• public_crru@crru.ac.th
  • 80 ม.9 ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
วิสัยทัศน์ สำนักวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

" เป็นหน่วยงานผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ทักษะ และคุณธรรมสู่ความเป็นสากล "