Quick Search:
Untitled Document

หัวข้อข่าว ประกาศ เรื่อง กำหนดการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาทุกระดับชั้น
รายละเอียดให้นักศึกษาชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 20 มิ.ย. - 31 ก.ค. 56 หากพ้นกำหนดการให้นักศึกษารักษาสภาพการเป็นนักศึกษาตามระเบียบ
ประกาศวันที่11-06-2013