Quick Search:
Untitled Document

หัวข้อข่าว ประกาศ เรื่อง นักศึกษาลงทะเบียนเรียนแล้วตารางสอบตรงกัน
รายละเอียด ประกาศ นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 2/2556 แล้วตารางสอบตรงกัน ให้มาติดต่อสำนักวิชาฯ โดยเร็ว เพื่อจะได้ดำเนินการจัดสอบเป็นกรณีเฉพาะครับ
- ไม่มีไฟล์เอกสารแนบ -
ประกาศวันที่09-11-2013