Quick Search:
Untitled Document

หัวข้อข่าว ตารางเรียนวิชา กฎหมายรัฐธรรมนูญสำหรับรัฐประศาสนศาสตร์
รายละเอียดขอนัดหมายนักศึกษาในรายวิชากฎหมายรัฐธรรมนูญแต่ละ Section ตามตารางที่แนบมาพร้อมประกาศนี้ หากใครไม่สะดวกเวลาใดให้ มาตามชั่วโมงของกลุ่มอื่นก็ได้นะครับ สำหรับการเรียนในวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2555 อนุญาตให้แต่งกายชุดสุภาพ ย้ำชุดสุภาพ ตามสากลนิยม แล้วพบกันตามเวลานัดหมายครับ
ประกาศวันที่11-01-2012