Quick Search:
Untitled Document

หัวข้อข่าว ประกาศด่วน เรื่อง เปลี่ยนแปลงสถานที่การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4
รายละเอียดประกาศด่วน!!! เปลี่ยนแปลงสถานที่การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 วันจันทร์ที่ 22 กันยายน 2557 เวลา 09.00-11.00 น. ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์ และห้อง 2011 เปลี่ยนเป็นหอประชุมกาสะลองคำ ส่วนวันและเวลาเหมือนเดิม ปล. แต่งกายให้ถูกระเบียบของมหาวิทยาลัย
- ไม่มีไฟล์เอกสารแนบ -
ประกาศวันที่17-09-2014