Quick Search:
Untitled Document

หัวข้อข่าว เปลี่ยนแปลงการนัดหมาย กิจกรรมอบรม
รายละเอียดเพื่อไม่ให้เป็นปัญหาต่อการเตินทางของนักศึกษา จึงขอยกเลิกกิจกรรมการประชุมที่มหาวิทยาลัยฯ ห้อง 2011 ออกไป โดยที่ กลุ่ม 1 ให้้ไปพบที่ โรงแรมอินคำ ในเวลา 08.00-12.00 น. ขอให้พร้อมเพรียงกันก่อน 08.30 น. กลุ่ม 2 ให้้ไปพบที่ โรงแรมอินคำ ในเวลา 12.30-17.00 น. ขอให้พร้อมเพรียงกันก่อน 13.00 น. จึงประกาศมาเพื่อทราบ และช่วยกันบอกต่อ
ประกาศวันที่01-05-2012