Quick Search:
Untitled Document

หัวข้อข่าว นศ.ที่ติด E หรือ F วิชาเอกบังคับ/เลือก
รายละเอียดประกาศ!! นักศึกษาที่ได้ผลการเรียน E หรือ F ในรายวิชาเอกบังคับและเอกเลือกตามหลักสูตรรปศ.ให้ติดต่อเขียนคำร้องขอสอบแก้ E หรือ F ได้ที่สำนักส่งเสริมฯ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 29 ต.ค.55 ส่วนกำหนดการวันและเวลาสอบ สำนักวิชาฯ จะแจ้งให้ทราบภายหลัง ขอให้ติดตามด้วย..
- ไม่มีไฟล์เอกสารแนบ -
ประกาศวันที่11-10-2012