Quick Search:
Untitled Document

หัวข้อข่าว ประกาศสำนักวิชาบริหารรัฐกิจ เรื่อง ประกาศผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน นักศึกษาสำนักวิชาบริหารรัฐกิจ
รายละเอียดนักศึกษาที่ไม่ผ่านการทวนสอบและขาดสอบให้มาสอบในวันศุกร์ที่ 26 กันยายน 2557 ณ ห้องพยอม เวลา 15.30-17.30 น.
ประกาศวันที่26-09-2014