Quick Search:
Untitled Document

หัวข้อข่าว รายละเอียด การกระจายเนื้อหาข้อสอบ วิชาแนวคิดทฤษฏี การปกครองท้องถิ่น
รายละเอียดรายละเอียดการกระจายข้อสอบ แยกตามน้ำหนักเนื้อหา ของรายวิชาแต่ละหัวข้อ พรุ่งนี้เย็น พบกับ ข้อมู,เฉลยแบบฝึกหัด เกี่ยวกับรูปแบบการปกครองท้องถิ่นทั้ง 6 แบบ นะครับ ลองทบทวนทำสรุปก่อน นะครับ ที่สำคัญ ทั้งหมดนี้คือประมาณจำนวนข้อนะครับ คลาดเคลื่อนบ้างนิดหน่อยอย่าว่ากัน
ประกาศวันที่18-04-2015