Quick Search:
Untitled Document

หัวข้อข่าว กำหนดการ พิธีสระเกล้า ดำหัว คณาจารย์
รายละเอียดกำหนดการ งาน “สระเกล้า ดำหัว คณาจารย์” สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ วันจันทร์ ที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๖ ณ สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ********************************************** ๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐ น. ลงทะเบียน ๐๙.๓๑ – ๑๐.๐๐ น. รดน้ำ ดำหัว อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ๑๐.๐๑ – ๑๑.๐๐ น. คณบดีสำนักวิชาบริหารรัฐกิจจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย -ตัวแทนนักศึกษานำกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยและอาราธนาศีล – รับศีล -กล่าวคำอาราธนาพระปริตร -พระสงฆ์จำนวน ๕ รูป เจริญพุทธมนต์ ๑๑.๐๑ – ๑๑.๑๐ น. พิธีเช็ดพระพักต์ “พระพุทธศรีรัฐกิจโสฬสวัสสานุสรณ์” -คณบดีประพรมน้ำอบน้ำหอมน้ำปรุงใส่ผ้าขาวบริสุทธิ์ -ตัวแทนนักศึกษาชาย นำผ้าขาวบริสุทธิ์ไปเช็ดพระพักต์ พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา -ถวายจตุปัจจัยไทยทานแด่พระสงฆ์ ๑๑.๑๑ – ๑๑.๓๐ น. พิธีสรงน้ำ “พระพุทธศรีรัฐกิจโสฬสวัสสานุสรณ์” -ตัวแทนนักศึกษาอัญเชิญน้ำส้มป่อย และน้ำบ่อทิพย์ ๙ บ่อในจังหวัดเชียงราย -สรงน้ำพระพุทธศรีรัฐกิจโสฬสวัสสานุสรณ์ องค์จำลอง โดยคณบดี คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา ๑๑.๓๑ – ๑๒.๑๐ น. พิธี “สระเกล้า ดำหัวคณาจารย์” -ประธานสโมสรนักศึกษาสำนักวิชาบริหารรัฐกิจ กล่าวคำขอขมาคณาจารย์ -คณบดีสำนักวิชาบริหารรัฐกิจให้โอวาทและอวยพรเนื่องในวันปีใหม่ไทย **หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
ประกาศวันที่30-03-2013