Quick Search:
Untitled Document

หัวข้อข่าว ประกาศ นักศึกษาที่มีรายชื่อดังแนบให้มารับวุฒิบัตร การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของสำนักวิชาฯ
รายละเอียดให้ผู้มีรายชื่อดังต่อไปนี้มารับวุฒิบัตรได้ที่ห้องสำนักงานสำนักวิชาฯ (ติดต่อพี่ประกาศิต)
ประกาศวันที่21-07-2015