักดิ์ ทองแสน
2552
ปริญญาโท ภาคพิเศษ
รัฐประศาสนศาสตร์
528870008
นางนิรุชา ซาวคำเขตต์
2552
ปริญญาโท ภาคพิเศษ
รัฐประศาสนศาสตร์
528870006
นางสาววริสรา อาชีวะ
2552
ปริญญาโท ภาคพิเศษ
รัฐประศาสนศาสตร์
528870004
นายปฐมพล ชุมภู
2552
ปริญญาโท ภาคพิเศษ
รัฐประศาสนศาสตร์
528870003
นายธีระชาติ ประเสริฐ
2552
ปริญญาโท ภาคพิเศษ
รัฐประศาสนศาสตร์
528870002
นายพิศิษฐ์ บรรดิ
2552
ปริญญาโท ภาคพิเศษ
รัฐประศาสนศาสตร์
528870001
นายประกิต กันทะเตียน
2552
ปริญญาโท ภาคพิเศษ
รัฐประศาสนศาสตร์
518870401
นางณิชาภัทร อินต๊ะเนตร
2551
ปริญญาโท ภาคพิเศษ
รัฐประศาสนศาสตร์
518870330
ดาบตำรวจจำเนียร มาไกล
2551
ปริญญาโท ภาคพิเศษ
รัฐประศาสนศาสตร์
518870329
ดาบตำรวจยอดยิ่ง สิทธิโน
2551
ปริญญาโท ภาคพิเศษ
รัฐประศาสนศาสตร์
518870328
พันตำรวจโทเชาวลิต คูห์ตระกูล
2551
ปริญญาโท ภาคพิเศษ
รัฐประศาสนศาสตร์
518870326
พันตำรวจโทประทีป พวยพุ้ง
2551
ปริญญาโท ภาคพิเศษ
รัฐประศาสนศาสตร์
518870325
ร้อยตำรวจโทสุชาติ สมณะ
2551
ปริญญาโท ภาคพิเศษ
รัฐประศาสนศาสตร์
518870324
นายเมธี เวียงคำ
2551
ปริญญาโท ภาคพิเศษ
รัฐประศาสนศาสตร์
518870322
ดาบตำรวจณรงค์ กองแก้ว
2551
ปริญญาโท ภาคพิเศษ
รัฐประศาสนศาสตร์
518870321
นางสาวสายฝน มหาวงศนันท์
2551
ปริญญาโท ภาคพิเศษ
รัฐประศาสนศาสตร์
518870320
นายสุธินาถ ตาคำ
2551
ปริญญาโท ภาคพิเศษ
รัฐประศาสนศาสตร์
518870319
นางณัฐนิช แสวงผล
2551
ปริญญาโท ภาคพิเศษ
รัฐประศาสนศาสตร์
518870318
นายธีรยุทธ คำศรีแก้ว
2551
ปริญญาโท ภาคพิเศษ
รัฐประศาสนศาสตร์
518870317
นางสาวราตรี กุณา
2551
ปริญญาโท ภาคพิเศษ
รัฐประศาสนศาสตร์
518870316
ดาบตำรวจตระการ ตระกูลสันติไมตรี
2551
ปริญญาโท ภาคพิเศษ
รัฐประศาสนศาสตร์
518870315
นางสาวเอมอร อิทธิยา
2551
ปริญญาโท ภาคพิเศษ
รัฐประศาสนศาสตร์
518870314
นางสาวรฐษร ศรีสมบัติ
2551
ปริญญาโท ภาคพิเศษ
รัฐประศาสนศาสตร์
518870313
จ่าสิบตำรวจพัฒนพล ใจวังโลก
2551
ปริญญาโท ภาคพิเศษ
รัฐประศาสนศาสตร์
518870312
นางสาวยุพิน แสงศรีจันทร์
2551
ปริญญาโท ภาคพิเศษ
รัฐประศาสนศาสตร์
518870311
ร้อยตำรวจโทอดุลย์ ประวัง
2551
ปริญญาโท ภาคพิเศษ
รัฐประศาสนศาสตร์
518870310
ดาบตำรวจอนันต์ แสงศรีจันทร์
2551
ปริญญาโท ภาคพิเศษ
รัฐประศาสนศาสตร์
518870309
ร้อยตำรวจโทสุภาพ บุญเที่ยง
2551
ปริญญาโท ภาคพิเศษ
รัฐประศาสนศาสตร์
518870308
นางสาวอัจฉราภรณ์ ใจกล้า
2551
ปริญญาโท ภาคพิเศษ
รัฐประศาสนศาสตร์
518870306
พันตำรวจโทอำนวย อินทะรังษี
2551
ปริญญาโท ภาคพิเศษ
รัฐประศาสนศาสตร์
518870305
นางเบญจพร อัคนิจ
2551
ปริญญาโท ภาคพิเศษ
รัฐประศาสนศาสตร์
518870304
พันตำรวจโทสฤษดิ์ ภูษณะวิวัฒน์
2551
ปริญญาโท ภาคพิเศษ
รัฐประศาสนศาสตร์
518870303
พันตำรวจโทอภิชาติ ป้องปัด
2551
ปริญญาโท ภาคพิเศษ
รัฐประศาสนศาสตร์
518870302
พันตำรวจโทสำราญ วงศ์ชัย
2551
ปริญญาโท ภาคพิเศษ
รัฐประศาสนศาสตร์
518870301
พันตำรวจโทเฉลิมเกียรติ ทำสุข
2551
ปริญญาโท ภาคพิเศษ
รัฐประศาสนศาสตร์
518870217
นายสิทธิศักดิ์ สุขเกษม
2551
ปริญญาโท ภาคพิเศษ
รัฐประศาสนศาสตร์
518870214
นางสาววาสนา เลาสัตย์
2551
ปริญญาโท ภาคพิเศษ
รัฐประศาสนศาสตร์
518870212
นางสุกัญญา ช่างปั้น
2551
ปริญญาโท ภาคพิเศษ
รัฐประศาสนศาสตร์
518870211
นายวิทยา ถุงแก้ว
2551
ปริญญาโท ภาคพิเศษ
รัฐประศาสนศาสตร์
518870209
นางสาวสุภาพร คำภีระ
2551
ปริญญาโท ภาคพิเศษ
รัฐประศาสนศาสตร์
518870208
นางพรทิพย์ ตรรกบุตร
2551
ปริญญาโท ภาคพิเศษ
รัฐประศาสนศาสตร์
518870207
นางสาวนุตประวีณ์ สงวนพิมพ์
2551
ปริญญาโท ภาคพิเศษ
รัฐประศาสนศาสตร์
518870206
นายชยพล คำภิละ
2551
ปริญญาโท ภาคพิเศษ
รัฐประศาสนศาสตร์
518870205
นางสาวทัศนภรณ์ แก้วร่วมวงศ์
2551
ปริญญาโท ภาคพิเศษ
รัฐประศาสนศาสตร์
518870204
นางสาวชรินทิพย์ วันดี
2551
ปริญญาโท ภาคพิเศษ
รัฐประศาสนศาสตร์
518870203
นายประเวช คำเงิน
2551
ปริญญาโท ภาคพิเศษ
รัฐประศาสนศาสตร์
518870201
นายศุภวัชน์ บัวติ๊บ
2551
ปริญญาโท ภาคพิเศษ
รัฐประศาสนศาสตร์
518870126
นางสาวทัศนีย์ วงศ์ดาว
2551
ปริญญาโท ภาคพิเศษ
รัฐประศาสนศาสตร์
518870125
จ่าสิบตำรวจวงศกร ธนานนทพันธุ์
2551
ปริญญาโท ภาคพิเศษ
รัฐประศาสนศาสตร์
518870124
นายนิมิตร ลิลาน้อย
2551
ปริญญาโท ภาคพิเศษ
รัฐประศาสนศาสตร์
518870122
นางสาวกัญญรัตน์ ภาชนะ
2551
ปริญญาโท ภาคพิเศษ
รัฐประศาสนศาสตร์
518870121
นางสาวพรรณี กุลโน
2551
ปริญญาโท ภาคพิเศษ
รัฐประศาสนศาสตร์
518870119
นางสาวสุวรรณี จันต๊ะคีรี
2551
ปริญญาโท ภาคพิเศษ
รัฐประศาสนศาสตร์
518870118
นางสาวดวงพร โพธิ์ศรี
2551
ปริญญาโท ภาคพิเศษ
รัฐประศาสนศาสตร์
518870117
นางสาวสุปราณี ใจศรี
2551
ปริญญาโท ภาคพิเศษ
รัฐประศาสนศาสตร์
518870116
นางสาวแสงทิพย์ เลิศคำ
2551
ปริญญาโท ภาคพิเศษ
รัฐประศาสนศาสตร์
518870115
นางสาวประภาพรรณ วรฉัตร
2551
ปริญญาโท ภาคพิเศษ
รัฐประศาสนศาสตร์
518870114
นายทองวาส หมุดนันใจ
2551
ปริญญาโท ภาคพิเศษ
รัฐประศาสนศาสตร์
518870113
ว่าที่ร้อยตรีจำรอง อ่อนพุทธา
2551
ปริญญาโท ภาคพิเศษ
รัฐประศาสนศาสตร์
518870111
นายธนู อาทร
2551
ปริญญาโท ภาคพิเศษ
รัฐประศาสนศาสตร์
518870107
นายชิษณุพงศ์ ศิรธนโชติ
2551
ปริญญาโท ภาคพิเศษ
รัฐประศาสนศาสตร์
518870106
นายณัฐพงษ์ ประดิษฐ์ผล
2551
ปริญญาโท ภาคพิเศษ
รัฐประศาสนศาสตร์
518870105
นางศรีมอย ชะเอมทอง
2551
ปริญญาโท ภาคพิเศษ
รัฐประศาสนศาสตร์
518870104
ดาบตำรวจดอน ไชยงำเมือง
2551
ปริญญาโท ภาคพิเศษ
รัฐประศาสนศาสตร์
518870103
นายดนัยรักษ์ วงศ์จันทร์
2551
ปริญญาโท ภาคพิเศษ
รัฐประศาสนศาสตร์
518870102
นางอัศรีย์ ใจตุ้ย
2551
ปริญญาโท ภาคพิเศษ
รัฐประศาสนศาสตร์
518773028
นายพีรพงศ์ สุทธโทธน
2551
ปริญญาโท ภาคพิเศษ
รัฐประศาสนศาสตร์
518773024
นางสาวสุรีรัตน์ ฉลอม
2551
ปริญญาโท ภาคพิเศษ
รัฐประศาสนศาสตร์
518773022
นายศักดา ไชยองค์การ
2551
ปริญญาโท ภาคพิเศษ
รัฐประศาสนศาสตร์
518773019
นายบรรจง วิพรหมชัย
2551
ปริญญาโท ภาคพิเศษ
รัฐประศาสนศาสตร์
518773018
นางดาราทิพย์ ทรงวัฒนา
2551
ปริญญาโท ภาคพิเศษ
รัฐประศาสนศาสตร์
518773017
นายดุสิต ยาชะวันนา
2551
ปริญญาโท ภาคพิเศษ
รัฐประศาสนศาสตร์
518773016
นายพิสิษฐ์ มีเอี่ยม
2551
ปริญญาโท ภาคพิเศษ
รัฐประศาสนศาสตร์
518773015
นายจารีต หอมมาก
2551
ปริญญาโท ภาคพิเศษ
รัฐประศาสนศาสตร์
518773014
นางกฤติกาญจน์ มีเอี่ยม
2551
ปริญญาโท ภาคพิเศษ
รัฐประศาสนศาสตร์
518773013
นายวิทวัส พราหมณโชติ
2551
ปริญญาโท ภาคพิเศษ
รัฐประศาสนศาสตร์
518773011
นายอรรณพ ชัยประกายศักดิ์
2551
ปริญญาโท ภาคพิเศษ
รัฐประศาสนศาสตร์
518773010
พันเอกวิทยา วรรคาวิสันต์
2551
ปริญญาโท ภาคพิเศษ
รัฐประศาสนศาสตร์
518773009
นางสาวสายพิณ สุคันธา
2551
ปริญญาโท ภาคพิเศษ
รัฐประศาสนศาสตร์
518773008
นายสุรพล เกียรติไชยากร
2551
ปริญญาโท ภาคพิเศษ
รัฐประศาสนศาสตร์
518773007
นางวนิดา สุวิทย์ศักดานนท์
2551
ปริญญาโท ภาคพิเศษ
รัฐประศาสนศาสตร์
518773005
นายธนานันต์ ปิยะปฏิพัทธ์
2551
ปริญญาโท ภาคพิเศษ
รัฐประศาสนศาสตร์
518773003
นายนิพนธ์ วิชัยรัตน์
2551
ปริญญาโท ภาคพิเศษ
รัฐประศาสนศาสตร์
518773002
นายนคร ปิยะจันทร์
2551
ปริญญาโท ภาคพิเศษ
รัฐประศาสนศาสตร์
518773001
นายชาคริต ธิสา
2551
ปริญญาโท ภาคพิเศษ
รัฐประศาสนศาสตร์
508870620
นางสาวไพรินทร์ อินต๊ะ
2550
ปริญญาโท ภาคพิเศษ
รัฐประศาสนศาสตร์
508870619
นางเสาวรี โถงาม
2550
ปริญญาโท ภาคพิเศษ
รัฐประศาสนศาสตร์
508870618
นายอภิชาติ สุวรรณ์
2550
ปริญญาโท ภาคพิเศษ
รัฐประศาสนศาสตร์
508870617
นายกรณพัฐณ์ กัญญ์พัลวี
2550
ปริญญาโท ภาคพิเศษ
รัฐประศาสนศาสตร์
508870616
นางสาวพวงเพชร ยิ่งรักชัย
2550
ปริญญาโท ภาคพิเศษ
รัฐประศาสนศาสตร์
508870615
นายสาทิตย์ บุญมี
2550
ปริญญาโท ภาคพิเศษ
รัฐประศาสนศาสตร์
508870614
นางนิตยา ธรรมศร
2550
ปริญญาโท ภาคพิเศษ
รัฐประศาสนศาสตร์
508870613
นายเอกศักดิ์ ทุกอย่าง
2550
ปริญญาโท ภาคพิเศษ
รัฐประศาสนศาสตร์
508870611
นายจักรพงศ์ เรือนฟู
2550
ปริญญาโท ภาคพิเศษ
รัฐประศาสนศาสตร์
508870610
นางสาวรัตนา หน่อกุณา
2550
ปริญญาโท ภาคพิเศษ
รัฐประศาสนศาสตร์
508870609
นายภาณุพงศ์ บังคมเนตร
2550
ปริญญาโท ภาคพิเศษ
รัฐประศาสนศาสตร์
508870607
นายอำนวย วงศ์จันทร์
2550
ปริญญาโท ภาคพิเศษ
รัฐประศาสนศาสตร์
508870605
นายเสกสรร ไตรลึก
2550
ปริญญาโท ภาคพิเศษ
รัฐประศาสนศาสตร์
508870604
นางสาวพัชรีภรณ์ วงค์ราช
2550
ปริญญาโท ภาคพิเศษ
รัฐประศาสนศาสตร์
508870603
นางสิริรัศมิ์ถา เมืองไชย
2550
ปริญญาโท ภาคพิเศษ
รัฐประศาสนศาสตร์
508870602
นางกาญจนา ศรีชัยกา
2550
ปริญญาโท ภาคพิเศษ
รัฐประศาสนศาสตร์
508870601
นางสาวโฉมศรี ศรีใจ
2550
ปริญญาโท ภาคพิเศษ
รัฐประศาสนศาสตร์
508870545
นางวันเพ็ญ ชูจุ้ย
2550
ปริญญาโท ภาคพิเศษ
รัฐประศาสนศาสตร์
508870544
นางสาวนงเยาว์ จินดาวงค์
2550
ปริญญาโท ภาคพิเศษ
รัฐประศาสนศาสตร์
508870543
นางสาวเพชรินทร์ ตามวงค์
2550
ปริญญาโท ภาคพิเศษ
รัฐประศาสนศาสตร์
508870542
นายเจนยุทธ เสมอ
2550
ปริญญาโท ภาคพิเศษ
รัฐประศาสนศาสตร์
508870541
นายสมควร ธิวงศ์
2550
ปริญญาโท ภาคพิเศษ
รัฐประศาสนศาสตร์
508870540
นางสาววลัยลักษณ์ ฟักแก้ว
2550
ปริญญาโท ภาคพิเศษ
รัฐประศาสนศาสตร์
508870539
นายมนตรี นทีนาถวรกุล
2550
ปริญญาโท ภาคพิเศษ
รัฐประศาสนศาสตร์
508870538
นายอนันท์ รัตนชมภู
2550
ปริญญาโท ภาคพิเศษ
รัฐประศาสนศาสตร์
508870537
นายพิเชษฐ์ โนศรี
2550
ปริญญาโท ภาคพิเศษ
รัฐประศาสนศาสตร์
508870536
นางกันยากร โลหะกิจ
2550
ปริญญาโท ภาคพิเศษ
รัฐประศาสนศาสตร์
508870535
นางสาวอรสา ไชยเมือง
2550
ปริญญาโท ภาคพิเศษ
รัฐประศาสนศาสตร์
508870534
นายประพันธ์ วงค์ไชย
2550
ปริญญาโท ภาคพิเศษ
รัฐประศาสนศาสตร์
508870533
นายธาราพงศ์ เพียรจริง
2550
ปริญญาโท ภาคพิเศษ
รัฐประศาสนศาสตร์
508870532
นายชัยพร โรจนสินธุ
2550
ปริญญาโท ภาคพิเศษ
รัฐประศาสนศาสตร์
508870531
นายณัฐพล พัฒน์ชู
2550
ปริญญาโท ภาคพิเศษ
รัฐประศาสนศาสตร์
508870530
นางจันทร์เพ็ญ สร้อยนาค
2550
ปริญญาโท ภาคพิเศษ
รัฐประศาสนศาสตร์
508870529
นางชไมมาศ มอญแก้ว
2550
ปริญญาโท ภาคพิเศษ
รัฐประศาสนศาสตร์
508870528
สิบตำรวจโทวศิษฐ์ สีหสกุล
2550
ปริญญาโท ภาคพิเศษ
รัฐประศาสนศาสตร์
508870527
นางสาวจีรริน มั่งมูล
2550
ปริญญาโท ภาคพิเศษ
รัฐประศาสนศาสตร์
508870525
ว่าที่ร้อยโทเปรมปรีด์ หล้าเป็ง
2550
ปริญญาโท ภาคพิเศษ
รัฐประศาสนศาสตร์
508870524
ว่าที่ร้อยโทประจักษ์ ศรีจำปา
2550
ปริญญาโท ภาคพิเศษ
รัฐประศาสนศาสตร์
508870523
นางอำพาทิพย์ ถูกจิตต์
2550
ปริญญาโท ภาคพิเศษ
รัฐประศาสนศาสตร์
508870522
นายชนินทร์ สุวรรณรัตน์
2550
ปริญญาโท ภาคพิเศษ
รัฐประศาสนศาสตร์
508870521
นายอริย์ธัช นามใจ
2550
ปริญญาโท ภาคพิเศษ
รัฐประศาสนศาสตร์
508870520
นายสมบูรณ์ หลวงบุญมี
2550
ปริญญาโท ภาคพิเศษ
รัฐประศาสนศาสตร์
508870519
นางสาวพิมพกา คุณารูป
2550
ปริญญาโท ภาคพิเศษ
รัฐประศาสนศาสตร์
508870518
นางศิวรา จิตสุขเจริญ
2550
ปริญญาโท ภาคพิเศษ
รัฐประศาสนศาสตร์
508870516
นายนิกร จุมปา
2550
ปริญญาโท ภาคพิเศษ
รัฐประศาสนศาสตร์
508870515
นางคนึงนิตย์ ใจทอง
2550
ปริญญาโท ภาคพิเศษ
รัฐประศาสนศาสตร์
508870513
นายอานนท์ ธุระ
2550
ปริญญาโท ภาคพิเศษ
รัฐประศาสนศาสตร์
508870511
นางทัศนียา กล้าหาญ
2550
ปริญญาโท ภาคพิเศษ
รัฐประศาสนศาสตร์
508870510
นายทวี ไชยวุฒิ
2550
ปริญญาโท ภาคพิเศษ
รัฐประศาสนศาสตร์
508870507
นางสาวยุภา ศรีวิชัย
2550
ปริญญาโท ภาคพิเศษ
รัฐประศาสนศาสตร์
508870504
ว่าที่ร้อยตรีสมคิด แก้วคำ
2550
ปริญญาโท ภาคพิเศษ
รัฐประศาสนศาสตร์
508870501
นายทรงกฎ ใจเฉลา
2550
ปริญญาโท ภาคพิเศษ
รัฐประศาสนศาสตร์
508870428
นางศันสนีย์ ไอศวรรยานนท์
2550
ปริญญาโท ภาคพิเศษ
รัฐประศาสนศาสตร์
508870427
นางเอมิกา อุชุโกศลการ
2550
ปริญญาโท ภาคพิเศษ
รัฐประศาสนศาสตร์
508870426
นายเชาวน์ หายทุกข์
2550
ปริญญาโท ภาคพิเศษ
รัฐประศาสนศาสตร์
508870425
นางรวงทอง กองแก้ว
2550
ปริญญาโท ภาคพิเศษ
รัฐประศาสนศาสตร์
508870424
นางอัมพร จิตรารัชต์
2550
ปริญญาโท ภาคพิเศษ
รัฐประศาสนศาสตร์
508870423
นายสยาม เสริมสุวรรณ
2550
ปริญญาโท ภาคพิเศษ
รัฐประศาสนศาสตร์
508870422
นายธันวา มีความรัก
2550
ปริญญาโท ภาคพิเศษ
รัฐประศาสนศาสตร์
508870420
นางสาววรินทร มาลัย
2550
ปริญญาโท ภาคพิเศษ
รัฐประศาสนศาสตร์
508870419
นางณัฐชยา กองสุเรือง
2550
ปริญญาโท ภาคพิเศษ
รัฐประศาสนศาสตร์
508870418
นายราเมศร์ ศิริคำฟู
2550
ปริญญาโท ภาคพิเศษ
รัฐประศาสนศาสตร์
508870416
นางพรพรรณ ปัญญาไว
2550
ปริญญาโท ภาคพิเศษ
รัฐประศาสนศาสตร์
508870415
สิบตำรวจโทสิงห์หา มั่งมูล
2550
ปริญญาโท ภาคพิเศษ
รัฐประศาสนศาสตร์
508870414
นายอนันต์ชัย เบ้าทอง
2550
ปริญญาโท ภาคพิเศษ
รัฐประศาสนศาสตร์
508870413
นายพรศักดิ์ พงษ์แสนพันธ์
2550
ปริญญาโท ภาคพิเศษ
รัฐประศาสนศาสตร์
508870412
นายวัชรพงษ์ บุญนะ
2550
ปริญญาโท ภาคพิเศษ
รัฐประศาสนศาสตร์
508870411
นางปรารถนา โพธิปันรังษี
2550
ปริญญาโท ภาคพิเศษ
รัฐประศาสนศาสตร์
508870410
นางลำดวน เรือนโนวา
2550
ปริญญาโท ภาคพิเศษ
รัฐประศาสนศาสตร์
508870409
นายทวีศักดิ์ นาทอง
2550
ปริญญาโท ภาคพิเศษ
รัฐประศาสนศาสตร์
508870407
นายพรชัย บุญเรือง
2550
ปริญญาโท ภาคพิเศษ
รัฐประศาสนศาสตร์
508870404
นางสาวกัญญานัฐ กระทง
2550
ปริญญาโท ภาคพิเศษ
รัฐประศาสนศาสตร์
508870403
นางสาวทิชากร บุญปั๋น
2550
ปริญญาโท ภาคพิเศษ
รัฐประศาสนศาสตร์
508870402
นายบันเทิง เครือวงค์
2550
ปริญญาโท ภาคพิเศษ
รัฐประศาสนศาสตร์
508870401
นางภัทริน หนูเจริญ
2550
ปริญญาโท ภาคพิเศษ
รัฐประศาสนศาสตร์
508870315
ร้อยตำรวจเอกนรวิชญ์ กันทะ
2550
ปริญญาโท ภาคพิเศษ
รัฐประศาสนศาสตร์
508870312
นางสาวอิสรีย์ ไทรตระกูล
2550
ปริญญาโท ภาคพิเศษ
รัฐประศาสนศาสตร์
508870310
นางสาวเกษรา สมุทร์หอม
2550
ปริญญาโท ภาคพิเศษ
รัฐประศาสนศาสตร์
508870308
จ่าสิบตำรวจเอกชัย ทาชมภู
2550
ปริญญาโท ภาคพิเศษ
รัฐประศาสนศาสตร์
508870305
ดาบตำรวจณัฐวัชต์ จันทร์แรง
2550
ปริญญาโท ภาคพิเศษ
รัฐประศาสนศาสตร์
508870239
นายภานุวัฒน์ นามมณฑา
2550
ปริญญาโท ภาคพิเศษ
รัฐประศาสนศาสตร์
508870238
ดาบตำรวจผดุงศิลป์ สุยะ
2550
ปริญญาโท ภาคพิเศษ
รัฐประศาสนศาสตร์
508870234
นายวิษณุ สกุลเจียมใจ
2550
ปริญญาโท ภาคพิเศษ
รัฐประศาสนศาสตร์
508870230
นายปิตุพงศ์ คันธวงศา
2550
ปริญญาโท ภาคพิเศษ
รัฐประศาสนศาสตร์
508870229
ดาบตำรวจอรอนงค์ ไชยมงคล
2550
ปริญญาโท ภาคพิเศษ
รัฐประศาสนศาสตร์
508870228
นายสิรวิชญ์ นามมณฑา
2550
ปริญญาโท ภาคพิเศษ
รัฐประศาสนศาสตร์
508870227
นายปรีชา กลมมา
2550
ปริญญาโท ภาคพิเศษ
รัฐประศาสนศาสตร์
508870224
นางพัชรี พรหมศิริ
2550
ปริญญาโท ภาคพิเศษ
รัฐประศาสนศาสตร์
508870223
นายนาวิน สมฤทธิ์
2550
ปริญญาโท ภาคพิเศษ
รัฐประศาสนศาสตร์
508870217
นายภาคภูมิ เชื้ออยู่นาน
2550
ปริญญาโท ภาคพิเศษ
รัฐประศาสนศาสตร์
508870213
สิบตำรวจเอกเทอดศักดิ์ กำลังหาญ
2550
ปริญญาโท ภาคพิเศษ
รัฐประศาสนศาสตร์
508870212
ว่าที่ร้อยตรีเชิดชาติ เจริญศัสตรารักษ์
2550
ปริญญาโท ภาคพิเศษ
รัฐประศาสนศาสตร์
508870211
ว่าที่ร้อยเอกภาณุพงศ์ ผดุงวงศ์
2550
ปริญญาโท ภาคพิเศษ
รัฐประศาสนศาสตร์
508870209
ว่าที่ร้อยตรีหาญชัย เรือนกุล
2550
ปริญญาโท ภาคพิเศษ
รัฐประศาสนศาสตร์
508870204
นางพัชราภรณ์ สุวลัย
2550
ปริญญาโท ภาคพิเศษ
รัฐประศาสนศาสตร์
508870202
นายประยูร วิรัตน์เกษม
2550
ปริญญาโท ภาคพิเศษ
รัฐประศาสนศาสตร์
508870124
นายชัชชนะพล เพชรดง
2550
ปริญญาโท ภาคพิเศษ
รัฐประศาสนศาสตร์
508870123
ดาบตำรวจพายัพ นามนวล
2550
ปริญญาโท ภาคพิเศษ
รัฐประศาสนศาสตร์
508870122
ดาบตำรวจสวัสดิ์ จันธิมา
2550
ปริญญาโท ภาคพิเศษ
รัฐประศาสนศาสตร์
508870121
นายกอบชัย นาคเอี่ยม
2550
ปริญญาโท ภาคพิเศษ
รัฐประศาสนศาสตร์
508870120
นายมณฑล จันตุ้ย
2550
ปริญญาโท ภาคพิเศษ
รัฐประศาสนศาสตร์
508870118
นายธนกิจ จินะแก้ว
2550
ปริญญาโท ภาคพิเศษ
รัฐประศาสนศาสตร์
508870116
นางสาวณัฏยา ราชคมน์
2550
ปริญญาโท ภาคพิเศษ
รัฐประศาสนศาสตร์
508870114
นายฐิติการณ์ ศิริอิศรานุวัฒน์
2550
ปริญญาโท ภาคพิเศษ
รัฐประศาสนศาสตร์
508870113
นางสาวสุดา นนทะวงษ์
2550
ปริญญาโท ภาคพิเศษ
รัฐประศาสนศาสตร์
508870112
นายณัฐพงษ์ ท้วมจันทร์
2550
ปริญญาโท ภาคพิเศษ
รัฐประศาสนศาสตร์
508870111
นายอมรรัตน์ บุตรดี
2550
ปริญญาโท ภาคพิเศษ
รัฐประศาสนศาสตร์
508870110
นางสาวรุ่งทิพย์ อายุโรจน์
2550
ปริญญาโท ภาคพิเศษ
รัฐประศาสนศาสตร์
508870109
นางสาวณัชชา ชัยวังเย็น
2550
ปริญญาโท ภาคพิเศษ
รัฐประศาสนศาสตร์
508870108
นางสาวสุจิตรา รัตนพิทักษ์
2550
ปริญญาโท ภาคพิเศษ
รัฐประศาสนศาสตร์
508870106
นายทวีชัย มาเสาวภาคย์
2550
ปริญญาโท ภาคพิเศษ
รัฐประศาสนศาสตร์
508870105
นายวิสิทธิ์ กันยะ
2550
ปริญญาโท ภาคพิเศษ
รัฐประศาสนศาสตร์
508870104
นางสาวพศวีร์ ฉิมสุข
2550
ปริญญาโท ภาคพิเศษ
รัฐประศาสนศาสตร์
508870103
นายวิระ วงค์ฝั้น
2550
ปริญญาโท ภาคพิเศษ
รัฐประศาสนศาสตร์
508870102
นางสาวสุมาลี วงศ์สุภา
2550
ปริญญาโท ภาคพิเศษ
รัฐประศาสนศาสตร์
488870321
นายสุเทพ อินทร
2548
ปริญญาโท ภาคพิเศษ
รัฐประศาสนศาสตร์
488870320
นายปรีชา ขัติจักร
2548
ปริญญาโท ภาคพิเศษ
รัฐประศาสนศาสตร์
488870318
นายสุรินทร์ สุริยงค์
2548
ปริญญาโท ภาคพิเศษ
รัฐประศาสนศาสตร์
488870315
นายสุรพล ทองเที่ยง
2548
ปริญญาโท ภาคพิเศษ
รัฐประศาสนศาสตร์
488870314
นายชัยณรงค์ นันตาสาย
2548
ปริญญาโท ภาคพิเศษ
รัฐประศาสนศาสตร์
488870313
นางรุ่งกาญจน์ ปูทอง
2548
ปริญญาโท ภาคพิเศษ
รัฐประศาสนศาสตร์
488870311
นายปรีชา วัฒนวงศ์
2548
ปริญญาโท ภาคพิเศษ
รัฐประศาสนศาสตร์
488870310
นางอรนิภา เกียรติโภคะ
2548
ปริญญาโท ภาคพิเศษ
รัฐประศาสนศาสตร์
488870309
นายประมาณ ถาวรพรหม
2548
ปริญญาโท ภาคพิเศษ
รัฐประศาสนศาสตร์
488870308
จ่าสิบตรีทองสุข สุวรรณนวล
2548
ปริญญาโท ภาคพิเศษ
รัฐประศาสนศาสตร์
488870307
นายกริชชาญ สังเวียนวงษ์
2548
ปริญญาโท ภาคพิเศษ
รัฐประศาสนศาสตร์
488870306
นายเฉลิม รุ่งตรานนท์
2548
ปริญญาโท ภาคพิเศษ
รัฐประศาสนศาสตร์
488870304
นางสาวธัญญา พัดทอง
2548
ปริญญาโท ภาคพิเศษ
รัฐประศาสนศาสตร์
488870303
นายบุญนงค์ สุริยะชัยพันธ์
2548
ปริญญาโท ภาคพิเศษ
รัฐประศาสนศาสตร์
488870302
ร้อยตำรวจเอกสมศักดิ์ สมใจอ้าย
2548
ปริญญาโท ภาคพิเศษ
รัฐประศาสนศาสตร์
488870301
นางสาวภัควิภา คำลาเลี้ยง
2548
ปริญญาโท ภาคพิเศษ
รัฐประศาสนศาสตร์
488870214
นางสาววาสนา บัวสุวรรณ์
2548
ปริญญาโท ภาคพิเศษ
รัฐประศาสนศาสตร์
488870213
สิบตำรวจเอกประจัก ยงยืน
2548
ปริญญาโท ภาคพิเศษ
รัฐประศาสนศาสตร์
488870212
นางจรัสทิพย์ วรรณรัตน์
2548
ปริญญาโท ภาคพิเศษ
รัฐประศาสนศาสตร์
488870211
นางสาวนงนุช ตาคำ
2548
ปริญญาโท ภาคพิเศษ
รัฐประศาสนศาสตร์
488870210
นางสาวจิรวรรณ อินทรีย์สังวรณ์
2548
ปริญญาโท ภาคพิเศษ
รัฐประศาสนศาสตร์
488870209
นางสาวจินตนา วงศ์เขื่อน
2548
ปริญญาโท ภาคพิเศษ
รัฐประศาสนศาสตร์
488870208
นายสัมพันธ์ ใจกว้าง
2548
ปริญญาโท ภาคพิเศษ
รัฐประศาสนศาสตร์
488870206
นายสุรพงษ์ มาลาวิลาศ
2548
ปริญญาโท ภาคพิเศษ
รัฐประศาสนศาสตร์
488870205
นายสุเทพ ปัญญา
2548
ปริญญาโท ภาคพิเศษ
รัฐประศาสนศาสตร์
488870204
นายอานนท์ ขันคำ
2548
ปริญญาโท ภาคพิเศษ
รัฐประศาสนศาสตร์
488870203
นายณัฐพงษ์ ชาวแหลง
2548
ปริญญาโท ภาคพิเศษ
รัฐประศาสนศาสตร์
488870202
นายประธาน รวมจิตร
2548
ปริญญาโท ภาคพิเศษ
รัฐประศาสนศาสตร์
488870124
นางณัฐย์รดา กิติตาล
2548
ปริญญาโท ภาคพิเศษ
รัฐประศาสนศาสตร์
488870123
นางเกศริน เลิศกุศล
2548
ปริญญาโท ภาคพิเศษ
รัฐประศาสนศาสตร์
488870121
นางสุปรีดา ยะประดิษฐ์
2548
ปริญญาโท ภาคพิเศษ
รัฐประศาสนศาสตร์
488870120
นางมยุรีย์ กันธาทรัพย์
2548
ปริญญาโท ภาคพิเศษ
รัฐประศาสนศาสตร์
488870117
นางสาวนริศรา ดอกมณฑา
2548
ปริญญาโท ภาคพิเศษ
รัฐประศาสนศาสตร์
488870116
นางกชกร สุวรรณรัตน์
2548
ปริญญาโท ภาคพิเศษ
รัฐประศาสนศาสตร์
488870115
นางสาวกมลพร พิจารย์
2548
ปริญญาโท ภาคพิเศษ
รัฐประศาสนศาสตร์
488870114
นางภาวิณี แก้วเมือง
2548
ปริญญาโท ภาคพิเศษ
รัฐประศาสนศาสตร์
488870113
นายวีรชาติ เมืองใจ
2548
ปริญญาโท ภาคพิเศษ
รัฐประศาสนศาสตร์
488870112
นางสาวกัญญาภัทร อินทรสอาด
2548
ปริญญาโท ภาคพิเศษ
รัฐประศาสนศาสตร์
488870111
พันตำรวจตรีวารินทร์ ไพบูลย์
2548
ปริญญาโท ภาคพิเศษ
รัฐประศาสนศาสตร์
488870110
นางเอื้อมอารีย์ เงินใส
2548
ปริญญาโท ภาคพิเศษ
รัฐประศาสนศาสตร์
488870108
ว่าที่ร้อยตรีปรเมษฐ์ นิติกร
2548
ปริญญาโท ภาคพิเศษ
รัฐประศาสนศาสตร์
488870107
นางสมจิตร์ จันทร์สำเภา
2548
ปริญญาโท ภาคพิเศษ
รัฐประศาสนศาสตร์
488870106
นายจีรวัฒน์ เชาว์ประยูร
2548
ปริญญาโท ภาคพิเศษ
รัฐประศาสนศาสตร์
488870105
นายถวัน อุ่นคำเมือง
2548
ปริญญาโท ภาคพิเศษ
รัฐประศาสนศาสตร์
488870104
พันตำรวจโทชลเทพ ใหม่ไชย
2548
ปริญญาโท ภาคพิเศษ
รัฐประศาสนศาสตร์
488870103
พันตำรวจโทสมบัติ กาละสุข
2548
ปริญญาโท ภาคพิเศษ
รัฐประศาสนศาสตร์
488870102
พันตำรวจโทปฐมพงศ์ อังศุกรานต์
2548
ปริญญาโท ภาคพิเศษ
รัฐประศาสนศาสตร์
488870101
พันตำรวจโทประวิทย์ เมณฑ์กูล
2548
ปริญญาโท ภาคพิเศษ
รัฐประศาสนศาสตร์
478870131
นางแจ่มศรี โกแสนตอ
2547
ปริญญาโท ภาคพิเศษ
รัฐประศาสนศาสตร์
478870128
นายพีรวัส ปาเลิง
2547
ปริญญาโท ภาคพิเศษ
รัฐประศาสนศาสตร์
478870127
สิบเอกสมนึก เดชโพธิ์
2547
ปริญญาโท ภาคพิเศษ
รัฐประศาสนศาสตร์
478870126
สิบตำรวจเอกณรงค์ ปิติปุญญพัฒน์
2547
ปริญญาโท ภาคพิเศษ
รัฐประศาสนศาสตร์
478870123
นายกฤษฎา การเร็ว
2547
ปริญญาโท ภาคพิเศษ
รัฐประศาสนศาสตร์
478870117
นางสาวประภารัตน์ ช่างเรือน
2547
ปริญญาโท ภาคพิเศษ
รัฐประศาสนศาสตร์
478870116
นางขนิษฐา เจียมวิจักษณ์
2547
ปริญญาโท ภาคพิเศษ
รัฐประศาสนศาสตร์
478870112
นายสิขิม รักพงษ์
2547
ปริญญาโท ภาคพิเศษ
รัฐประศาสนศาสตร์
478870109
ว่าที่ร้อยตรีเจษฎา ไชยทน
2547
ปริญญาโท ภาคพิเศษ
รัฐประศาสนศาสตร์
478870108
นายสมรักษ์ เย็นแจ่ม
2547
ปริญญาโท ภาคพิเศษ
รัฐประศาสนศาสตร์
478870101
นายณัฐพงษ์ โสภารัตน์
2547
ปริญญาโท ภาคพิเศษ
รัฐประศาสนศาสตร์
468870148
จ่าสิบเอกสมพร หวลระลึก
2546
ปริญญาโท ภาคพิเศษ
รัฐประศาสนศาสตร์
468870145
นางอัมพร ตาคำนิล
2546
ปริญญาโท ภาคพิเศษ
รัฐประศาสนศาสตร์
468870142
นางทับทิม บุญยี่
2546
ปริญญาโท ภาคพิเศษ
รัฐประศาสนศาสตร์
468870141
นายชูชาติ จันทะวาลย์
2546
ปริญญาโท ภาคพิเศษ
รัฐประศาสนศาสตร์
468870139
นายประณม ขำโนนงิ้ว
2546
ปริญญาโท ภาคพิเศษ
รัฐประศาสนศาสตร์
468870138
นายยุทธพงษ์ อุปวรรณ์
2546
ปริญญาโท ภาคพิเศษ
รัฐประศาสนศาสตร์
468870137
จ่าสิบเอกสุทัศน์ โพธิกัน
2546
ปริญญาโท ภาคพิเศษ
รัฐประศาสนศาสตร์
468870135
นางเดือนเพ็ญ พิงค์หาญ
2546
ปริญญาโท ภาคพิเศษ
รัฐประศาสนศาสตร์
468870134
จ่าสิบโทสมชาย มะรินทร์
2546
ปริญญาโท ภาคพิเศษ
รัฐประศาสนศาสตร์
468870131
นายพัฒนพงษ์ โพธิ์เกตุ
2546
ปริญญาโท ภาคพิเศษ
รัฐประศาสนศาสตร์
468870129
นางพวงพยอม ไชยคำ
2546
ปริญญาโท ภาคพิเศษ
รัฐประศาสนศาสตร์
468870125
นางบัวเรียว รินนายรักษ์
2546
ปริญญาโท ภาคพิเศษ
รัฐประศาสนศาสตร์
468870124
นางแววตา แสงบุญ
2546
ปริญญาโท ภาคพิเศษ
รัฐประศาสนศาสตร์
468870122
นายสวัสดิ์ แสงบุญ
2546
ปริญญาโท ภาคพิเศษ
รัฐประศาสนศาสตร์
468870121
นายทศพล สุทธวงค์
2546
ปริญญาโท ภาคพิเศษ
รัฐประศาสนศาสตร์
468870120
นายชาญณรงค์ สิทธิสม
2546
ปริญญาโท ภาคพิเศษ
รัฐประศาสนศาสตร์
468870118
นายธวัธชัย เพิ่มกร
2546
ปริญญาโท ภาคพิเศษ
รัฐประศาสนศาสตร์
468870115
นายสมจิตร์ สมธิ
2546
ปริญญาโท ภาคพิเศษ
รัฐประศาสนศาสตร์
468870114
นางสาวพณัฐกมล บุญสุง
2546
ปริญญาโท ภาคพิเศษ
รัฐประศาสนศาสตร์
468870113
นางสุพรรณ ชำนาญกิจ
2546
ปริญญาโท ภาคพิเศษ
รัฐประศาสนศาสตร์
468870112
ดาบตำรวจชนะ เมืองมาหล้า
2546
ปริญญาโท ภาคพิเศษ
รัฐประศาสนศาสตร์
468870111
พระครูสังฆรักษ์สมศาสตร์ โฆสิตธมฺโม (ศรีเลิศ)
2546
ปริญญาโท ภาคพิเศษ
รัฐประศาสนศาสตร์
468870110
พระครูสมุห์นวัตกรณ์ อริยเมธี (อินชุม)
2546
ปริญญาโท ภาคพิเศษ
รัฐประศาสนศาสตร์
468870109
นางพิมพ์พันธ์ อินถา
2546
ปริญญาโท ภาคพิเศษ
รัฐประศาสนศาสตร์
468870108
สิบเอกจำรัส โท๊ะป๋า
2546
ปริญญาโท ภาคพิเศษ
รัฐประศาสนศาสตร์
468870106
นายประหยัด ฤทธิ์จิตเพียร
2546
ปริญญาโท ภาคพิเศษ
รัฐประศาสนศาสตร์
468870105
นางสาวเชิดทรง สุทธศิลป์
2546
ปริญญาโท ภาคพิเศษ
รัฐประศาสนศาสตร์
468870103
นายสุริยา มณีโชติ
2546
ปริญญาโท ภาคพิเศษ
รัฐประศาสนศาสตร์
468870102
นางนภาภัณฑ์ ต่วนชะเอม
2546
ปริญญาโท ภาคพิเศษ
รัฐประศาสนศาสตร์
468870101
นายพัสกร อุ่นกาศ
2546
ปริญญาโท ภาคพิเศษ
รัฐประศาสนศาสตร์