Quick Search:
Untitled Document

หัวข้อข่าว ด่วน ให้นักศึกษาเข้าไปลงทะเบียนข้อมูลในเว็บไซต์สำนักวิชาฯ
รายละเอียดนักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ และนักศึกษาที่ยังไม่เคยลงทะเบียนข้อมูลในเว็บไซต์ของสำนักวิชาฯ เพราะต้องใช้ข้อมูลในการออกใบเสร็จค่าลงทะเบียนงานสิงห์แสดเกียรติยศ ปี 2557 และใช้ในการเข้าร่วมกิจกรรมของทางสำนักวิชาฯ โดยเข้าไปลงทะเบียนได้ที่ [url]http://pub.crru.ac.th/registers/register.php[/url]
ประกาศวันที่25-08-2014