Quick Search:
Untitled Document

หัวข้อข่าว แจ้งนักศึกษาสาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น ชั้นปีที่ 2 และ 3 ทุกคน ให้เข้าร่วมกิจกรรมอบรมงานสารบรรณ ในวันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน 2559
รายละเอียดแจ้งนักศึกษาสาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น ชั้นปีที่ 2 และ 3 ทุกคน ให้เข้าร่วมกิจกรรมอบรมงานสารบรรณ ในวันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมพยอม โดยมีกำหนดการอบรมดังเอกสารแนบด้านล่างนี้ครับ หมายเหตุ : การแต่งกาย ชุดนักศึกษาถูกระเบียบครับ
ประกาศวันที่16-06-2016