Quick Search:
Untitled Document

หัวข้อข่าว ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
รายละเอียดประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. ตำแหน่งที่รับสมัคร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

2. อัตราค่าจ้าง
คุณวุฒิระดับปริญญาตรี อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,500 บาท

3. ลักษณะงานที่ปฏิบัติของตำแหน่ง
ตามเอกสารแนบ

ตั้งแต่วันที่ 3 - 10 กุมภาพันธ์ 2560
[url]http://personnel.crru.ac.th/psn_site/jobs/329[/url]

- ไม่มีไฟล์เอกสารแนบ -
ประกาศวันที่06-02-2017