Quick Search:
Untitled Document

หัวข้อข่าว ประกาศคะแนนสอบกลางภาควิชา SOT 2504 กฎหมายรัฐธรรมนูญไทย
รายละเอียดตรวจสอบคะแนนด้วยนะครับ พร้อมประเมินตนเอง มีข้อสงสัยติดต่อผู้สอนโดยตรง 
คะแนนเต็มเนื้อหาสอบทั้งหมด  69 ข้อ และ จิตพิสัย 6 ข้อ 

ประกาศวันที่25-10-2016