Quick Search:
Untitled Document

หัวข้อข่าว แจ้งกำหนดการอบรม นศ.ปี 3
รายละเอียดสำนักวิชาบริหารรัฐกิจได้กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการอบรมการพูดและบุคลิกภาพให้แก่นศ.ปี 3ที่ลงทะเบียนรายวิชาเตรียมฝึกฯ ให้นักศึกษาดูตาม Section และมาเข้าร่วมอบรมตามวันเวลา ดังกล่าว
ประกาศวันที่06-11-2012