Quick Search:
Untitled Document

หัวข้อข่าว สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอเชิญนักศึกษาระดับปริญญาตรี เข้าร่วมโครงการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาตามกรอบศตวรรษที่ 21 (อบรมฟรี)
รายละเอียด

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอเชิญนักศึกษาระดับปริญญาตรี เข้าร่วมโครงการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาตามกรอบศตวรรษที่ 21 ปีงบประมาณ 2563 เรื่อง ภาวะผู้นำสำหรับการทำงานในโลกยุคดิจิตอล ในวันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.00 - 16.00 น. ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์


ประกาศวันที่21-01-2020