Quick Search:
Untitled Document

หัวข้อข่าว แจ้งนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ที่ลงทะเบียนในรายวิชาเตรียมฝึกฯ
รายละเอียดแจ้งนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ที่ลงทะเบียนในรายวิชาเตรียมฝึกฯ สำนักวิชาฯขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการอบรมบุคลิกภาพและการพูดในวันที่ 4 และ 5 มกราคม 2555 จากเวลา 15.00-18.00 น. เป็นเวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้อง เอื้องมัจฉา(หอสมุดใหม่) ทั้ง 2 วัน
- ไม่มีไฟล์เอกสารแนบ -
ประกาศวันที่27-12-2011