Quick Search:
Untitled Document

หัวข้อข่าว กำหนดส่งปริทัศน์งานวิจัย
รายละเอียดแจ้งนักศึกษา กำหนดส่งปริทัศน์งานวิจัย (เย็บมุม) ส่ง กลุ่มละ 2 เล่มที่อ.วราดวง ในวันที่ 23 พ.ค.55 เพราะจะต้องดำเนินการให้กรรมการสอบปริทัศน์อ่านเพื่อสอบในวันที่ 29 พ.ค.55 นี้
- ไม่มีไฟล์เอกสารแนบ -
ประกาศวันที่10-05-2012