Quick Search:
Untitled Document

หัวข้อข่าว กำหนดการสอบแก้ F ภาคเรียนที่ 3/2555
รายละเอียดสำนักวิชาบริหารรัฐกิจได้กำหนดการสอบแก้ F ในรายวิชาเอกเลือกและเอกบังคับ ภาคเรียนที่ 3/2555 ในวันศุกร์ที่ 5 ก.ค.56 เวลา 15.00-17.00 น. ณ ห้อง 2031 และ 2043 ตามเอกสารแนบ (นักศึกษาสามารถตรวจสอบรายชื่อว่ามีสิทธิ์เข้าสอบได้หรือไม่ที่ อ.วราดวง ห้องสำนักงานชั้น 1)
ประกาศวันที่19-06-2013