Quick Search:
Untitled Document

หัวข้อข่าว สไลด์สอน วิชากฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองสำหรับรัฐประศาสนศาสตร์
รายละเอียดให้นักศึกษาดาวน์โหลด ได้ตามอัธยาศัย เพื่อใช้ประกอบการเรียน ขอแนะนำให้นักศึกษา พิมพ์ออกมาโดยในรูปแบบ 3 สไลด์ ต่อ หน้ากระดาษ A4 เพื่อความประหยัด พยายามลงแบบ PDF แล้วทำไม่ได้
ประกาศวันที่02-02-2014