• public_crru@crru.ac.th
  • 80 ม.9 ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 57100

เอกสารประกอบการเรียนการสอน สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ

2. อาจารย์ ดร.ทับทิม สุขพิน

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวลนภา จุลสุทธิ

4. อาจารย์เนรมิตร  จิตรรักษา

5. อาจารย์ณัฐพงศ์ รักงาม

6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราดวง สมณาศักดิ์

7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพวรรณ ธรรมสิทธิ์

8. อาจารย์จรูญ แดนนาเลิศ

9. อาจารย์ปฐมทัศน์ บรรณเลิศ

10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูริพัฒน์ แก้วศรี

11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัณณพงศ์ ศิริเขตต์

12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประยูร อิมิวัตร์