Card image cap

นักวิจัยดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2563

งานวิจัยที่โดดเด่น
1. การพัฒนาท้องถิ่นความเข้มแข็งของชุมชนสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (ปี 2562)
2. รูปแบบการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การยกระดับเป็นท่องเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรมของวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรกลุ่มปลูกข้าวปลอดสารพิษและแปรรูปสมุนไพร ตำบลเกาะช้าง อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัณณพงศ์ ศิริเขตต์
อาจารย์ประจำโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์

Read More →

รายงานการประชุมวิชาการและงานวิจัย

งานวิจัยอาจารย์

ลำดับ ชื่อผลงาน
1 แนวทางการพัฒนาการดำเนินงานเพื่อยกระดับเป็นวิสาหกิจชุมชนต้นแบบ กรณีศึกษา กลุ่มวิสาหกิจลำไยอบแห้ง บ้านกล้วยทรายงาม อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
ผู้วิจัย : อาจารย์ชุติมา ปัญญาหลง ปี 2562
2 การพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการพื้นที่การค้าชายแดน จุดผ่อนปรนบ้านห้วยลึก ตาบลม่วงยาย อาเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย
ผู้วิจัย : อาจารย์ชุติมา ปัญญาหลง ปี 2562
3 การพัฒนาการบริหารจัดการพื้นที่จุดผ่อนปรนบ้านห้วยลึก ตาบลม่วงยาย อาเภอ เวียงแก่น จังหวัดเชียงราย
ผู้วิจัย : อาจารย์ณัฐพงศ์ รักงาม, อาจารย์ทศพล พงษ์ต๊ะ ปี 2562
4 รูปแบบการบริหารจัดการแบบ Digital Economy ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปสับปะรดและสมุนไพรซางคำ บ้านป่าซางวิวัฒน์ ตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
ผู้วิจัย : อาจารย์สิมินตราพร สุรินทร์ ปี 2562
5 บทบาทของศูนย์เรียนรู้ของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบลป่าสัก อำเภอภูซาง จังหวัดเชียงราย
ผู้วิจัย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราดวง สมณาศักดิ์ ปี 2561

Read More →

บทความวิจัย/บทความวิชาการ

ลำดับ ชื่อผลงาน
1 คุณภาพชีวิตของประชาชนภายใต้การจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบล
ผู้วิจัย : ณัฐพงศ์ รักงาม, วราดวง สมณาศักดิ์ ปี 2564
2 บทวิจารณ์หนังสือ (Book Review) แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการกระจายอำนาจและการปกครองท้องถิ่น
ผู้วิจัย : วชิรวิชญ์ วรชิษณุพงศ์ ปี 2564
3 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการรู้เท่าทันสื่อทางการเมืองศึกษาเปรียบเทียบเขตอำเภอเมืองและอำเภอรอบนอก จังหวัดเชียงราย
ผู้วิจัย : อาจารย์ทศพล พงษ์ต๊ะ ปี 2564
4 การจัดการทางการเมืองด้วยอำนาจพิเศษตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2557 (ฉบับชั่วคราว) มาตรา 44 ภายหลังการรัฐประหารของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
ผู้วิจัย : ยุทธศาสตร์ หน่อแก้ว ปี 2564
5 การจัดการความเสี่ยงทางการเมือง รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ยุทธศาสตร์ชาติ และสัญญะนโยบายเชิงประชานิยมของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
ผู้วิจัย : ยุทธศาสตร์ หน่อแก้ว ปี 2564

Read More →

วารสารบริหารรัฐกิจ

ลำดับ ชื่อผลงาน
1 บทวิจารณ์หนังสือ แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการกระจายอำนาจและการปกครองท้องถิ่น
ผู้แต่ง : วชิรวิชญ์ วรชิษณุพงศ์ (วารสารบริหารรัฐกิจ ปีที่ 4 ฉบับที่ 2)
2 คุณภาพชีวิตประชาชนภายใต้การจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบล
ผู้แต่ง : ณัฐพงศ์ รักงาม และวราดวง สมณาศักดิ์ (วารสารบริหารรัฐกิจ ปีที่ 4 ฉบับที่ 2)
3 การปฏิรูปกองทัพ: กระบวนการสร้างระบบทหารอาชีพในประเทศไทย
ผู้แต่ง : ยุทธศาสตร์ หน่อแก้ว (วารสารบริหารรัฐกิจ ปีที่ 4 ฉบับที่ 1)
4 การเสริมสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ : ความท้าทายในปัจจุบัน-อนาคต
ผู้แต่ง : วราดวง สมณาศักดิ์ (วารสารบริหารรัฐกิจ ปีที่ 4 ฉบับที่ 1)
5 บทวิจารณ์หนังสือ (Book Review) รัฐประศาสนศาสตร์ : ศาสต์และศิลป์ของการบริหารราชการแผ่นดิน
ผู้แต่ง : สิมินตราพร สุรินทร์ (วารสารบริหารรัฐกิจ ปีที่ 4 ฉบับที่ 1)
6 มิติเชิงนโยบายในความคาดหวังกับความจริงด้านการจัดการสวัสดิการของผู้สูงอายุ
ผู้แต่ง : ทศพล พงษ์ต๊ะ (วารสารบริหารรัฐกิจ ปีที่ 4 ฉบับที่ 1)
7 ตัวแบบ/กระบวนทัศน์รัฐประศาสนศาสตร์ จากรัฐประศาสนศาสตร์แบบดั้งเดิมสู่การบริหารปกครองสำหรับการทำวิจัยและการอธิบายปรากฎการณ์ทางการบริหารในภาครัฐ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.จุมพล หนิมพานิช
ผู้แต่ง : วราดวง สมณาศักดิ์ (วารสารบริหารรัฐกิจ ปีที่ 3 ฉบับที่ 1)
8 การแปลงนโยบายประชานิยมสู่โครงการประชารัฐผ่านกลไกการสืบทอดอำนาจทางการเมืองและการบริหารของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
ผู้แต่ง : ยุทธศาสตร์ หน่อแก้ว (วารสารบริหารรัฐกิจ ปีที่ 3 ฉบับที่ 1)

Search