Quick Search:
Untitled Document

หัวข้อข่าว ประชาสัมพันธ์ โครงการอบรมภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน สำหรับ น.ศ. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
รายละเอียดเก่งภาษา หางานง่าย ในยุค AEC โครงการดีๆสำหรับนักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ประกาศให้นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ทุกคน!!! เข้าร่วมฝึกอบรมภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน และเตรียมตัวสอบภาษาอังกฤษก่อนจบของทางมหาวิทยาลัย ในวันที่ 8-19 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 17.00 น.เป็นต้นไป โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ปล.การเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวมีผลต่อการลงทะเบียนในรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์
ประกาศวันที่03-02-2016