Quick Search:
Untitled Document

หัวข้อข่าว แจ้งการขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขต จังหวัดที่ตนมีสิทธิเลือกตั้ง
รายละเอียดตามที่ มีการกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557 และด้วยนักศึกษาหลายคนมีชื่ออยู๋ในจังหวัดอื่น ทำให้การกลับไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ไม่สะดวก จนทำให้บางคนไม่อยากกลับไปเลือกตั้ง เพื่อให้เกิดความสะดวกตามกฎหมายเลือกตั้งเปิดโอกาสให้ใช้สิทธิเลือกตั้งได้ โดยกำหนดวันที่เลือกตั้งนอกเขต ไว้วันที่ 26 มกราคม 2557 โดยที่นักศึกษาต้องทำเรื่องขอใช้สิทธินอกเขตเลือกตั้งก่อน โดยยื่นเอกสารได้ที่ นายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่น ที่ใกล้ได้ กรณีของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ให้ยื่นที่ สำนักงานทะเบียน เทศบาลตำบลบ้านดู่ ใกล้ที่สุด เพื่อความสะดวก โหลดแบบฟอร์ม 2 แผนนี้ พร้อมสำเนาบัตรประชาชน กรณีที่ ที่อยุ๋ในบัตรประชาชนไม่ตรงทะเบียนบ้านให้นำทะเบียนบ้านไปด้วย ขอให้นักศึกษาติดตามและตัดสินใจด่วนว่าจะกลับบ้านวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557 หรือไม่ ถ้าไม่กลับจงไปทำเรื่องตามที่แจ้งข้างต้น สงสัยติดต่อ ผมที่ Facebook = ชื่อสุหฤท คือ อาจารย์เนรมิตร จิตรรักษา
ประกาศวันที่23-12-2013