Quick Search:
Untitled Document

หัวข้อข่าว เกมส์ และ การกระจายเนื้อหาข้อสอบ วิชา กฎหมายปกครองฯ
รายละเอียดตามที่ได้เคยแจ้งว่าจะประกาศให้กระจายเนื้อหาข้อสอบ พร้อมเกมส์ทบทวนเกี่ยวกับหน่วยงานทางปกครอง ขอให้นักศึกษาทบทวนและ ให้น้ำหนักการอ่านหนังสือเพื่อเตรียมสอบในวันพรุ่งนี้ จึงขอประกาศมาเพื่อทราบ และขอเรียนว่าข้อสอบมี 70 ข้อ ให้เวลาสอบ 1 ชั่วโมง 30 นาท
ประกาศวันที่21-09-2014