Quick Search:
Untitled Document

หัวข้อข่าว ประกาศ ให้หัวหน้าห้องและรองหัวหน้าห้อง ชั้นปีที่ 1 ทุกห้อง เข้าประชุม วันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2554
รายละเอียดให้หัวหน้าห้องและรองหัวหน้าห้อง ชั้นปีที่ 1 ทุกห้อง ทั้งสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์และการปกครองท้องถิ่น เข้าร่วมการประชุมเพื่อร่วมการประกวดแข่งขันจัดซุ้มหน้าตึกสำนักวิชาฯ โดยให้มาประชุมพร้อมกันเวลา 16.30 น. ณ ห้อง 2011 อาคารบรรณราชนครินทร์ สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ หากมีข้อสงสัยให้ติดต่ออาจารย์ได้นะครับ
- ไม่มีไฟล์เอกสารแนบ -
ประกาศวันที่22-12-2011