Quick Search:
Untitled Document

หัวข้อข่าว ด่วน!!! ขยายการรับชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
รายละเอียดขยายการรับชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา 2/2559 ถึง 28 ก.พ.60 ติดต่อชำระได้ที่กองคลัง เวลา 8:30-15:00 น.เท่านั้น
***หากพ้นกำหนดนี้นักศึกษาต้องดำเนินการรักษาสภาพตามระเบียบของมหาวิทยาลัย

ประกาศวันที่11-03-2017