Quick Search:
Untitled Document

หัวข้อข่าว ประกาศ กำหนดการปฐมนิเทศ วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ 3/2554
รายละเอียดนักศึกษาที่ลงทะเบียนวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ ภาคเรียนที่ 3/2554 ให้มาปฐมนิเทศในวันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 09:00-12.00 น. ณ ห้องเอื้องมัจฉา (หอสมุดใหม่) พร้อมแต่งกายถูกระเบียบของมหาวิทยาลัยฯ เพื่อรับหนังสือส่งตัวฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ นักศึกษาที่แต่งกายไม่ถูกระเบียบจะมีผลต่อการฝึกประสบการณ์วิชาชีพนะครับ
- ไม่มีไฟล์เอกสารแนบ -
ประกาศวันที่30-01-2012