Quick Search:
Untitled Document

หัวข้อข่าว ประชาสัมพันธ์ โครงการรัฐกิจวิชาการ ครั้งที่ 1
รายละเอียด- การเขียนเรียงความ ภายใต้หัวข้อ "นักรัฐประศาสนศาสตร์ในศตวรรษที่ 21" กำหนดส่ง วันที่ 15 มีนาคม 2559 - การกล่าวสุนทรพจน์ กำหนดส่งใบสมัคร วันที่ 15 มีนาคม 2559 - การแข่งขันโต้วาที ประเภททีม 3 คน กำหนดส่งใบสมัคร วันที่ 15 มีนาคม 2559 - การแข่งขันตอบปัญหา แบ่งเป็น 8 กลุ่ม กลุ่มละ 2 ทีม ทีมละ 3 คน กำหนดส่งใบสมัคร วันที่ 15 มีนาคม 2559 - การจัดนิทรรศการ กำหนดส่งใบสมัคร วันที่ 15 มีนาคม 2559ทั้งนี้นักศึกษาสามารถมารับใบสมัครและกระดาษเขียนเรียงความได้ที่ พี่ประกาศิต (ห้องสำนักงาน ชั้น 2)
ประกาศวันที่15-03-2016