Quick Search:
Untitled Document

หัวข้อข่าว ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555
รายละเอียดมีผลบังคับใช่ วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2555 เป็นส่วนหนึ่งขององค์ความรู้ทางด้านการบริหารรัฐกิจครับ
ประกาศวันที่25-01-2012