Quick Search:
Untitled Document

หัวข้อข่าว แจ้งนักศึกษาสาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น ชั้นปีที่ 3 ทุกคน ให้เข้าร่วมกิจกรรมอบรมบุคลิกภาพและการพูดสาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น ในวันอาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน 2559
รายละเอียดแจ้งนักศึกษาสาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น ชั้นปีที่ 3 ทุกคน ให้เข้าร่วมกิจกรรมอบรมบุคลิกภาพและการพูดสาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น ในวันอาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุม โรงแรมบ้านดู่ รีสอร์ท โดยมีกำหนดการอบรมดังเอกสารแนบด้านล่างนี้ครับ หมายเหตุ : การแต่งกาย ชุดนักศึกษาถูกระเบียบครับ
ประกาศวันที่16-06-2016