Quick Search:
Untitled Document

หัวข้อข่าว กำหนดการสอบปริทัศน์ ภาคเรียนที่ 3/2554
รายละเอียดสำนักวิชาบริหารรัฐกิจ ได้กำหนดการสอบปริทัศน์งานวิจัย เป็นวันที่ 29 พฤษภาคม 2555 พร้อมทั้งได้แนบเวลาและสถานที่สอบสำหรับแต่ละกลุ่ม ขอให้นักศึกษาดูและดำเนินการสอบอย่างพร้อมเพียงกัน
ประกาศวันที่23-04-2012