• public_crru@crru.ac.th
  • 80 ม.9 ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 57100

ระบบตรวจสอบข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษาสำนักวิชาบริหารรัฐกิจ

ลำดับรหัสนักศึกษาชื่อ-สกุล
1621777065นางสาว นาราภัทร สักลอ
2621777062วิทวัส แซ่ว่าง
3621777059นาย ธีรพัฒน์ อินต๊ะหล้า
4621777058นายกวิน รัตนชมภู
5621777057สุดารัตน์ สวิหนิ
6621777053นางสาว สริตา สมนา
7621777052นายศิริเฉลิม ศรีพรม
8621777051นาย วิศรุจ กันชัย
9621777046นางสาวเมจิรา ฃมเชย
10621777044พิรญาณ์ นาวีรัตน์
11621777043นางสาว เบญจรัตน์ คำมา
12621777042นางสาวนภัสกร มะโน
13621777040นาย นพกิจ ทำของดี
14621777039นายนนทการ คำเงิน
15621777036นาย เฉลิมพล หายทุกข์
16621777034นายอานนท์ รำไพ
17621777033นาย อานนท์ เชื้อเมืองพาน
18621777032นางสาว สุพรรษา ลี้พงษ์กุล
19621777031สิทธิโชค พรมศรี
20621777029ศิริกายต์ สมณี
21621777028นายวัฒนา เชื้อคำลือ
22621777027นางสาว ภัทธิราพร ท้าวลาน
23621777026นาย พศิน สิทธิขันแก้ว
24621777022นางสาว ปาริชาต จิตรสม
25621777021นายปรัญชัย เสนสุวรรณ์
26621777019นาย ธีรภัทร์ อินทร์กิ่ง
27621777018นาย ธีรภัทร คำคง
28621777016นายธนพล ลุงจาย
29621777015นาวสาวทิพย์อักษร ภูแสง
30621777014นางสาว ทรอกา คำปัน
31621777013นาย ณัฐวุฒิ มาสีแก้ว
32621777010นางสาวณภัทรศร ทิพย์รัตน์
33621777009นาย ณฐวัฒน์ ปันทะยม
34621777007นางสาว ชลนิการ รักษา
35621777004กิตติภพ นะถา
36621777003นายกฤษฎิ์ วงศ์มา
37621777002นางสาว กรรวี การาบินา
38621777001กมณฑ์พัชญ์ วันจะก๋า
39621770166ศิริกานดา ชัยเวียง
40621770165ครองขวัญ พิชิตเดช
41621770164ธนพล คำปัน
42621770161นายชินวัตร์ หลวงเป็ง
43621770157กมลลักษณ์ กุณธรินทร์
44621770156621770156
45621770155นางสาวอนิสา เลิศราวี
46621770154นางสาวสุรัตนา ดีมาก
47621770151นายสรัลวุธ สมศรี
48621770150นางสาวรุ่งนภา โยธานันท์
49621770149นางสาวเมธินี วงศ์ษา
50621770148มุฑิตา สติหมั้น
51621770147มัณฑิตา รักพงษ์
52621770146พิราวรรณ จันทร์ขาว
53621770143นางสาวนันธิชา พุฒภิบาลรัตน์
54621770139จันทร์จิรา เวียงโอสถ
55621770132นายวุฒิชัย เชื้อเมืองพาน
56621770131นายสุภเวช จันดา
57621770130นายสราวุฒิ ไชยทิศ
58621770129นายสรชัช ขันคำ
59621770128นายศักรินทร์ ยาวิระ
60621770127นายศตวรรษ จันต๊ะคาด
61621770126วนิดา ศรีโสภา
62621770123นายภาณุวัฒน์ มาแก้ว
63621770120นางสาว พัชรินทร์ ไชยกิจ
64621770119พรชัย ไชยทน
65621770118นางสาวปาริฉัตร แดงทำดี
66621770117นางสาวใบหยก บุญรัตน์
67621770116เนรมิต เสริมใหม่
68621770112นางสาวดวงกมล. วิลาศรี
69621770111นายชิษณุชา ใบอุบล
70621770110นาย ชลสิทธิ์ คะดีเวียง
71621770109นางสาวจิรัติกุล บุญยืน
72621770105นางสาว​กมล​ฉัตร​ ค​ำ​พรม​
73621770104นาย รติชัย เม่นแต้ม
74621770103นางสาว ฤทัยรัตน์ เรืองเอียด
75621770102ปารดา ธะนันไชย
76621770101นางสาวศศิกานต์ ปัญญา
77621770098นางสาวอังคนา ลือแปง
78621770097นางสาวอรภา อภิสุนทรกุล
79621770096นางสาวอรทัย ใจเเก้ว
80621770094อภิรัตน์ ก๋าใจ
81621770092นางสาว สุรินธรา ทิพย์มงคล
82621770090นาวงสาวนลินทิพย์ สุอินทร์
83621770089นางสาวสุธินันท์ ไชยประเสริฐ
84621770087นางสาวสุชาวดี แซ่หวัง
85621770085นาย สิทธิโชค งามเริง
86621770084นางสาว สโรชา กิจสุภา
87621770083นายสรจักร ดวงมะโน
88621770081นายสมเกียรติ ตาหมี่
89621770080นางสาวศุพัชรินทร์ สิงห์แก้ว
90621770079ศิริญา กุลนา
91621770076นายวัชรพงษ์ พรมเกษา
92621770075นางสาว วริศรา ก้างออนตา
93621770074นางสาววรารัตน์ งอนงอก
94621770068นางสาว รจนา โสภาสาย
95621770065นางสาวมัชฌิมา โปธาคำ
96621770064นาย ภูมินทร์ มหาลือ
97621770063นายภูบดินทร์ พิกุลทอง
98621770062นายภานุวัฒน์ ยานะสิทธิ์
99621770061ภาคภูมิ ลือเรือง
100621770058นางสาวพิมผกา ธิดา
101621770056พัฐสุดา สวัสดิ์นที
102621770055พนากร เชื้อเจ็ดตน
103621770051นางสาวปวีณ์นุช บรรจง
104621770050นางสาวปวีณ์ธิดา สืบสาย
105621770049นางสาว ปรีนาภัทร อุดอ้าย
106621770048นางสาว บู้แย มาเยอะ
107621770047นางสาว บุญญารักษ์ หลงลืม
108621770046นางสาวนิรมล บุญมานอก
109621770045น.ส.นันธกิาร์ เซนริคำ
110621770044นายนฤสรณ์ นามวงศ์
111621770043นางสาว นฤมล ไชยชนะ
112621770042นางสาว นรีกานต์ รอดเงิน
113621770041นพรัตน์. ปันสิน
114621770040ธีรพัฒน์ มาภิรมย์
115621770038นางสาวธนาวรรณ ชิมะราช
116621770037นายธนานันท์ หมวกเครือ
117621770034นาย.ณัฐวัฒน์ ร้องหมอดี
118621770033ณัฐวัฒน์ เมืองมา
119621770032ณัฐพล อินคำปา
120621770031นางสาวณัฐธิดา เชี่ยวชาญ
121621770030ณัฐชญา กาศแก้ว
122621770029นายณัฐกิตติ์ สุปัน
123621770027ญาตาวี นวลสำลี
124621770024นางสาว ชลดา เผ่าวัฒนวราภรณ์
125621770023นางสาวชมพูนุช ธิวรรณ
126621770021นางสาว เจนจิรา พลเสนา
127621770020นางสาว จุไรรัตน์ สิงห์ตื้อ
128621770019นางสาว จุฑามินทร์ ผดุงโกเม็ด
129621770018นางสาวจิราพัชร คำปัญญา
130621770017จิรัฐิติกาล กาปินะ
131621770016นายจิรวัฒน์ รัตนพรม
132621770015นางสาวจิรนุช เกเย็น
133621770014นายจันณรงค์ แต่งตั้ง
134621770013นายจักรีพันธ์ ลืมแปง
135621770012จักรกฤษ วงค์ใหญ่
136621770011นายจตุโชค นวลกำแหง
137621770010นางสาว เกสรา เชื้อเมืองพาน
138621770009กุลณัฐ ยาสมุทร
139621770008กีรนา เมดาน
140621770007นายกิตติพันธ์ ภิระบรรณ
141621770006ก่อเขต​ ทนันไชย
142621770005นาย กฤษฏา จับใจนาย
143621770004นาย กฤษฎา ยะแสง
144621770003กรรณิการ์ จินดามัง
145621770002นางสาวกมลชนก มะโนแสน
146621770001นางสาวกนกวรรณ์ สมสวัสดิ์
147611770208นางสาวอารีรัตน์ ผาทอง
148611770206นายเอกราช วุฒิ
149611770203นางสาวกัญญารัตน์ ชัยวงศ์
150611770199นางสาวสุปรียา ใจแก้ว
151611770197นางสาววรุณรัศ สารานพกุล
152611770189นางสาวกันยรัตน์ ปัญญาโกญ
153611770188นายสุรเดช สถิตย์ธนากุล
154611770187นายศุภวัฒน์ อุตมะ
155611770182นายเจตน์สฤษฏิ์ ธรรมโน
156611770179นางสาวณัฐกานต์ พิชัยยา
157611770173นางสาวกัญญารัตน์ บัวย้อย
158611770171นางสาวกัณฐิกา สุมัชชา
159611770169นางสาวเพชรนภา ยานัน
160611770168นายสยุมภู ไชยอ้าย
161611770167นายวีรวัฒน์ จันระวัง
162611770166นายวราดร นามะยอม
163611770165นางสาวนิพาดา โคคร
164611770163นายถิรวัฒน์ เทียมทินกฤต
165611770161นางสาววัชรินทร์ การินทา
166611770160นางสาวธิติกานต์ จันทร์ติ๊บแก้ว
167611770159นายรัชชานนท์ พรมวงศ์
168611770158นางสาวเมริศา เจริญผล
169611770156นางสาวทายิกา เมืองมูล
170611770155นายณัฐพล อิ่นพันธุ์
171611770154นายเฉลิมชัย จันทร์คำ
172611770153นายอิทธิพล ยาแปงกู่
173611770152นางสาวอลิสา เหล็กแก้ว
174611770151นายอภิวุฒิ บุญกรับพวง
175611770150นายอนิวัฒน์ อินทนนท์
176611770149นางสาวสกุลทิพย์ กันทะสอน
177611770148วีรวัฒน์ สมศรี
178611770146นางสาวรัชชา สุใจบาน
179611770142นางสาวน้ำเพชร เทพทอง
180611770139นางสาวธิดารัตน์ เทียวชัยภูมิ
181611770138นางสาวทิพวัลย์ จอมสวรรค์
182611770137นายณัฐวุฒิ ยงสุวรรณ์
183611770135นายกิติชัย คำทะ
184611770134นางสาวกัลยารัตน์ ยานะ
185611770133นางสาวอาทิตยา บุดดี
186611770132นายอริญชัย แสนอุ่นเรือน
187611770131นางสาวอรจิรา วีรศิริกุล
188611770130นางสาวอภิญญา ใจตุ่น
189611770129นางสาวอภิชญา ขุนเงิน
190611770128นายอนุชา เวียงลอ
191611770127 นางสาวหัศวลี คำจันทร์
192611770126นายสุรเดช ยศเรืองศักดิ์
193611770125นางสาวสุมินตรา ยศเมือง
194611770124นางสาวสุพรรณี มาเหลา
195611770123นางสาวสลิลทิพย์ ปูแสน
196611770122นายสรวิชญ์ เม่อเข่อ
197611770120นายสมชาย ลาภสกุลดี
198611770119นายสมชาติ กรรมมา
199611770118นายศุธพงศ์ จักรไชยวงศ์
200611770117นายวิวัฒน์ อินต๊ะวิชัย
201611770116นางสาววิรากานต์ อามอ
202611770114นายวัฒนพล หอมมาก
203611770113นางสาวคุณกร บุญทา
204611770112นายรุจิภาส ปันทะยม
205611770111นางสาวรัตนา ชุ่มใจ
206611770110รติพรรณ รุจิระมานนท์
207611770109นายมงคลศักดิ์ บัวติ๊บ
208611770108นายภานุวัฒน์ ปันทะทา
209611770106นายเพียรชัยรัตน์ มะโนสุข
210611770105นายพีรวัส มีมา
211611770103นายปรีชา ปวงคำ
212611770102นายปรัญญา ศรีมูล
213611770101นายประสารกิจ กันทะเรือน
214611770100นายปฏิพล วงค์ใหญ่
215611770099นางสาวเบญนภา กองมี
216611770098นางสาวเบญจรงค์ โสภี
217611770097นายนเร เมืองมี
218611770096นางสาวนรีกานต์ พิชวงค์
219611770095นายธราเทพ ชาวส้าน
220611770094นายธนาธรณ์ ภู่เจริญ
221611770093นายธนกฤต ใจเย็น
222611770092นายญาณานนท์ ยอดคำ
223611770091นางสาวจินตนา คำหล้า
224611770090นางสาวจารุพร มานะธรรม
225611770089นายจตุรงค์ ดอนชัย
226611770088นายคมกริช ขจรกลาง
227611770087นางสาวคณิตา พุฒิ
228611770086นายเขมทัศน์ แก้วบุญเป็ง
229611770084นางสาวเกษมณี ศรีจันทร์
230611770083นางสาวกุลพิชช์ กองเวที
231611770082นายกำพล จูเปอะ
232611770081นายกันตพงศ์ สามคำ
233611770080นายกฤษฎา คำจันทร์
234611770078นางสาวอริศรา หลวงแสง
235611770076นางสาวอมรเมรี ประพิศ
236611770075นายอภิสิทธิ์ ไชยสถาน
237611770074นางสาวอภิชญา ลังกาตุง
238611770073นายอดิศักดิ์ สุยะฟู
239611770072นายเหมวัฒ ปากหวาน
240611770071นายหัสดินทร์ ยะจา
241611770070นางสาวหทัยรัตน์ มณีวรรณ์
242611770069นางสาว สุวิภา ประเสริฐสังข์
243611770068นางสาวสุมาย์มาศ นันตา
244611770067นายสุธีมนต์ สุภาษร
245611770066นาย สิทธิโชติ สามศึกชัย
246611770065นายสันติ กุ่ยแก้ว
247611770064นายสัณหพิชญ์ วีระพันธ์
248611770062นายวีรวุฒิ ข้ามสาม
249611770061นายวิรัชญ์ ชัยวงค์สี
250611770060 นายวรชัย อินคำปา
251611770059นางสาวมัลลิกา มณีแก้ว
252611770058นายภัควา จันต๊ะคาด
253611770057นางสาวไพรินทร์ คุณปิ๊ก
254611770056นายพีรพัฒน์ ธนแสงประเสริฐ
255611770055นางสาวพัทธ์ธีรา ไชยชุมภู
256611770054นายพัฒนพงศ์ โกละวงค์
257611770053นางสาวเปมิกา ฟองมณี
258611770052นางสาวปาณิสรา สุทธวงษ์
259611770051นางสาวน้ำเพ็ชร ขันคำ
260611770050นางสาวนันทภัทร ยานะโรจน์
261611770049นางสาวนรินทร์ทิพย์ ติคำ
262611770048นายนรินทร์ อินต๊ะเอ้ย
263611770047นายนพดล ฟองวารินทร์
264611770046นายธีรเดช วงค์จันทร์เสือ
265611770045นายธารินทร์ ธัญญศิริ
266611770044นาย ธัญวุฒิ สุวรรณรัตน์
267611770043นายธนพล ตาลสิทธิ์
268611770042นางสาวทิพย์ ศรีนวล
269611770041นางสาวทักษณา แสงเมือง
270611770040นายณัฐิวุฒิ กสินัง
271611770039นายณัฐพล กรรมกร
272611770038นางสาวณัฐกานต์ บุญเพิ่ม
273611770037นางสาวณัชชา ถามูล
274611770036นางสาวญาสุมินทร์ หมอกเหมย
275611770034นางสาวชลินดา ปะกิระณา
276611770033นางสาวจินตนา ชัยยะ
277611770032นางสาวจันทกานต์ วงศ์ใหญ่
278611770031นายจักรี ทองชัย
279611770030นายจักรกริช สัญชัย
280611770029นายคมสันต์ พรหมถา
281611770028นางสาวกุลณัฐ ชำนาญการ
282611770027นางสาวกิตติยาภรณ์ ภิรักษ์
283611770026นายกิตติชัย คำเจริญ
284611770025นางสาวกัณณิกา สุจะดา
285611770024นายกฤตนัย เรือนคำ
286611770023นางสาว อรัญญา อุยี่
287611770022นางสาวอนุธิดา ทาอภัย
288611770021นางสาวหยกมณี ศรีวิไล
289611770020นายสรศักดิ์ สวณา
290611770019นางสาวศุภกานต์ ฟักแก้ว
291611770018นางสาวศศิธร หมั่นใจ
292611770017 นาย วิทยา มโนสมบัติ
293611770016นางสาว วันเพ็ญ ศิริวรรณ
294611770015นางสาว วรดา อุ่นทง
295611770014นายภานุพงษ์ อินปา
296611770013นายพิเชษฐ์ ศรีวิชัย
297611770012นางสาวพลอยไพลิน ย่องคอย
298611770011นายปิยะพัทธ์ ปันอิยะ
299611770010นางสาวปราณชนก จินะสาม
300611770008นายธีรพัฒน์ กันทะลา
301611770007นางสาวทิพวรรณ อินกลัด
302611770006นายทรงวุฒิ ขัดวิชัย
303611770005นางสาวณัฐชา เทพโพธา
304611770004นางสาวณัฏฐนิชา ศรีคำหน้อย
305611770003นายฐิตินันท์ เอี่ยมกำแหง
306611770002นายชนม์ปกรณ์ นาคำ
307601777158นางสาว น้ำฝน ดวงมลิ
308601777157นายปฏิยุทธ์ ฟองแก้ว
309601777151นายชินพัฒน์ สุจิตต์
310601777148นางสาวสุภานัน กันทะวงศ์
311601777147นายเศรษฐวิทย์ มณีพรหม
312601777146นาย วิทยา เจริญพิลาศ
313601777145วสันต์ คำอิ่ม
314601777144นางสาววราภรณ์ ปฏิสิขัง
315601777142นางสาวพนัฏดา บัวมี
316601777141นางสาวเบญจพร สุวรรณรัตน์
317601777140นางสาวนัชชฎาพร มังคลาด
318601777139นายนทีกานต์ จอมเชื้อ
319601777137นายณัฐพล สุวรรณประภา
320601777135นายจิติวัฒน์ มิตรทะจิตร์
321601777134นายจิณณวัตร สุขบตร
322601777133นางสาววิภาพร ศรีวิชัยลำพัน
323601777132นายชยุตพงค์ สุวรรณ์
324601777131นายณรงค์ศักดิ์ บ้านสระ
325601777130นายณัฏฐพล บุญธรรม
326601777127 นาย ศุภกฤต ทิพเนตร
327601777126นายชมพล จวงเงิน
328601777125นาย เจนณรงค์ ศรีสองสม
329601777124นายนัทธพงศ์ แสนศิริ
330601777123นางสาวอรุณวรรณ วงค์ตันกาศ
331601777120นางสาวอินทิรา โพธิ์ศรี
332601777119นางสาวอำพร แชหมื่อ
333601777118นายอานนท์ อินทะโน
334601777117นางสาวอาทิตยา อ้ายดิบ
335601777116นางสาวอังครารัตน์ เป็งนันท์
336601777115นางสาวอลิสา มณีวงค์
337601777114นางสาว อริยา ริคั๊วะ
338601777113นางสาวอรัญญา สุวรรณจันทร์รัสมี
339601777112นายอภิสิทธิ์ ชัยคะนิน
340601777111นางสาวอทิตยา กองหมี
341601777110นางสาวเสาวลักษณ์ อ่อนประสงค์
342601777109นางสาว สุวรรณา โกมลโรจน์รัศมี
343601777108นางสาวสุมินตรา นิลวัน
344601777107นายสุภกิต ทิพย์รุ่งเรื่อง
345601777106นางสาวสุพิชญา ลังก๋าแก้ว
346601777105นางสาวสุธีรา มาอุ่น
347601777104นางสาวสุทธิดา ทนทา
348601777103นายสุเชาว์ เดือนกลาง
349601777102นางสาวสุจิตรา พรมชัย
350601777101นางสาวสิริวิมล ชัยวิเชียร
351601777100นางสาวสายรุ้ง ยศกันโท
352601777099นางสาวสาธิกา เผ่าต๊ะใจ
353601777098นายสมรรถชัย อินปั๋น
354601777097นางสาวศุภลักษณ์ อุนจะนำ
355601777096 ศุภกิตถ์ คิดรักเมือง
356601777095นายศุภกิตต์ ตะต้องใจ
357601777094นายศุภกฤต อุ่นเรือน
358601777093นายศิรวิทย์ โตสุวรรณ์
359601777092นางสาวศศิโสม วงษา
360601777091ศราวุธ โปทา
361601777090นายศตานันท์ ทับทิมศรี
362601777089นางสาววิลาสินี อิ่นคำ
363601777086นายวิทวัส สุนโย
364601777085นางสาววันเพ็ญ สุฉายา
365601777084นายวันพญา เชื้อเมืองพาน
366601777083นางสาววริษา โพธินาม
367601777082นายวรวิวัฒน์ ท้าวคำแสน
368601777080นางสาววรรณา มะโนรส
369601777079นางสาววรนุช ใจวงค์
370601777078นายวรณัฏฐ์ศรา เงินสัจจา
371601777076นางสาวรุ่งทิวา ขจรสันติชัย
372601777074นางสาวรุ่งณิภา คำตัน
373601777073นางสาวรัตนาพร จันทโฆษ
374601777072นางสาวรัญชิดา ทำลึก
375601777071นายรัชพล คำวัง
376601777069 นายภูริทัต สุภา
377601777068นายภาสวิชญ์ ปรัชญากิตติ
378601777067นายภัคพงศ์ เสมอใจ
379601777065นายพุฒิพงศ์ ต่างใจ
380601777064นายพีรชัย คนกล้า
381601777063นายพิสิษฎ์ สารใจ
382601777062นายพิทักษ์พงศ์ ใจสุข
383601777060นายพัฒนกรณ์ นิยม
384601777059นางสาวพัชรพร จันทาพูน
385601777057นางสาวพนิตนันท์ สุริยะปินคำ
386601777056นายพงศ์ภีระ เสมอวงษ์
387601777055นายพงศ์ภัทร์ ภัทร์ธรรมณัฐ
388601777054นางสาวปิยะมาศ  เรือนคำใจ
389601777052นางสาวปรียาภรณ์ สุขเกษม
390601777051นางสาวปรีดาวรรณ์ ปัญญาละ
391601777050นายปรัชญา เขียวใจ
392601777049นายเบญจพล เผ่าเจริญโยธิน
393601777048นางสาวบุษบา ใหม่จันทร์ตา
394601777047นายนุตจิพงษ์ โปธิปัน
395601777046นางสาวน้ำทิพย์ เจนใจ
396601777045นางสาวนัฐริกา จำปาทอง
397601777043นายนภัสกร ถิ่นหลวง
398601777042นายนพณัฐ บุตรสี
399601777041นายนครินทร์ อินธิ
400601777040 นาย ธีรนัย ชาวไพร่
401601777039นางสาวธิดารัตน์ ปวนสิงห์
402601777037นายธรรมนูญ ปันขัน
403601777036นายธนายุทธ คำอุ่น
404601777035นายธนัท สุวรรณกูล
405601777034ธนัช สุขสำราญ
406601777033นายธนพนธ์ ยังไว
407601777032นางสาวดาราพร แก้วกันทา
408601777031นายดลดนัย สิงห์ทอง
409601777030นายณัฐวุฒิ ปัญจบุรี
410601777029 นาย ณัฐวุฒิ กันวี
411601777027นางสาวณัฐพร อิ่นคำ
412601777024นางสาวชัญญานุช ทองสุข
413601777023นางสาวชนันธร อาทิตย์
414601777022นายชนะ ดรุณรัศมี
415601777021เฉลิมชนม์ กันเคลื่อน
416601777019นางสาวเจนอักษร ไชยมงคล
417601777018นางสาวจุฑามาศ อิมะนันทน์
418601777017นายจิราวุฒิ บุญผาสุข
419601777016นายจิรายุ อิทธิยา
420601777015นายจิรโชติ ไกลถิ่น
421601777014นายคมสันต์ มาทอง
422601777013นางสาว กิตติวรา ดำรงค์เมือง
423601777012นายกิตติยากร มาทอง
424601777011นายกิตติพงศ์ ไกลถิ่น
425601777010นายกิตตินันท์ บุญมี
426601777009นายกิตติกาญจน์ บุญเทพ
427601777008การันต์ชัย คำสุรันทร์
428601777007กาญจนา อินทะจักร
429601777005นายกันท์นนท์ เวียงเก่า
430601777003นายกฤษฎา นันทอน
431601777002นางสาวกรกนก หวู่ผะ
432601777001นายอนุสิทธิ์ สาระนา
433601770245นางสาวธัญพิชชา ศักดิ์ศรี
434601770244นางสาวณิศารัตน์ จันทาพูน
435601770243นางสาวน้ำฝน อำพันธ์
436601770239นางสาวอรุณีย์ หม่องริมคง
437601770237นางสาวกัญญ์วรา ขันแก้ว
438601770235นางสาวอมรรัตน์ ธรรมศิลป์
439601770234พัณณิตา กันทะพงค์
440601770231นางสาวธนัชพร ศิริ
441601770230นายชัยณรงค์ ปันสม
442601770229 นางสาว ขนิษฐา เปียงแล่
443601770228นางสาวกัญญารัตน์ บุญมี
444601770226นางสาวสุพัตรา ซางซื่อมูล
445601770225นายสุเกษม ร่วมขุน
446601770224นายสิริพงษ์ ใจวรณ์
447601770223นายสัญชัย ประจิตร
448601770221นางสาวศิริพร วงค์ซื้อ
449601770220นายภานุพงศ์ ถาริน
450601770219นางสาวพรสุดา อินต๊ะจัง
451601770216นายปฏิภาณ งานดี
452601770215นาย นนทวัฒน์ ใจจาน
453601770214ณัฐพล ภูมิดอนชิต
454601770212นางสาวฐาปนี สุขยิ่ง
455601770211นางสาวชญานิษฐ์ ภาพโพธิ์
456601770210นางสาวจุฬาลักษณ์ จารุธรรมรักษ์
457601770208นายกมล ไชยลังกา
458601770207นายสุเมธี ดอนชัย
459601770206นางสาววรรณวลี วิฐาน
460601770205นายวิจักษณ์ บุญรักษา
461601770204นายอาทิตย์ ศรีวิชัยมูล
462601770203นายอัฐพงษ์ แก้วสืบ
463601770202นางสาวอัญชรินทร์ กุศล
464601770201นางสาวอัจฉรา ก้อนสุลิน
465601770199นายอลงกรณ์ พรมมาลี
466601770197นางสาวอรพรรณ ขันธปราบ
467601770195อภิสิทธิ์ สาธะมา
468601770194นางสาวอภิญญา แปงสุธรรม
469601770193นางสาวอภิชญา เมืองน้อย
470601770192นายอนุสรณ์ ไชยชนะ
471601770191นายอนุรักษ์ โปทามูล
472601770190นางสาวอทิตยา นาใจ
473601770189นายอดิเรก พลอยประเสริฐ
474601770188นางสาวหรรษมน อินต๊ะรักษา
475601770187นายโสภณัฐ สุขนุกูล
476601770186นายเสรีภาพ สุคนธสิทธิ์
477601770185นางสาวสุมิตรา ขวัญไตรรงค์
478601770184นางสาวสุภาณี เชื้อเมืองพาน
479601770183นางสาวสุพีระยา สุนันสา
480601770182 นางสาวสุพพัตรา ป้อฝั้น
481601770181นางสาวสุทธิพร พันธ์แก่นกล้า
482601770180นางสาวสุชานาถ พุดเกิด
483601770179สุจัญญา กันติ๊บ
484601770178นางสาวสุกัญญา กตัญญู
485601770177นางสาวสิรินทิพย์ เทือกจันคำ
486601770176นายสิทธิพงษ์ ดึงวะทอง
487601770175นางสาวสิตานัน วงค์น๊อด
488601770173นางสาวรสสุคนธ์ มหายศ
489601770172นายสมพงศ์ หม่องเป็ง
490601770170นายศุภากร รังษี
491601770169นางสาวศุภรัตน์ ยอดถี
492601770168นายศิวัช นาใจ
493601770166นายศิริคุปต์ แสนดี
494601770164นางสาวศศิภา ขาหอม
495601770163นายศรานุวัฒน์ นุ่มวงศ์
496601770162นายวุฒินันท์ มุกพลอย
497601770161นายวีระยุทธ ปูชัย
498601770160นายวีระพล วงค์กาเม็ง
499601770159นางสาววิสนีย์ แก้วมหานิล
500601770155นายวิทวัส ไชยจันดี
501601770154วิจิตรา สุวรรณา
502601770153นายวัชระพงค์ โพธิ
503601770150นายวงศกร สุวรรณิเวศ
504601770149นางสาวรุจิรา สุวรรณ์
505601770148นางสาวรุ้งทิพย์ ธันยาโชติ
506601770147นายรัฐพล เงินเย็น
507601770146นายรัฐพล ค้าแก้ว
508601770142นายภูวดล มังคละพลัง
509601770141นายภูมินทร์ ยางยุทธ์
510601770140ภาสกรณ์ คำมูล
511601770139 นายภานุวัฒน์ สุทธหลาน
512601770138นาย ภานุวัฒน์ ดวงทอง
513601770137นายภานุรัตน์ แสนงามเมือง
514601770136นายภานุพงศ์ หน่อแก้ว
515601770135นายภาคิน มาลัย
516601770134นางสาวภัสราวดี เสนทองแก้ว
517601770133นางสาวภัทราพร วงค์ยะ
518601770132ภัทรสุดา จันทาพูน
519601770130นางสาวภณิดา เรือนคำ
520601770129นายภควา แก้วนา
521601770128นางสาวเพียงออ ศรีพันธุ์
522601770127นายพีระพล เขื่อนรอบ
523601770126นายพิษณุ ยาวิชัย
524601770125นางสาวพิมพ์ผการัตน์ ท้าวคำแสน
525601770124นางสาวพิมพ์ผกา ลาแก้ว
526601770123นางสาวพิมพ์กมล มามี
527601770122นางสาวพิมผกา ปิยะพร้าว
528601770120นางสาวพิชญา สุอ้าย
529601770119นายพัชรพล จันแก้ว
530601770118นางสาวพัชรพร กาละพวก
531601770117นายพักตร์คพงศ์ แพทย์ประสิทธิ์
532601770116นางสาวพลอยไพลิน แก้วนิลตา
533601770115นางสาวพรรษมน โยสุยะ
534601770114นางสาวพรปวีณ์ ทามณี
535601770113นางสาวพรทิพย์ ปานแก้วรัศมี
536601770112 นางสาวพรชิตา อินต๊ะ
537601770111น.ส พนิตอนงค์ พรมงาม
538601770110นายพงศ์พล มันตะโก
539601770109ปัณฑารีย์ ปัญญาทิพย์
540601770108นางสาวปองทิพย์ จันธิมา
541601770107ปรัชรี พิริยสถิตย์
542601770106นางสาวปภัสสร เงินสัจจา
543601770105นางสาวปทุมวดี ท้วมเสนา
544601770104นางสาวปณิตตรา อุทธาสม
545601770103นายปฐมพร ปงชาคำ
546601770102นางสาวเบญญาภา โปธาซาง
547601770100นายบุญญฤทธิ์ ศรีทองสุก
548601770099นางสาวนันทิกา ทาแจ่ม
549601770098นางสาวนันท์นภัส สลีอ่อน
550601770097นายนัทธพงศ์ พรมเสน
551601770096นายนัทธพงศ์ กันแก้ว
552601770094นลพรรณ อินตารักษา
553601770091นางสาวนราภรณ์ จะคือ
554601770090นายนพดล ใหลหลั่ง
555601770089นายนนทวัฒน์ ป้องเรือ
556601770088นายธีรพงศ์ พรมตัน
557601770087นางสาวธัญวรัตน์ สุยะ
558601770086ธัญนิชา ธิตา
559601770085นางสาวธรรญาลักษณ์ พรมเมือง
560601770084นายธรณ์ธันย์ วงศ์กา
561601770083นายธนากร แสนคำสอ
562601770082นายธนวัสส์ มะโนราช
563601770080นายธนพงษ์ นาขยัน
564601770079นายธนนท์ชัยย์ สมควร
565601770078ธนกฤต มะโนธร
566601770077นายทิศวากร วงษาสนธิ์
567601770076นายทิวากร มหาวัน
568601770075นายทินวัฒน์ เมืองคำ
569601770074นายทัตตพันธุ์ สันทรักษ์
570601770073ทัดดาว รังวัด
571601770072นายทักษ์ดนัย มูลถา
572601770071นายเตชินท์ โนวิชัย
573601770070นาย เตชณัฐ ถาติ๊บ
574601770069นายณัฐวุฒิ รัตนจันทร์
575601770068นายณัฐพล พรมเมือง
576601770067นายณัฐพล จะเป็ง
577601770066นางสาวณัฐพร พรมเมือง
578601770065ณัฐนนท์ จันทวัง
579601770063นาย ณัฐดนัย ชัยวงค์
580601770061นางสาว ณัฐกานต์ ราชคม
581601770060นายณัฏฐากร หัสกิจ
582601770056นางสาวฐิตารีย์ เปรมะยศวัฒน์
583601770054นางสาวญานิสรา ทองศรี
584601770053ซาลามะ บูรณดีน
585601770052 นายเชี่ยวชาญ ไชยชะนะ
586601770048นายชาญณรงค์ รามสูต
587601770047นายชัยภัทร์ หาญวชิระ
588601770046นางสาวชลิตา ปันสอน
589601770044นายชลชาติ ขันธ์เสน
590601770043นางสาวชรินธร สมเป็ง
591601770040นางสาวชนิตา นาระต๊ะ
592601770039นายชญานิน เทพคำ
593601770036นายเจษฎา ธนูหงษ์
594601770033นางสาวเจนจิรา จันโจ๊ก
595601770032นางสาวจุฑามาศ ปันคำ
596601770031จุฑาทิพย์ สมควร
597601770030นางสาวจิราพร ตื้อคำ
598601770029นางสาวจิรภรณ์ ประมวลการ
599601770027นายจาตุรงค์ เผ่ากันทะ
600601770026นายจักรี อภิสุนทรกุล
601601770025นายจักรพงษ์ พรหมปัญญา
602601770024นายคงคา กรุณา
603601770023นางสาวขวัญฤทัย ตาหมี่
604601770022นางสาวขวัญพร เขื่อนพันธ์
605601770020 นายเกรียงศักดิ์ ไชยสาร
606601770019นางสาวเกมิกา จันทร์กุลี
607601770018นายกิติพันธุ์ ปงเทพ
608601770017นายกิตติศักดิ์ รับแรง
609601770016นายกิตติฤทธิ์ ใจแก้ว
610601770015นายกิตติพงษ์ สะสวย
611601770014กำจร มนต์คีรีทอง
612601770012นางสาวกันย์ลภัส แน่นสันเทียะ
613601770011นางสาวกัณฐิกา แก้วใหม่
614601770010นางสาวกัญญารัตน์ วรรณศิริ
615601770008นางสาวกัญชณัฐ ศรีบุญเป็ง
616601770007นายกฤษณะ พรหมเสน
617601770005นาย กฤษกร ทองดี
618601770004นางสาวกรรณิการ์ อินต๊ะจัง
619601770003นางสาวกนกวรรณ อาจอ
620601770002นางสาวกนกวรรณ ปุกคำ
621601700052นางสาวธัญพิชชา ศักดิ์ศรี
622591799008 นางสาวจุฬารัตน์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา
623591777268 นางสาวจุฬารัตน์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา
624591777267 นางสาวพิชชา แลเฉอ
625591777266 นาย พีชาพงศ์ อุดมปาละ
626591777265 นายนิธิกร สถาพร
627591777264 นางสาวอัญชุลี เชียงทา
628591777263 น.ส.สุปราณี อันทาน
629591777262นางสาวสุทธิดา ธิน้อมธรรม
630591777261นางสาวสุภาภรณ์ นายสกุล
631591777260นางสาวกัญยณัฐ พวงพุก
632591777259นางสาวญาสุมิน อินไชย
633591777258นางสาวขวัญใจ ใจปวน
634591777253นายเจษฎา สุภาฤทธิ์
635591777252ศิวพร วิฑูรย์
636591777249นางสาวชุติมา แก้วหล้า
637591777248นางสาวพิกุล สุพนาม
638591777247นายภูริวัฒน์ จินดามงคล
639591777246นางสาวพิกุลทอง เหล็กปัญญา
640591777245นางสาวอริสา เทพวงค์
641591777244นางสาวอมรินทร์ นาระจิตต์
642591777243นายอภิชาติ ดวงเดช
643591777242 สุรีรัตน์ เจริญสุข
644591777241นางสาวสิริกร เกวียนเพียร
645591777240นางสาวสายใจ แก้วพรม
646591777239ศรัญญู ทาระเนตร
647591777238นายวุฒิชัย คำแก้ว
648591777236นางสาววนัดดา ชุมภูทัน
649591777235นางสาวลาภา สิทธิบูรณะ
650591777234นางสาวรวิภา มีใจดี
651591777233นายพีระพัฒน์ พูลสงวน
652591777232นางสาวพิมพ์พันธุ์ ศิลาหลัก
653591777231นางสาวพิมพกานต์ แซ่ย่าง
654591777230นางสาวพรไพลิน วงค์ษายะ
655591777229เบญทิพย์ ใจเหิน
656591777227นางสาวเนติมา ใคร้มุกข์
657591777226นายนิติกาล โยธาดี
658591777224นายเดชาธร ปิงยศ
659591777221นายณัฐพงค์ คำคง
660591777220นางสาวชลธิชา อิ่นเเดง
661591777219นายจักราวุธ จันทร์บาล
662591777218นายเกียรติศักดิ์ กุลฉวะ
663591777217เกวลิน มโนสมบัติ
664591777215นายอภิสิทธิ์ สุภิลัพย์
665591777213นายอภิราษฎร์ ชัยแก้ว
666591777212นายภัทรกร คนสูง
667591777211นายวันภิเษก ใจเย็น
668591777210นาย ทรัพย์ทวี ทามัน
669591777209นาย วรกรานต์ มงคลคี
670591777208นายอดิวิศว์ พูลศรี
671591777207นายพีรพงศ์ วงค์กุ่น
672591777204นางสาวเกวลิน อาซัง
673591777203นางสาวอาทิตยา ใจสุข
674591777201นายอริย์ธัช สระสม
675591777200นางสาว อรญา สิทธิขันแก้ว
676591777198อรญา คำสุข
677591777197นายอภิสิทธิ์ ยอดฝั้น
678591777196นางสาวอภิสรา ตรีพงษ์ศิลป์
679591777195นายอภิรักษ์ คันธจันทน์
680591777194นายอภินัทธ์ ทาอุด
681591777193อภิญญา ติ๊บสุภา
682591777192นายอภิชัย ยวงปิน
683591777191นายอนุชา ปัญโญป้อ
684591777190นางสาวอนันตญา ปลิวมา
685591777189นายอธิป อินธิยศ
686591777188นาย อธิชัย ใจคำแปง
687591777187นางสาว หยาดนภา สิงห์แดง
688591777186เสาวณีย์ มณีวงค์
689591777185นายเสถียร อ้ายแปง
690591777184นายเสกสรรค์ พรมตุ้ย
691591777182นายสุรกิจ เทพจันตา
692591777181นางสาวสุภาพร สุปินนะ
693591777180นางสาวสุภาพร แปงด้วง
694591777179สุภาพร คำแก้ว
695591777178นางสาวสุพัตรา อินต๊ะนา
696591777177นางสาวสุปรานี คำยอง
697591777176นางสาวสุนทรียา คำมูล
698591777175นายสุทธิศักดิ์ แสนหมี่
699591777174นายสุทธิพงศ์ หล้าใหม่
700591777173นางสาวสุดารัตน์ สมบูรณ์
701591777172นางสาวสุจิตรา ปาปวน
702591777170นางสาวสายทอง หิรัญคำ
703591777169นางสาวสายกมล วงษ์สกุล
704591777168นายสหรัฐ นิยมบุญ
705591777167นายสมฤทธิ์ แซ่เติ๋น
706591777166นาย สมเพชร โค้วตระกูล
707591777164นางสาวศิลป์ศุภา แก้วปินตา
708591777163นายศิริศักดิ์ แซ่ซิม
709591777162นางสาวศวิตา ปิยะกิจ
710591777161ศักดิ์สิทธิ์ สุดตะบุตร
711591777160นายศักดิ์สยาม กาบบัว
712591777159นายศักดินนท์ โยทา
713591777158นางสาวศศิภา ถาคำติ๊บ
714591777157นายศราวุธ กันทา
715591777156นายศราวุฒิ แสนวัง
716591777155 นาย ศรราม สิงสอน
717591777150นางสาววิจิตรา ปันตุ่น
718591777149นายวัชรินทร์ สมยานะ
719591777147นางสาววศินี ชมดวง
720591777146นางสาววริศรา คีรีแก้ว
721591777145นางสาววราลี อภิวัน
722591777144นายวรชาติ พันธ์ปัญญา
723591777143นางสาววนารินทร์ โนวุฒิ
724591777142วนัสนันท์ ดวงสุวรรณ
725591777141นางสาวลัดดาวัลย์ จักรแก้ว
726591777140นาย รุตนพัฒน์ ลาปา
727591777138นายรวิพล ปีคำ
728591777137นายรวิชญ์ ลิสุวรรณ
729591777136นายรณฤทธิ์ ชุมภู
730591777135นายยุทธชัย เงาแก้ว
731591777134มาทินี ปัญจะจี๋
732591777133นายมนัสวีร์ เขื่อนเพชร
733591777131นายภาณุวิชญ์ ชาญประโคน
734591777130นายภาณุวัฒน์ ธิราใจ
735591777128นายภาคภูมิ วงค์ชมภู
736591777127นางสาวภัททิยา ศรีชู
737591777125นายพีระพงศ์ การปลูก
738591777123นางสาวพิมพ์สุจี พรอยแหวน
739591777122นางสาวพิมชนก บั้งเงิน
740591777121นายพิพัฒน์ สมีงาม
741591777119นางสาวพิจิตรา มะโน
742591777118นางสาวพัทราภรณ์ จันทร์จิราภิวัฒน์
743591777117พัณณิตา จันทษร
744591777116นายพัฒนพงศ์ คำสุข
745591777115นางสาวพัชราวลัย ท้าวชัยมูล
746591777114นางสาวพัชราภรณ์ ดีขุนทด
747591777113นางสาวพัชรพร วัดจินดา
748591777108นายพงษ์ศักดิ์ จะตีก๋อย
749591777107นายพงษ์ดนัย ไชยพรม
750591777106นายพงศธร สร้อยชมภู
751591777103ปิยะพร มาตตรี
752591777102นาย ปิยะพงษ์ ติ๊บมา
753591777101นางสาวปาริชาติ มุ่งดี
754591777100นางสาวศศินันท์ กาบแก้ว
755591777099นางสาวปรารถนา แลใจ
756591777097นางสาวปภัสสร ใจแก้ว
757591777096นางสาวปฏิญญา สันติสุข
758591777095นายบุญญาฤทธิ์ อินต๊ะวงค์
759591777094บัญชา เสนาวงศ์
760591777093นายบวรทัศน์ ปินตาสาร
761591777092นายเนติธร ปัดสา
762591777091นางสาวนูรียะ ยูโซะ
763591777090นางสาวนุชนาถ วงค์ขัติย์
764591777089นางสาวนุชนาถ คำอินต๊ะ
765591777088นางสาวนิสา สมสะอาด
766591777087นางสาวนิภาพร สิทธา
767591777086นางสาวนิชมล เจริญทองกูล
768591777085นางสาวน้ำฝน ละปาน
769591777084นางสาวน้ำฝน ผกาหวล
770591777082นาย นันทวัฒน์ มาลัย
771591777081นายนันทวัฒน์ หลวงติ๊บ
772591777078นายนันทยศ คำซาว
773591777077นางสาวนัชชา โกมิตร
774591777076นางสาวนฤมล ม่วงจันทร์
775591777075นางสาวนรมน นามแก้ว
776591777074นางสาวนภาพร ถนอมกิจ
777591777073นายนภดล แก้วประมูล
778591777072นาย นครินทร์ ศรีกุลนะ
779591777071นายธีรภัทร ชื่อคำ
780591777070นายธีรพงษ์ มนต์ขลัง
781591777066นายธาราดล อินพรม
782591777065นายธันวา เชี่ยวชาญ
783591777064นายธนากรณ์ นันทเสน
784591777063นายธนัญชัย ตั๋นคำ
785591777062นาย ธนวัฒน์ หาติ๊บ
786591777061นายธนวัฒน์ จับใจนาย
787591777057ทิพย์สุดา เชียงทา
788591777056นายทินภัทร จงเจริญ
789591777055นางสาวทินนิกา วงค์ศรี
790591777054นายทักษ์ อนันต์ มากสังข์
791591777053นายทวีศักดิ์ วิยะพร้าว
792591777052นายทรงทรัพย์ ไชยลังกา
793591777051นางสาวดาวใจ สุยะมงคล
794591777050นายณัฐสิฐ เมืองปา
795591777049นายณัฐวัตร วังบง
796591777048นางสาวณัฐภรณ์ ปัญจบุรี
797591777047นายณัฐพิพัฒน์ ตันเครือ
798591777046นายณัฐพล สมควร
799591777045ณัฐพงษ์ แก้วรากมุข
800591777043นายณัฐนนท์ สรรพสุก
801591777041นายณัฐดนัย จันทร์แก้ว
802591777040ณัฐกานต์ ปิจดี
803591777039นางสาวณัฏฐา ศักดิ์แสน
804591777038นางสาวณัชชา พลวัง
805591777037นางสาวฐานียา มะโนวงค์
806591777034นายชัยธวัช ทิพวงค์
807591777033นางสาวธัญรดา เพชรรัตน์
808591777032นายชลพรรษา นันทะชัย
809591777031นายฉัตรนรินทร์ มีแก้ว
810591777030นายเจริญชัย ขันทะวงค์
811591777029นางสาวจุฬาลักษณ์ ราวิชัย
812591777027นางสาวจิราพร วงค์ตรอง
813591777024นางสาวจันทรัตน์ พุ่มพวง
814591777023นายคงศักดิ์ เพิงผา
815591777022นางสาวเขมรินทร์ ใจมิภักดิ์
816591777021นายโกเมนทร์ ปัญญา
817591777019นางสาวเกศสาริน แปงใจ
818591777016นาย กานต์ คีรีคามสุข
819591777015นางสาวกัลยา พิเมีย
820591777014นางสาวกัลย์สุดา บุญมี
821591777012นายกษิดิ์เดช สมนาศักดิ์
822591777011นางสาวกฤษณา วงค์อิ่น
823591777010นายกฤษณ์ชัย ปันสี
824591777009นายกฤษฎา อินต๊ะปัญโญ
825591777008นางสาวกมลพรรณ สมสวัสดิ์
826591777007นางสาวกนกอร คำวิชัย
827591777006นางสาวกนกวรรณ วงค์เทพ
828591777005กนกพล กันทาสุวรรณ์
829591777004นางสาวกนกพร รังสีนวกุล
830591777003นางสาวกนกพร ไชยสาร
831591777002นางสาวกณิกนันต์ ไอ่แสง
832591777001นางสาวกชนันท์ พินิจ
833591771074 น.ส.สุปราณี อันทาน
834591770180นายศรัณย์ ภัทรเสถียรชัย
835591770178นายศุภวัฒน์ อุตมะ
836591770177วราเทพ จักรมณี
837591770176นายภูวนาถ ทะนะ
838591770174นายภัทร์ธีนันท์ ศรีสวัสดิ์
839591770173นายภควัฒน์ อิ่นคำ
840591770172นางสาวพวงชมพู ธีรกิติกร
841591770171พรพิษณุ เทียมแสน
842591770170นายปกรณ์ รัตนปาณี
843591770169นายนำชัย
844591770168นางสาวณัฐสิมา สิทธิวงสี
845591770166นายชนุดร เต๋จ๊ะ
846591770165นายเจริญชัย สีสด
847591770164นายเกียรติศักดิ์ เที่ยงสวัสดิ์
848591770163นางสาวเกวลิน ไชยชมภู
849591770162นายกิติศักดิ์ หาญยุทธ
850591770161นางสาวอุษามณีย์ สีม่วง
851591770160อุดมทรัพย์ สบบง
852591770159นางสาวอาจารี ใจพลแสน
853591770158นายอัษฎาวุธ โลกคำลือ
854591770157นายอัษฎาวุธ ธรรมศิลป์
855591770156นายอภิมุข เจริญลาภ
856591770155นางสาวอภิญญา เตมาฤทธิ์
857591770154นายอภิชาติ พิจจ๊ะ
858591770151นางสาวสุวิมล สรวยคำ
859591770150นางสาวสุวนันท์ วัณโณ
860591770148นางสาวสุพรรณี มณีวรรณ
861591770147นางสาวสุปราณี โพธิยะ
862591770146นางสาวสุธิดา หมื่นพัน
863591770145นางสาวสุณี แซ่ว่าง
864591770144นายสิริชัย อิ่นเเก้วฟู
865591770141สัภยา สมควร
866591770140นายสันติภาพ โสภณ
867591770138นางสาวสรัลรัตน์ ปินใจ
868591770136 ศุภณัฐ ถอบท่วมทรัพย์
869591770135ศุภกานต์ พูลกลาง
870591770134นายศุภกฤต เนตรสุวรรณ์
871591770132ศิริวิชชา ปัญญาฟู
872591770131ศิริขวัญ คนทรงแสน
873591770130นายศักรินทร์ พูนศรีโชติ
874591770129ศลิษา สว่างแสง
875591770127นางสาววิมลมาศ ราชตา
876591770126นายวิทวัส บุญสิงมา
877591770125นายวิทยา สุพรรณ์
878591770122นายวันฉลอง ตาแอ
879591770121นางสาววริศรา หล้าคำ
880591770120นางสาววรัญญา เขียวใจ
881591770119นายวรรธนะ ภัทรนฤมล
882591770118นางสาววนิดา รินตา
883591770117นางสาวรุ่งทิวา พละสุ
884591770115นายราชรักษ์ เทพรักษา
885591770114นางสาวรัตนา มะลิแดง
886591770113รัตติกาล เหรียญทอง
887591770112นายรัฐพงษ์ โพธาเจริญ
888591770111นางสาวรัชนานันท์ มาฟู
889591770110นายรณชัย วรรณศรี
890591770109นางสาวโยธิญา บุญมาวรรณ์
891591770107นางสาวมัลลิกา ปัญญาทิพย์
892591770106นายมนต์ชัย สมควร
893591770105ภานุพงศ์ วงค์ตะวัน
894591770103นางสาวภัทรสุดา วงษาเนาว์
895591770102นายภัทรดร เมืองใจ
896591770101นางสาวภรณ์ทิพย์ สระศรีสม
897591770100นายไพชยนต์ ทาศักดิ์
898591770099นายพิสิษฐ์ สมเสียว
899591770097นางสาวพิจิตรา อะคะโล
900591770094 พวงนภา คำฟู
901591770092นางสาวพรธวัล เทียนติยะ
902591770091นายพงศธร สว่าง
903591770089นางสาวปิยะธิดา จันทนา
904591770088นางสาวปิยะกาญจน์ นามนวล
905591770087ปิยนันท์ ภูมิไสว
906591770085นางสาวปัทมาพร พลวงศ์ษา
907591770084นางสาวปวีณา วงศ์ชัย
908591770083 นาย ปวริศ อายุยืน
909591770082นายปฏิภาณ พุทธรักษา
910591770081นางสาวเบญจรัตน์ เดชกล้า
911591770080นายบดินทร์ สายวงค์จันทร์
912591770079นางสาวนุชภาพร กามินทร์
913591770078นางสาวนิรารัตน์ ปันป้อง
914591770077นางสาวนิรมล วันต๊ะ
915591770076นายนิกร ดอนเงิน
916591770075นางสาวนันทิตา ขัดแก้ว
917591770074 นาย นันทพงษ์ เขื่อนแก้ว
918591770072นลินนิภา ส่องแสง
919591770071นางสาวนพธีรา กุณะ
920591770070นายนพดล วงศ์ชัย
921591770069นายธีรวัฒน์ จิตต๊ะ
922591770068นายธีรภัทร์ ทองอ้ม
923591770067นายธีรนัย บุญประเสริฐ
924591770065นางสาวธัญญาลักษณ์ จำคำ
925591770063นายธวัชชัย สุวรรณดี
926591770062นายธราดล ภวะภูตานนท์
927591770061ธนาพล บัวสอน
928591770060นายธนาธิป สลีสองสม
929591770058นางสาวธนัชพร ศรีอ่อน
930591770057นายธนลักษณ์ น้อยพุฒ
931591770056นางสาวธนพร ธนอุดมเวช
932591770055นาย ธนโชติ มังคลาด
933591770054นายเทียนไท ห่วงศร
934591770052นางสาวทิพวรรณ์ ไชยปิน
935591770051นางสาวทิพรัตน์ ทิพย์ปัญญา
936591770050นายทินภัทร อินเตชะ
937591770048นายทรงเกียรติ กันธิกา
938591770047นายถนัดกิจ ชัยรัตน์
939591770046นาย เดชาพล ประเสริฐสิน
940591770045นายดรัณภพ ผัดแก้ว
941591770044นายณัฐพล โกมลอัศวเหมทร์
942591770042นางสาวณัฐธิดา จำรัส
943591770041นางสาวณัฐฐิยา กันทา
944591770040นางสาวณัชนก จันทร์สุข
945591770039นายณรงค์ฤทธิ์ สร้างแก้ว
946591770038นางสาวฐิติรัตน์ กันจินะ
947591770037นางสาวฐิติพร สุวรรณ์
948591770035นายโชคชัย ดวงคำ
949591770034นายชุติพงษ์ เสียงใหญ่
950591770033นายชินดนัย หน่อหล้า
951591770032นายชาญชวัลวิทย์ สมใจ
952591770030นางสาวชฎาภัทร เตชะชื่น
953591770028นายเจษฎา ศรีพรม
954591770026นางสาวจุฑามาศ ธงห้า
955591770025นางสาวจินดาภร เขื่อนแก้ว
956591770023นาย จักราวุฒิ กองมงคล
957591770022นายจักรวาล ศรีราชา
958591770021นายจักรวาล ใจเย็น
959591770020นายคุณากร โนวงศ์
960591770019นายขจรยศ ปิงสุแสน
961591770018นางสาวกุลธิดา เรือนแก้ว
962591770017นายกิตติศัพท์ ชัยชนะ
963591770015นายกานต์ชนก จันต๊ะคาด
964591770014นายกาญจนโสภณ ไชยเพ็ญ
965591770013กัลยรัตน์ เตจ๊ะน้อย
966591770012นางสาวกัลยรัตน์ จิตพยัค
967591770011กัลยกร ติยะกว้าง
968591770010นายกฤษดา รักถิ่นฐาน
969591770007นางสาวกรรณิการ์ เลิศวิลัย
970591770005นางสาวกรรณิการ์ พรมปั๋น
971591770002นางสาวกมลลักษณ์ ศรีโพน
972591770001นางสาวกมลรัตน์ อินใจ
973591153037 นางสาวพิชชา แลเฉอ
974591150040 นายนิธิกร สถาพร
975581792049 นาย ปกรณ์ รัตนปาณี
976581777167นางสาวสุนีย์รัตน์ สง่าสุขพิทักษ์
977581777166ชยากร ปินตา
978581777165นายกอบศักดิ์ บุญเป็ง
979581777161นางสาวสุดารัตน์ นันทจุล
980581777160นายสิทธิพงศ์ พุทธวงค์
981581777159นางสาวศุภลักษณ์ สุขสาด
982581777158นาย ศุภณัฐ พรมเมือง
983581777157นายวิชัย นันทบวรเกียรติ
984581777156นายวันชัย พระวิฑูรย์
985581777154นายฤทธิชัย อุดเมืองคำ
986581777151นางสาวพนัชกร นิกรเถื่อน
987581777150นายเป็นหนึ่ง แสงศรีจันทร์
988581777149นายปิยะวัฒน์ ชาญชัย
989581777148 ปรีชา คำแหงรส
990581777147นางสาวปราณี สุธารุ่ง
991581777146เนติพงศ์ คงพรม
992581777145นางสาวนันทิกานต์ จาสม
993581777143 นายธีรสิทธ แซ่ลี
994581777141นายธชา วงค์ชัย
995581777139ณรงค์ฤทธิ์ โยธาดี
996581777137นายโกมล ศรีพรม
997581777135นางสาวกรรณิการ์ สมแก้ว
998581777134นางสาวกนกวรรณ แสงกุหลาบ
999581777133 พิชิตชัย จันทาพูน
1000581777132นางสาวณิชฎาภรณ์ แซตูกู่
1001581777130อัมรินทร์ ฉัตรคำ
1002581777129 อรยา ยาสีธิ
1003581777128นาย อภิเษก แซ่ลี
1004581777127 นายอภิวิชญ์ สุขแสง
1005581777124อภิญญา ขันทะ
1006581777123นาย อชิตพล พุดตาล
1007581777120นางสาวสุวนันท์ แนบเนียร
1008581777119 สุวนันท์ ชัยสงคราม
1009581777117 สุภาวิณี สีเขียว
1010581777116นางสาว สุพรรษา เสล็มเบิก
1011581777114 สิทธิพงษ์ สิริสาร
1012581777112 สกล สายวงค์คำ
1013581777111นายเศกสิทธิ์ ชัยลังกา
1014581777110 นาย ศุภวัฒน์ เชียงเเรง
1015581777109ศิริอาภรณ์ ยาศรี
1016581777108 ศิรภัสสร ธัญญะ
1017581777107ศราวุธ จันทร์จม
1018581777106 ศราวุฒิ มีเกษ
1019581777104ศรัณยภูมิ ถาวรสันติสุข
1020581777103นายวีรพงศ์ กูลแผ่น
1021581777102วัชโรบล ผัดวงศ์
1022581777101 วราวุฒิ เรืองบุญ
1023581777100นาย วรายุส โพธิรินทร์
1024581777099 วรางคณา โป่งคำ
1025581777097 วรกานต์ สินเสวี
1026581777096 วรกานต์ เป็งเขียว
1027581777094นางสาววชิราพรรณ จินตกสิการณ์
1028581777093รุจาภา กลมเกลี้ยง
1029581777092นางสาวรัตนาภรณ์ ไชยลังกา
1030581777091 นางสาว โยราภรณ์ สิทธิขันแก้ว
1031581777090นายยามีล รัตถจิต์
1032581777089 นางสาว มินตรา นางแล
1033581777085นาย ภัทรพล ดำคำ
1034581777084 เฟื่องฟ้า ศรีครินทร์
1035581777083 เพชรรี นาสมใจ
1036581777082พิมพิพา คมแก้ว
1037581777081พิมพา จินนาวงศ์
1038581777080 พัฒนา
1039581777079นางสาว พัชรา หมื่นทา
1040581777078 พัชรพล ถาวงค์
1041581777077 พรรณปพร วงษ์ใส
1042581777076 พรทิพย์ บุญเติม
1043581777075นางสาว พนิดา ฟูมา
1044581777074นายพงษ์พินิจ คิดข้างบน
1045581777073พงศกร พรมมะ
1046581777072ผกามาศ เชียงแรง
1047581777070 ปิยะพงศ์ อินชน
1048581777069 ประกายทิพย์ เขื่อนคำแสน
1049581777068นายปฏิภาณ ไอ่เย
1050581777067บุริมนาถ ศรีสะเมา
1051581777066นายบรรจง ประเดิม
1052581777065นิมิตร คำแคว่น
1053581777064นิติพงษ์ เวียงคำ
1054581777063 นารีรัตน์ วงศ์คำมูล
1055581777062 นฤเบศ
1056581777061นฤเบตร แสนศิริ
1057581777060 นราทัศน์ ใจวงศ์
1058581777056นพรัตน์ วิชัยคำ
1059581777055นพรัตน์ ต้อนรับ
1060581777052 นนทพัทธ์ พาเตชะ
1061581777051นางสาวนงลักษณ์ พรหมเสน
1062581777049นายธีรวุฒิ เลาสัตย์
1063581777048 ธีรวัฒน์ บุญวัน
1064581777047นายธีรภัทร มงมาตร
1065581777046ธิดารัตน์ นายงาน
1066581777045นาย ธัญญกิจ ศรีมูล
1067581777044 ธนพล อินสุวรรณ์
1068581777043นาย ธนโชติ นครไธสง
1069581777042  นางสาวทิศติญา. แก้วแปง
1070581777041ไตรภพ ภาระจำ
1071581777040 นางสาว ตรีชฎา วรรณลักษณ์
1072581777039 เดชาธร เงินยืน
1073581777037นายณัฐวุฒิ ขยันขาย
1074581777036 ณัฐรียา สติคำ
1075581777035ณัฐมน เจริญสุข
1076581777034 นายณัฐพนธ์ ธีรยา
1077581777033ณัฐพงษ์ แก้วฤาชา
1078581777032นาย ณัฐพงษ กุนภา
1079581777031ณัฐพงษ์ กมลเทศ
1080581777030ณัฐชานนท์ บุณเติม
1081581777029ณัฐกานต์ โยธา
1082581777025นาย ชัยรัตน์ ชุมภู
1083581777024 นายชัยธวัช แสนอุด
1084581777023 ชลธิชา ขัดเขียว
1085581777022ชนากานต์ นางาม
1086581777021นาย เฉียบวุฒิ กุลวงค์
1087581777020แจ่มจันทร์ แสงเมือง
1088581777019 เจษาวุธ อินต๊ะเสาร์
1089581777018 จิรกิตติ์ รวมสุข
1090581777017จินตนา วงค์วิริยะ
1091581777016 จารุกิตต์ ซาวคำเขต
1092581777014 น.ส.จริยา พรมคำปา
1093581777013 จริยา กุณณา
1094581777012 ขวัญฤดี กองแก้ว
1095581777011นางสาวเกวลิน ธิบุญเรือง
1096581777010 กิติพันธ์ กันทะ
1097581777009กิตติพงค์ อุ่นนันกาศ
1098581777007นางสาวกัลยารัตน์ ลอแยะ
1099581777004กอบศักดิ์ บุญเป็ง
1100581777003นายกรวิชญ์ ช่างแก้ว
1101581777002กมลทิพย์ ภู่พุ่ม
1102581777001 นางสาว กชกร อินต๊ะรัตน์
1103581770524นายจิรพันธ์ ปินทรายมูล
1104581770523นางสาวธัญจิรา พลทิพย์
1105581770521นางสาววิมลณัฐ สุทธสม
1106581770520นางสาวจีรวรรณ สรรพนามใหม่
1107581770519นางสาวปนัดดา เรียนอ้าย
1108581770516นาย ณัฐวุฒิ บุญวัง
1109581770514นายเอกพันธ์ ทำทาน
1110581770513นางสาวอรทัย ชมภูอินทร์
1111581770510นางสาวสุรักษฎาพร แก้วรากมุข
1112581770509นางสาวสุภาพร เขื่อนธนะ
1113581770506นางสาวสิรินภา ตาธิ
1114581770504นายสราวุธ วันเก๋
1115581770503นายสกล สมบูรณ์
1116581770502นายศิวากร ก๊อใจ
1117581770499นางสาวศศินันต์ ฉันทะ
1118581770498นายศรุต วงเวียนทอง
1119581770496นายศราวุฒิ กันทสาร
1120581770493นายวีรวัฒน์ ธนะปัด
1121581770492นายวิศวะ ไชยกันทะ
1122581770491นางสาววาสนา เมืองมูล
1123581770490นายวัฒนา มาคำ
1124581770489นางสาววรินทร์ยุพา เจริญวรรณ
1125581770488วรรายุส ชุ่มวงค์
1126581770487วราภรณ์ อรินทร์
1127581770485นายวรวุฒิ ปัดนา
1128581770484นางสาวรัชนก ต๊ะมะวงศ์
1129581770483นางสาวรสสุคนธ์ หวานชิต
1130581770482 นางสาวมะลิวัลย์ กันคำ
1131581770481ภูริณัฐ วงค์ชัย
1132581770480นายภานุวัฒน์ อุ่นถิ่น
1133581770479นายภานุเดช อุ่นถิ่น
1134581770477นางสาวภานุชนารถ ทวียนต์เนรมิตร
1135581770472นายพิชัย แสงศรีจันทร์
1136581770471นางสาวพรพิมล แสงเพชร์
1137581770469 นางสาว ปิยะธิดา อยู่พุ่ม
1138581770468นางสาวปาริชาติ ยอดเมือง
1139581770467นางสาวปัทมนันท์ สิริคุณานันท์
1140581770466 ปริญญา ชมภูนุช
1141581770463 นาย บวรพจน์ อินต๊ะจักร
1142581770457นายธัญย์วรัตน์ สมุดกาศ
1143581770456นางสาวธัญญากานต์ ชัยชนะ
1144581770454นายธนากร อ่อนศรี
1145581770453นายธนากร แก้วมณี
1146581770452นายธนากร กิ่งก้าน
1147581770451ธนัตถ์ จักรแก้ว
1148581770450ถิรวุฒิ วงค์แก้ว
1149581770448นางสาวดวงหทัย ชัยธนานันท์
1150581770446นางสาวณัฐธิดา จอมคำ
1151581770445นาย ณัฐธัญ ก้างออนตา
1152581770444นายณัฐกรณ์ รักสัตย์
1153581770443นางสาวณภัชกมล ใจมิภักดิ์
1154581770441นายฐิติกร สันมณีวรรณ
1155581770439นายชัยศักดิ์ ถวัลย์ธารา
1156581770438นายชัยพฤกษ์ สายยะ
1157581770435เจนจิรา สังโสมา
1158581770434นางสาวจุฑามาศ ไตรวิทย์เมธี
1159581770433นางสาวจิราภรณ์ สมพันธ์
1160581770431นางสาวจินต์จุฑา ชมเวียง
1161581770430จรณชัย ชื่นจิต
1162581770429นางสาวเครือหงค์ มหาวรรณ
1163581770428นางสาวดำ แลเชอ
1164581770426นางสาวกุลทิยา ไชยเมือง
1165581770424กิตติศักดิ์ บัวจำ
1166581770423นายกิตติภัทร สมศรี
1167581770418นายกฤตพจน์ ไชยราช
1168581770416กนกวรรณ์ อุสาใจ
1169581770414รัชชานนท์ นำผล
1170581770413 ปฏิมา มงคลคลี
1171581770412นายณัฐพงศ์ เพชรชัยศรี
1172581770411นางสาวพิชญากร ปวนศักดิ์
1173581770410นาย ธันยาทรัพย์ ไกลถิ่น
1174581770409จักรินทร์ แก้วบุญมา
1175581770408 ลิขิต ธิวงศ์
1176581770407 ศุภกิจ ชลอยเมฆ
1177581770406เอกลักษณ์ ท้าวโยธา
1178581770405เอกรัฐ ทองคำพันธุ์
1179581770404นายเอกพงษ์ เทพรักษา
1180581770403อุทัยธนา ไชยเหล็ก
1181581770402อิสรภาพ ผิวงาม
1182581770401อำพร เลเชอร์
1183581770400อารีรัตน์ พิเศษ
1184581770398อาทิตยา กันยานะ
1185581770395อัษฎาวุธ โตชูวงศ์
1186581770393 นางสาวอัจฉรา ธิยัญ
1187581770388 อรทัย ปุ๊ดเขียว
1188581770387นางสาวอรทัย คำปวนสาย
1189581770386 อมรรัตน์ ทะริน
1190581770385อภิสิทธิ์ อบอุ่น
1191581770384นายอภิสิทธิ์ สุภิลัพย์
1192581770383 อภิสิทธิ์ สองเเก้ว
1193581770381 อภิศักดิ์ บุญเหมือน
1194581770380นายอภิวัฒน์ สาแก้ว
1195581770379 อภิญญา บุญเป็ง
1196581770377 อนุงศ์ ปัญโญ
1197581770376 อนุทัศน์ ต๊ะต้องใจ
1198581770375 นางสาวอนุตตรีย์ สุตะวงศ์
1199581770374อนุชิต กรรณิกา
1200581770373สุภกิตติ์ ทองรอด
1201581770372นายอธิป โปธรรม
1202581770371อทริสวันต์ ดวงประทุม
1203581770370นายอดิศักดิ์ แซ่ย่าง
1204581770367 สุวรา ใจอาคะ
1205581770366 สุรีย์นิภา ยศคำ
1206581770364นางสาวสุรัลชนา หล้าคำ
1207581770363สุรพรชัย กาแก้ว
1208581770362สุรเดช วิงวอน
1209581770361สุภาวดี ไกลถิ่น
1210581770359นางสาวสุภัสสร ตุ้ยลี้
1211581770358 สุภัสตา คำเขียว
1212581770357 สุภัทชัย ใจริน
1213581770355สุภกิตติ์ ทองรอด
1214581770354สุพัตรา ปัญญา
1215581770353นางสาว สุพัชชา จินดาวงษ์
1216581770352สุพพัตรา พิทยาวรนาถ
1217581770350 นางสาว สุทัตตา ยานะธรรม
1218581770349สุทธินันท์ นนทจันทร์
1219581770348นางสาวสุทธิกานต์ สมรวย
1220581770347 นางสาว สุดารัตน์ อภิธะนัง
1221581770346 สุดารักษ์ บั้งเงิน
1222581770345สุญาดา สินเปียง
1223581770344นางสาวสุชานุช อภิสิทธิศักดิ์
1224581770343 สิทธิศักดิ์ มณีจันทร์สุข
1225581770342นายสัภยา กาซาว
1226581770339สรายุทธ กล่ำเอม
1227581770338สรรเสริญ ใจน้ำ
1228581770337นายเศรษฐวัฒน์ บำรุงจิตต์
1229581770336ศุภเสกช์ อนุวรรตน์
1230581770335ศุภนิดา เทพสา
1231581770334 ศุภณัฐ ถอบท่วมทรัพย์
1232581770333นายศุภชัย เรือนสอน
1233581770332 ศุภกฤต
1234581770331ศิวัช พลอยตระกูล
1235581770330 นายศิริวัฒน์ เฮียงโฮม
1236581770329 นางสาวศิริลักษณ์ ธรรมขัน
1237581770328 ศิริลักษณ์ คำเขียว
1238581770326น.ส ศิริพร คำเป็ง
1239581770324 ศิรินญา วิยาพร้าว
1240581770323นายศิริชัย อิวแดง
1241581770322นางสาวศิริกาญจน์ นาใจ
1242581770321 ศักด์สิทธิ์ สินด่านจาก
1243581770320 ศักดิ์นรินทร์ อินทราวัลย์
1244581770319นาย ศักดิ์ชัย แสนใจ
1245581770317 ศราวุธ วงศ์สาร
1246581770316นายศราวุธ พิศร
1247581770315นายศรายุธ เสียงใส
1248581770314ศรายุทธ แสงก้อ
1249581770313 นายศรัณยู อรุณรุ่งสวัสดิ์
1250581770312ศรัณย์พร ศรีใจ
1251581770311 ศรัญญา ติยะกว้าง
1252581770310 วุฒิชัย เทพอินไชย
1253581770309นายวุฒิชัย จับใจนาย
1254581770308นาย วุฒิชัย จันทิมา
1255581770307วีรวัฒน์ ใจกัญญา
1256581770305นาย วิษณุ เลิศสกุล
1257581770304 วิลัยพร สำราญ
1258581770302 วิรยา บุญยืน
1259581770301วิทวัส มาไล
1260581770300นางสาว วิชญาพร เกตุมรรค
1261581770299วารุณี นวลสม
1262581770298 ธนกฤต ทาศักดิ์
1263581770297วัชระพล กองอิ่น
1264581770294 นายวสิษฐ์พล เตปัง
1265581770293วรุตม์ ปราบสงบ
1266581770292วริศราพร คำรังษี
1267581770291นางสาว วริศรา ก้อนแก้ว
1268581770290นาย วราวุธ เขื่อนเพชร
1269581770289 วราภรณ์ สุพรรณ์
1270581770288นางสาว วรางคณา อารีย์วงค์ 
1271581770286นาย วรันต์พงษ์ ใจดี
1272581770284 วรรณิษา ศีติสาร
1273581770282 วรรณวิษา สินมณี
1274581770280วนัสนันท์ หายโศก
1275581770279ลัดดาวัลย์ คำมา
1276581770277นายฤทธิชัย เผ่าฟู
1277581770276นางสาว รุ่งลาวัณย์ หล้าเหนือ
1278581770275นางสาวรุ่งนภา หมื่นลาง
1279581770274รำไพพรรณ จันทร์เอ้ย
1280581770273รัตติกาล ชุ่มมงคล
1281581770272 รัตติกาล ของหอม
1282581770271 นายรัชมงคล เพียงพิมาย
1283581770270 น.ส.รัชนีกร ทีปะนะ
1284581770269รัชนก ธรรมปัญญา
1285581770268 รังสิมันต์ุ เขียววรรณา
1286581770267 รังสรรค์ สีพรม
1287581770266 แยม บุญมา
1288581770265ยุทธฤทธิ์ คำภิรา
1289581770264นายยุทธพันธุ์ ธรรมตถา
1290581770263 ยุทธนา อิ่นติ๊บ
1291581770262นายยุทธการ ชุมภู
1292581770261นาย ยุทธการ ชมภู
1293581770260นางสาวเมษา ศรีสุข
1294581770259มินตรา เขื่อนศิริ
1295581770258นางสาวมานี ปงกันคำ 
1296581770257 มากิ พรหมมา
1297581770256ณิชากานต์ ภิระบรรณ
1298581770255 มลผกา ก๋าสมุทร
1299581770252มนตรี ทำของ
1300581770251 มนฑกรานต์ ไพรกังวาล
1301581770249 ภูษณิศา ทาอิน
1302581770247 ภูตะวัน ลียะวณิช
1303581770243ภาณุวิชญ์ ไพบุญ
1304581770241ภาณุพล
1305581770240 ภานุพงษ์ หงษ์ทอง
1306581770239นางสาวภัศรา เข็มทอง
1307581770237 น.ส.ฟ้าอำไพ บรรพตไพรวัลย์
1308581770236 พุทธสิริ สีลารวม
1309581770235นายพีรพัฒน์ กัลยา
1310581770234 พิไลรัตน์ สุพงษ์
1311581770233 พิราอร กิ่งเกษ
1312581770232นายพิมล วงค์ชัย
1313581770231 พิมพิกา พงษ์ปวน
1314581770230 พิชญา ปัญญาผาบ
1315581770227พัฒนชัย
1316581770226 พัชรินทร์ มะโนวรรณ
1317581770225นายพัชรพงศ์ วงค์ดวง
1318581770224นายพอพัฒน์ชระ มังคลาด
1319581770223 พรสยาม จันทร์บ่อแก้ว
1320581770222พรรณพงษ์ สิปปะโสภากุล
1321581770220นางสาวพรทิวา ไชยสวรรค์
1322581770219 พรกนก สายบัว
1323581770218พนิดา กาวิน
1324581770216นายพจน์เมธี เทพสมบัติ
1325581770215นาย พงษ์ดนัย วงค์สว่าง
1326581770214 พงศ์พนิช พิญราช
1327581770213นายพงศกร สุขใจมุข
1328581770212นายพงศกร ธรรมยา
1329581770211พงศกร คำวงค์
1330581770210 ผัลย์ศุภา บำรุงนา
1331581770207 นายปิยะ สลีอ่อน
1332581770206ปิยพนธ์ ภักดี
1333581770205ปานหทัย ขอนอาจ
1334581770204นางสาวปัทมาพร เขตพรมมา
1335581770203 ปัทมพร ปินตาดวง
1336581770202 นาย ปัณณวัฒน์ ลำลึก
1337581770200นางสาวปรินดา หัวนา
1338581770198ประภาวรินทร์
1339581770197ปทิตตา เต้นเพชร
1340581770196นาย ปฏิภาณ เกษรพรม
1341581770195บัญญวัต ฟองวารินทร์
1342581770194นุชจรินทร์ ทองเจริญ
1343581770192 นิธิศักดิ์ เสนาธรรม
1344581770191นายนิติพล สุรินเปา
1345581770190 นำชัย ดงสถาน
1346581770189นายนาวิน เทสิน
1347581770188นางสาว นันทิยา แก้ววิเศษ
1348581770186นันทวัฒน์ อินปั๋น
1349581770184นันทนา อาเซ็ง
1350581770183นายนัทพงษ์ เขื่อนแก้ว
1351581770182นัฐติกา ยานุ
1352581770181นัฐฐินันท์ ร้องสาคร
1353581770179นลินนิดา ปัญญา
1354581770178นางสาวนฤมล ใบยา
1355581770177นฤชา ก๋ามะสว่าง
1356581770176นางสาวนริศรา ไชยเลิศ
1357581770175นายนรากร จินดาธรรม
1358581770172นายนพวินท์ ทิวาคำ
1359581770171นายนพรัตน์ มีใจ
1360581770170นพรัตน์ ต้นแก้ว
1361581770168นพดล เตชตา
1362581770167นาย นพกร กุลอิทธิเชษฐ์
1363581770166นายนนทวัตร เทพสุรินทร์
1364581770165นาย นนทวัฒน์ ทวีใบชา
1365581770164 นนทชัยสะกำ
1366581770163นงลักษณ์ หัวนา
1367581770162ธีระวัฒน์ จันทร์เพ็ง
1368581770161 ธีระพงษ์ ทัศนา
1369581770160 ธีรวัฒน์ แก้วมณี
1370581770159นายธีรพงศ์ วงค์อินทร์
1371581770158นางสาวธิดารัตน์ ธิสา
1372581770155 ธนาวุฒิ มาหล้า
1373581770154  ธนากิจ ชูเกตุ
1374581770152นายธนะดล ปากหวาน
1375581770151ธนวัต เขียวงาม
1376581770150นายธนภัทร กันจิน๊ะ
1377581770149ธนพล ไชยวงค์
1378581770147 ธนดล คำใส
1379581770145 นาย ธงชัย กองแก้ว
1380581770144นาย เทวา มาละพัฒน์
1381581770141นายทินกฤต รวมสุข
1382581770140นาย ทัชชกร ปัญญาวิชา
1383581770139ทศพล เลิศศิริตระกูล
1384581770138ทศพล เกรียงไกรสรณ์
1385581770136 นางสาว ถลัชนันท์ ขันไร่
1386581770135 นายเดโช ขันอุดทา
1387581770133 ดิลก เครื่องสีมา
1388581770128ณัฐวุฒิ กองเมิ้ง
1389581770127ณัฐริกา พันศึก 
1390581770126 ณัฐภรณ์ ปัญจบุรี
1391581770125ณัฐพล อ้อลาย
1392581770124ณัฐพล ประชุมของ
1393581770123นายณัฐพล บุญปั๋น
1394581770122 ณัฐพล ทนทาน
1395581770120นาย ณัฐพงษ์ มงมาตร
1396581770119นายณัฐพงษ์ พันธ์งาม
1397581770117 ณัฐพงศ์ ภู่ผึ้ง
1398581770116นายณัฐนันท์ ศรีจันทร์
1399581770115นายณัฐนันท์ ฉันทะ
1400581770114ณัฐนันท์ กันยะ
1401581770113นางสาวณัฐธิดา ต๊ะตุ้ย
1402581770110นางสาวณัฐฐาพร แซงพาน
1403581770109นายณัฐกิตติ์ เรือนปิน
1404581770107นางสาว ณัฐกานต์ ขยันขาย
1405581770106 ณัฏฐ์ ข่ายเเก้ว
1406581770105ณภูมิภัทร วงษา
1407581770104 นาย ณภัทร สัมพันธสิทธิ์
1408581770102นาย ฐิติพงศ์ ไชยมาลา
1409581770101นางสาว ฐิติญาภรณ์ รีอินทร์
1410581770100ฐณะวัฒน์ ใจเมา
1411581770099นายญาณาธิป สุขศรีวรรณ
1412581770097 นายโชคทวี เชื่อสะอาด
1413581770095นายชุติกาญจน์ อธิวันดี
1414581770093ชิษณุพงศ์ จันทา
1415581770092นายชินดนัย พรมฝั้น
1416581770091 ชิดณรงค์ วงศ์ใหญ่
1417581770090 นายชาญพิชิต แก้วสิมมา
1418581770088ชัยวัฒน์ แสงเหล็ก
1419581770086 ชัยพร ผดุงโกมล
1420581770084 ชัยกริช กั่นแก้ว
1421581770083ชัชวาล พรมวงค์
1422581770082 นายชัชวาล เชื้อสุวรรณ์
1423581770081นายชลัมพล วงค์ชัย
1424581770078นายเฉลิมกิจ วิชาทยานนท์
1425581770075ฉัตรฐิตา แซ่ลี้
1426581770074 ฉัฐวัตร ท้าวคำแสน
1427581770073 นาย ฉลองราช หม่อมปัน
1428581770072เจียระไน ปินใจ
1429581770071 เจนจิรา เมืองแก้วมา
1430581770070 เจตนิพัทธ์ แผ่นดาน
1431581770069นางสาวจุฑามาส นามวงค์
1432581770067จุฑามาศ พรมโสภา
1433581770066นาย จีรยุทธ วงค์กองแก้ว
1434581770065จิรายุส วุฒิน้อย
1435581770064 จิราภรณ์ แก้วจันทา
1436581770063 นางสาวจิรัชญา อริยะกอง
1437581770062นายจิระพงศ์ แสนเตชะ
1438581770061 นาย จิรศักดิ์ สมโน
1439581770060จิรเวช คำมาปัน
1440581770059นาย จิรวัฒน์ แสนศักดิ์หาญ
1441581770058นายจิรทีปต์ วงค์ขุนสาย
1442581770056จินตนา สาระทะ
1443581770055นางสาวจิตรานุช เดชมนต์
1444581770054นายจิตนาถ บุญที
1445581770053นายจาตุรงค์ ชัยนน
1446581770052 จันทร์เพ็ญ แก้วน้อย
1447581770050 จัตตุพร การอุดหนุน
1448581770048 จักรกฤษ ทองวิเศษ
1449581770047นายจักรกฤษ ขันสุธรรม
1450581770046 นางสาว จริยา อเนกธารทิพย์
1451581770045 นาย จตุพงษฺ์ สมวงค์
1452581770044นายคีรีรัฐ ปะสาวะถา
1453581770043คีรี คีรีแก้ว
1454581770042นางสาวคนึงนุช สองปัญญา
1455581770041คชาภรณ์ ปันนะสาร
1456581770040เกียรติศักดิ์ โคตาบุตร
1457581770039เกมษศักดิ์ มูลมวล
1458581770038น.ส เกษมณี จีมะวงศ์
1459581770036 กุลธิดา อินต๊ะวงค์
1460581770035 กีรติ เข็มนาค
1461581770034 กิรติ พงษ์ไสว
1462581770032 กิตติพล นันตา
1463581770031นาย. กิตติพงษ์ อินจันทร์
1464581770028นางสาวกานต์ธิดา จุมป๋า
1465581770027กาญจนาพร เมฆสกุล
1466581770026 กัปตัน เครือโชติ
1467581770025 กันยากาญจน์ พันวัน
1468581770021นายกฤษดากร เยาว์ธานี
1469581770020 นายกฤษดา ทานศิลา
1470581770019 กฤษดา คำพรม
1471581770018นายกฤษณะ มณี
1472581770017 กฤษณะ นำชัยชุ่มชื้น
1473581770016 กฤษณะ ชุมภูชัย
1474581770015กฤษณะ กันทะวงค์
1475581770014 กฤษณะ กฤษณายุทธ
1476581770013 กฤษณพงศ์ รีรักษ์
1477581770011 กฤษฎาวุฒิ ผาลาด
1478581770010กฤษฎา ถาวรธรรม
1479581770009 นาย กฤตยชญ์ สุปินธรรม
1480581770007นายกรวิชญ์ ใจป้อ
1481581770006กรรมสิทธิ์ ปินตาหล้า
1482581770005กรกฤต
1483581770004 กมลรัตน์ ทิพหม้อ
1484581770003 กมลรัตน์
1485581770002นางสาวกมลชนก เพ็ญกุล
1486581770001นางสาวกนกพร สุจริต
1487581700245 นางสาวอภิษฎา ทองคำ
1488581700229 นางสาว สุภาพร เข็มสิทธิ์
1489581700033 นางสาวจรัญญา คำวงศ์ษา
1490571790210 นางสาว วิไลรัตน์ จาคเสถียรกุล
1491571777218นางสาว รัชนีกร ภิระบัน
1492571777217นายวัชรานนท์ ศรีชัยอินทร์
1493571777215นายมัทธิว พงษ์จิตภักดิ์
1494571777214 นางสาว จุฑามาศ พุ่มจีน
1495571777213นายพัชรพล ประชุมของ
1496571777212สุดารัตน์ ใฝ่จิตร
1497571777211พงศกร ศรีสุทธิรักษ์
1498571777210นางสาวอิสริยาภรณ์ ผึ่งผาย
1499571777209อวภาส์ ปินตาแก้ว
1500571777206สุภาพร ประคอววัน
1501571777205ศิริบรรพจน์ สุยะ
1502571777204น.ส.ศศิธร นันทผาบ
1503571777203วิษณุ ดอนชัย
1504571777202วันทะการ ทรัพย์รัตนวงศ์
1505571777201วริสรา หน่อขัด
1506571777199รักไพร สันป่าแก้ว
1507571777198นางสาวรมย์รวินท์ อินต๊ะภา
1508571777197นาย พงศภคพล โยสุดใจ
1509571777194นายปิยณัฐ รัมมะมนต์
1510571777193นัฐกิจ จันต๊ะวงค์
1511571777192น.ส.ธนพร คณะทอง
1512571777191ถิรวิทย์ คุณยศยิ่ง
1513571777190ณัฐพงค์ คำคง
1514571777189นางสาวณัฐธิดา ติ๊บมา
1515571777188ณัฏฐเขต ถุงออน
1516571777187ชัญญานุช ชื่นบาน
1517571777186น.ส เจนจิรา ท้าวแก่นจันทร์
1518571777185กิตติศักดิ์ หอมนาน
1519571777184กรรณิการ์ อินต๊ะ
1520571777183กมลลักษณ์ ศรีอ้าย
1521571777182อดิศักดิ์ ไชยประเสริฐ
1522571777181นายเจตดิลก เรือนปิน
1523571777180จักรี มงคุณคำซาว
1524571777179สุรชัย วิชัย
1525571777178กัญญาวีร์ อชิระปรีชาพาณิชย์
1526571777177น.ส พรนิภา มณีจันทร์สุข
1527571777176เจษฎา ขันทะ
1528571777175สรนันท์ คราพันธ์
1529571777174เอกราช อิ่นคำ
1530571777173นาย เอกราช ติ๊บสุถา
1531571777172อุทัยวรรณ ปัญญาบุญ
1532571777171อิงทุอร อุ่นโพธิ์
1533571777170อำภา เงินยวง
1534571777168อาภากร ชัยพิวงศ์
1535571777167นายอานนท์ หาทวี
1536571777166อาชา เชอกอ
1537571777165นายอัษฎากรณ์ ประวิง
1538571777164อัมพิกา บรรดิ
1539571777163อัญชลี ครองทรัพย์
1540571777161อัครชัย เวชกิจ
1541571777160อริษา รองทอง
1542571777159อรสา แสงจันทร์
1543571777158น.ส อมรรัตน์ ภูกองชัย
1544571777157อภิสิทธิ์ สุนโย
1545571777156อภิชาต กันทา
1546571777154นาย อนุชา ดาวชัย
1547571777153อนาวิล ผันแก้ว
1548571777152เหมือนฝัน หมื่นเป็ง
1549571777151เสมอ รวมสุข
1550571777150สุวิชา มีมา
1551571777149สุวัฒนา ชาตาวิวัฒน์
1552571777148สุริยะ ไทยงาม
1553571777147สุริยะ เจริญคิด
1554571777146สุภากร เชื้อเมืองพาน
1555571777145นาย สุพจน์ เคลื่อนไธสง
1556571777144สุนิษา เผ่าตัน
1557571777143นางสาวสุธาสินี อุตมา
1558571777142สุธาทิพย์ ยานะเคหัง
1559571777141สุทธิดา มูลทอง
1560571777139สุกัญญา จิโนต๋า
1561571777138สิริศักดิ์ ก๋าระร่วง
1562571777137สิริลักษณ์ พึ่งศรี
1563571777136สิทธินันท์ อุปเส็น
1564571777135สายฝน ศรีพรรณ์
1565571777134นายสันติ ใจชื้น
1566571777132เศวตสิทธิ์
1567571777131น.ส ศุภานันท์ จันทร์มะโน
1568571777130ศุภวิทย์ ใบยา
1569571777129ศุภรัตน์ เมืองมูล
1570571777128ศุภกิจ คำเขียว
1571571777127นางสาว ศุภกานต์ พรมรักษา
1572571777126ศันศนีย์ นามอภินันท์
1573571777125ศรันย์ รักษาป่า
1574571777124วุฒิชัย
1575571777123วิษณุ พรหมรักษ์
1576571777121วิชัย ปะโม
1577571777118วัฒนา รัตนเรืองศิลป์
1578571777117วัชรินทร์ ดวงเทพ
1579571777116วัชระ จันทร์แก้ว
1580571777114นายวศิน จันแปงเงิน
1581571777113นายวรเมธ กันนิกา
1582571777112วรชิต คำคง
1583571777111วรกันต์ ฉลองชัย
1584571777110วนิดา ธรรมเสาร์
1585571777108รุ่งอรุณ รัตนพรม
1586571777107รัชนี นันตรัตน์
1587571777105เมธี ปิยภาณีพันธ์สกุล
1588571777103มินตรา เชอหมื่อ
1589571777102นางสาวมาลีวรรณ จันทรา
1590571777100นาย ภีรภัทร สุริยะ
1591571777099ภาวิณี โชติ
1592571777098ภัทราวดี สลัดใด
1593571777097ภัทรพร สุวรรณ์
1594571777096ภวินท์ จันทร์แสง
1595571777095พุธิตา กันธิวงค์
1596571777094นาย พุทธิพันธ์ คำมี
1597571777093พีระพงษ์ วิลัยลักษ์
1598571777091พิศาล หว่านเครือ
1599571777090พิมพิกา กิติทรัพย์
1600571777089พิมผกา บุญเป็ง
1601571777087พัฒนรัฐ สอนสุกอง
1602571777086พรรณนี บัวสละ
1603571777085พรพรรษา บุญเรือง
1604571777084พงษ์ศักดิ์ สิงห์ไชย
1605571777083นาย พงศ์พิสุทธิ์ ปานกลาง
1606571777082พงศ์พล ใจยะสาร
1607571777081เป็นหนึ่ง แสงศรีจันทร์
1608571777080น.ส.ปิยะธิดา แปงแก้ว
1609571777078ปาลิตา ใจมูลมั่ง
1610571777077ประกายรัตน์ อุปธิ
1611571777076ปภาวิน เทพจันทร์
1612571777075เบญจรัตน์ เพ็งภูเขียว
1613571777074บูลภัทร จันทร์ฟู
1614571777073บุญสุภาคำ ทันเจริญ
1615571777072เนติพงศ์ คงพรม
1616571777071นุธิกานต์ มงมาตร
1617571777070นิชาภร อินต๊ะใสย์
1618571777069นันทินี เตจ๊ะสร้อย
1619571777068นาย นันทวิกร ดอนเลย
1620571777067นางสาวนัตธิยา รักษา
1621571777066นฤกูรย์ ณ เชียงใหม่
1622571777065นริศรา ยามี
1623571777064นรายุทธ ดวงคำ
1624571777063นภาภรณ์ นวลคำ
1625571777062นาย นพดล ทะก๋า
1626571777061ธีระศักดิ์ ชูวิทย์
1627571777060นายธีรภัทร๊บ ปาติ๊บ
1628571777059ธิชานนท์ ไชยอิ่นคำ
1629571777058ธัญญารัตน์ เจริญสุข
1630571777057ธนาธิป แสนตา
1631571777056ธนวัฒน์ ไชยสลี
1632571777055ธนภัทร ฉลาดเอื้อ
1633571777054นาย ธนพงษ์ ธรรมชญานนท์
1634571777053นาย ธงชัย ธรรมสอน
1635571777052ทิพย์อร แสงแก้ว
1636571777051นายทัศนัย อินต๊ะนา
1637571777048ทวีชัย ใจธรรม
1638571777047ไตรภพ ติ๊บบรรหาร
1639571777044ณัฐวุฒิ ธรรมวงศ์
1640571777043ณัฐรินีย์ สมป้อ
1641571777042นาย ณัฐพล ธรรมวงค์
1642571777041ณัฐพนธ์ อ่องคำ
1643571777038ณรงค์ศักดิ์ มณูธรรม
1644571777037ณรงค์ฤทธิ์ โยธาดี
1645571777036ณรงค์ฤทธิ์ กันทรา
1646571777034นาย ชุติพนธ์ เฟื่องฟู
1647571777032นายชุณห์นิชิต แก้ววิเศษ
1648571777030ชาญวิทย์ ศิริชุมภู
1649571777029ชลธาร ขันแก้ว
1650571777028ชไมพร ขันคำ
1651571777027ชนิดา คำโมนะ
1652571777026ชฎาธาร พุทธรักษา
1653571777024นายเจษฎา จารุศักดิ์
1654571777023จุฑามาศ แดงเขียว
1655571777021จีรนาถ แก้วทอง
1656571777020จิรพันธ์ สำราญจิต
1657571777018นายจักรินทร์ นะยา
1658571777017จักรกฤษณ์ อินสม
1659571777016จริยา อาหยิ
1660571777015นาย คณิศร
1661571777014ขวัญกนก ปัญญาปิน
1662571777013นาย แก่นศักดิ์ ใจมา
1663571777012นายกิตติพงษ์ รัตนะ
1664571777011นายกิตติพงศ์ ทิพเนตร
1665571777010นาย กิตติธัช หน่อแก้ว
1666571777009นายกฤษณะ ทะรินทร์
1667571777008นายกฤษฎา สุเตนัน
1668571777007กฤติพงศ์ ไชยยะ
1669571777005กรรณการ์ ขัดคำกอง
1670571777004กนกวรรณ ขันธิวงศ์
1671571777003กนกลักษณ์ อ้นสังข์
1672571777002นายกนกพล ทิพย์ลุ้ย
1673571777001นางสาว กชพร. จอมเพชร
1674571770679นางสาววิไลรัตน์ จาคเสถียรกุล
1675571770678นางสาว สุรีพร กรวัชรปาณี
1676571770677นางสาว พรพิมล ไพรเสรี
1677571770676นางสาวศุภรัตน์ นามแก้ว
1678571770675นางสาวสิกขรินทร์ สมบุญ
1679571770674นายกิตติพัทธิ์ พรมกาวงค์
1680571770673นาย กวีรทรัพย์ สุขยิ่ง
1681571770672ธนวินท์ สมศรี
1682571770669สมศักดิ์ บุญยืน
1683571770667วสันต์ บุญขาว
1684571770665ณัฐกาญจน์ วรินทร์รักษ์
1685571770663อิทธิฤทธิ์ กันธวัง
1686571770662อิทธิเชษฐ์ มีสุข
1687571770660อนุชิต คำอ้อย
1688571770658นางสาวสุมลฑา แก้วกำเนิด
1689571770657สิริวรรณ ตันมา
1690571770655สาวิตรี อินเสียร
1691571770654นาย สรรเสริญ ดำแดงดี
1692571770653สมสวัสดิ์ ครุฑโปร่ง
1693571770651ศุภกิจ เทสมุทร
1694571770650นาย ศักดิ์ดา สุนทรนิกรกิจ
1695571770648เวชยา ถาเกตศรี
1696571770646นางสาว วศิณี โนรินทร์
1697571770645วรรณณิษา ปะแปง
1698571770644รุ่งทิวา กุณาปิง
1699571770643รัชฎาพร พงษ์พันธ์
1700571770642ยุทธนา สิงห์คำ
1701571770641นายภานุพงศ์ อาษา
1702571770640ภานุพงศ์ คำอ้ายอาจ
1703571770639นางสาวภานุชนาถ ม่อนแก้ว
1704571770638ภัสกร เครือวงค์
1705571770637พรชัย ปีกสวย
1706571770635ปริยานุช มีศรี
1707571770634ปริฉัตร ลือชา
1708571770633นางสาวปพิชญา บุญอิน
1709571770632นายบรรหาร แสนจันทร์
1710571770631นาย นฤดม แบ่งทิศ
1711571770630ธนิต อินต๊ะเขียน
1712571770629ธนโชติ ทะพรม
1713571770628ตุลยรัตน์ แสนเสมอ
1714571770626ณัฐภัทร คำใจดี
1715571770624ชาลินี ถนัดสร้าง
1716571770623ชาตรี ศรีรักษ์
1717571770622นางสาวชัญญา ธรรมเสนา
1718571770621ฉัตรมงคล
1719571770620นาย จักริน อุอิน
1720571770619จักรกฤษณ์ ชมภู
1721571770618จรณชัย ชื่นจิต
1722571770617เกียรติศักดิ์ รสหวาน
1723571770615กาญจนา ขอดเรือนแก้ว
1724571770614กฤตเมธ กุลนรา
1725571770613นางสาวขนิษฐา วิเศษ
1726571770609ณัฐพล ใจเที่ยง
1727571770607ณัฐกุล เผ่ากันทะ
1728571770606เดโชพล
1729571770605สุทธิพงศ์ บัวไข
1730571770603สุภาดา วิบูลศรีมงคล
1731571770599สุภาพร ร้องหมอดี
1732571770598อดิศักดิ์ บุญจันต๊ะ
1733571770597สุภาพร ก๋าแก้ว
1734571770596ดนัย ภักดีสุข
1735571770595ฐณพล อารีย์
1736571770594กฤษฎา ทำโมนะ
1737571770593นาย สมชาย ชีหมื่อ
1738571770592นรภัทร ชิดโพธิ์ทอง
1739571770591จิรภิญญา สีสูง
1740571770590อรพรรณ ปะละวัน
1741571770589ณัฐวุฒิ กาวิรส
1742571770588เอริ นากุ
1743571770587เอกสิทธิ์ ใยมา
1744571770586เอกพล มะโนจัย
1745571770585อุษา แซ่หยี่
1746571770584นางสาวอุไรวรรณ อรินทร์
1747571770583อุมรินทร์ บุญกาวิน
1748571770582อุบลวรรณ ปัญญาวิชา
1749571770581น.ส.อินทุอร สมศรี
1750571770579นายอิทธิชัย เมืองขาว
1751571770578น.ส อาบา มาเยอะ
1752571770577อานนท์ ปงคำเฟย
1753571770575อัมรินทร์ ทุ่งเย็น
1754571770574อันธริกา มูลแก้ว
1755571770573อันตรา กันทะวงค์
1756571770572 อัจฉรา ใจตรง
1757571770571อัครินทร์ มณีชาติ
1758571770570อัครพล อินต๊ะสงค์
1759571770569อลิสา เชียงกา
1760571770566อรอนงค์ อูปคำ
1761571770565อรทัย อินโต
1762571770564อมรรัตน์ จันทร์ต๊ะวงค์
1763571770563อมรรัตน์ จันต๊ะ
1764571770562อมรเทพ จันทร์แก้ว
1765571770561นาย อภิสิทธิ์ คำแสน
1766571770560อภิศักดิ์ สุวิวัฒนา
1767571770559อภิวันท์ ทิพพรมมา
1768571770558อภิวัฒน์ จินดาธรรม
1769571770557อภิเชษ
1770571770556อนุวัฒน์ สักลอ
1771571770555อนุวัฒน์ คนสม
1772571770554อนันตศักดิ์ มะโนใจ
1773571770553อนันต์ อาแซ
1774571770551อธิกานต์ อินทร์ชัย
1775571770550อดุลวิทย์ ตันกุล
1776571770549อดิศักดิ์ พิทักษ์เปรมกมล
1777571770548 อดิศร ขัติยะ
1778571770547อชิรญา ตุ้ยแก้ว
1779571770545หล่อยี เยซอ
1780571770542หนึ่งฤทัย ปันสา
1781571770541น.ส.โสภาวดี เป็งแก้ว
1782571770540เสาวลักษณ์ ภารรักษา
1783571770539เสาวณีย์ ศรีวาณิชย์
1784571770538สุวนันต์ เมืองคำ
1785571770537สุริยา อินต๊ะขัน
1786571770536สุรเชษฐ์ อะโน
1787571770535สุรเชษฐ์ หอมสุด
1788571770534สุรกฤษณ์ คามณีวงศ์
1789571770533สุภาพร ร้องหมอดี
1790571770532สุภาพร ทาแกง
1791571770531สุพัตรา สีสัน
1792571770530สุพัตรา ขันติยะวงค์
1793571770529สุพัชรี ละลำ
1794571770528สุปรียา ขัติยะ
1795571770527สุปรียา แก้วก๋า
1796571770526สุธิดา สามแก้ว
1797571770525สุธารินี นัยติ๊บ
1798571770524สุทธิสันต์ เนาวฤทธิ์
1799571770523นาย สุทธิพงศ์ ไร่พุทซา
1800571770522สุทธิดา เชื้อเมืองพาน
1801571770521นางสาว สุทธิดา เชียงพรม
1802571770520สุทธิกานต์ ทะอ่าง
1803571770518สุจิตรา หลานป้อ
1804571770517สุจิตรา ดวงแก้ว
1805571770516สุชาดา บุญยวง
1806571770515สุขพัฒน์ กำจร
1807571770514สุกัญยา นามวงศ์
1808571770513สิลินทิพย์ พรมจักร
1809571770512สินีนาฎ ปิ่นแก้ว
1810571770511สิทธิศักดิ์ ออนอิ่น
1811571770509สิทธินนท์
1812571770508สิทธิชัย ไชยสถาน
1813571770507สิงหราช นาทะสัน
1814571770506สายรุ้ง อิ่นคำตา
1815571770505นางสาวสายรุ่ง ทองสุข
1816571770504นาย สายยนต์ ค้ายา
1817571770503สายฝน จันต๊ะคาด
1818571770502 สายชล เกิดแพร
1819571770501สัญชาติ สมบัติปัน
1820571770500นายสหรัฐ หน่อพรหม
1821571770498นายสวัสดิ์ แซ่ฟ้าน
1822571770497สวรรค์ วงษา
1823571770496นายสริกฤษ สุขทรัพย์
1824571770494นางสาว สมัชญา คำเภา
1825571770493สมฤทธิ์ เขื่อนเพ็ชร
1826571770492สมนึก เรือนปิน
1827571770491สมชาย ยอดมณี
1828571770490สมคิด ลาเช
1829571770488ศุภาวรรณ โกแฮ
1830571770487ศุภาภรณ์ ไชยลังการ
1831571770486นายศุกลภัทร์ แก้วปา
1832571770485ศิวกร ศรีธิกัน
1833571770483ศิริลักษณ์ ขัดคำ
1834571770482ศิริรัตน์ สักลอ
1835571770481ศิรินุช หะวัน
1836571770480ศิริชัย พรหมจันทร์ดา
1837571770478น.ส. ศิริกัญญา พงศ์ศรี
1838571770477น.ส.ศิราภรณ์ ไชยศิริวัฒนากุล
1839571770476ศิรสิทธิ์ ชุมภู
1840571770474ศานตี ชัยชนะ
1841571770473ศักดิ์ณรงค์ สมศรี
1842571770472ศศิวิมล ยารังสี
1843571770471ศศิวิมล กัปปะหะ
1844571770470นางสาวศศิภรณ์ ศรีโลชั่น
1845571770469ศศิพร เกี๋ยงวงษ์
1846571770468ศศิการณ์ เสนาวงค์
1847571770467ศรีรีตน์ สว่างศรี
1848571770466ศราวุธ หอมพรมมา
1849571770465นาย ศรัณยู ศึกษา
1850571770464นายศรัณย์ วรรณคำ
1851571770463นาย ศรัญญู ตนมิตร์
1852571770462นางสาว ศรัญญา รัญจวรรณ
1853571770460แวววดี คำเคน
1854571770459เวฬุวรรณ ขันแก้ว
1855571770456วุฒิชัย คำแก้ว
1856571770455วุฒิชัย กาบสีลา
1857571770454วุฒิไกร มูลสวัสดิ์
1858571770453วีระนนท์ จันทร์ถา
1859571770452นาย วีรวัฒน์ เเพทย์ประสิทธิ์
1860571770451วิษณุวัฒน์ สะเอียบคง
1861571770450วิศาสินี สีเหลือง
1862571770449นายวิศรุฒ์ แต้ศิลปชัย
1863571770447วิญญู
1864571770446วิเชียร กองเขียว
1865571770445วิชากร เลาดี
1866571770444วิชญ์พล โลหะกิจ
1867571770443วิจิตรา จันทร์ติ๊บ
1868571770442วันทวัช จันทร์นิยม
1869571770441วันชาติ โสภา
1870571770439วัทนพร จะลา
1871571770438วัชรากร คำจันทร์เจริญ
1872571770436วัชฎาภรณ์ แก้วดำ
1873571770435นาย วศิน จารุเศรณี
1874571770434วรุธ บุญบรรจง
1875571770432วรินทร์ญา วงศ์ใหญ่
1876571770429วรารัต เกิดสุข
1877571770428วราภรณ์ อุมา
1878571770427วราภรณ์ ศรีสวัสดิ์
1879571770426วรากรณ์ ตะราษี
1880571770422นางสาว วรรณนิสา ชุมภูชนะภัย
1881571770421น.ส วรรณนิภา เชียงมี
1882571770419วรพรต ไชยยานะ
1883571770418วรพงษ์ ทาอ่อน
1884571770416วทัญญู
1885571770414วชิรชัย อิ่นแก้ว
1886571770413นาย วงศธร ณ ลำปาง
1887571770412วงเดือน ภูมิรัตน์
1888571770411ลิขิต ธิวงศ์
1889571770410ลักขณา ปินตาเสน
1890571770409นาย ฤทธิพร วิชาเร็ว
1891571770408ฤทธิเกียรติ สัจจัง
1892571770407ฤทธิเกียรติ เทียนทอง
1893571770406นางสาวรุ่งอรุณ คำปา
1894571770405รุ่งโรจน์ ดวงจันทร์
1895571770404รุ่งนภา เชมือกู่
1896571770402รามิล ปัญสุวรรณ์
1897571770401นายรามิล ไชยวรรณ์
1898571770400รัตนาพร ร้อยเงิน
1899571770399นางสาว รัตนา คำมุง
1900571770398รัตนพร โยคำ
1901571770397รัตติยา สารทะ
1902571770395รัชนีกร ขันธ์แก้ว
1903571770393รักษ์พล มูลหล้า
1904571770392ระพีพรรณ ใจมอย
1905571770391รวิภา ศรีพรม
1906571770390รจนา บุญเรือง
1907571770389โยธิน พลศักดิ์
1908571770388น.ส. ยุรดา สิทธิ
1909571770387ยี่เจิน แซ่ก้อ
1910571770386ยศวดี สีดา
1911571770385เมทนี โบรสศักดิ์
1912571770383มาลีภรณ์ แสงเขน
1913571770382นาย มารุต กันทอง
1914571770381มานิตย์ ขัติยะ
1915571770379มันทนาพร ขุนแท่น
1916571770378มัทนาภรณ์ กองมา
1917571770377มะลิวัลย์ กันคำ
1918571770376มนัส บาลับแลง
1919571770373นาย มงคล โปทากัน
1920571770372มงคล นัยติ๊บ
1921571770371ภูวนาท
1922571770368นายภูวดล คำสามผิว
1923571770367ภุชคินทร์ สันป่าแก้ว
1924571770366ภิรมย์รัตน์ กัญจนะ
1925571770364ภาวิณี ศรีโชติ
1926571770362ภาพิมล จินาวงค์
1927571770361ภานุเดช ใจดี
1928571770358นาย ภาณุวัตร บุญปั๋น
1929571770357ภาณุวัฒน์ บุญเรือง
1930571770356ภาณุพงศ์ สมศรี
1931571770354ภัสชยังกูร ขัติยศ
1932571770352นายภัทรพล สมบุญทรง
1933571770351ภัทชา ดาวรัมย์
1934571770350นาย ภัคเกษม กันธารักษ์
1935571770348ภราดา ตันต๊ะ
1936571770347แพรไพลิน ใจมูลมั่ง
1937571770346นางสาวแพรพลอย ชัยศิลป์
1938571770345เพชรรัตน์ ศรีแก้ว
1939571770344เพชรรัตน์ คำเงิน
1940571770343พุทธเกสร วงค์ใหญ่
1941571770342พีรพล จอมจันยวง
1942571770341นางสาว พิลักขณา ช่างแก้ว
1943571770339พิมพิลาวรรณ สองเมือง
1944571770338พิมพิมล มังกะระ
1945571770336นางสาวพิมพ์ลภัส ฟูแก้ว
1946571770335พิมพ์ใจ สระหุนันท์
1947571770334พิมผกา หมอยาดี
1948571770333พิทักษ์ศิลป์ กันทอินทร์
1949571770332นาย พิทักษ์ จินะป๊อก
1950571770331นางสาวพิชฌาพร ลือโสภา
1951571770330พันธ์ศักดิ์ จูเปาะ
1952571770329นางสาวพัทธิยา นาคสุวรรณ
1953571770328พัทธพล นิจจา
1954571770327พัณณิตา สมศรี
1955571770326พัฒรกรณ์ นุภาพ
1956571770325พัชรี อินต๊ะวงค์
1957571770324พัชรินทร์ ปันไฮ
1958571770323พัชราภรณ์ ขันธิวงค์
1959571770322นางสาวพัชรา สุทธสม
1960571770321พลาธิป ศรีทะนันชัย
1961571770320พลากร หมื่นเงิน
1962571770319พฤทธิพล ชัยชนะ
1963571770318พฤกษ์วดี สุภาศรี
1964571770317พรหมธาดา จันหล้า
1965571770316พรสุดา สมร่าง
1966571770315พรรณิภา สุวรรณโน
1967571770313พรรณเพ็ญ ร้องคำ
1968571770312พรรณนิภา ขันแก้ว
1969571770311นาย พรพิษณุ เทียมแสน
1970571770310พรชิดา วิชัยเนตร
1971571770309พยุง ไข่ทา
1972571770308พชร รักพ่วง
1973571770307พงศ์พิพัฒ เวียงนาค
1974571770306นาย พงศกร สุขเกษม
1975571770305พงศกร
1976571770303ผกามาศ เชา
1977571770302ปุญญพัฒน์ กันทวี
1978571770301นายปิยะพงษ์ พระแก้วมณี
1979571770300ปิยะ ไชยวงค์เย็น
1980571770299ปัทมา กันใจ
1981571770298นางสางปัทมวรรณ ปัญยศ
1982571770297นางสาวปัณณพร ดาวเรือง
1983571770296ปวีณ์สุดา สมอินทร์
1984571770295ปวีณ์นุช ธรรมดารบ
1985571770294ปวรรัตน์
1986571770293ปรียากุล บุญทา
1987571770291ปริวัฒน์ มั่งมูล
1988571770290ปริยากร เทศไทย
1989571770289นางสาว ปราถนา สิทธิขันแก้ว
1990571770288ปรัศณีย์
1991571770287ประภัทธิพงศ์ พันธุรัตน์
1992571770286ประทิน ปันนวน
1993571770285ประกายแสง สอดส่องกิจ
1994571770284ปรเมษฐ์ วรวัฒน์รัชกุล
1995571770283ปภาวรินท์ ไชยวุฒิ
1996571770282ปภัสรา สักแก้ว
1997571770281ปฏิภาณ จาอ้าย
1998571770280นายปฏิพล วงศ์ชัย
1999571770279เบญจมาส กาวารีย์
2000571770278เบญจมาศ สายอิ่นแก้ว
2001571770277เบญจมาศ แก้ววงศ์
2002571770276บุษยา คุณมั่ง
2003571770274 นาย.บุญหลาย คำริงไชย
2004571770273บุญญฤทธิ์ สังฆพร
2005571770272บุญญฤทธิ์ คำมี
2006571770271บัณฑิต ใจตั้ง
2007571770270บัญญัติ กันยะ
2008571770269บัญชา
2009571770268บวร พลีทั้งกาย
2010571770267เนติพงศ์ ต่างใจ
2011571770266นางสาวเนตรนภา หมื่นเงิน
2012571770265นิภารัตน์ อาจหาญ
2013571770263นิติ ขำโนนงิ้ว
2014571770261นิคม ใจกว้าง
2015571770260นาย นิคม กองกาย
2016571770259นันธพร ยอดเมือง
2017571770258นายนันทิพัฒน์ กันสุริ
2018571770256นัทธพงศ์ สุรินทร์ชัย
2019571770255นัทธพงศ์ เรือนสิทธิ์
2020571770254นัฐฬิณี ผิวอ่อน
2021571770253นัฐพล วุฒิเจริญ
2022571770252นัฐพร
2023571770251นัฐกฤษ บุดดี
2024571770249นักปราชญ์ ไชยสวนดอก
2025571770248นายนลธวัช วงศ์ต่อม
2026571770246นฤมล อินทะนิด
2027571770243นริศรา พรหมวิจิตร
2028571770241นราวิชญ์ สมศรี
2029571770240นราวิชญ์ นามประเสริฐ
2030571770238น.ส นภารัตน์ ธนะจักร
2031571770237นพฤทธิ์ กันติ๊บ
2032571770236นายนปกรณ์ แก้วบุตรดี
2033571770235นาย นครินทร์ พรหมจารีย์
2034571770234ธีระพงษ์ เขื่อนคุ้ม
2035571770233ธีระ เดชคุณมาก
2036571770231ธีรภัทร ทาตุการ
2037571770230ธีรพงศ์ ศรีนวล
2038571770229ธีรเกียรติ โกเขา
2039571770228ธิติ ชัยยา
2040571770227ธิดารัตน์ แก้วดำ
2041571770225ธัญญารตน์ ศักดิ์แสน
2042571770224ธัญญารัตน์ ตะนัง
2043571770223ธัญญรัตน์ กาวินคำ
2044571770222นาย ธัชพล สุขสำราญ
2045571770221ธวัชชัย
2046571770220ธวัชชัย มะลิชัง
2047571770217ธรณินทร์ มณีวรรณ์
2048571770215ธนารัต สุขเหมอะ
2049571770214นาย ธนาธิป จนใจ
2050571770213ธนาธิป
2051571770212ธนาดล ดำพลงาม
2052571770210ธนัตถ์ จักรแก้ว
2053571770209นาย ธนัฎชา กาหะ
2054571770204นายธนวัฒน์ หน่อคำ
2055571770203ธนวัฒน์ นามศิริ
2056571770202นายธนวัฒน์ ท้าวผาบ
2057571770201ธนวัฒน์ ชุ่มดี
2058571770200นาย ธนวรรฒน์ จารเขียน
2059571770199นายธนภัทร ชูชื่น
2060571770197นาย ธนดล รักเรียน
2061571770196ธนฉัตร เกียรติสิริกุล
2062571770195ธงไชย ทองคำ
2063571770191ทิพวรรณ ชัยชนะ
2064571770190นางสาว ทินภัทร ราชทะนุ
2065571770189ทินกร ติ๊บหน่อ
2066571770188ทินกร จันสีมา
2067571770187ทาริกา พัชรมโน
2068571770185ทัตพงศ์ ชัยรังษี
2069571770184ทัชนนทร์ บรรจโรจน์
2070571770183ทศพล ฟองการ
2071571770182ทวีรัฐ ยาณะ
2072571770181ทรงกรด คำปิน
2073571770179ไตรภพ กันใจ
2074571770178ตุลา วิระคำ
2075571770177ตะวันฉาย ไชยวรรณ์
2076571770175นางสาว เณรานันท์ ธรรมใจ
2077571770174ณิชกานต์ ต๊ะศรีเรือน
2078571770173ณัฐสุดา หล้ากาวิญ
2079571770171นายณัฐวุฒิ แสนใจยา
2080571770170นาย ณัฐวุฒิ วาตา
2081571770169นาย ณัฐวุฒิ ยอดวงศ์
2082571770168นาย ณัฐวุฒิ บุญวัง
2083571770167ณัฐวุฒิ แก้วภิรมย์
2084571770166ณัฐวัฒน์ วรรณราช
2085571770164ณัฐภูมิ ธุระกิจ
2086571770163ณัฐพล
2087571770162ณัฐพล วงศ์ชัย
2088571770161ณัฐพล แก้วงาม
2089571770160นาย ณัฐพงษ์ จันต๊ะคาด
2090571770157ณัฐพงศ์
2091571770156ณัฐพงศ์ ทะวงค์เงิน
2092571770155นางสาวณัฐนรี ธิวงค์
2093571770154นายณัฐนพัฒน์ ณ เชียงตุง
2094571770153ณัฐนนท์ อะคะโล
2095571770152ณัฐธิชา อิ่มประเสริฐ
2096571770151ณัฐธิกร แสนอุ่น
2097571770150นายณัฐดนัย มีปาน
2098571770148นางสาวณัฐฐาพร แซงพาน
2099571770147นางสาว ณัฐญา แสงกุล
2100571770146ณัฐชัย ปิมแปง
2101571770145ณัฐชพล พรหมทะนันท์
2102571770144ณัฐกิตติ์ โกฎสืบ
2103571770143ณัฐกานต์
2104571770142ณรงค์ศักดิ์ สิงห์ใจ
2105571770141ณรงค์ศักดิ์ ใบอุบล
2106571770138ฐิติพันธ์ ปันทะรส
2107571770137ฐิติพงษ์ อินถา
2108571770135น.ส.ฐิติกานต์ อุดดี
2109571770133นาย ฐานธีร์ กันไชยา
2110571770131Yanatchara Chaisomthip
2111571770130นายโชคชัย ศรีพนาบงกช
2112571770129เชาวลิต บุญรัตน์
2113571770128ชุลีพร ชอบอรัญวา
2114571770127ชีวนันท์ สุริโยดร
2115571770125นางสาว ชิดชนก ยอดออน
2116571770124นาย ชิณกร ผลิปัญญา
2117571770122ชาตรี จักร์คำ
2118571770121นาย ชาญณรงค์ สรียอด
2119571770119ชาคริต คิดอ่าน
2120571770118นายชัยพร กรโสภา
2121571770115นางสาว ชัชฎาภรณ์ พานิชย์
2122571770114ชลิตา ปันทะยม
2123571770113ชลธิชา อ่อนเจริญ
2124571770112ชลธิชา ยานะสุทธิ์
2125571770111นางสาว ชรินรัตน์ ผาหลัก
2126571770108ชญานิศ อจินแก้ว
2127571770106ฉัตรมงคล ผิวแก้ว
2128571770104นายฉัตรชัย หน่อท้าว
2129571770102เจษฎา คำหม่อม
2130571770101เจริญกิจ อินหลาน
2131571770100เจนจิรา สังโสมา
2132571770099เจนจิรา สมจารย์
2133571770098เจติกา สีหมอก
2134571770097จุฬาลักษณ์ ทะนันไชย
2135571770096จุฬารัตน์ วรรณเวช
2136571770095จุฬารัตน์ รัตนอุบล
2137571770094จุรีรัตน์ จักรน้อย
2138571770092นางสาวจุฑามาศ เขียวหล้า
2139571770091จุฑาทิพย์ อินคำ
2140571770090น.ส.จุฑาทิพย์ ปินตาสาร
2141571770089จีราภรณ์ นัยติ๊บ
2142571770088จีรภา พลเยี่ยม
2143571770087จีรกานต์ ลือยศ
2144571770086นาย จิรายุส แขมน้อย
2145571770084จิรายุทธ สมศรี
2146571770082จิรายุ แซ่ลี
2147571770081จิราพรรณ ช่วยบ้าน
2148571770080นางสาวจิราพร ฟังช้า
2149571770079จิระโชติ กันงา
2150571770078จิรวัฒน์ ชุ่มมงคล
2151571770077จิรวรรณ จิตแกล้ว
2152571770076จิรทีปต์ ไชยโย
2153571770075จิรติกุล วงค์ราช
2154571770074จินดารัตน์
2155571770071นางสาวจิตตราภรณ์ พ่อนา
2156571770070น.ส จิดาภา จำบุญมา
2157571770069จารุวัฒน์ เพิ่มพูนไพร
2158571770068จารุวรรณ สิงแก้ว
2159571770067จารุวรรณ จูเปาะ
2160571770066จารุณี ศรีสุดทะ
2161571770064จักรชัย อุ่นเรือน
2162571770063จักรกฤษ วิสาปา
2163571770062จตุรงค์ ภิรมย์ปัน
2164571770061จตุรงค์ เพิ่มพูล
2165571770060จตุรงค์ จันธิมา
2166571770059นาย จตุพร ใจดี
2167571770058นายคมเกียรติ ไข่แก้ว
2168571770057คมกฤช ชูสกุล
2169571770056คมกริช เกตุมรรค
2170571770055คนึงนิจ ลองใจคำ
2171571770053ไกรวิชญ์ ต่างใจ
2172571770052นาย เกียรติศักดิ์ สุรินแก้ว
2173571770051เกียรติศักดิ์ ชายดอน
2174571770050เกียรติศักดิ์ ช่วยบ้าน
2175571770049เกียรติศักดิ์ แก้วสนิท
2176571770047เกษม แก้วคำ
2177571770046เกศริน วิเศษดี
2178571770045นางสาวเกศรา วงค์เมืองมา
2179571770044เกวลิน กุนดี
2180571770043นาย เกรียงศัดิ์ อุตคำ
2181571770042นายเกรียงไกร หนูอุ่น
2182571770041เกณฑ์จิตตรา วุฒิการณ์
2183571770040กุลจิรา ขันยา
2184571770039กีรติญา มูลแจ่ม
2185571770038นาย กิษพงค์ อินทนันท์
2186571770035กิตติศักดิ์ ฟองมี
2187571770034กิตติศักดิ์ เจริญวงษา
2188571770032กิตติพันธุ์ เครือจันทร์
2189571770031กิตติพงษ์ เมืองมูล
2190571770030นายกิตติพงษ์ พนาไพรสกุล
2191571770029กิตติคุณ ทาวาง
2192571770028นายกาญหาญ เชื่อมสกุล
2193571770026น.ส.กันดา ท่าวัง
2194571770025กัณฐมณี ธิโชัย
2195571770024กัญญารัตน์ วังคำ
2196571770023กัญชพร ศรีออน
2197571770022กษิดิฎ ทายา
2198571770021กฤษรักษ์ ตันเตโช
2199571770020กฤษดา จินดาธรรม
2200571770019 นาย กฤษณะลักษณ์ ธิลาใจ
2201571770018นายกฤษณะพันธ์ ยาวิชัย
2202571770017กฤษณะ มะโนใจ
2203571770016นาย กฤษณพงศ์ สายบัว
2204571770015กฤษกร สมุทรารินทร์
2205571770014กรวิทย์ นวลใส
2206571770013นางสาว กรรณิการ์ ระวังทรัพย์
2207571770012นางสาวกรรณิการ์ ม้าทอง
2208571770010กมลวรรณ เวียงนิล
2209571770009กมลฤทธิ์ ไชยทน
2210571770008กมลรัตน์ เรืองฤทธิ์
2211571770007กมลธิดา กับปะหะ
2212571770006กมลทิพย์ ใจใหญ่
2213571770005กนกวรรณ ปัญญาบุญ
2214571770004กนกรัตน์ เข่งเงิน
2215571770003กนกพล สุภาษี
2216571770002กชพรรณ จันเลน
2217571770001กชพร ปรีจันทร์
2218571170286ประทิน ปันนวน
2219571170160นาย ณัฐพงษ์ จันต๊ะคาด
2220561777249นางสาว พัทธนันท์ ติ๊บสุภา
2221561777247นางสาวพัชราภรณ์ ไชยทะเศรษฐ์
2222561777246นางสาวเบญจวรรณ สุริยะ
2223561777245สิทธิกร ชัยลังกกา
2224561777243กรทิวา ม้าทอง
2225561777242ธนัฒน์ ยะกาศ
2226561777239สุธัญญา สุทธวงค์
2227561777237สิทธิชัย ลาภถึง
2228561777234ณัฐพล บุญสูง
2229561777233ชญานี เกื้อประโคน
2230561777226นายทัศนัย อินต๊ะนา
2231561777225วีรพล สุนันท์
2232561777224เฉลิมพันธุ์ ปูธิปิน
2233561777223อุทัยวรรณ ปัญญาบุญ
2234561777222ภัทรภร อุ่นเรือน
2235561777220พิรญาณ์ วิรชาวิภู
2236561777219อรนภา ป๊อกแป๊ก
2237561777218นุชจรียื สุธรรม
2238561777217เมธา บุญเรือง
2239561777215ศุภานันท์ จันทร์มะดน
2240561777214สิริวัฒน์ วิจิตร์พร
2241561777213ทินวัฒน์ ต้นใส
2242561777207รัชนีพร สาคร
2243561777206รัชตวรรณ กวางเดินดง
2244561777205วิลัย แซ่ฟ่า
2245561777202ณัฐพนธ์ เลาสัตย์
2246561777201นาย สักกรินทร์ ปัญญา
2247561777196อรสา
2248561777195นาย สุพล วงศ์นภาไพสาล
2249561777194อาริยา เตจา
2250561777193อนุพงษ์ วงศ์ประเสริฐ
2251561777191ทวีศักดิ์ แก้วคำแปง
2252561777190คณิน แก้วตุ้ย
2253561777189สุวนันท์ เชื้อหมอ
2254561777188วศิน มูลเมือง
2255561777187จิรกิตติ์ อุปจักร์
2256561777186วรวิช เชื้อเมืองพาน
2257561777185มนัสวิน ฉิมมา
2258561777184ธนชาต บุญชู
2259561777182สุธางศุ์รัตน์ สิงบี้
2260561777181ธนากร กันทะพันธ์
2261561777180ภีรวัฒน์ ชัยวงศ์
2262561777179นาย วรพล ลีคำปัน
2263561777176ภัทราพร แก้วยอด
2264561777175ปลิตา อะสะนิธิ
2265561777174วัชรินทร์ ตากุล
2266561777173เชนชิราวุติ แก้วบุญปัน
2267561777172ณัฐดนัย นาวงศ์
2268561777171ชไมพร ฟองก๋อง
2269561777170อภิสิทธิ์ สุนโย
2270561777169ศักดิ์ดา พวงธรรม
2271561777168นิภาวรรณ แสนคำชื่น
2272561777167รัชนัน อินกุณา
2273561777166จักรพรรณ ตันใจ
2274561777165วรรณิกา ธรรมวงศ์
2275561777163นุชวรา มีชัย
2276561777162ชาวาริน ขุนเงิน
2277561777161ไพโรจน์ เต็มผักแว่น
2278561777159ศุภกานต์ เถาจันทร์ต๊ะ
2279561777158จริยา สมรัก
2280561777157รัตนภรณ์ หล้าคำ
2281561777153อรธิชา ธิทะ
2282561777152กาลศิมา จำศิล
2283561777151คมกริช แก้วคำ
2284561777149นัฐพงศ์ โนกูล
2285561777148ศักดิ์สิทธิ์ เบิกบาน
2286561777147นัทธพงศ์ วรรณา
2287561777146รัฐพงษ์ แก้ววันที
2288561777145ณัฏฐณิชา บุดดี
2289561777144กฤษฎาพร นามสาม
2290561777143อรชร ธรรมวงค์
2291561777142สุธิดา ชุ่มเย็น
2292561777141ศุทธินี จันทร์ถา
2293561777140สุชาวดี จันทา
2294561777138อารียา ม้าทอง
2295561777136เริงฤทธิ์ สายแก้ว
2296561777135จิตรภาณุ แสนมหายักษ์
2297561777134คมกฤษ ยามี
2298561777133อิสระพงค์ นามวงค์
2299561777132รวิวรรณ ดวงจันทร์
2300561777129ศิริพร ศรีวิชัย
2301561777127วณิชยา ทะลา
2302561777126สุกัญญา เมืองดี
2303561777125กฤติยาพร ไทยใหม่
2304561777124เบญจมาศ เตรียมแรง
2305561777123นุสรา ทิพประโชค
2306561777122ทิพย์รัตน์ โนทะ
2307561777121ปัทมาภรณ์ อินต๊ะภา
2308561777120ยุทธภูมิ ปินใจ
2309561777119วิไลพร สุภาพ
2310561777118ขนิษฐา ใฝ่ฝัน
2311561777117เจนจิรา จะมณี
2312561777116พัชรพร ศรีเอ้ย
2313561777115วิภาลัย แก้วปันมา
2314561777114ฉัตรฑริกา ชัยชะนาญ
2315561777113วิรฉัตร จันทร์ใจ
2316561777112อรษา ภูอาวุธ
2317561777111พรพรรณ ปินตาธรรม
2318561777109นางสาววีระวรรณ ตันติ๊บ
2319561777108วลัยลักษณ์ วรรณชัย
2320561777107จุไรรัตน์ ละม่อม
2321561777106สุจิตตา แม้นศรี
2322561777105อรวี ไทยใหม่
2323561777104รัฐกรณ์็ พรมเทพ
2324561777103พิชาภพ รุ่งเรือง
2325561777102เยาวพา เขาปัง
2326561777100กฤษฎา มาใจ
2327561777098เทวราช คำมงคล
2328561777097กรรณิการ์ หน่อแก้ว
2329561777096ศรัณย์พร คำสีทิพย์
2330561777095สุณิสา ปิจดี
2331561777094สุภาพร วงศ์สม
2332561777092จุฑามาศ จันทาพูน
2333561777091วิภาพร ธิปัดเป่า
2334561777090วัฒนา วงศ์ใหญ่
2335561777088ภัควลัญชญ์ เชื้อเมืองพาน
2336561777087อนุธิดา เรือนอินทร์
2337561777086กิติพงศ์ สนิทดี
2338561777085จักรพันธ์ ถาเปียง
2339561777084พิมพ์ชนก ณ อุทัย
2340561777082ศุภกิตติ์ เมฆิน
2341561777081 บุญพิทักษ์ จันทร์เปล่ง
2342561777080เบญจวรรณ อิ่นภา
2343561777078สร้อยทิพย์ ตะวนตรง
2344561777075อติพร ปุยคำ
2345561777073สุริยา โปธา
2346561777071ขจรศักดิ์ สุขสันต์
2347561777070นางสาว ลดาวดี วงษ์วุฒิ
2348561777069พชร ปันยานะ
2349561777068ณัฐชัย ทรายหมอ
2350561777067วนิดา ธรรมเสาร์
2351561777066สุวรรณี ร่างสร้อย
2352561777065ปัญญาพร สมศรี
2353561777064สุดารัตน์ ฟักเขียว
2354561777063แพรวผกา ธรรมปัญญา
2355561777062สิรภพ การดื่ม
2356561777061ปิยะพงษ์ สลีสองสม
2357561777058ภาณุวัฒน์ แก้ววรรณา
2358561777057ณัฐพล เชื้อสะอาด
2359561777056นิติพร พรมงาม
2360561777055กฤษณพงศ์ เพชราช
2361561777054อาทิตยา เยรึ
2362561777053วราวุธ วังวล
2363561777051นางสาวสุดหทัย ธรรมสุระ
2364561777050วัชรวิทย์ บุญเมือง
2365561777049ขนิษฐา บุญมาเอ้ย
2366561777047อานนท์ หีบคำ
2367561777046วิษณุ กุนณะ
2368561777045กิติพงษ์ นัยยะติ๊บ
2369561777043ศรายุธ ก๋าใจ
2370561777039ณัฐนานนท์ ปูชัย
2371561777038สิทธิพงษ์ นายกุม
2372561777037นัฐดนัย จันทร์คำ
2373561777036จารุวรรณ จินาสา
2374561777034กรรณิการ์ วิละแสง
2375561777033ศุภกิตติ์ บัวหลวง
2376561777032ศรารยุทธ ชอบทำนา
2377561777031ธีรพัฒน์ คำมา
2378561777030ศักดิ์นรินทร์ ภู่จันทร์
2379561777029สุดารัตน์ ศรีคำ
2380561777028อธิศักดิ์ จิตแหลม
2381561777027สุริยัน
2382561777026นิพัทธ์ชัย จินา
2383561777025ณัฐพงษ์ รักตา
2384561777024จีราวรรณ อินทำ
2385561777023อรรถพงษ์ จรูญรัตนวิเชียร
2386561777022อิทธิชาติ ศรเกลี้ยง
2387561777021ภูวดล อุ่นชัยเทพ
2388561777020ศิริพร วงค์สุนะ
2389561777019จุฑามาศ ศรีสุวรรณ์
2390561777018ทองพันธ์ ศรีวงค์วรรณ์
2391561777017สุรพงศ์ สุนิธิพรสกุล
2392561777016สายทิพย์ ดวงสุดา
2393561777015กนกวรรณ แสนพรม
2394561777014อนัญลักษณ์ สุรินแก้ว
2395561777013ทิพวรรณ ลี้ซาย
2396561777012วิทยา อินทาโย
2397561777010มณีรัตน์ ยอดแก้ว
2398561777009จิดาภา อินถาใจยา
2399561777008เจนจิรา หวลอารมณื
2400561777007นพชเรศ อยู่เบาะ
2401561777004สุภัสสรา เอนกชาติ
2402561777003จิรศักดิ์ หนักป้อ
2403561777002ทักษ์ดนัย พินิจ
2404561770851วรัญญา กุณา
2405561770600นายวราวุธ วังวล
2406561770597นางสาวเบญจมาศ ไฝ่แก้ว
2407561770596สิรภพ การดื่ม
2408561770595 อานนท์ ก๋องแก่น
2409561770594จิราทิพย์ นิ่วธิยะ
2410561770593นุชจรีย์ ติ๊บหน่อ
2411561770592พิมผกา คำมา
2412561770591ทินกร จันสีมา
2413561770590ธีรภาพ พันสถา
2414561770589ศิริกัญญา สักคำ
2415561770588ธันยา แก้วจันทา
2416561770586อภิเชษร์ ความหมั่น
2417561770585รำพรรณ วงค์ไชย
2418561770583อะแนะ
2419561770582ชัชพงศ์ จรรยาขจรกุล
2420561770581วรัญญา กุณา
2421561770579ชัยวุฒิ วงค์เขียว
2422561770578ทรงวิทย์ คีรีธีรกุล
2423561770577ภาณุพงษ์ มณีทิพย์
2424561770576นิชนันท์ เล็กประยูร
2425561770575ดวงนภา บุดดี
2426561770574จิตรภาณุ รุจิเรขา
2427561770572ธัญชนก ก่อเกิด
2428561770571ชาญวิทย์ วงค์วัง
2429561770570นราวิชญ์ สุขสถิตย์
2430561770568ตาริกคาน ดราคาน
2431561770567สมชาย กาบเเก้ว
2432561770565อัญธิรา เอื้อมงคลชัย
2433561770564จรรยา แผลงวิชา
2434561770563มณีรัตน์ พรมภิระ
2435561770560ศิริขวัญ ศรีปัญญา
2436561770554วุฒิพงษ์ เรือนนาง
2437561770553อนิรุทธ์ เขื่อนสี่
2438561770552เรืองฤิทธฺ์ อิ่นภา
2439561770551พิชชานนท์ กิตติพันธุรัตน์
2440561770549กฤษฎา ทำโมนะ
2441561770547ภิรมย์ญา ตันตระกูล
2442561770546วุฒิชัย เล่ห์ลักษ์
2443561770538นาย นพดล ทะก๋า
2444561770537ศักดิ์มนู เครือวงค์
2445561770534พีรพล ไชยสาร
2446561770533สุพิชญา สลีสองสม
2447561770530กิตติศักดิ์ ดวงคิด
2448561770528นาย วิชิต ใบบัวทอง
2449561770527ธีรวัฒน์ ศรีสอาด
2450561770526ณัฐพงศ์ อิ่นแก้ว
2451561770525อนันต์ บัวแดง
2452561770524ศุภชนม์ ไชยมงคล
2453561770523สุทธิดา วงศ์ภักดิ์
2454561770522จริยา สุทธศิลป์
2455561770519นปกรณ์ แก้วบุตรดี
2456561770518รัตย์ทพล อินปาต๊ะ
2457561770517ทศพร มูลฟู
2458561770515จิราพร อาวะสอน
2459561770513พิมพ์ผกา ท้าวใจแปง
2460561770511นัทวิศาสตร์ รังษีจันทร์
2461561770509อิทธิพล การเร็ว
2462561770505นายประยูร แสนธิวัง
2463561770504วุฒิไกร มูลสวัสดิ์
2464561770503ธัญพิสิษฐ์ มะโนสอน
2465561770502วรุตม์ ทาแกง
2466561770501ณัฐพร วิรามอำไพ
2467561770500วัฒนศิลป์ เตียมใจ
2468561770499จิราพร โพทัย
2469561770498สาลินี วารีพิทักษ์
2470561770496เนตรนภา เครือศรี
2471561770495จารุวิทย์ สายกระสุน
2472561770494ศิวัฒน์ สายอะทะ
2473561770493ธนารี วิริยะ
2474561770492สาวิตรี ดาวตาก
2475561770491นัฐนันท์ รินนายนักษ์
2476561770489ชญานนท์ สุขสมัย
2477561770488จัรกฤษณ์ หล้ามา
2478561770487เปรมหทัย ก๋าใจ
2479561770486กาญจนา มโนราช
2480561770485พนิดา ยาสมุทร
2481561770484ศตวรรษ วรรณสอน
2482561770483เฉลิม อยู่ลือ
2483561770482มนต์ชัย เนียมทัง
2484561770481นิกร ศรีแห่งโคตร
2485561770478สิริกุล จันต๊ะคาด
2486561770477ปิยะ ยั่งยืนตระกูลโชค
2487561770476อุกฤษฎ์ ไฝเครือ
2488561770474พรพิมล ขุมทรัพย์
2489561770473ธนชัย กันแก้ว
2490561770471มลทิลารัตน์ เทพกอม
2491561770470นางสาวรติรัตน์ นามคำ
2492561770469ชุติญาดา สีชมภู
2493561770467สาวิณี อุดทอง
2494561770465สุรินทร์ อินต๊ะเนตร
2495561770463อนันต์ ศรีวิชัย
2496561770461สุริยันต์ ขันชัย
2497561770457จิรายุ เกกินะ
2498561770455จุฑารัตน์ ทรายหมอ
2499561770454ปทิตตา แสนยะ
2500561770450ถิรวุฒิ วงค์แก้ว
2501561770445ณัฐพล ยี่ทอง
2502561770444อิศราภรณ์ เชื้อเมืองพาน
2503561770443ธนาพร พิมขาลี
2504561770442จีรวัฒน์ ธรรมลังกา
2505561770441ศราวุฒิ กำมา
2506561770440ไพลิน หลวงทะนัน
2507561770439วิณิชยา มหาวรรณ์
2508561770437ทสพล ปะพบ
2509561770436วลัยลักษณ์ กาศแก้ว
2510561770435อัญชลี สุรหาญ
2511561770434อาริยา บัวลอย
2512561770433อริญญา คำใย
2513561770430ชัยนาท ลิมสมนึก
2514561770428ประกิต เมืองไชย
2515561770426อลงกรณ์ สีสันทารย
2516561770425กานต์ธิดา เจริญลาภรุ่งเรือง
2517561770421นางสาวอรทัย จันทาพูน
2518561770420นงค์ลักษณ์ สีดา
2519561770418จารุกิตต์ เพียรจริง
2520561770416วรัทยา สำราญใจ
2521561770414นางสาวเบญจมาศ ศรีจำปา
2522561770413เสกสรร ก้อนคำ
2523561770412ปาริฉัตร ธิโปธา
2524561770411วิไลลักษณ์ ปูเหล็ก
2525561770410ดุลยวัต เงินมาก
2526561770407นางสาวจิตรกัญญา ยองขอด
2527561770406วันเฉลิม ศรีทอน
2528561770404นาย ณัฐพล ไชยวุฒิ
2529561770403คำนวน หน่อแสง
2530561770401เพ็ญพิชชา ต่างใจ
2531561770400คนึงนิจ สุคณาวงค์ษา
2532561770399สุภาวรรณ เผ่าป้อ
2533561770398เบญจมาศ โนริยา
2534561770397สุกัญญา อาษา
2535561770396กิ่งเพชร วงษ์เขตร์
2536561770395น้ำฝน สลีสองสม
2537561770391ชิดษนุ สมทอง
2538561770390ณัฐวุฒิ อินขาว
2539561770389ณัฐณิชา ไชยเลิศ
2540561770388นวพล อุ่นเตียม
2541561770387สมชาย กู้วัฒนะสกุล
2542561770386หทัยชนก ทะยศ
2543561770385สราวุฒิ อนุพันธ์
2544561770383วรรณพร ยินดี
2545561770382หทัยรัตน์ ศฤงคาร
2546561770381ศราวุธ บุญมา
2547561770380ธณพงษ์ สมนวล
2548561770379วาริน อินอร
2549561770378เจตนา กันทากาศ
2550561770377ธัญชนก ศิริเดชพันธุ์
2551561770376ศริณญา ใจพรมมินทร์
2552561770375จุฑารัตน์ น้ำดอกไม้
2553561770374เนตรชนก กาติ๊บ
2554561770373ณัฐพงษ์ คำลือ
2555561770372จริยา เพียรจริง
2556561770371พงศกร อุ่นปิง
2557561770370อภิวัฒน์ ใจเป็ง
2558561770369ศักดิ์สิทธิ์ การะพันธ์
2559561770368วิษณุ ชมชื่น
2560561770366ภาวนา หมอผี
2561561770364ปัทมา เจนรอบ
2562561770363จักกฤษ สุขป้อ
2563561770362นางสาวชฎาพร คำศรียา
2564561770361ณัฐพงษ์ เชื้อสะอาด
2565561770359เมธิตา ปิจดี
2566561770358นิภาวัลย์ บุญเรือง
2567561770357ณัฐพงศ์ วงศ์ไชย
2568561770356จิราพันธุ์ หัสยะสุ
2569561770355สุกฤษฎิ์ คำลือ
2570561770354ปริญญศิลป์ รัตนดุลยวิจิตร
2571561770353พิชญาภา นวลจันทร์
2572561770352ณัฐมน สักลอ
2573561770351ศตวรรษ์ คงประกอบ
2574561770350ภานุพงศ์ สมศรี
2575561770349ธนวัฒน์ สุขโกษา
2576561770348ภาณุวัตร วรพัฒน์
2577561770347มารุติ ท่าดีสม
2578561770346ธีรภัทร์ ก้อนศิลา
2579561770345 สิริมาส ศรีใส
2580561770344รติพร โพธิยอด
2581561770342ภัทราภรณ์ สังข์แตง
2582561770341อรพินธ์ คำแสง
2583561770340ปิยะรัตน์ ศรีสมุทร์
2584561770339นลธวัช วงศ์ต่อม
2585561770337ยุทธนา ดวงบุญ
2586561770336ทักษิณ สมพล
2587561770331พรรณทิพา ชัยผล
2588561770330แพรวนภา พุทละ
2589561770329ธัญลักษณ์ เดชไกร
2590561770328เปรมจิต ปาระมีกาศ
2591561770327เอกวิชัย ศรีบัวบาน
2592561770326ภารุพงศ์ บ้านสระ
2593561770325นาย ชัยวัฒน์ โกดแสง
2594561770324ปรียารัตน์ สมฤทธิ์
2595561770323ธนพร ดวงบุปผา
2596561770321อาทิวราห์ ไกลถิ่น
2597561770319พลวัฒน์ เครือปัญญา
2598561770318ศิรินทร์ทิพย์ สุกัณทา
2599561770314ชรินรัตน์ แปงเรือน
2600561770312กนก พินิจ
2601561770311ภานุกูล จํารัส
2602561770308ศรสวรรค์ ศรีระแก้ว
2603561770307ศรีวิชัย นิธิ ศกรวิชญ์
2604561770305ธีรวัฒน์ รัตนแสง
2605561770304เศรษฐา เกษมสุข
2606561770303บรรณวิชญ์ บัวระเพ็ชร
2607561770302กันต์กนิษฐ์ แชมือ
2608561770301กรรณิการ์ พานิชนอก
2609561770300บุญญารัตน์ มะโนเกตุ
2610561770299จักรกฤษ บุญลือ
2611561770298อังคนา พิชา
2612561770296ณรงค์ สันธิ
2613561770295พรรณทิวา ธรรมรส
2614561770293ดาวประกาย เพ็ชรดวงดี
2615561770291ปรินทร์ อินสองใจ
2616561770290สุรเดช ไชยชนะ
2617561770289อภิสิทธ์ จันจู
2618561770287วัชราพร กอบคำ
2619561770285นุชนภา กาบทอง
2620561770283นาย ณัฐดนัย ตาวงค์
2621561770282นายเอกพันธ์ สมบัติใหม่
2622561770279นัฐพงศ์ จันทราพูล
2623561770278ศรัณย์ ลิขิตศิลป์กุล
2624561770277ณัฐราพร ยอดปัญญา
2625561770276ทัศนีย์ ใจวัง
2626561770275ชาญวิทย์ มาละแซม
2627561770273ทักษิณ ทองติ๊บ
2628561770272ภานุวัฒน์ ท้าวจันทร์
2629561770270ภาณุมาศ เขื่อนคำป้อ
2630561770269อารียา ยานะฝั้น
2631561770268ณัฐธิดา สำลี
2632561770266อรัญญา
2633561770265จักรพันธ์ ขันทะสีมา
2634561770264รัชพล ทะละ
2635561770262กฤษตกร
2636561770261ณัฐดนัย จินาโส
2637561770260พงศกร จันต๊ะเเก้ว
2638561770259อรัญ ตันตา
2639561770256ธิดารัตน์ เผ่ากันทะ
2640561770255ตนภัทร หงษ์สิบสาม
2641561770253จุฑามาศ ปัญญาทิพย์
2642561770249มณฑาทิพย์ ทนันชัย
2643561770246ศราวุธ วงค์ชัย
2644561770244ยศสรัล ท่าสุวรรณ์
2645561770243อัครวิน อินตา
2646561770240ตุลา วิระคำ
2647561770239อัครชัย เวชกิจ
2648561770236ศิริภัสสร ผัดขัน
2649561770234กนกพล เสลิ
2650561770232ศรัญญู อุดกันทา
265156177023สุวิชาญ หาญหมื่น
2652561770229พรพิกุล วังยาว
2653561770228สุจิตรา ตาขัน
2654561770225วิรัตน์ มหายศ
2655561770223นันทวัน วิชาคำ
2656561770222อลิสา จันทร์กลาง
2657561770220นางสาว ลลิตา ขันทะบุตร
2658561770219นัฐณรงค์ ช่างฆ้อง
2659561770218ศุภกฤต ตนภู
2660561770216ฐาปนา อัมพวะศิริ
2661561770215ดนัย พิมพ์แสง
2662561770212กรวิภา ช้างหิน
2663561770211นฤเบศ จันตา
2664561770208อลงกรณ์ ใจกล้า
2665561770206สุรศักดิ์ ยาแล
2666561770205หล่อยี เยซอ
2667561770203พิพัฒน์พงษ์ สมโน
2668561770202ธนภรณ์ พัฒโนทัย
2669561770201จิราพรรณ ก๋าวินทอง
2670561770200สาธิต จินารักษ์
2671561770199อัษฎาวุฒิ มั่งคั่ง
2672561770198จิตราภรณ์ ปวนศักดิ์
2673561770197สราวุธ ชอบจิตต์
2674561770196ศุภการณ์ ปินใจ
2675561770194เนติ บางเหลิอง
2676561770193มณีรัตน์ ใสสอาด
2677561770191นายชัยสิทธิ์ ศรชัยปัญญา
2678561770190อนุชา แซ่ลี
2679561770189อภิเชษฐ์ ศรีวงค์
2680561770188นพคุณ เหรัญญะ
2681561770186นพรัตน์ อินมาตย์
2682561770185กันรีย์ ผาทอง
2683561770184ภูวดล เวชอุบล
2684561770183ณัฐวุฒิ แสนใจยา
2685561770181กรัชกร จอมศรีลา
2686561770180สรนันท์ ขันธิดา
2687561770179สุุธิดา เวียงคำ
2688561770177ธัญญารัตน์ เครือยะ
2689561770175อภิสิทธิ์ วิชา
2690561770174สุรเชษฐ์ กิติตา
2691561770173สุพัตรา สายสุทธิเดช
2692561770172ชาติชาย ปิ่นอุต
2693561770171จีระพงศ์ ธรรมศร
2694561770170อริยวรรตน์ กันทะดง
2695561770169พิมพ์ชนก แซ่เลียง
2696561770168นริศรา โกสิน
2697561770167สุณัฏฐา ผากด
2698561770166ลักษณารีย์ เมฆลอย
2699561770165ขจรศักดิ์ วังแง่
2700561770164ชนิพล นาต๊ะวรรณ
2701561770159ฤทธิชัย ยอดสุวรรณ์
2702561770153เฉลิมชัย นิลคง
2703561770152รณชัย อินสองใจ
2704561770151รัฐพงษ์ จักร์แก้ว
2705561770150สิทธิศักดิ์ ขัติเตย
2706561770149เจริญศักดิ์ วงศ์ยศ
2707561770148อัญฉราพร อุทธิยา
2708561770147ปรัญชัย แซ่ตั้ง
2709561770146ธรรมศาสตร์ สังข์ทอง
2710561770143อารีรัตน์ แสนสมฤทธิ์
2711561770142ดาริกา ศรีวิไชย์
2712561770140ปาริชาติ นนท์ปภินกุล
2713561770138กมลชนก ไชยจารีย์
2714561770137เมธาวัฒน์ นักรบ
2715561770136กิตติฉัตร บุรีวัน
2716561770135นาย สุทิวัส ต๋าคำ
2717561770134กิตติยา ไตรโพธา
2718561770133ปัณณพร ป๊อกตื้อ
2719561770131ชัชนันท์ โสตถิกุล
2720561770130อนุพล คนการ
2721561770129ไกรสร คำรศ
2722561770127เอกอธิป มาแดง
2723561770126กัมพณ บ้านสระ
2724561770125ชง แซ่ลี
2725561770122ลักษิกา ปันทวุธ
2726561770121พรพิมล ยงยืน
2727561770120รัตนพล สุรินทร์
2728561770119นิตยา วงศ์ชัย
2729561770118มาริษา ต๊ะปัน
2730561770117กิตติธัช ปิติปาละ
2731561770116ปิยะวรรณ สัมฤทธิ์
2732561770115หนุ่มแก้ว นามแก้ว
2733561770114ยุทธศิลป์ วงค์ชัย
2734561770113 ธีรพงศ์ วงค์ชัย
2735561770111ณัฐนนท์ อะคะโล
2736561770109เจนรงค์ สิงห์ลอ
2737561770108ศราวุฒิ พรศิระ
2738561770107กิตติพงษ์ ใจดี
2739561770106จิราภรณ์ อิ่นคำ
2740561770105ชิณรัตน์ พยาราช
2741561770103กิตติพันธ์ กันธิยะ
2742561770102รสสุคนธ์ บุดดี
2743561770101พงศธร ใจคำแปง
2744561770100วีรชาติ ใจชนะศัตรู
2745561770099ศิราพร กองตุ้ย
2746561770098เมธาพร ถานะกอง
2747561770096ภานุพงศ์ หอมนาน
2748561770095ธันวา หอมนาน
2749561770094อดิศร ไชยยะ
2750561770092อภิสิทธิ์ สงคำ
2751561770091เอนิวส์ ค็อก
2752561770090รังสิยา ไฝ่แก้ว
2753561770087นิติพงษ์ แก่นเมือง
2754561770084นพดล ไวยเวช
2755561770083พงศธร สุยะหลาน
2756561770080วราพร น้อยดัด
2757561770079ธนากร มณีเล็ก
2758561770078อนุวัฒน์ จอมเตี่ยง
2759561770077รุ่งทิวา วรรณวิท
2760561770075ธิสันติ ท้าวภูทร
2761561770074เกียรติคุณ ขันทอง
2762561770073สมพงษ์ ปัญญา
2763561770071อัครชัย ครุฑนรสิงห์
2764561770070พงศ์วิวัฒน์ ว่องไว
2765561770069กิตติพงษ์ สมทาน
2766561770068แสงอรุณ อูบเหลือง
2767561770067ราเชนทร์ อะโนมา
2768561770066ธวัชชัย ทานะ
2769561770065จักรกฤษณ์ หมูก้อน
2770561770064จาตุรงค์ ไชยเสน
2771561770063ฉัตรธิรา จินดาธรรม
2772561770062ศิรินทร ขำคม
2773561770061จิรกิตต์ แก้วเพชร
2774561770059อดิเทพ แก้วเทพ
2775561770057กนกรัตน์ ลัมมะวิชัย
2776561770056กฤษตเมธ ปัญญา
2777561770055อาคม พรมขัน
2778561770054บัณฑิต บุญเรือง
2779561770053อนุพงศ์ อินต๊ะวงค์
2780561770052นาตยา นาระต๊ะ
2781561770050อันธิกา สุดแป้น
2782561770049จุฑามาศ แก้วมณี
2783561770047ปาลิดา ศรีทา
2784561770045วทัญญู มะลิดง
2785561770044นางสาว พรชนก คำมา
2786561770043นุสบา เตาะแป
2787561770042วิชวรรณ นาละมัน
2788561770041ธิดาวรรณ พะทิ
2789561770040นาย ธนาวุฒิ อินขาว
2790561770039ชัยวัฒน์ วรวงศ์
2791561770038ขวัญภิรมย์ ปันคำ
2792561770036พิสิทธิ์ โกเสนตอ
2793561770035สุธิดา ศรีจันทร์
2794561770034วรรณฤดี ประคีตะวาทิน
2795561770032อานินทร์ คำตื้อ
2796561770029เจษฎา เตชะชื่น
2797561770028สุปรีชา ผุดผ่อง
2798561770027ณิชนันทน์ สุนสะดี
2799561770026กฤษณะ ทาคำมา
2800561770025วัชระ ศักดิ์รุ่งเรือง
2801561770024แพรวพรรณ สีโชติ
2802561770022ศศิธร ก้างยาง
2803561770021ชุมพล ดำแดงดี
2804561770020จักริน กันธิยะ
2805561770019ธัญญาเรศ ปวนศักดิ์
2806561770018 สุชาติ คำลือ
2807561770016เมทินี ดีมาก
2808561770015สุวัฒน์ ใจเขียว
2809561770014อัมพิกา อารีย์
2810561770011อิทธิพงษ์ แสนหอม
2811561770010ปรียานันท์ ณะวงค์วรรณ
2812561770009ศรสวรรค์ ทาโรจน์
2813561770008รัตนาภรณ์ คำเงิน
2814561770006เนตรนภา หลวงปัน
2815561770005ชัชฎาภรณ์ พานิชย์
2816561770004อติดิว กาหะ
2817561770002ธนพล กันมาชัย
2818561770001จุฑามาศ บ้านสระ
2819561700057 พิมนิภา มณีจันทร์สุข
2820561478040นางสาวพัชราภรณ์ ไชยทะเศรษฐ์
2821551770343นัทธพงศ์ ชมภูเทศ
2822551463054ธีรพงษ์ เขากระบิน
2823551413067นางสาวอำไพ แสงวันดี
2824551413027นายอนุสรณ์ ลาบุตรดี
2825541792079ณัฐพงศ์ กาวิชัย
2826541781104ฐิติพงศ์ พรมหล้า
2827541781085จันทร์จิรา แดนนภาลัย
2828541781066กรกนก นางแล
2829541781054กรรณิการ์ สุธรรม
2830541700145วิไลวรรณ แสนอุด
2831541700120ศิริพร บุญสุข
2832541463029กมลวรรณ เตชะตน
2833531770722ธนาวดี ดวงก้อน
2834531770610ณัฐวัตร อินต๊ะสาร
2835531770494นาย พิชญ เลาหมี่
2836531770224นายสาคร อวนทุมมา
2837531463135ภาคภูมิ ใจภิภักดิ์
2838531463086นาย ธนภูมิ ไชยวุฒิ
2839511770175นายศรัญญู สกุลปัญญาเลิศ
2840491463006ประกาศิต เซ่งเฮ่อ
2841471770029จรูญ แดนนาเลิศ