Quick Search:
Untitled Document

หัวข้อข่าว ด่วน!!! แจ้งนักศึกษา รหัส 61 ที่ขาดส่งเอกสารรายงานตัว
รายละเอียดให้นักศึกษา เข้าปี 2561 ที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ส่งเอกสารรายงานตัวด่วนนนน หากไม่ส่งนักศึกษาจะขาดคุณสมบัติในการเข้าเรียน และจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาทันที
ประกาศวันที่28-08-2018