Quick Search:
Untitled Document

หัวข้อข่าว รายชื่อผู้ร่วมทาบุญทอดผ้าป่าสามัคคี สมทบทุนสร้างพระพุทธรูป วันที่ 29 ตุลาคม 2555
รายละเอียดรายชื่อผู้ร่วมทาบุญทอดผ้าป่าสามัคคี สมทบทุนสร้างพระพุทธรูป ประจาสานักวิชาบริหารรัฐกิจ ณ สานักวิชาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย วันจันทร์ ที่ 29 ตุลาคม 2555 เวลา 15.30 น.
ประกาศวันที่09-11-2012