Quick Search:
Untitled Document

หัวข้อข่าว แจ้งนักศึกษาชั้นปี 1 (เข้าปี 2558) ที่ยังส่งเอกสารการหลักฐานการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีไม่ครบ
รายละเอียดนักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ให้นำเอกสารหลักฐานการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ไปส่งให้สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2558
ประกาศวันที่11-08-2015