Quick Search:
Untitled Document

หัวข้อข่าว การกระจายเนื้อหาข้อสอบ กม.ปกครองฯ
รายละเอียดเป็นการแจ้งน้ำหนักของเนื้อหาข้อสอบและแนวข้อสอบให้ทราบ เพื่อจะได้บริหาร เวลาในการอ่านหนังสือ และ กระบวนการจดจำเพราะมีเนื้อหากฎหมาย ส่วนเรื่องมาตรานั้นเป็นลำดับมาตราที่ พรบ.จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ข้อสอบเป็นปรนัย ประมาณ 110 ข้อ เวลา 120 นาที เฉลี่ยข้อละนาที
ประกาศวันที่21-09-2013