Quick Search:
Untitled Document

หัวข้อข่าว กำหนดการอบรมงานสารบรรณ ปี 3
รายละเอียดสำนักวิชาฯ ได้กำหนดวัน เวลาและสถานที่ในการอบรมงานสารบรรณให้แก่นักศึกษาปี 3 ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาเตรียมฝึกฯ สำหรับนักศึกษา Section AD-AF ให้มาอบรมการพูดในวันพฤหัสบดีที่ 22 พ.ย. เวลา 9.00-12.00 น. ณ หอประชุมสุพรรณิการ์
ประกาศวันที่16-11-2012