Quick Search:
Untitled Document

หัวข้อข่าว แจ้งเรื่องการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์
รายละเอียดแจ้งเรื่องการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ !!!!! 1. ปรับขนาดโปสเตอร์ เป็น 80x180 เซนติเมตร เพื่อให้เป็นไปตามขนาดมาตรฐานของขาตั้ง 2. ให้นักศึกษานำแบบบันทึกการปฏิบัติงานจัดทำเป็นรูปเล่มโดยใช้หน้าปกสีเขียวและเข้าสันกาว ซึ่งแบบฟอร์มหน้าปกมีให้โหลดในเว็ปไซต์ของสำนักฯ 3. แบบประเมินจากหน่วยงานหากหน่วยงานใดฝากนักศึกษามา ให้นำมาให้อาจารย์กอบกุลณ์ในวันที่ 5 พ.ค. 2560

หมายเหตุ หากมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่อาจารย์กอบกุลณ์

- ไม่มีไฟล์เอกสารแนบ -
ประกาศวันที่28-04-2017