Quick Search:
Untitled Document

หัวข้อข่าว ประกาศ กำหนดการสอบซ่อมในรายวิชาที่ได้ผลการเรียน F ภาคเรียนที่ 2/56 สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ
รายละเอียดวันจันทร์ที่ 31 มีนาคม 2557 เวลา 15.00 - 17.00 น. ณ ห้องพยอม อาคารสถาบันภาษาและคอมพิวเตอร์ หมายเหตุ - นักศึกษาสามารถดูรายชื่อนักศึกษาในการสอบแก้ F ได้ที่ อ.วราดวง สมณาศักดิ์ ณ ห้องสำนักงาน ชั้น 1 - นักศึกษาที่ลงทะเบียนสอบแก้ F ที่สำนักส่งเสริมฯ แล้วแต่ไม่มีรายวิชาตามกำหนดการ ให้นำใบเสร็จรับเงินแก้ F มาในวันสอบ
ประกาศวันที่26-03-2014