Quick Search:
Untitled Document

หัวข้อข่าว ประกาศลงทะเบียนแก้ E หรือ F ภาคเรียนที่ 3/2554
รายละเอียดนศ.ที่ได้ผลการเรียน E หรือ F ในภาคเรียนที่ 3/2554 ในรายวิชาเอกบังคับและเอกเลือกให้ยื่นคำร้องขอสอบแก้ ได้ที่สำนักส่งเสริมฯ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันอังคารที่ 19 มิถุนายน 2555 พร้อมชำระค่าลงทะเบียนสอบซ่อม จำนวน 100 บาท
- ไม่มีไฟล์เอกสารแนบ -
ประกาศวันที่05-06-2012