Quick Search:
Untitled Document

หัวข้อข่าว แบบฝึกหัด วิวัฒนาการของรัฐธรรมนูญไทย
รายละเอียด ให้นักศึกษาดาวน์โหลด ไฟล์แบบฝึกหัด ทบทวนเกี่ยวกับวิวัฒนาการของรัฐธรรมนูญไทย และดูเฉลยได้ที่บอร์ดหน้าห้องพักอาจารย์หรือหน้าบันไดชั้น ๒ หากนักศึกษาไม่สะดวกให้นักศึกษามาติดต่อรับแบบทดสอบได้ที่ห้องพักอาจารย์ในวันพรุ่งนี้ (9 ธันวาคม 2554 ระหว่างเวลา 09.00-16.00 น.) ทำแล้วไม่ต้องส่ง แผ่นสุดท้ายเป็นแผนภูมิแสดงขั้นตอนการร่าง รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน ซึ่งเป็นไปตามรัฐธรรมนูญฉบับที่ 17 และการสอบจะจัดให้มีขึ้นในวันที่ 10 ธันวาคม 2554 เวลา 15.30 น. ณ ห้องอินทนิล (หมู่3 ,4)กับพยอม (หมู่1,2,5,6) ใครมีปัญหาติดต่อที่ผมโดยตรงนะครับ
- ไม่มีไฟล์เอกสารแนบ -
ประกาศวันที่10-12-2011