Quick Search:
Untitled Document

หัวข้อข่าว การเดินทางไปศึกษาดูงานของนักศึกษารายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
รายละเอียดกำหนดการของนักศึกษาที่ลงทะเบียนในรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางรัฐประศาสนศาสตร์ไปศึกษาดูงานที่กรุงเทพฯและจังหวัดเพชรบุรี วันที่ 11-14 ธันวาคม พ.ศ. 2555 ณ วัดพระแก้ว และรัฐสภา ได้แก่ ห้อง 1 , ห้อง 4 และห้อง 6 วันที่ 18-21 ธันวาคม พ.ศ. 2555 ณ วัดพระแก้ว และศาลปกครองสูงสุด ได้แก่ ห้อง 2 ,ห้อง 3 และห้อง 5 หากนักศึกษามีปัญหาประการใดติดต่อได้ที่ อาจารย์นพวรรณ โดยตรง ส่วนรายละเอียดอื่นๆ จะประสานผ่านหัวหน้าห้องต่อไปค่ะ
- ไม่มีไฟล์เอกสารแนบ -
ประกาศวันที่06-11-2012