Quick Search:
Untitled Document

หัวข้อข่าว ด่วนที่สุด! การแก้ เกรด I วิชาการปกครองท้องถิ่นไทย ภาคเรียนที่1/2555
รายละเอียดขอให้นักศึกษาที่ได้รับผลการเรียนเป็น I ในรายวิชาการปกครองท้องถิ่น ปฏิบัติตามนี้ โดยด่วน ภายในวันที่ 16 ตุลาคม 2555 มิเช่นนั้นจะจัดส่งผลการเรียนตามระดับต่อไป ทราบแล้วกรุณาบอกต่อ
ประกาศวันที่11-10-2012