Quick Search:
Untitled Document

หัวข้อข่าว ประกาศคะแนน ทั้งหมด ของรายวิชากฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง ภาคเรียนที่ 1/2558
รายละเอียดขอประกาศคะแนนเพื่อแจ้งให้ทราบ นักศึกษาอ่านคำชี้แจงอีกครั้งและสรุป ให้ละเอียด คะแนนที่ประกาศเป็นคะแนนดิบ และสามารถคิด เป็นคะแนนรวม 95 คะแนนอีก 5 คะแนนจะขอสงวนไว้เป็นอำนาจของ ผู้สอน ที่สำคัญถ้าใครต้องการสอบใหม่ ให้ แจ้งความจำนงค์ได้ที่ http://goo.gl/forms/MSYDPAco8U นี้ และหรือติดต่อผ่านทาง Facebook โดยเฉพาะผู้ที่จะสำเร็จการศึกษา ให้ติดต่อขอสอบ วันที่ 13 ธันวาคม 2558 เวลา 09.00 น. สำหรับกรณีที่นักศึกษาชั้นปีอื่นให้สอบวันที่ 5 มกราคม 2559 ใครมีปัญหาอื่นใดนอกจากนี้ให้ติดต่อโดยตรง ทางFacebook หรือ โทร 0819928877
ประกาศวันที่09-12-2015