• public_crru@crru.ac.th
  • 80 ม.9 ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
ความเชี่ยวชาญ สำนักวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

1. มีความเชี่ยวชาญทางด้านการบริหารทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
2. มีความเชี่ยวชาญด้านการเมืองการปกครอง
3. มีกระบวนการเรียนการสอนที่ให้นักศึกษาร่วมปฏิบัติจริงควบคู่กับการเรียนการสอนภาคทฤษฎี
4. มีกิจกรรมเสริมหลักสูตรโดยให้นักศึกษาเข้าไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชุมชน เช่น การออกค่ายอาสาของนักศึกษา เป็นต้น
5. จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาทั้งทางวิชาการและการเข้าสังคม
6. มีกิจกรรมเสริมทักษะด้านคอมพิวเตอร์
7. มีกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมแก่นักศึกษาอย่างต่อเนื่อง